VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny zestaw najnowszych informacji z wykorzystaniem licznych przykładów ze sfery rozliczania VAT przez JSFP. W publikacji posegregowano kluczowe orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych dotyczące VAT oraz omówiono najnowsze zmiany prawne w tym Białą listę, nową matrycę stawek VAT czy JPK... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień związanych z VAT w całym sektorze publicznym.

Zebrane w jednym miejscu wszelkie informacji o nowościach prawnych oraz wytycznych ministerialnych, urzędów skarbowych czy sądów w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących jednostek sektora finansów publicznych.

Do najważniejszych kwestii omówionych w publikacji zaliczyć należy:

 • Opodatkowanie dostaw towarów dokonywanych poza terytorium Polski
 • Obrót nieruchomościami oraz ruchomościami stanowiącymi majątek JSFP
 • Dokumentowanie czynności podlegających VAT w przypadku działalności JSFP
 • Białą listę oraz mechanizm podzielonej płatności (MPP) w JSFP
 • Zasady odliczania VAT za pomocą prewspółczynnika sprzedaży
 • Korekty dotyczące podatku naliczonego
 • Ewidencję sprzedaży w formie JPK
 • Deklaracje VAT oraz JPK VDek
 • Dotacje oraz subwencje a prawo do odliczenia VAT
 • Odpowiedzialność karna osób zajmujących się finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

Generalnie jednostki sektora finansów publicznych, które pełnią funkcje organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, nie są podatnikami VAT, w zakresie w jakim wykonują zadania publiczne, do których zostały powołane. Wyjątek od tej zasady stanowią czynności wykonywane w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. Wobec czego, JSFP wykonując zadania publiczne nie będą stanowić podatników VAT, w związku z czym nie będą odprowadzać podatku należnego, oraz nie będą uprawnione do odliczenia podatku naliczonego. JSFP mogą wykonywać zarówno działalność opodatkowaną podatkiem VAT, jak i działalność znajdująca się poza systemem VAT. Aby prawidłowo określić czy w stosunku do danej czynności JSFP jest podatnikiem, należy każdorazowo przeanalizować charakter prawny wykonywanych czynności. W publikacji przedstawiono zestaw takich czynności i procedury postępowań podatkowych z tym związanych.

Do nowych zagadnień dotyczących VAT w JSFP zaliczamy nową matryce stawek. Do dnia 30 czerwca 2020 r. system powoływania stawek VAT opierał się o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008, której symbole były wykorzystywane do identyfikacji towarów i usług, co na potrzeby ustawy o VAT przekładało się również na problematykę stosowania odpowiedniej stawki podatku VAT (właściwa klasyfikacja towaru czy usługi do kody PKWiU pozwalała na opodatkowanie tegoż to towaru czy usługi odpowiednią stawką podatku VAT).

O lipca 2020 r. nastąpiły zmiany sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz:

 • Nomenklatury scalonej (ang. Combined Nomenclature, CN) w zakresie towarów, oraz
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług (Nomenklatura scalona tj. kody CN dotyczą wyłącznie towarów).

W publikacji sporo miejsca poświęcono także tzw. białej liście. Czyli przepisom uniemożliwiających rozliczanie kosztów uzyskania przychodu w przypadku naruszenia regulacji dotyczących zapłaty na rachunek nieznajdujący się na białej liście, czyli wykazie podatników VAT. Te przepisy zostały wprowadzone na mocy art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wskazana regulacja stanowi realizację postulatu uszczelniania systemu podatkowego, który w tej sytuacji przejawia się zwiększeniem kontroli organów podatkowych nad płatnościami dokonywanymi przez przedsiębiorców.

Bardzo ważnym tematem dla JSFP są kwestie związane prewspółczynnikiem. Co do zasady podatnicy mają możliwość ustalenia prewspółczynnika według własnych zasad. W stosunku do niektórych podmiotów tj.:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowej instytucji kultury,
 • państwowej instytucji kultury,
 • uczelni publicznej,
 • instytutu badawczego

Sposób ustalania prewspółczynnika został przewidziany w rozporządzeniu (tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników). Jednak, stosowanie prewspółczynników ustalonych w rozporządzeniu przez wskazane podmioty nie jest obowiązkowe. Stosownie do art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazuje rozporządzenie, uzna, że wskazany zgodnie z rozporządzeniem sposób określenia proporcji (prewspółczynnika) nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Temat ten ciągle dostarcza sporo rozbieżności interpretacyjnych, dlatego też w publikacji znalazło się kluczowe orzecznictwo i liczne przykłady w tym zakresie.

Od 1.10.2020 r. wszystkich czynnych podatników VAT obowiązują nowe pliki JPK w zakresie VAT JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) oraz JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie). Istotą nowego pliku JPK jest połączenie deklaracji podatkowej (VAT-7 oraz VAT-7K) oraz ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku VAT. Powoduje to zasadniczo zniesienie deklaracji jako osobnych dokumentów. W praktyce deklaracja i ewidencja stanowią dwa elementy pliku JPK w zakresie VAT. JPK_V (JPK_V7M lub JPK_V7K) składa się więc z dwóch części:

 1. deklaracyjnej (w zasadzie zbieżnej z dotychczasową deklaracją VAT-7 i VAT-7K) oraz
 2. ewidencyjnej (generalnie odpowiadającej obecnemu plikowi JPK_VAT, ale zawierającej także dodatkowe oznaczenia).

W publikacji szczegółowo wskazano jak wypełniać JPK i jak przesyłać nowe wzory JPK_V7M.

Prezentowana publikacja odpowiada na m.in. następujące pytania:

 • Jak określić zakres czynności podlegających opodatkowaniu VAT w przypadku jednostek sektora finansów publicznych?
 • Kiedy możemy mówić o zwolnieniu z opodatkowania VAT w sektorze finansów publicznych?
 • W jakiem przypadku możemy dokonać korekty kwoty podatku naliczonego w deklaracji rocznej?
 • Jak wykonać obliczanie współczynnika sprzedaży przez JSFP?
 • Na czym polegają wyjątki od ogólnej zasady ustalania proporcji?
 • Kiedy dochodzi do czynności wyłączonymi z VAT oraz zwolnionymi z VAT?
 • Kiedy sprzedaż gruntu podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% VAT a kiedy zwolnieniu z VAT?
 • Czy dostawy budynków oraz budowli podlegają zwolnieniu z VAT?
 • Jak określić obowiązek podatkowy z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu?
 • Jakie są terminy na wystawienie faktury w przypadku usługi zaliczkowej?
 • Czy JSFP muszą stosować kasy fiskalne?

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów;
 • eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i dylematów, z którymi autorzy mierzą się podczas pracy i trakcie szkoleń dla gmin i ich jednostek organizacyjnych;
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Rozdział I. Status na gruncie VAT poszczególnych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

 • 1. Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej
 • 2. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały
 • 3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
 • 4. Związki metropolitalne
 • 5. Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe
 • 6. Agencje wykonawcze
 • 7. Instytucje gospodarki budżetowej
 • 8. Państwowe fundusze celowe
 • 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • 10. Narodowy Fundusz Zdrowia
 • 11. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • 12. Uczelnie publiczne
 • 13. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
 • 14. Państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • 15. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Rozdział II. Zakres czynności podlegających opodatkowaniu VAT w przypadku jednostek sektora finansów publicznych

 • 1. Czynności wyłączone z opodatkowania VAT
  • 1.1 Czynności wyłączone z VAT na mocy ustawy o VAT
  • 1.2. Czynności wyłączone z opodatkowania VAT z tytułu realizacji zadań ustawowych
  • 1.3. Czynności wyłączone z opodatkowania z opodatkowania z racji nieposiadania statusu podatnika w stosunku do danej czynności
 • 2. Zwolnienia z opodatkowania VAT w sektorze finansów publicznych
  • 2.1. Działalność w zakresie kultury
  • 2.2. Działalność oświatowa oraz naukowa
  • 2.3. Usługi w zakresie ochrony zdrowia
  • 2.4. Usługi zakwaterowania
  • 2.5. Usługi związane ze sportem
  • 2.6. Usługi w zakresie najmu
  • 2.7. Usługi ubezpieczeniowe
  • 2.8. Usługi finansowe
 • 3. Opodatkowanie czynności dokonywanych pomiędzy podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych
 • 4. Przykłady stosowania stawek preferencyjnych w sektorze finansów publicznych

Rozdział III. Transakcje zagraniczne a podmioty z sektora finansów publicznych

 • 1. Opodatkowanie dostaw towarów dokonywanych poza terytorium Polski
  • 1.1. WDT
  • 1.2. Eksport towarów
  • 1.3. Dostawa dokonana poza terytorium kraju
  • 1.4. Sprzedaż wysyłkowa
  • 1.5. Transakcje łańcuchowe
 • 2. Opodatkowanie nabycia towarów przez JSFP
  • 2.1. WNT
  • 2.2. Import towarów
  • 2.3. Dostawa, dla którego podatnikiem jest nabywca
  • 2.4. Nabycia opodatkowane przez podmiot zagraniczny
 • 3. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym przez JSFP
  • 3.1. Zasady ogólne świadczenia usług w obrocie zagranicznym
  • 3.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika
  • 3.3. Usługi związane z nieruchomościami
  • 3.4. Usługi w zakresie targów, wystaw, konferencji itp
 • 4. Nabywanie usług od podmiotów zagranicznych
  • 4.1. Import usług
  • 4.2. Usługi opodatkowane poza terytorium kraju

Rozdział IV. Obrót nieruchomościami oraz ruchomościami stanowiącymi majątek JSFP

 • 1. Możliwość wyłączenie z opodatkowania VAT sprzedaży własnego majątku
 • 2. Zasady zwolnienia z VAT tzw. towarów używanych
 • 3. Zwolnienie z VAT sprzedaży gruntów
 • 4. Zwolnienie z VAT dostawy budynków oraz budowli

Rozdział V. Powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku czynności wykonywanych przez JSFP

 • 1. Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów
 • 2. Dostawa towarów o charakterze ciągłym
 • 3. Pojęcie wykonania usługi
 • 4. Obowiązek podatkowy z tytułu usług o charakterze ciągłym
 • 5. Dostawa gazet, książek oraz czasopism
 • 6. Usługi budowlane
 • 7. Obowiązek podatkowy z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu itp
 • 8. Rozliczenie zaliczek

Rozdział VI. Dokumentowanie czynności podlegających VAT w przypadku działalności JSFP

 • 1. Ogólne zasady wystawiania faktur
 • 2. Faktury elektroniczne
 • 3. Faktury zaliczkowe
 • 4. Faktury korygujące oraz noty korygujące
 • 5. Dokumentowanie refakturowania usług
 • 6. Faktury uproszczone
 • 7. Faktury VAT-RR
 • 8. Stosowanie kas fiskalnych przez JSFP
 • 9. Kasy on-line
 • 10. Zasady archiwizacji dokumentacji podatkowej
 • 11. JPK – FA

Rozdział VII. Biała lista oraz mechanizm podzielonej płatności (MPP) w praktyce JSFP

Rozdział VIII. Nowa matryca stawek VAT

 • 1. Terminy wejścia w życie przepisów
 • 2. Stosowanie odpowiedniej klasyfikacji statystycznej
 • 3. Zmiany w zakresie stawki 5%
 • 4. Stawka 8%

Rozdział IX. Odliczenie podatku VAT przez JSFP

 • 1. Ogólne reguły dotyczące odliczenia VAT
 • 2. Termin odliczenia VAT
 • 3. Związek z działalnością gospodarczą
 • 4. Nabycia związane z czynnościami wyłączonymi z VAT oraz zwolnionymi z VAT
 • 5. Odliczanie VAT za pomocą współczynnika sprzedaży
 • 6. Obliczanie współczynnika sprzedaży przez JSFP
 • 7. Zmiana proporcji sprzedaży w trakcie roku
 • 8. Zasady odliczania VAT za pomocą prewspółczynnika sprzedaży
 • 9. Obliczanie prewspółczynnika na podstawie ustawy lub rozporządzenia MF
 • 10. Ustalanie prewspółczynnika według własnych zasad

Rozdział X. Korekty dotyczące podatku naliczonego

 • 1. Korekta roczna
 • 2. Korekta 5 i 10 letnia
 • 3. Korekta związana z nieruchomościami
 • 4. Korekta dotycząca zmiany przeznaczenia
 • 5. Korekta dotycząca pojazdów samochodowych

Rozdział XI. Rozliczenie dotacji oraz subwencji na gruncie VAT

 • 1. Przypadki opodatkowania VAT dotacji
 • 2. Dotacje oraz subwencje a prawo do odliczenia VAT
 • 3. Zasady kwalifikowalności VAT
 • 4. Rozdział XII. Ewidencje dla potrzeb VAT
 • 5. Ewidencja sprzedaży w formie JPK
 • 6. Deklaracja VAT oraz JPK VDek
 • 7. Informacja podsumowująca
 • 8. Intrastat

Rozdział XIII. Odpowiedzialność za finanse w jednostce sektora finansów publicznych a błędy w rozliczeniu VAT

 • 1. Generalna zasada odpowiedzialności za finanse jednostek sektora finansów publicznych
 • 2. Odpowiedzialność głównego księgowego
 • 3. Kierownik jednostki
 • 4. Odpowiedzialność karna osób zajmujących się finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
 • 5. Formy sprawstwa
 • 6. Wykroczenia oraz przestępstwa karno-skarbowe związane z błędami w VAT

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 370
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 610 g
 • ISBN: 978-83-8235-422-5
 • EAN: 9788382354225
 • Kod serwisu: 00889700

Kategorie

Tagi