dr Łukasz Żelechowski

Łukasz Żelechowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb w Monachium, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Za rozprawę doktorską pt. „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej" otrzymał w 2009 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie prac doktorskich organizowanym przez Urząd Patentowy RP.