E-Sąd. E-doręczenia, rozprawy zdalne, systemy teleinformatyczne w sądownictwie. Komentarz praktyczny

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 170,10 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz, który szeroko omawia zagadnienia dotyczące e-doręczeń i posiedzeń zdalnych w procedurze cywilnej i karnej, informatyzacji sądów powszechnych, Portalu Informacyjnego oraz Krajowego Rejestru Mediatorów... więcej ›

Opis książki

Publikacja stanowi odpowiedź na coraz częściej pojawiające się wśród praktyków pytania związane z praktycznym aspektami wdrożenia usług elektronicznych w wymiarze sprawiedliwości.

Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w związku z wejściem w życie (rozłożonym w czasie) ustawy z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860). Ustawą tą przeniesiono do porządku prawnego rozwiązania, które sprawdziły się w okresie pandemii Covid-29 i były wprowadzone ustawą z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.), tj. posiedzenia zdalne oraz doręczenia elektroniczne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Tym samym od 14.3.2023 r. możliwym będzie na gruncie procedury cywilnej przeprowadzenie posiedzeń z możliwością udziału zdalnego, natomiast w postępowaniu cywilnym i postępowaniu karnym pozostanie obowiązek dokonywania doręczeń elektronicznych wobec wybranych grup adresatów (póki co adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, prokuratorów, Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA). Pomimo, że oba rozwiązania funkcjonują już w przestrzeni sądów powszechnych od kilku lat, nadal budzą one wątpliwości interpretacyjne, o czym świadczą orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, które zapadają na tym tle. Nowelizacja na część pytań odpowiada, rodzi jednak nowe zagadnienia problemowe natury praktycznej i celem publikacji jest dokonanie stosownej wykładni nowych przepisów, a także omówienie rozwiązań technicznych stosowanych w sądach. Zagadnienie to jest tym bardziej trudne, że na dzień oddania Komentarza rozporządzenia mają jedynie status projektów.

Nowelizacja ta swoim zakresem obejmuje również ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych, gdzie uregulowane zostały zadania Ministra Sprawiedliwości związane z informatyzacją sądów powszechnych, umożliwiono decentralizację realizacji niektórych zadań (w szczególności tych, które dotyczą przetwarzania akt sądowych), a także uporządkowano terminologię związaną z sadowymi systemami teleinformatycznymi. Ponadto z dniem 1.1.2024 r. na mocy omawianych przepisów nastąpi centralizacja obsługi informatycznej sądów na poziomie sądów apelacyjnych. Są to bardzo istotne zmiany w zakresie funkcjonowania sadów, które należy ocenić pozytywnie. Centralizacja obsługi, w miejsce rozwiązań działających wyspowo w sądach, na pewno przyczyni się do zwiększenia efektywność wykorzystania w wymiarze sprawiedliwości potencjału jaki daje informatyzacja.

Metodyka jest praktycznym komentarzem, który szeroko omawia zagadnienia, które dotyczą m.in.:

 1. doręczeń elektronicznych w procedurze cywilnej oraz karnej (zakres podmiotowy, pisma sądowe podlegające doręczeniu, odstąpienie od doręczenia elektronicznego, data doręczenia i jego skutki prawne, sposób realizacji doręczeń, dostęp do sprawy, moduł doręczeń w Portalu Informacyjnym);
 2. posiedzeń zdalnych w procedurze cywilnej (pojęcie, dowód na odległość i rozprawa odmiejscowiona w przepisach KPC, normatywne podstawy posiedzenia zdalnego w KPC, wniosek o przeprowadzenie posiedzenia zdalnego, przebieg posiedzenia zdalnego; przesłuchanie świadka na posiedzeniu zdalnym, udział publiczności w posiedzeniu zdalnym);
 3. informatyzacji sądów powszechnych (zadania Ministra Sprawiedliwości z zakresu informatyzacji sądownictwa, sądowe systemy teleinformatyczne, przetwarzanie danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych, powierzenie realizacji zadań przez Ministra);
 4. Portalu Informacyjnego (charakterystyka Portalu Informacyjnego; Portal Informacyjny jako system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe – przepisy dotychczasowe, status Portalu Informacyjnego, obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym, udostępnianie sprawy w Portali Informacyjnym, integracja Portalu Informacyjnego z ROBUS);
 5. sądowych systemów teleinformatycznych (podział ze względu na kryteria: funkcjonalne i ich przeznaczenie, terytorialne i podmiot utrzymujący, podmiotowe).

Autorami są osoby zawodowo i naukową związane od lat z informatyzacją sądów powszechnych. SSA Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński był w latach 2012–2016 r. Koordynatorem Krajowym ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych. W tym okresie był odpowiedzialny za wdrożenie w sądach powszechnych m.in. protokołu elektronicznych, portalu informacyjnego i portalu orzeczeń. SSO Wojciech Łukowski od 2016 r. pełni funkcję Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. W tym okresie był m.in. inicjatorem uruchomienia usługi doręczeń elektronicznych w Portalu Informacyjnym oraz rozpraw zdalnych. R.pr. dr Anna Zalesińska oraz r.pr. Katarzyna Klimas w ramach obsługi prawnej Centrum Kompetencji Informatyzacji Sądownictwa zaangażowane są w prace legislacyjne oraz wdrożeniowe związane z rozwojem Portalu Informacyjnego oraz posiedzeń zdalnych. Katarzyna Sandecka, jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, jest odpowiedzialna m.in. za zasady przetwarzania danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych, natomiast dr Sylwia Kotecka-Kral od lat jest ekspertką w zakresie informatyzacji sądownictwa powszechnego w Polsce (szczególnie w tym wymiarze kompetencyjnym). SSO Grzegorz Karaś i SSR Monika Biała są rozpoznawalnymi w środowisku prawników szkoleniowcami w zakresie informatyzacji postępowań sądowych. Monika Czechowska jest specjalistką w zakresie postępowania karnego, natomiast Krystyna Rogala pisze doktorat z obszaru informatyzacji. Wszyscy autorzy związani są również naukowo z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych (CBKE), ośrodka naukowego zajmujące się od 2002 r. praktycznymi i naukowymi problemami związanymi z informatyzacją podmiotów publicznych, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.

Publikacja dedykowana jest wszystkim zawodom prawniczym – adwokatom, radcom prawnym, notariuszom, sędziom, prokuratorom oraz aplikantom przygotowującym się do egzaminów zawodowych.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział 1. Uwagi wprowadzające do nowelizacji KPC, KPK, PrUSP oraz niektórych innych ustaw

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Rozprawa zdalna
 • 3. Doręczenia elektroniczne oraz składanie pism procesowych przez Internet
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Portal Informacyjny

 • 1. Charakterystyka Portalu Informacyjnego i rys historyczny
 • 2. Portal Informacyjny jako system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe
 • 3. Udostępnianie sprawy w Portalu Informacyjnym

Rozdział 3. Doręczenia elektroniczne w procedurze cywilnej

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Przepis epizodyczny w KPC. Relacja do art. 15zzs9 KoronawirusU
 • 3. Zakres podmiotowy
 • 4. Pisma sądowe podlegające doręczeniu przez Portal Informacyjny
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Obligatoryjne elektroniczne doręczanie pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego
  • 4.3. Forma pisma sądowego doręczanego za pośrednictwem Portalu Informacyjnego
  • 4.4. Sposób publikacji pisma sądowego w Portalu Informacyjnym
  • 4.5. Pisma niepodlegające doręczeniu przez publikację w Portalu Informacyjnym
  • 4.6. Fakultatywne doręczanie przez publikację w Portalu Informacyjnym odpisów, kopii i wypisów dokumentów z akt sprawy
  • 4.7. Udostępnianie akt biegłemu wpisanemu na listę biegłych sądowych
 • 5. Odstąpienie od doręczenia pisma sądowego przez publikację w Portalu Informacyjnym
 • 6. Data doręczenia i jego skutki prawne. Doręczenia w dni wolne. Doręczenie przez „awizo"
  • 6.1. Uwagi wstępne
  • 6.2. Status Portalu Informacyjnego w świetle art. 53e PrUSP
 • 7. Sposób realizacji doręczeń. Dostęp do sprawy. Moduł doręczeń w Portalu Informacyjnym
  • 7.1. Uwagi wstępne
  • 7.2. Moduł do doręczeń
  • 7.3. Subkonta
  • 7.4. Proces odbioru pisma
 • 8. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Doręczenia elektroniczne w procedurze karnej

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Zakres podmiotowy
 • 3. Pisma sądowe podlegające doręczeniu
 • 4. Odstąpienie od doręczenia elektronicznego
 • 5. Data doręczenia i jego skutki prawne
 • 6. Sposób realizacji doręczeń. Moduł doręczeń w Portalu Informacyjnym

Rozdział 5. Posiedzenie zdalne w postępowaniu cywilnym

 • 1. Geneza przepisów o posiedzeniu zdalnym w postępowaniu cywilnym
 • 2. Posiedzenie zdalne – pojęcie
 • 3. Normatywne podstawy posiedzenia zdalnego w KPC
  • 3.1. Decyzja przewodniczącego o przeprowadzeniu posiedzenia zdalnego
  • 3.2. Uczestnictwo w posiedzeniu zdalnym
  • 3.3. Zakres stosowania przepisu
 • 4. Przebieg posiedzenia zdalnego
  • 4.1. Uwaga wprowadzająca
  • 4.2. Urządzenia transmitujące obraz i dźwięk
  • 4.3. Zawiadomienie o posiedzeniu zdalnym
  • 4.4. Identyfikacja uczestników posiedzenia zdalnego
  • 4.5. Przeprowadzenie posiedzenia zdalnego
  • 4.6. Ugoda sądowa
 • 5. Zeznania świadka
 • 6. Publiczność
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Informatyzacja sądów powszechnych

 • 1. Zadania Ministra Sprawiedliwości z zakresu informatyzacji sądownictwa
  • 1.1. Uwagi wstępne
  • 1.2. Definicja zadań z zakresu informatyzacji sądownictwa sprzed ZmKPCPrUSP2023
  • 1.3. Zadania Ministra Sprawiedliwości według ZmKPCPrUSP2023
 • 2. Obowiązek projektowania sądowych systemów teleinformatycznych
  • 2.1. Uwagi wstępne
  • 2.2. Obowiązek wdrażania sądowych systemów teleinformatycznych
  • 2.3. Obowiązek eksploatacji sądowych systemów teleinformatycznych
  • 2.4. Obowiązek integracji sądowych systemów teleinformatycznych
  • 2.5. Obowiązek utrzymywania sądowych systemów teleinformatycznych
  • 2.6. Obowiązek rozwoju sądowych systemów teleinformatycznych
  • 2.7. Obowiązek administrowania sądowymi systemami teleinformatycznymi
  • 2.8. Obowiązek udostępniania sądowych systemów teleinformatycznych
  • 2.9. Obowiązek zabezpieczania danych osobowych
  • 2.10. Obowiązek koordynacji działań
  • 2.11. Obowiązek zapewniania możliwości wymiany informacji pomiędzy systemami
  • 2.12. Delegacja ustawowa dla Ministra Sprawiedliwości
 • 3. Powierzenie realizacji zadań przez Ministra
  • 3.1. Powierzanie zadań dyrektorom sądów
  • 3.2. Powierzanie niektórych zadań innym podmiotom

Rozdział 7. Sądowe systemy teleinformatyczne

 • 1. Definicja sądowych systemów teleinformatycznych
 • 2. Sądowe systemy informatyczne – podział ze względu na kryteria funkcjonalne i ich przeznaczenie wynikające z art. 175da § 2 PrUSP
 • 3. Sądowe systemy teleinformatyczne – podział ze względu na kryteria terytorialne i podmiot utrzymujący
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Systemy centralne utrzymywane i udostępniane przez Ministra Sprawiedliwości
  • 3.3. Systemy centralne powierzone do utrzymania sądom apelacyjnym
  • 3.4. Systemy apelacyjne
  • 3.5. Systemy lokalne
 • 4. Sądowe systemy informatyczne – podział ze względu na kryteria podmiotowe
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Wewnętrzne systemy (tzw. back office)
  • 4.3. Zewnętrzne systemy (tzw. front office)
  • 4.4. Przetwarzanie danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych
   • 4.4.1. Problematyka przetwarzania danych osobowych przed nowelizacją przepisów PrUSP z 7.7.2023 r.
   • 4.4.2. Przetwarzanie danych osobowych po nowelizacji przepisów PrUSP z 7.7.2023 r.
   • 4.4.3. Współadministrowanie danymi osobowymi w sądowych systemach teleinformatycznych
   • 4.4.4. Wspólne uzgodnienia współadministratorów
   • 4.4.5. Właściwy organ nadzorczy dla procesów przetwarzania danych realizowanych przez sądy
   • 4.4.6. Realizacja obowiązków z art. 33 i 34 RODO – informowanie właściwego organu nadzorczego i podmiotów danych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 292
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 370 g
 • ISBN: 978-83-8356-208-7
 • EAN: 9788383562087
 • Kod serwisu: 00997900

Kategorie