Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Szerokie kompendium wiedzy dotyczące zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę. Książka obejmuje przepisy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych oraz regulacje Kodeksu pracy, w tym najnowszą nowelizację. Poradnik odnosi się do rzeczywistych problemów zgłaszanych przez pracodawców samorządowych. Zawiera liczne przykłady i wzory dokumentów do pobrania... więcej ›

Opis książki

Szerokie kompendium wiedzy dotyczącej zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę.

Książka przede wszystkim obejmuje przepisy wynikające z ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), ale w szerokim zakresie omawiane są w niej również w sposób praktyczny regulacje stosowane do pracowników samorządowych, a wynikające z przepisów Kodeksu pracy czy z ustawy o czasie pracy kierowców. Omówiono w niej nie tylko stan prawny ale – przede wszystkim – skupiono się na praktycznym stosowaniu poszczególnych regulacji prawnych i odniesiono się do rzeczywistych problemów zgłaszanych przez pracodawców samorządowych. Zawiera liczne przykłady prawidłowych zapisów w regulacjach wewnętrznych oraz przydatne wzory dokumentów.

Zatrudnianie pracowników samorządowych wiąże się z licznymi problemami praktycznymi. Stąd w książce znalazło się wiele przykładów w formie odpowiedzi na faktyczne zapytania pracodawców samorządowych, dotyczące często niejasnych regulacji wynikających z przepisów „samorządowego prawa pracowniczego".

W drugim wydaniu książki uwzględniono istotne nowości w prawie pracy, wynikające z ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) oraz z ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (tzw. work-life balance), m.in.:

 • zmiany dotyczące umów zawieranych na czas określony,
 • zwiększenie liczby obowiązkowych przerw w czasie pracy,
 • elastyczną organizację pracy,
 • zmiany w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
 • nowe uregulowania dotyczące pracy zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów takiej pracy i ustalania w związku z nimi ekwiwalentów lub ryczałtów,
 • wprowadzenie możliwości kontroli obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Dużo miejsca poświęcono najbardziej problematycznym aspektom związanym z zatrudnianiem, jakimi są kwestie odnoszące się do wynagrodzeń oraz czasu pracy. Niewątpliwym atutem książki jest omówienie problematyki trudnej i jednocześnie „użytkowo" istotnej, jaką jest czas pracy kierowców samochodów osobowych. Uwzględniono w tym zakresie nie tylko zmiany w przepisach dotyczących ewidencjonowania czasu pracy kierowców, ale również wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy, wynikającą z ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zmiany dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Książka obejmuje tematykę:

 • wymagań kwalifikacyjnych stawianych pracownikom samorządowym,
 • zatrudnienia sekretarza,
 • naboru na wolne stanowisko,
 • stosowanych umów o pracę,
 • przeniesień pracowników,
 • ocen okresowych,
 • służby przygotowawczej,
 • obowiązków pracowników samorządowych,
 • organizacji czasu pracy w jednostce samorządowej,
 • składników wynagrodzenia w samorządzie,
 • oświadczeń majątkowych,
 • informacji o pracownikach w ramach dostępu do informacji publicznej.

Atutem książki są z pewnością przykłady, w tym m.in. wyliczenia wynagrodzeń, rozliczenia czasu pracy oraz wewnętrznych zapisów dotyczących czasu pracy, które znacznie podnoszą jej walor praktyczny. Książka zawiera również przydatne wzory dokumentów, takie jak np. regulaminy i instrukcje, czy polecenia lub porozumienia.

W książce można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z zatrudnianiem w samorządzie, m.in.:

 • Jakie zmiany w zakresie umów o pracę wprowadzone ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw mają odniesienie do zatrudniania w samorządzie?
 • Jaki wpływ na naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakres osób uprawnionych do „trzynastek" ma wprowadzenie przepisów o urlopie opiekuńczym?
 • Kiedy można dokonywać badań na obecność alkoholu i środków podobnie działających w organizmie pracownika?
 • Jak zorganizować pracę zdalną?
 • W jaki sposób praca zdalna wpływa na czas pracy pracowników?
 • Jakie są zasady rozliczania kosztów pracy zdalnej?
 • Co to jest praca zdalna okazjonalna i jakie są zasady wnioskowania o nią?
 • Jak rozliczyć liczbę dni pracy zdalnej okazjonalnej w roku w różnych systemach czasu pracy?
 • Jak rozumieć pojęcie nieposzlakowanej opinii?
 • Czy pracownikowi, który otrzymał już u poprzedniego pracodawcy odprawę emerytalną, powinna przysługiwać odprawa uzupełniająca?
 • Czy pierwsza umowa w samorządzie wchodzi do limitów umów na czas określony?
 • Czy przy przeniesieniu do innego wydziału konieczna jest zawsze zmiana umowy?
 • W jaki sposób rekompensować pracę w wolne soboty pracownikom samorządowym?
 • Czy kierownictwu w samorządzie przysługuje rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie zapisy w regulaminie pracy pomagają w skutecznej organizacji czasu pracy w jednostce?
 • W jaki sposób odnieść się do czasu pracy kierowców w regulaminie pracy, by zmniejszyć liczbę nadgodzin?
 • Jak prawidłowo udzielać odpoczynków dobowych i tygodniowych kierowcom?
 • Jakich danych o pracowniku trzeba udzielić na podstawie zapytania złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Pracownik samorządowy

 • 1. Zdolność do czynności prawnych
 • 2. Pełnia praw publicznych
 • 3. Nieposzlakowana opinia
 • 4. Inne wymagania
 • 5. Niekaralność
 • 6. Wykształcenie
 • 7. Obywatelstwo polskie

Rozdział II. Sekretarz w jednostce – zatrudnienie, ograniczenia, problemy

 • 1. Wymogi kwalifikacyjne
 • 2. Nabór na stanowisko
 • 3. Tworzenie partii i przynależność partyjna
 • 4. Oświadczenia majątkowe i działalność gospodarcza

Rozdział III. Nabór na wolne stanowisko

 • 1. Ogłoszenie o naborze
 • 2. Protokół z przeprowadzonego naboru
 • 3. Informacja o wynikach naboru
 • 4. Unieważnienie naboru

Rozdział IV. Umowy o pracę w samorządzie

 • 1. Katalog umów o pracę w samorządzie
 • 2. Limity umów
 • 3. Umowa na zastępstwo
 • 4. Zmiany w zakresie umów na czas określony w 2023 r.
  • 4.1. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony
  • 4.2. Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy na czas określony
  • 4.3. Zmiany w informacji o warunkach zatrudnienia

Rozdział V. Przeniesienia pracowników samorządowych

 • 1. Awans
 • 2. Czasowe powierzenie wykonywania innej pracy
 • 3. Przeniesienie w związku z reorganizacją jednostki
 • 4. Przeniesienie do innej jednostki

Rozdział VI. Oceny okresowe

 • 1. Osoby dokonujące oceny okresowej
 • 2. Częstotliwość oceny okresowej
 • 3. Sposób przeprowadzania i zakres oceny
 • 4. Odwołanie od oceny okresowej
 • 5. Skutki negatywnej oceny okresowej
 • 6. Ocena okresowa pracownika socjalnego

Rozdział VII. Służba przygotowawcza

Rozdział VIII. Obowiązki pracownika samorządowego

 • 1. Obowiązki pracownicze
 • 2. Ograniczenia w wykonywaniu dodatkowych zajęć
 • 3. Ograniczenia w dodatkowych zajęciach osoby wydającej decyzje administracyjne w samorządzie
 • 4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Rozdział IX. Organizacja czasu pracy w jednostce

 • 1. Systemy czasu pracy
 • 2. Rozkłady czasu pracy
  • 2.1. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
   • 2.1.1. Wymiar czasu pracy
   • 2.1.2. Godziny pracy
   • 2.1.3. Odpoczynek tygodniowy
   • 2.1.4. Dni wolne
  • 2.2. Zmiana rozkładu czasu pracy
 • 3. Rekompensowanie nadgodzin w samorządzie
 • 4. Praca w wolną sobotę w samorządzie
 • 5. Praca w niedziele i święta
 • 6. Dyżur w samorządzie
 • 7. Praca zmianowa
 • 8. Czas pracy przy pracy zdalnej
  • 8.1. System i rozkład czasu pracy
  • 8.2. Ewidencja czasu pracy
  • 8.3. Prawo do bycia offline
 • 9. Zmiany w czasie pracy w wyniku nowelizacji „work-life balance"
  • 9.1. Przerwy w pracy
  • 9.2. Czas szkoleń a czas pracy
  • 9.3. Elastyczna organizacja pracy
 • 10. Czas pracy kierowców samochodów osobowych
  • 10.1. Ewidencja czasu pracy kierowców
 • 11. Przykłady rozwiązań wewnętrznych
  • 11.1. Wzór zapisu regulaminu dotyczącego rozkładów czasu pracy – wzór A
  • 11.2. Wzór zapisu regulaminu dotyczącego rozkładów czasu pracy – wzór B

Rozdział X. Wynagrodzenie w samorządzie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Regulamin wynagradzania
 • 3. Wynagrodzenie zasadnicze
 • 4. Dodatek specjalny
 • 5. Dodatek funkcyjny
 • 6. Dodatek za wieloletnią pracę
 • 7. Dodatek za pracę w porze nocnej
 • 8. Inne dodatki
 • 9. Wynagrodzenie prowizyjne
 • 10. Nagroda jubileuszowa
 • 11. Nagrody i premie
 • 12. Odprawa emerytalno-rentowa
 • 13. Ustalanie stażu pracy do świadczeń uzależnionych od długości okresów zatrudnienia
 • 14. Tymczasowe aresztowanie oraz zawieszenie w obowiązkach służbowych na podstawie KPK a wynagrodzenie
 • 15. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 • 16. Minimalny okres przepracowany do nabycia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – ważna zmiana przepisów

Rozdział XI. Oświadczenia majątkowe

 • 1. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych
  • 1.1. Osoby zobowiązane ustawowo do składania oświadczeń majątkowych
  • 1.2. Pracownicy składający oświadczenia na podstawie polecenia służbowego
 • 2. Treść oświadczenia majątkowego
 • 3. Terminy składania oświadczeń majątkowych
 • 4. Nieprawdziwe oświadczenie majątkowe

Rozdział XII. Informacje o pracownikach w ramach dostępu do informacji publicznej

 • 1. Ochrona danych osobowych
 • 2. Udostępnienie informacji o osobach na podstawie dostępu do informacji publicznej
 • 3. Zakres informacji
 • 4. Nagrody dla pracowników pomocniczych i obsługi jako informacja publiczna
 • 5. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji publicznej – wpływ na zatrudnienie w samorządzie

Rozdział XIII. Praca zdalna w samorządzie

 • 1. Praca zdalna – uwagi ogólne
 • 2. Kontrola wykonywania pracy zdalnej
 • 3. „Miękkie roszczenie" o pracę zdalną – wniosek uprzywilejowanego pracownika
 • 4. Koszty pracy zdalnej
 • 5. Praca zdalna okazjonalna

Rozdział XIV. Badanie trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu

 • 1. Grupy stanowisk
 • 2. Przetwarzanie danych dotyczących kontroli

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór regulaminu pracy,
 • wzór regulaminu wynagradzania,
 • wzór regulaminu oceny okresowej,
 • wzór procedury naboru,
 • wzór wewnętrznej procedury dotyczącej podróży służbowych,
 • wzór przeniesienia pracownika do innego wydziału.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 317
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 530 g
 • ISBN: 978-83-8291-822-9
 • EAN: 9788382918229
 • Kod serwisu: 00975400

Kategorie