Sprawdź fragment

Torba gratis!

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2023

Sprawdź fragment

Torba gratis!

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowa analiza zmian w klasyfikacji budżetowej z 11 lipca 2023 r. z omówieniem konsekwencji wejścia w życie niektórych paragrafów z datą wsteczną. Książka zawiera również omówienie zasad budowy klasyfikacji budżetowej, w tym zasad opartych o SUMP oraz ujednoliconą wersję rozporządzenia... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej dokonanych przez nowelizację z 11 lipca 2023 r.

Celem książki jest omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej dokonanych przez nowelizację z 11 lipca 2023 r. wraz z pokazaniem konsekwencji tych zmian. Zawarto w niej również akt prawny, gdzie wyróżniono te zmiany.

Nowelizacja wprowadza nowe rozdziały (75076, 75690, 75691, 75692, 75693, 76594), uchyla rozdział 75114, zmienia nazwy części rozdziałów, zmieniając jednocześnie zakres operacji finansowych w nich ujmowanych (75004, 92504). W przypadku nowych rozdziałów wykorzystywanych do planowania pojawia się konieczność wprowadzenia zmian w systemach księgowych jednostek. Wynika to z faktu, że przy planowaniu będą stosowane inne rozdziały niż w ewidencji wykonania, a to wiąże się również z innym sposobem sporządzania sprawozdań z wykonania dochodów stanowiących dochody budżetu państwa.

Istotne zmiany zaszły również w układzie paragrafów dotyczących JST. Dokonano zmiany brzmienia § 065, poszerzając go o zwrot „innych dokumentów uprawniających kierowania pojazdami". Zgodnie z § 4 nowelizacji z 11.7.2023 r. objęcie podziałką § 065 dochodów z wydawania dodatkowych dokumentów innych niż prawa jazdy, dokonuje się już z dniem 15.7.2023 r. z mocą od 1.1.2023 r., co wymaga doszukania się dowodów księgowych na okoliczność pobrania dochodu za wydanie innego niż prawo jazdy dowodu uprawnień do kierowania pojazdem (np. pozwolenie wojskowe, międzynarodowe prawo jazdy – art. 4 ust. 1 pkt 1 KierujPojU). Skutkiem tego będzie konieczność dokonania zapisów korygujących (przeksięgowań) w lipcu 2023 r., ponieważ zapisy z miesięcy poprzedzających nie mogą być zmieniane. Zatem konieczne jest dokonanie przeklasyfikowania opłat za wydanie innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, o ile takie dokumenty wydano. Ponadto uściślono rodzaj dotacji objętych podziałką § 204 (nowa nazwa różni się od dotychczasowej tym, że dodano słowo „celowa"), poszerzono zakres rodzajowy wydatków transferowych obejmowanych podziałką § 266 i 659 wraz z dodaniem objaśnień o zakresie jej stosowania (ta zmiana rodzi duże problemy dla samorządów), zmieniono brzmienie objaśnień do § 295 i 669 (wskazując, że należy w ich ujmować zwroty środków z Funduszu Pomocy i Funduszu COVID-19, dokonane w następnym roku po otrzymaniu).

Powyżej wspomniane zmiany weszły w życie z różnych terminach po ogłoszeniu 15.7.2023 r., z mocą od 1.1.2023 r., od 1.3.2023 r. oraz z mocą od 21.4.2023 r. Część zmian wchodzi w życie 15.7.2023 r., ale z założeniem, że będą miały zastosowanie po raz pierwszy na potrzeby planowania budżetu państwa na 2024 r.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2023 r. do zapisów nowelizacji w terminie do 14.10.2023 r.

Książka przedstawia m.in. zasady klasyfikowania zdarzeń związanych z:

 1. ujmowaniem wydatków na ośrodki rehabilitacji i azyle dla zwierząt (w związku ze zmianą zakresu operacji ujmowanych w dotychczasowym rozdziale 92504);
 2. ujmowaniem opłat przy wydaniu prawa jazdy (w związku ze zmianą nazwy paragrafu 065);
 3. ujmowaniem wydatków do paragrafów 295 i 669, które od 15.7.2023 r. otrzymały nowe objaśnienia, które wskazują, że należy w ich ujmować zwroty środków z Fun-duszu Pomocy i Funduszu COVID dokonane w następnym roku po otrzymaniu, co wiąże się z innym rozliczeniem tych zwrotów niż dotychczas;
 4. posługiwaniem się nowymi znaczeniowo paragrafami 266 i 659. Od 15.7.2023 r. ich stosowanie nie zawęża się do klasyfikacji wsparcia dla zarządców dróg publicznych, ale czyni z nich podziałki ogólne, jakie z zasady są wykorzystywane do klasyfikacji każdego wydatku JST na wsparcie innego podmiotu. Przepisy ustawy szczególnej dopuszczają możliwość udzielnia wsparcia innemu organowi lub podmiotowi, na tyle, na ile w klasyfikacji dla danego przejawu wsparcia nie przewidziano odrębnego i samodzielnego paragrafu wydatkowego. Za przykład może posłużyć wyodrębnienie podziałek na pomoc finansową między JST (§ 271 lub 630) oraz podziałki na wsparcie finansowe z budżetu JST dla policji, PSP i straży granicznej (§ 230, 617). Nowe paragrafy § 266 i 659 umożliwią chociażby zaklasyfikowanie wydatku budżetu JST na dopuszczoną w art. 4 ustawy o finansowaniu zadań publicznych darowiznę na rzecz państwowej lub samorządowej szkoły artystycznej. Jak wskazują objaśnienia i użyte w nich słowo „w szczególności" podziałki § 266 i 659 po ich nowelizacji obejmą nie tylko przejawy dofinansowania do kosztów infrastruktury kolejowej, koszty zarządzania drogami krajowymi i drogami publicznymi innych JST, ale również wsparcie na rzecz PGW „Wody Polskie", jak i potencjalnie każdy wyraz wsparcia, dla którego klasyfikacja nie przewiduje odrębnego i szczegółowego paragrafu wydatkowego.

W książce przedstawiamy:

 • omówienie zasad budowy klasyfikacji budżetowej, w tym opartych o SUMP,
 • omówienie zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej wraz przedstawieniem konsekwencji wejścia w życie niektórych paragrafów z datą wsteczną,
 • ujednoliconą wersję rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

Dzięki tej publikacji rozwiążecie Państwo problemy związane z:

 • klasyfikacją w sprawozdawczości i planowaniu finansowym,
 • powiązań klasyfikacji z ewidencją księgową,
 • pułapkami w klasyfikowaniu.

Książka ta jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację.

Książka adresowana jest również do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji.

Adresatem książki są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Rozdział I. Klasyfikacja budżetowa wraz z zasadami jej stosowania i doskonalenia

 • 1. Rodowód współczesnych klasyfikacji budżetowych
  • 1.1. Uwarunkowania prawne finansów publicznych i klasyfikacji je opisującej
  • 1.2. Planowanie procesów finansowych
  • 1.3. Limitowanie wydatków publicznych
  • 1.4. Szczegółowość oraz sposób zapisu ustaleń budżetu i aktu wyrażającego budżet
  • 1.5. Klasyfikacja sposobem zapisu ustaleń budżetu jako zasadniczej części ustawy budżetowej i uchwały budżetowej
  • 1.6. Ustalenia tekstowe ustawy i uchwały budżetowej oraz sposób zapisu zawartego w nich budżetu
  • 1.7. Specyfika nazwy oraz wyłączność formalna i ograniczoność treści finansowych i merytorycznych budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego
  • 1.8. Koncepcja klasyfikacji jako sposobu zapisu ustaleń budżetu
 • 2. Zakres klasyfikacji środków publicznych
  • 2.1. Finanse publiczne oraz sektor finansów publicznych
   • 2.1.1. Państwowe fundusze celowe a fundusze środków publicznych w obsłudze podmiotów prawa prywatnego
  • 2.2. Kategorie budżetowo-planistyczne środków publicznych
  • 2.3. Przedmiot klasyfikacji budżetowej (co podlega klasyfikacji)
  • 2.4. Problemy z ustaleniem podmiotów zobowiązanych do stosowania podziałek z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
 • 3. Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu
  • 3.1. Funkcja planistyczna klasyfikacji budżetowej
   • 3.1.1. System planowania budżetowego (normy budżetowe)
   • 3.1.2. Dopuszczalność stosowania grup paragrafowych wydatków w planie finansowym samorządowej jednostki budżetowej
   • 3.1.3. System planowania w jednostkach sektora finansów publicznych innych niż jednostki budżetowe
   • 3.1.4. Klasyfikacja budżetowa szczególnym narzędziem zapisywania norm planowych
  • 3.2. Rola klasyfikacji w ewidencji finansowej
  • 3.3. Klasyfikacja w sprawozdawczości budżetowej
  • 3.4. Znaczenie klasyfikacji w statystyce publicznej
 • 4. Zasady (kryteria) klasyfikacji budżetowej
  • 4.1. Niekompletność reguł klasyfikowania
  • 4.2. Dobór podziałek klasyfikacyjnych – jako proces wykładni prawa
 • 5. Zasady doboru podziałek klasyfikacyjnych – krok po kroku
  • 5.1. Trzystopniowa klasyfikacja budżetowa
  • 5.2. Pochodzenie działów klasyfikacji budżetowej i ich powiązanie z PKD
  • 5.3. Oznaczenie i systematyka rozdziałów klasyfikacji
  • 5.4. Związek nazewnictwa rozdziałów z prawnym określeniem zadań publicznych
  • 5.5. Zadania publiczne a usługi publiczne (powszechne) w Systemie Monitorowania Usług Publicznych
  • 5.6. Reguły doboru podziałki rozdziałowej dla dochodu i wydatku samorządowych jednostek i zakładów budżetowych w ramach Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
 • 6. Klasyfikacja paragrafów dochodów i paragrafów wydatków
  • 6.1. Klasyfikacja paragrafów dochodów (przychodów, środków)
  • 6.2. Klasyfikacja paragrafów wydatków
   • 6.2.1. Klasyfikacja paragrafów wydatków związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym
 • 7. Klasyfikacja przychodów i rozchodów budżetu
 • 8. Konsekwencje prawne wadliwego doboru podziałki klasyfikacyjnej dla dochodu, wydatku albo przychodu lub rozchodu budżetu
  • 8.1. Wadliwość klasyfikacji wykryta przez organ nadzoru w uchwale budżetowej albo w uchwale lub zarządzeniu zmieniającym budżet
  • 8.2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • 9. Przykłady niedoskonałości lub psucia spójności klasyfikacji budżetowej
  • 9.1. Luki prawne jako braki podziałek w klasyfikacji budżetowej
  • 9.2. Problemy doboru podziałek dla klasyfikacji dochodów i wydatków na zadania administracji architektoniczno-budowlanej oraz odmienne od nich zadania nadzoru budowlanego (zgodność rozdziału dochodowego z rozdziałem wydatkowym)
  • 9.3. Dopuszczalność posługiwania się materiałami pomocniczymi – moc obowiązująca tzw. prawa powielaczowego
  • 9.4. Interpretacja normy SMUP o rozdziałach podmiotowych z wydatkami jednostki na utrzymanie stanowisk pracy
  • 9.5. Podziałki rozdziałowe dla zarządów dróg publicznych w JST – powstałe kolizje w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków organu
  • 9.6. Specyfika klasyfikowania w budżetach JST niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 • 10. Zakończenie
  • 10.1. Wnioski de lege lata i de lege ferenda
  • 10.2. Potrzeba doskonalenia klasyfikacji budżetowej

Rozdział II. Omówienie zmian dokonanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzonych przez nowelizację z 11.7.2023 r.

 • 1. Przesłanki i zakres zmian w klasyfikacji dokonanych przez nowelizację z 11.7.2023 r.
 • 2. Utworzenie nowych rozdziałów, uchylenie istniejących oraz zmiany objaśnień
  • 2.1. Utworzenie nowego rozdziału 75076 „Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku"
  • 2.2. Utworzenie nowych rozdziałów 75690, 75691, 75692, 75693, 76594
   • 2.2.1. Utworzenie nowego rozdziału 75690 „Planowane wpływy z podatku od towarów i usług" wraz z objaśnieniami
   • 2.2.2. Utworzenie nowego rozdziału 75691 „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" wraz z objaśnieniami
   • 2.2.3. Utworzenie nowego rozdziału 75692 „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" wraz z objaśnieniami
   • 2.2.4. Utworzenie nowego rozdziału 75693 „Planowane wpływy z podatku akcyzowego" wraz z objaśnieniami
   • 2.2.5. Utworzenie nowego rozdziału 75694 „Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin" wraz z objaśnieniami
  • 2.3. Uchylenie rozdziału 75114 „Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego"
 • 3. Zmiany zakresu operacji obejmowanych dotychczasowymi rozdziałami oraz utworzenie nowych rozdziałów
  • 3.1. Dostosowanie nazwy organu obejmowanego finansowaniem w rozdziale 75004 do jego nowej nazwy prawnej
  • 3.2. Nowa nazwa i poszerzenie zakresu operacji ujmowanych w dotychczasowym rozdziale 92504
 • 4. Zmiany w układzie paragrafów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego
  • 4.1. Zmiana nazwy paragrafu 065 „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy"
  • 4.2. Uściślenie nazwowe dotacji z budżetu państwa objętych podziałką 204, na realizowane zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
  • 4.3. Powstanie nowych ogólnych podziałek paragrafów 266 i 659 dla obejmowania nimi wydatków budżetów JST na wsparcie działalności podmiotów określonych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych przez nie zadań publicznych
  • 4.4. Poszerzenie i doprecyzowanie zakresu przedmiotowego wydatków obejmowanych podziałką paragrafu 295
  • 4.5. Zmiana brzmienia objaśnień do paragrafu 669 „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych"
 • 5. Inne zmiany w systemie paragrafów dochodowych i wydatkowych
  • 5.1. Dodanie paragrafu 160 „Planowane wpływy z niektórych podatków" wraz z objaśnieniami
 • 6. Zmiany dotyczące żołnierzy oraz funkcjonariuszy
  • 6.1. Zmiana objaśnień paragrafu 418 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności"
  • 6.2. Dodanie nowych pozycji paragrafów w załącznikach Nr 7 i 8 do KlasBudżR
 • 7. Wejście w życie oraz zakres zastosowania zmian wprowadzonych zapisami nowelizacji z 11.7.2023 r.

Rozdział III. Akt prawny

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 216
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8356-094-6
 • EAN: 9788383560946
 • Kod serwisu: 00990400

Kategorie