Bestseller

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 211,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2023 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów. Szczegółowa analiza ostatnich zmian w przepisach... więcej ›

Opis książki

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2023 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów.

Celem publikacji jest dostarczenie kompleksowej i aktualnej wiedzy dotyczącej sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczeń podatkowych (głównie CIT, PIT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Omawiając kolejne zagadnienia autorzy odwołują się do:

 • zmian wprowadzanych do regulacji podatkowych (m.in. od 1.1.2023 r. wyłączono amortyzacje budynków i lokali mieszkalnych z KUP, wprowadzono znaczące modyfikacje w zakresie estońskiego CIT, zmodyfikowano i doprecyzowano zasady rozliczania podatku od przerzucanych dochodów, dokonano zmian w zakresie podatku u źródła oraz przedstawiano projekt objaśnień z 25.9.2023 r. w sprawie stosowania tego podatku),
 • zmian do innych regulacji prawnych, które mają wpływ na pracę księgowych (np. od 1.10.2023 r. w wyniku nowelizacji z 26.1.2023 r. weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie Karnym w zakresie fałszowania ksiąg, zatajania istotnych informacji finansowych, udzielaniu fałszywych informacji w sprawozdaniach finansowych i innych naruszeń),
 • nowo wydanych stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości (w dniu 28.8.2023 r. przyjęto nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat),
 • nowo wydanych rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości (w tym te najnowsze z 31.1.2023 r. dotyczące sporządzania sprawozdania w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego),
 • nowo opublikowanych wyjaśnień Ministra Finansów (np. dotyczące sposobu prezentacji kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym),
 • obowiązujących od początku stycznia 2023 r. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • najnowszych wyroków sądowych i interpretacji podatkowych.

Z uwagi na zwiększone ryzyko działalności gospodarczej (wojna na Ukrainie i obecnie na Bliskim Wschodzie, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe) znacząca część książki poświęcona jest problematyce:

 • niepewności kontynuacji działalności (m.in. omówienie sytuacji gdy jednostka obligatoryjnie sporządza sprawozdanie finansowe przy założeniu, że nie będzie kontynuowała działalności),
 • identyfikacji kluczowych aktywów podlegających odpisowi aktualizującemu,
 • testów na utratę wartości kluczowych aktywów,
 • ustaleniu wysokości odpisu aktualizującego oraz wysokości utworzonej rezerwy.

Publikacja zawiera m.in.:

 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2023 r.
 • Listy procedur, listy kontrolne oraz schematy postępowania podczas zamykania roku i tworzenia sprawozdania finansowego.
 • Ponad 100 schematów księgowych dotyczących m.in. środków trwałych, podatku odroczonego, tworzenia rezerw, prac badawczo-rozwojowych, walut wirtualnych.
 • Wyszczególnienie zmian podatkowych oraz zmian w zakresie odpowiedzialności karnej za sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Zasady podpisywania sprawozdań finansowych w kontekście odpowiedzialności za ich sporządzenie. Coraz częstszą praktyką staje się brak podpisu pod sprawozdaniem głównego księgowego, który formalnie nie przejmuje obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Kompleksowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami oraz nawiązaniem do ryzyk dotyczących sytuacji kryzysowych (w tym wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie ) oraz wskaźników dyskontowych, które zależą od stóp procentowych NBP – ujawnienia z tym związane.
 • 41 zagadnień bilansowych, które kompleksowo omawiają tematykę sporządzania sprawozdań finansowych, ich publikacji, składania do KRS, ich badania, odpowiedzialności. Kompleksowo (ujęcie bilansowe i podatkowe) omówiono też każdy z elementów bilansu, czyli środki trwałe, WNiP, zapasy, należności, zobowiązania, rezerwy, inwestycje itd.
 • 32 wybranych zagadnień podatkowych, które kompleksowo omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych uwzględniając aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym. Omówiono najczęściej występujące w jednostce zdarzenia jak np.: użytkowanie samochodów, reklama i reprezentacja, darowizny, ulgi, odsetki, bonifikaty i upusty, różnice kursowe, rozliczanie strat, aporty, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne.
 • Zdarzenia specyficzne jak: waluty wirtualne, MDR-y, przekształcenia spółek – pod kątem identyfikacji z końcem roku zdarzeń wpływających na wynik podatkowy.
 • Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego (z uwzględnieniem zmian podatkowych, np. w zakresie estońskiego CIT).
 • Zasygnalizowanie zagadnień, które zaczną obowiązywać w 2024 r., ale trzeba się do nich przygotować w 2023 r., np. zagadnienie podatku minimalnego wraz z różnymi wariantami wyliczeń.
 • Rozliczenie przychodów i kosztów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 • Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe itd.).
 • Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.
 • Nowe interpretacje podatkowe w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach dotyczące m.in. środków trwałych, podziału przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych, różnic kursowych.

Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • kiedy rozpoznać indywidualnie dla jednostki istotną niepewność wg definicji z KSR 14 i jak uwzględnić w sprawozdaniach niepewność, ale w sensie makroekonomicznym, o której mówią rekomendacje KSR dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2023 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego.
 • kiedy i jak dokonywać osądu w celu ustalenia wartości poszczególnych pozycji w sprawozdaniu finansowym (wartość godziwa; należności, których ściągalność jest wątpliwa; zapasy wyceniane w cenach sprzedaży netto przy braku ich przydatności gospodarczej dla jednostki).
 • jakie zmiany w polityce rachunkowości warto dokonać (jak to formalnie dokonać i jak uwzględnić w informacji dodatkowej) w warunkach wysokiej inflacji oraz istotnych wzrostów cen nieruchomości. Przedstawiamy schemat postępowania w razie zmiany polityki rachunkowości.
 • jak przedstawiać dane porównawcze gdy okresy sprawozdawcze są różnej długości i w jakich sytuacjach nastąpi zakłócenie w porównywalności danych.
 • jak ocenić czy błąd w księgach rachunkowych ma istotny wpływ na jakość sprawozdania finansowego i jak należy dokonać korekty ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania za poprzedni rok? – przedstawiamy schemat postępowania w przypadku wykrycia błędu w księgach rachunkowych.
 • jak ujmować w księgach zdarzenia następujące po dacie bilansu – przedstawiamy procedurę ujmowania zdarzeń następujących po dniu bilansowym.
 • jaki jest wpływ wojny na Ukrainie i Bliskim Wschodzie na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące w szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowych do sprawozdania, umarzanie zobowiązań).
 • jak dokonywać odpisu aktualizacyjnego należności długoterminowej w walucie obcej (np. na skutek jej umorzenia czy przedawnienia).
 • jak uprawdopodobnić nieściągalności wierzytelności i zaliczyć ją do KUP.
 • od czego przepisy podatkowe uzależniają moment poniesienia wydatku za koszt uzyskania przychodów.
 • jakie są najnowsze wyroki w zakresie rozliczeń podatku od przychodów z budynku.
 • jak stosować ulgę na złe długi.

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje dokumentów omawianych w publikacji m.in.:

 • Ebook „Przygotowanie e-sprawozdania do wysyłki do KRS lub KAS”, wraz z licznymi arkuszami Excel z formułami obliczeniowymi,
 • Sprawozdanie finansowe w excelu z załączonymi formułami,
 • 15 wzorów w formacie word w zakresie inwentaryzacji,
 • Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku,
 • Schematy postępowania,
 • Arkusze w excelu wraz z formułami obliczeniowymi dotyczące zamknięcia kręgu kosztów.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1148
 • Wymiary: 210x295 mm
 • Waga: 2300 g
 • ISBN: 978-83-8356-193-6
 • EAN: 9788383561936
 • Kod serwisu: 00996300

Kategorie

Tagi