Bestseller

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 208,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 219,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2020 w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2019 r. i 2020 r. i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2020 r... więcej ›

Opis książki

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2020 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów.

Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2019 r. i 2020 r. i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2020 r. Omawia wpływ epidemii COVID-19 za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz deklaracji podatkowych.

Publikacja zawiera m.in.:

 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2020 r.
 • Szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym, a podatkowym.
 • Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami.
 • Ponad 50 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych. Wszystkie te zagadnienia uwzględniają aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym.
 • Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat" z części III „Pozostałe elementy sprawozdania" do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia".
 • Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, jednolity plik kontrolny itd.).
 • Objaśnienia MF w zakresie samochodów osobowych, leasingu.
 • Omówienie zmian podatkowych z 2019 r. i 2020 r. mających wpływ na rozliczenie 2020 r. (np. ulga na złe długi, ulga B+R, ulga IP Box, rozliczanie strat podatkowych, podatek u źródła, podatek od przychodów z budynków, kasy rejestrujące, możliwość zastosowania 9% obniżonej stawki CIT, wyłączenia z KUP transakcji gotówkowych).
 • Nowe interpretacje izb skarbowych w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach, np. „ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych", „Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych".
 • Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku.
 • Zagadnienia zamknięcia CIT, PIT oraz zagadnienia zamknięcia VAT.
 • Wzory dokumentów pomocne do zamknięcia rocznego.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowych do sprawozdania).
 • Jak stosować zmiany wprowadzone przez tarcze antykryzysowe w zakresie przychodów i kosztów podatkowych (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. może być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt).
 • Jak przy zastosowaniu plików JPK można sporządzić e-sprawozdanie (prezentujemy arkusz Excel z cash flow, bilansem i RZiS zasilany JPK_KR).
 • Jak sporządzić plików JPK_V7 – w szczególności prezentujemy wyjaśnienia w zakresie atrybutów i grup towarowo-usługowych – tzw. GTU.
 • Jak stosować nową matrycę stawek VAT, w szczególności w zakresie odpowiedniego zastosowania kodu CN oraz ich powiązania z kodami PKWiU.
 • Jak w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia dochodów z działalności zagranicznej.
 • Jak przy zastosowaniu plików JPK można sporządzić e-sprawozdanie.
 • Kiedy najem stanowi zarząd majątkiem prywatnym i może być wykonywany poza działalnością gospodarczą, a kiedy zawsze stanowi źródło przychodów: pozarolnicza działalność gospodarczej.
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie gdy łączny przychód z danego roku przekracza limit trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
 • Na co można, a na co nie można wydatkować środki z PFR.
 • Jakie są zasady zwrotu subwencji dla mikro i MŚP oraz jak wykazać „Utrzymanie stanu zatrudnienia, strata gotówkowa".

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Część I. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku

 • Rozdział I. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Rozdział II. Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
 • Rozdział III. Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
 • Rozdział IV. Błędy lat ubiegłych
 • Rozdział V. Wartości szacunkowe
 • Rozdział VI. Zdarzenia po dacie bilansu
 • Rozdział VII. Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
 • Rozdział VIII. Ogłaszanie sprawozdań finansowych
 • Rozdział IX. Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Rozdział X. Składanie sprawozdań w formie elektronicznej
 • Rozdział XI. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozdział XII. Czynności „techniczne" związane z zamknięciem roku obrotowego oraz sporządzanie tzw. list kontrolnych
 • Rozdział XIII. Praktyczne przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta – etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • Rozdział XIV. Wpływ pandemii Covid-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowych do sprawozdania)
 • Rozdział XV. Ochrona danych osobowych

Część II. Bilans

 • Rozdział I. Środki trwałe
 • Rozdział II. Aktywa biologiczne
 • Rozdział III. Wartości niematerialne i prawne
 • Rozdział IV. Należności długoterminowej
 • Rozdział V. Zapasy
 • Rozdział VI. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Rozdział VII. Należności krótkoterminowe
 • Rozdział VIII. Kapitały
 • Rozdział IX. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Rozdział X. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
 • Rozdział XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • Rozdział XII. Inwestycje finansowe

Część III. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

 • Rozdział I. Rachunek zysków i strat
 • Rozdział II. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Rozdział III. Rachunek przepływów pieniężnych
 • Rozdział IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Rozdział V. Sprawozdanie z działalności

Część IV. Koszty podatkowe

 • Rozdział I. Podatkowe koszty uzyskania przychodów
 • Rozdział II. Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych
 • Rozdział III. Koszty finansowania dłużnego
 • Rozdział IV. Dofinansowanie spółki przez wspólników poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty i pożyczki a konsekwencje podatkowe
 • Rozdział V. Wyłączenie z kosztów wydatków sfinansowanych z dochodu podatnika po opodatkowaniu (zysku netto)
 • Rozdział VI. Działalności o charakterze twórczym
 • Rozdział VII. Reprezentacja i reklama
 • Rozdział VIII. Nieodliczony VAT
 • Rozdział IX. Należności stracone
 • Rozdział X. Nieściągalne należności z perspektywy wierzyciela
 • Rozdział XI. Darowizny
 • Rozdział XII. Podatek u źródła
 • Rozdział XIII. Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego
 • Rozdział XIV. Samochód osobowy w firmie
 • Rozdział XV. Leasing samochodów
 • Rozdział XVI. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki za opóźnienia
 • Rozdział XVII. Odsetki
 • Rozdział XVIII. Transakcje gotówkowe
 • Rozdział XIX. Podróże służbowe i
 • Rozdział XX. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Rozdział XXI. Składki na rzecz organizacji nieobowiązkowych
 • Rozdział XXII. Wartość pracy małżonka podatnika

Część V. Przychody podatkowe

 • Rozdział I. Ogólne pojęcie przychodu w obszarze ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych
 • Rozdział II. Rozliczanie przychodów na przełomie lat podatkowych
 • Rozdział III. Podział przychodów na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych
 • Rozdział IV. Dotacje i darowizny
 • Rozdział V. Dochody osiągane za granicą – dochody pasywne
 • Rozdział VI. Działalność prowadzona za granicą (zakład)
 • Rozdział VII. Skutki podatkowe opóźnień przy wypłacie dywidendy
 • Rozdział VIII. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne
 • Rozdział IX. Rozliczanie podatku od przychodów z budynku w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2020 r.
 • Rozdział X. Najem, dzierżawa, użyczenie (kiedy najem stanowi zarząd majątkiem prywatnym i może być wykonywany poza działalnością gospodarczą – u osób fizycznych, również u osób, które posiadają status przedsiębiorcy – a kiedy zawsze stanowi źródło przychodów: pozarolnicza działalność gospodarcza

Część VI. Szczególne kategorie ustalania dochodu

 • Rozdział I. Wpływu rozwiązań tarczowych na przychody i koszty podatkowe (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. może być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt)
 • Rozdział II. Zasady obowiązujące przy korygowaniu przychodów i kosztów
 • Rozdział III. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową
 • Rozdział IV. Ulga IP Box
 • Rozdział V. Aport i objęcie udziałów – rozliczanie przychodu i kosztu
 • Rozdział VI. Skutki podatkowe aportów do spółek
 • Rozdział VII. Podatkowe skutki łączenia i podziału spółek
 • Rozdział VIII. Bonifikaty i upusty
 • Rozdział IX. Różnice kursowe
 • Rozdział X. Rozliczanie strat z lat ubiegłych w kontekście podziału przychodów na kapitałowe lub pozostałe
 • Rozdział XI. Rozliczenie dochodów z działalności osiąganych zagranicą w zeznaniu rocznym
 • Rozdział XII. Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania

Część VII. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego

 • Rozdział I. Wynik finansowy a dochód podatkowy
 • Rozdział II. Podatek odroczony

Część VIII. Wybrane zagadnienia zamknięcia rocznego z uwzględnieniem skutków podatkowych

 • Rozdział I. Poprawne rozliczenie subwencji z PFR: „Na co można wydatkować środki a na co nie", „Zasady zwrotu subwencji dla miko i MŚP", „Utrzymanie stanu zatrudnienia, strata gotówkowa – jak wykazać? (to na przykładach)", „Zwrot nienależnie pobranej subwencji – limit 800 tys. euro, zaprzestanie prowadzenia działalności, likwidacja"
 • Rozdział II. Kontrola wydatkowania środków pomocowych
 • Rozdział III. Inwentaryzacja
 • Rozdział IV. Klasyfikacja Środków Trwałych
 • Rozdział V. Zamknięcie roku a krąg kosztów
 • Rozdział VI. Leasing
 • Rozdział VII. Kontrakty długoterminowe
 • Rozdział VIII. Odsetki w księgach rachunkowych
 • Rozdział IX. Dokumentacja cen transferowych
 • Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) a zamknięcie roku
 • Rozdział XI. Biała lista podatkowa
 • Rozdział XII. Nowa matryca stawek VAT (wyjaśnienia w szczególności w zakresie odpowiedniego zastosowania kodu CN oraz ich powiązania z kodami PKWiU)
 • Rozdział XIII. Pliki JPK_V7 – prezentujemy wyjaśnienia w zakresie atrybutów i grup towarowo-usługowych – tzw. GTU)
 • Rozdział XIV. Sporządzanie e-sprawozdań przy zastosowaniu plików JPK (prezentujemy arkusz Excel z cash flow, bilansem i RZiS zasilany JPK_KR)
 • Rozdział XV. Kasy on-line
 • Rozdział XVI. Stosowanie obniżonej stawki CIT w wysokości 9%
 • Rozdział XVII. Raportowanie schematów podatkowych
 • Rozdział XVIII. Zakończenie działalności przedsiębiorcy (konsekwencje, dokumentowanie, obowiązki, spis z natury, co się dzieje ze składnikami majątku, które przejęli na własność wspólnicy (inne konsekwencje w spółkach osobowych oraz inne u osób prawnych, jakie podatki do zapłaty mogą się pojawić, co się dzieje z majątkiem, który nie został sprzedany lub przejęty przez wspólników)

Część IX. Zamknięcie podatkowe i pozapodatkowe

 • Rozdział I. Procedury zamykające rok dla celów CIT
 • Rozdział II. Zamknięcie roku z perspektywy VAT
 • Rozdział III. Zamknięcie roku w przypadku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od strony prawnej i podatkowej w 2019 r.
 • Rozdział IV. Sposób rozliczeń związanych z sytuacją, gdy łączny przychód z danego roku przekracza limit trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1442
 • Wymiary: 210x295 mm
 • Waga: 2800 g
 • ISBN: 978-83-8235-088-3
 • EAN: 9788382350883
 • Kod serwisu: 00878200

Kategorie

Tagi