dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR

prof. ucz., Uniwersytet Rzeszowski, profesor w Instytucie Nauk Prawnych KNS Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w INP KNS UR, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, mediator akademicki UR, mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Autorka publikacji poświęconych problematyce prawa procesowego cywilnego, alternatywnym sposobom rozwiązywania sporów – głównie mediacji – oraz instrumentom elektronicznym wykorzystywanym w sądownictwie powszechnym i arbitrażowym