Bestseller

Księgowania w instytucjach kultury

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik zawiera praktyczne rozwiązania, pomocne przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu ewidencji księgowej w instytucjach kultury za 2022 r. Publikacja zawiera ponad 150 schematów księgowych wraz wyjaśnieniami i uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Stanowi niezbędnik w codziennej pracy służb finansowo-księgowych instytucji kultury... więcej ›

Opis książki

Praktyczne rozwiązania, pomocne przy sporządzaniu sprawozdań finansowowych w instytucjach kultury za 2022 r.

Poradnik obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Książka będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2022 r., oraz podczas prowadzenia ewidencji księgowej w 2022 r. ujmuje bowiem najnowsze zmiany prawa.

Zamierzeniem autorek było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury oraz w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Publikacja została podzielona na dwa bloki tematyczne.

Przedmiotem pierwszej części jest ewidencja w układzie bilansu. Omówiono w niej zasady kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe). Szczegółowo przedstawiono księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, należności krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania oraz funduszy specjalnych. Ujęto zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów instytucji kultury oraz rozliczeń międzyokresowych. Omówiono także ewidencję funduszu instytucji kultury i ZFŚS.

Drugą część publikacji poświęcono ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia przez instytucje kultury rachunku zysków i strat. W tej części podano sposoby ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną oraz działalność finansową. Uwzględniono zmiany dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń nadzwyczajnych. W zakończeniu pokazano zasady przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki.

W książce tej przedstawiamy:

 • Ponad 150 schematów księgowań z wyjaśnieniami,
 • Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych,
 • Opisy kont,
 • Wycenę pozycji bilansowych,
 • Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi,
 • Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej,
 • Leksykon pojęć z rachunkowości.

W książce znajdują się m.in. zagadnienia wyjaśniające następujące problemy:

 • Jak księgować dotacje podmiotowe i celowe,
 • Jaki jest moment ujęcia w księgach zwrotu niewykorzystanej dotacji,
 • Jak księgować i wyceniać darowizny,
 • Jak wyceniać i ujmować w księgach nieodpłatne otrzymanie dzieła sztuki, czy też nieodpłatne nabycie praw autorskich,
 • Jak ujmować i wyceniać w księgach odsetki,
 • Jak księgować starodruki będące eksponatami w muzeum,
 • Jak księgować zwiększenie wartości budynku IK,
 • Jak dokonywać księgowań na funduszu rezerwowym jak i funduszu IK,
 • Jak księgować kary dla czytelników bibliotek – np. czy w ewidencji księgowej powinna ujmować wszystkie naliczone w programie bibliotecznym kary, tj. analitycznie każdy czytelnik imiennie,
 • Jak ujmować w księgach wynagrodzenia (odprawa pośmiertna, zwrot wynagrodzenia nienależnie pobranego, korekta nienależnie pobranych składek na FGŚP, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kwoty dofinansowania do studiów itd.).

Książka zawiera też wiele zagadnień z zakresu wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, np.:

 • Jak wyceniać wartość wieczystego użytkowania gruntu przyjętego do ewidencji środków trwałych na podstawie nowej wartości nieruchomości gruntowej?
 • Czy scenę mobilną należy amortyzować tylko w tych miesiącach, w których instytucja jej faktycznie używa?
 • Czy koszty wytworzenia filmu można uznać jako wartości niematerialne i prawne? Jeśli tak, to jaką stawkę amortyzacji należy zastosować?
 • Czy budynek, który ma ponad 40 lat, powinien zwiększyć fundusz instytucji kultury, czy też powinien być amortyzowany?

Mamy też konkretne rozwiązania księgowe:

 • Jak zaksięgować różnice z przeprowadzonego w roku bieżącym skontrum?
 • Jak zaksięgować usługę kompleksowej identyfikacji wizualnej instytucji — nowe logo, księga znaku, szablony materiałów marketingowych na podstawie zaprojektowanego logo?
 • Muzeum wydaje raz na kwartał gazetę. Jak to zaksięgować. Czy muzeum może sprzedawać gazetę po cenie wyższej niż cena wydruku?
 • Na jakie konto kosztów rodzajowych należy zaksięgować zakup zbiorów bibliotecznych?
 • Czy tworzyć rezerwę i jak ująć w księgach wypłatę odszkodowania dla pracownika, jeśli sąd o niej zdecyduje?

Wiele zagadnień dotyczy też problematyki funduszu:

 • Czy jeśli w instytucji straty nie wystąpią, to trzeba nadal gromadzić zysk na tym koncie funduszu rezerwowego i nie ma możliwości skorzystania z tych środków?
 • Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy" bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury"?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wstęp

Notki biograficzne

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM

Rozdział I. Aktywa trwałe

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Wycena aktywów trwałych
 • 3. Zasady umorzenia oraz amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
  • 3.1. Odpisy amortyzacyjne
  • 3.2. Amortyzowanie w miesiącu przyjęcia
 • 4. Klasyfikacja Środków Trwałych
  • 4.1. Podstawowa jednostka ewidencji
  • 4.2. Grupy środków trwałych
 • 5. Ujmowanie aktywów trwałych w księgach
 • 6. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 6.1. Ewidencja środków trwałych w budowie w instytucji kultury
  • 6.2. Ewidencja zwiększeń i zmniejszeń w stanie środków trwałych
   • 6.2.1. Ewidencja zwiększeń
   • 6.2.2. Ewidencja zmniejszeń środków trwałych – sprzedaż
   • 6.2.3. Ewidencja zmniejszeń środków trwałych – likwidacja
  • 6.3. Ewidencja niedoborów inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie
  • 6.4. Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie oraz środkach trwałych w budowie
  • 6.5. Ewidencja umorzenia i amortyzacji środków trwałych umarzanych w czasie
  • 6.6. Ewidencja pozostałych środków trwałych
  • 6.7. Ewidencja nieodpłatnie otrzymanych pozostałych środków trwałych od innych instytucji kultury
  • 6.8. Ewidencja otrzymanych w formie darowizny pozostałych środków trwałych od innych jednostek
  • 6.9. Ewidencja niedoborów inwentaryzacyjnych w pozostałych środkach trwałych
  • 6.10. Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych pozostałych środków trwałych
  • 6.11. Ewidencja zbiorów bibliotecznych
  • 6.12. Ewidencja wydatków inwestycyjnych w instytucjach kultury finansowanych z dotacji celowej
  • 6.13. Ewidencja wydatków inwestycyjnych w instytucjach kultury finansowanych z przychodów własnych
  • 6.14. Ewidencja dóbr kultury
  • 6.15. Ewidencja wartości oraz umorzenia WNiP w instytucji kultury
 • 7. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego
 • 8. Powiązanie ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział II. Wartości niematerialne i prawne

 • 1. Charakter wartości niematerialnych i prawnych w instytucjach kultury
 • 2. Wartości niematerialne i prawne w polityce rachunkowości
 • 3. Wycena wstępna i bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
 • 4. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych
 • 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
 • 6. Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
 • 7. Wartości niematerialne nieujawniane w rachunkowości
 • 8. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 8.1. Ewidencja podstawowych wartości niematerialnych i prawnych
  • 8.2. Ewidencja pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
 • 9. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego
 • 10. Powiązanie ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział III. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe)

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Składniki majątkowe zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych
  • 2.1. Materiały
  • 2.2. Produkty
  • 2.3. Towary
 • 3. Wycena rzeczowych aktywów obrotowych
  • 3.1. Cena nabycia
  • 3.2. Koszt wytworzenia
  • 3.3. Ceny ewidencyjne
 • 4. Ujmowanie rzeczowych aktywów obrotowych w księgach rachunkowych – zasady ogólne
  • 4.1. Rodzaje ewidencji
  • 4.2. Konta zespołu 3
  • 4.3. Konto 500, 530, 550 i 580
  • 4.4. Konta 600, 620, 640
 • 5. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 5.1. Ewidencja obrotu materiałowego
  • 5.2. Ewidencja obrotu towarowego
  • 5.3. Ewidencja produktów gotowych
 • 6. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego
  • 6.1. Wymogi dokumentu
  • 6.2. Dowód
   • 6.2.1. Elementy dowodu PZ
   • 6.2.2. Elementy dowodu ZW
   • 6.2.3. Elementy dowodu RW
   • 6.2.4. Elementy dowodu WZ
   • 6.2.5. Elementy dowodu MM
  • 6.3. Dowód – produkt gotowy
   • 6.3.1. Dowód PW
 • 7. Powiązanie ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział IV. Należności krótkoterminowe

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Zakres należności krótkoterminowych
 • 3. Wycena należności krótkoterminowych
 • 4. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 4.1. Ogólne zasady ewidencji należności krótkoterminowych
  • 4.2. Ewidencja należności krótkoterminowych na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  • 4.3. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych z urzędem skarbowym
  • 4.4. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • 4.5. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
  • 4.6. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami
  • 4.7. Ewidencja pozostałych rozrachunków
 • 5. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego
 • 6. Powiązanie ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział V. Środki pieniężne

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Wprowadzenie
 • 3. Zasady rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków
 • 4. Wycena środków pieniężnych
 • 5. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 5.1. Ogólne zasady ewidencji środków pieniężnych w instytucjach kultury
   • 5.1.1. Środki pieniężne w kasie
   • 5.1.2. Rachunek bieżący
   • 5.1.3. Rachunki pomocnicze
   • 5.1.4. Środki pieniężne w drodze
   • 5.1.5. Inne środki pieniężne
   • 5.1.6. Rachunek lokat terminowych
   • 5.1.7. Inne aktywa pieniężne
 • 6. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego
 • 7. Powiązania ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział VI. Różnice inwentaryzacyjne

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Niedobory i nadwyżki
  • 2.1. Podział ze względu na przyczyny powstania
  • 2.2. Niedobory niezawinione
  • 2.3. Niedobory zawinione
 • 3. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych
  • 3.1. Skontrum
 • 4. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych
 • 5. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 5.1. Ewidencja niedoborów inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie
  • 5.2. Ewidencja niedoborów inwentaryzacyjnych w pozostałych środkach trwałych
  • 5.3. Ewidencja niedoborów inwentaryzacyjnych w zapasach (materiałach)
  • 5.4. Ewidencja niedoborów inwentaryzacyjnych w zapasach (towarach)
  • 5.5. Ewidencja niedoborów inwentaryzacyjnych gotówki w kasie
  • 5.6. Ewidencja roszczeń spornych z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych dochodzonych w sądzie – sprawa wygrana
  • 5.7. Ewidencja roszczeń spornych z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych dochodzonych w sądzie – sprawa przegrana
  • 5.8. Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie oraz środkach trwałych w budowie
  • 5.9. Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych w pozostałych środkach trwałych
  • 5.10. Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych zapasów (materiałów i towarów)
  • 5.11. Kompensowanie niedoborów i nadwyżek
   • 5.11.1. Kiedy stosować kompensaty?
 • 6. Sposób dokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego
  • 6.1. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
 • 7. Powiązanie ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział VII. Odpisy aktualizujące w zakresie aktywów trwałych i obrotowych

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Podstawy prawne
 • 3. Schematy księgowe z wyjaśnieniami
  • 3.1. Odpisy aktualizujące w zakresie aktywów trwałych
   • 3.1.1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie
   • 3.1.2. Ewidencja odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie
  • 3.2. Rzeczowe aktywa obrotowe
   • 3.2.1. Ewidencja odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa obrotowe
  • 3.3. Inwestycje krótkoterminowe
   • 3.3.1. Zasady ustalone w ustawie o rachunkowości
   • 3.3.2. Ewidencja odpisów aktualizujących krótkoterminowe aktywa finansowe
  • 3.4. Należności
   • 3.4.1. Zasady ustalone w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
   • 3.4.2. Ewidencja odpisów aktualizujących należności
 • 4. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego
 • 5. Powiązanie ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział VIII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Wprowadzenie
 • 3. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • 3.1. Rozliczenie kosztów zakupu
 • 4. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Rozróżnienie rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów od zobowiązań warunkowych
  • 4.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników
 • 5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • 6. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
  • 6.1. Zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów
  • 6.2. Schematy ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
  • 6.3. Schematy ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
  • 6.4. Schematy ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w sprawozdaniu finansowym

Rozdział IX. Fundusze własne instytucji kultury

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Wprowadzenie
 • 3. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 3.1. Zasady ewidencji funduszy własnych
  • 3.2. Ewidencja funduszu instytucji kultury
  • 3.3. Ewidencja dzieł sztuki i eksponatów muzealnych
  • 3.4. Ewidencja funduszu z aktualizacji wyceny
  • 3.5. Ewidencja funduszu rezerwowego
 • 4. Sposób dokumentowania funduszy własnych
 • 5. Powiązania ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w instytucjach kultury

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Zasady wykonywania zobowiązań oraz podział zobowiązań w instytucjach kultury
  • 2.1. Zobowiązania
  • 2.2. Odsetki od zobowiązań
  • 2.3. Sposób wykonania zobowiązań
 • 3. Rezerwy na zobowiązania w instytucjach kultury
 • 4. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • 5. Wycena zobowiązań i rezerw na zobowiązania
 • 6. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 6.1. Ogólne zasady ewidencji zobowiązań
  • 6.2. Ewidencja zobowiązań na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  • 6.3. Ewidencja rozrachunków z budżetem
  • 6.4. Ewidencja pozostałych rozrachunków publicznoprawnych
  • 6.5. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
  • 6.6. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami w księgach instytucji kultury
  • 6.7. Ewidencja pozostałych rozrachunków w księgach instytucji kultury
  • 6.8. Ewidencja rezerw na zobowiązania
 • 7. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego
 • 8. Powiązanie ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi

Rozdział XI. Fundusz specjalny instytucji kultury

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Wprowadzenie
 • 3. Ewidencja księgowa funduszu specjalnego
 • 4. Sposób dokumentowania funduszy specjalnych
 • 5. Powiązania ze sprawozdaniem finansowym

CZĘŚĆ II. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rozdział I. Przychody i koszty działalności operacyjnej

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Przychody z działalności operacyjnej
  • 2.1. Dotacje zaliczane do przychodów operacyjnych
  • 2.2. Wykorzystanie dotacji
 • 3. Koszty działalności operacyjnej
 • 4. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 4.1. Zasady ewidencji przychodów operacyjnych
   • 4.1.1. Ewidencja przychodów ze sprzedaży usług kulturalnych
   • 4.1.2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych
   • 4.1.3. Ewidencja dotacji zaliczanej do przychodów operacyjnych
   • 4.1.4. Ewidencja zwrotu dotacji w części dotyczącej VAT odliczonego
  • 4.2. Zasady ewidencji kosztów operacyjnych
    • 4.2.1. Ewidencja kosztów rodzajowych
    • 4.2.2. Koszty według miejsc powstawania
    • 4.2.3. Ewidencja kosztów sprzedaży
 • 5. Sposób dokumentowania kosztów i przychodów operacyjnych
 • 6. Powiązania ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział II. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Pozostałe przychody operacyjne
  • 2.1. Dotacje
  • 2.2. Darowizny
  • 2.3. Sponsoring
  • 2.4. Wpływ rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne
 • 3. Pozostałe koszty operacyjne
  • 3.1. Pomoc IK dla mieszkańców w czasie pandemii
 • 4. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 4.1. Ewidencja księgowa pozostałych przychodów operacyjnych
   • 4.1.1. Ewidencja nieodpłatnego otrzymania materiałów i wyposażenia
   • 4.1.2. Ewidencja sponsoringu
   • 4.1.3. Ewidencja otrzymanych darowizn
  • 4.2. Ewidencja księgowa pozostałych kosztów operacyjnych
 • 5. Sposób dokumentowania pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 • 6. Powiązania ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział III. Przychody i koszty finansowe

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Przychody finansowe
 • 3. Koszty finansowe
 • 4. Schematy księgowe z wyjaśnieniami
  • 4.1. Ewidencja przychodów finansowych
  • 4.2. Ewidencja kosztów finansowych
 • 5. Sposób dokumentowania przychodów i kosztów finansowych
 • 6. Powiązania ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział IV. Wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860

 • 1. Wyjaśnienie pojęć
 • 2. Wprowadzenie
 • 3. Schematy księgowe z wyjaśnieniami
 • 4. Sposób dokumentowania
 • 5. Powiązania ze sprawozdaniem finansowym

Rozdział V. Wpływ kosztów na podatek dochodowy

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Dodatnie i ujemne różnice przejściowe

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 338
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 560 g
 • ISBN: 978-83-8235-860-5
 • EAN: 9788382358605
 • Kod serwisu: 00944500

Kategorie