dr hab. Łukasz Żelechowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, dotyczących w szczególności prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz międzynarodowego i unijnego prawa własności przemysłowej.