Komentarze Prawa Prywatnego

Komentarze Prawa Prywatnego to seria pogłębionych, wszechstronnych, szczegółowych i kompleksowych komentarzy systemowych. W jednym tomie skomentowano nie tylko fundamentalne przepisy kodeksowe, lecz również wzbogacono go o komentarze do przepisów zawartych w innych, istotnych aktach prawnych. Dzięki temu Czytelnik otrzymuje komplet potrzebnych mu wyjaśnień i interpretacji prawnych, zastępujących nie tylko komentarz do Kodeksu cywilnego, lecz również wiele komentarzy do ustaw okołokodeksowych. Seria swoim zakresem znacznie wykracza poza regulację zawartą w KC, a w jej skład wchodzą również tomy zawierające komentarze wyłącznie do pozakodeksowych przepisów prawa prywatnego, tworzących niezwykle ważne praktycznie działy tego prawa, np. prawo mieszkaniowe (i spółdzielcze), prawo konsumenckie, czy prawo własności intelektualnej.

Komentarze zostały opracowane przy rygorystycznym zachowaniu leżących u jego podstaw założeń strukturalnych. Komentarze do każdego przepisu składają się z płaszczyzny orientacyjnej, płaszczyzny standardowej oraz płaszczyzny szczegółowej.

Płaszczyzna orientacyjna prezentuje znaczenie przepisu i podstawowe problemy co do zakresu jego regulacji lub interpretacji – stanowi bardzo krótki, orientacyjny komentarz pozwalający na wstępną ocenę, czy dla rozstrzygnięcia konkretnego problemu ten przepis ma znaczenie.

Płaszczyzna standardowa zawiera komentarz właściwy. Została ona podzielona na punkty dotyczące poszczególnych problemów, dzięki czemu „blok tekstu” jest krótki i przejrzysty. Do każdego komentarza do artykułu został dodany spis treści, który umożliwia łatwe i szybkie dotarcie do ważnych dla rozstrzygnięcia poszczególnych problemów fragmentów komentarza.

Płaszczyzna szczegółowa zawiera informacje dodatkowe, często powołanie głosów doktryny, poglądów mniejszościowych, większej liczby orzeczeń Sądu Najwyższego, czy też istotne dla komentowanych przepisów wątki historycznoprawne, prawnoporównawcze oraz kolizyjnoprawne (ważne ze względu na wzrastającą potrzebę stosowania prawa obcego i w konsekwencji oceny, prawo którego kraju w konkretnej sprawie powinno zostać zastosowane).