Przedsprzedaż

Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. dr hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Zbigniew Radwański †

Autor: prof. UŚ dr hab. Stanisław Czepita, prof. dr hab. Edward Drozd, prof. dr hab. Maciej Gutowski, prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz, prof. dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, dr hab. Krzysztof Mularski, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Roman Trzaskowski, prof. dr hab. Adam Zieliński

Tom 2 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa cywilnego. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z... więcej ›

Więcej o książce

Tom 2 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa cywilnego.

Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), dotyczące formy zawarcia umowy o dział spadku oraz regulujące m.in. zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który wykonywał we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa;
 • ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), dotyczące m.in. nowelizacji art. 118 KC polegającej na wprowadzeniu krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi trzy lata. Za skróceniem ogólnego terminu przedawnienia roszczeń przemawia przede wszystkim potrzeba zmobilizowania stron stosunków prawnych do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym. Istotny argument stanowią tu trudności dowodowe, gdyż po upływie zbyt długiego okresu jest trudno nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim – jego ewentualne wygaśnięcie.
 • ustawy z 6.3.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) dotyczące prokury. Zmieniony został także art. 1091 § 1 KC poprzez wyraźne upoważnienie przedsiębiorców – osób fizycznych do udzielania prokury, po uzyskaniu wpisu w CEIDG;
 • ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398) dotyczące ustanowienia kuratora w sytuacji braku organów oraz wygaśnięcia prokury. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw dodała do art. 1097 KC § 31, zgodnie z którym ustanowienie kuratora na podstawie art. 42 § 1 KC spowoduje wygaśnięcie prokury, a w okresie trwania kurateli nie będzie możliwe ustanowienie prokury;
 • ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) dotyczące zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana obejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego);
 • ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), które m.in. wyeliminowały pojęcia i instytucje nieznane w rozporządzeniu eIDAS i dostosowały terminologię krajowych aktów prawnych do terminów występujących w tym rozporządzeniu oraz uregulowały te obszary, które niezbędne są do umożliwienia stosowania rozporządzenia eIDAS na gruncie prawa polskiego, tj. m.in. wyznaczono organ nadzoru;
 • ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), które m.in. mają na celu kompleksowe i obejmujące wszystkich przedsiębiorców uregulowanie reprezentacji przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym;
 • ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), które m.in. wprowadziły zasadnicze zmiany w definicji państwowej osoby prawnej. Obecnie państwową osobą prawną jest osoba prawna utworzona w drodze ustawy, na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej w celu realizacji zadań publicznych;
 • Druku sejmowego Nr 2862 dotyczące uregulowania zasad potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem granic.

Przedstawiane wydanie niniejszego tomu, zaktualizowane i uzupełnione przez wybitnych przedstawicieli nauki polskiej, zostało także wzbogacone o nową literaturę i najnowsze orzecznictwo, pokazujące najnowsze tendencje w orzecznictwie, a co za tym idzie nowe opinie i analizy omawianych zagadnień oraz argumenty do obrony racji klienta.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa cywilnego. Autorzy omawiają:

 • zagadnienia ogólne czynności prawnych (wiążąca moc czynności prawnych, oświadczenie woli, oświadczenie woli a czynność prawna);
 • wykładnię oświadczeń woli (zagadnienia ogólne, metody wykładni, rzeczywista wola jako priorytetowa reguła wykładni oświadczeń woli składanych innej osobie, wykładnia oświadczeń woli wyrażanych w postaci językowej oraz w postaci pisemnej, konkludentne oświadczenie woli);
 • formę czynności prawnej (zwykła forma pisemna, kwalifikowane formy pisemne, forma elektroniczna);
 • rodzaje czynności prawnych, takie jak: czynności prawne jednostronne, umowy, uchwały, czynności prawne konsensualne i realne, czynności prawne o skutkach zobowiązujących lub rozporządzających oraz czynności przysparzające, czynności prawne kauzalne i abstrakcyjne, czynności prawne nieodpłatne i odpłatne, czynności prawne upoważniające, czynności prawne powiernicze, czynności prawne między żyjącymi i na wypadek śmierci;
 • treść czynności prawnej (prawnie doniosła treść czynności prawnej, części składowe czynności prawnej, termin, warunek, polecenie);
 • dokonywanie czynności prawnej (składanie oświadczeń woli, orzeczenie zastępujące oświadczenie woli);
 • zawarcie umowy (oferta i jej przyjęcie, negocjacje i porozumienia przedkontraktowe, aukcja i przetarg);
 • wady oświadczenia woli, takie jak: brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd, podstęp, groźba;
 • sankcje wadliwej czynności prawnej (nieważność czynności prawnej, wadliwość czynności prawnej);
 • przedstawicielstwo (pojęcie i rodzaje, przesłanki prawnej skuteczności działania przedstawiciela, pełnomocnictwo, prokura);
 • problematykę dawności (ogólna charakterystyka, cechy konstrukcyjne przedawnienia, bieg przedawnienia, terminy zawite);
 • ochronę praw podmiotowych (pojęcie, rodzaje ochrony, granice ochrony, zabezpieczenie możliwości realizacji ochrony praw podmiotowych, ochrona sądowa i własna).

Publikacja będzie bardzo przydatna przede wszystkim dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także dla aplikantów tych zawodów oraz studentów.

Szczegóły

Premiera: 26 lutego 2019
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2019
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-815-8059-5
Liczba stron: 800
Oprawa: Twarda
Waga: 1382 g