Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Promocyjna cena
%
 • 152,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 152,15 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych omawia problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcę prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych. W kolejnym, 5. wydaniu... więcej ›

Opis książki

Publikacja Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych omawia problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcę prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych.

W kolejnym, 5. wydaniu uwzględniono najnowszy stan prawny zawierający wszystkie zmiany legislacyjne jakie zaszły od dużej nowelizacji procesu karnego wprowadzonej ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694).

Opracowanie składa się z dwóch części.

Część I to praktyczny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata i radcy prawnego do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi na temat pracy adwokata i radcy prawnego przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw karnych. Ponadto część ta zawiera liczne odesłania do Części II – do poszczególnych wzorów pism procesowych. Na końcu każdego rozdziału – znajdują się najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej i radcowskiej.

W części I omówione zostały takie zagadnienia jak:

 • adwokat i radca prawny w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia;
 • prawne aspekty obrony i występowania w charakterze obrońcy w sprawie karnej; wpis na listę adwokatów i radców prawnych;
 • powstanie i ustanie stosunku obrony, a także jej odmowa;
 • obowiązki obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz w trakcie stosowania środków zapobiegawczych;
 • obrońca objęty klauzulą „ściśle tajne";
 • udział w czynnościach po zamknięciu postępowania przygotowawczego, a przed rozpoczęciem przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji;
 • udział obrońcy w rozprawie głównej (tj.: przesłuchanie oskarżonych, świadków i biegłych, a także eksperyment procesowy);
 • udział obrońcy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym;
 • wznowienie postępowania karnego;
 • udział obrońcy w postępowaniu wykonawczym; warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Część II publikacji zawiera wzory pism procesowych, do których Czytelnik znajdzie odesłania w Części I, m.in.:

 • upoważnienie do: obrony nieograniczonej, reprezentowania oskarżyciela prywatnego, reprezentowania oskarżyciela posiłkowego;
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
 • zażalenie na zatrzymanie;
 • wniosek o: uchylenie tymczasowego aresztowania względnie o zmianę środka zapobiegawczego, uchylenie środka zapobiegawczego, przedłużenie tymczasowego aresztowania, wydanie opinii o oskarżonym za okres tymczasowego aresztowania, skierowanie sprawy na posiedzenie w celu warunkowego umorzenia postępowania, przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego, zwrot sprawy do prokuratury, przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, wznowienie postępowania, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, sporządzenie uzasadnienia;
 • wniosek dowodowy;
 • subsydiarny akt oskarżenia;
 • odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi;
 • zażalenie na: zarządzenie Prokuratury Apelacyjnej dot. obrazy przepisów postępowania polegające na tym, że nie ma żadnego uzasadnienia formalnego dla udostępnienia obrońcy treści wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania; postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych; postanowienie dot. obrazy przepisów postępowania poprzez bezpodstawną odmowę udostępnienia wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego; postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych;
 • apelacja;
 • zaskarżenie uzasadnienia wyroku;
 • odpowiedź na apelację karną.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodych adeptów zawodu prawniczego – adwokatów i radców prawnych, pozwoli ona uporządkować wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane techniki pracy i reprezentacji klientów.

Opracowanie stanowi także nieocenioną pomoc dla aplikantów adwokackich i radcowskich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych pism procesowych w sprawach karnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej. Będzie również przydatna dla stron i innych uczestników postępowania karnego.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Pełnomocnik bezpośrednio pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
 • 3. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
 • 4. Pełnomocnik oskarżyciela prywatnego
 • 5. Pełnomocnik w sprawie z subsydiarnego aktu oskarżenia
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Prawne aspekty obrony i występowania w charakterze obrońcy w sprawie karnej

 • 1. Funkcja obrońcy
 • 2. Wpis na listę adwokatów
 • 3. Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej
 • 4. Wpis na listę radców prawnych
 • 5. Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji radcowskiej
 • 6. Uprawnienia aplikanta radcowskiego i adwokackiego
 • 7. Postępowanie w sprawach o wykroczenia i postępowanie karne skarbowe
 • 8. Status obrońcy
 • 9. Miernik staranności pracy adwokata
 • 10. Zakres działania obrońcy z urzędu a podejmowanie samodzielnych działań przez stronę
 • 11. Działanie obrońcy wyłącznie na korzyść klienta a etyka adwokacka
 • 12. Termin do wniesienia apelacji w sytuacji złożenia zapowiedzi apelacji zarówno przez oskarżonego, jak i jego obrońcę
 • 13. Żądanie obrońcy z urzędu podwyższenia wynagrodzenia za obronę
 • 14. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Powstanie i ustanie stosunku obrony. Odmowa obrony

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Postępowanie karne – zakres ustawowego prawa do obrony w procesie karnym
 • 3. Ustanowienie obrońcy z wyboru
 • 4. Postępowanie karne – niemożność utożsamiania braku dokumentu potwierdzającego upoważnienie do obrony z niemożliwością tej obrony
 • 5. Ustanowienie obrońcy przez inną osobę niż podejrzany lub oskarżony
 • 6. Ustanowienie obrońcy z urzędu przez sąd
 • 7. Prawo do obrony a zakres działania obrońcy z urzędu
 • 8. Prawo skazanego do wyznaczenia mu przez sąd obrońcy z urzędu
 • 9. Obrona obligatoryjna
 • 10. Poddanie oskarżonego badaniom psychiatrycznym w innej sprawie a uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności
 • 11. Znaczenie stwierdzenia ograniczonej poczytalności w innej sprawie dla przesłanek ustanowienia obrony obligatoryjnej
 • 12. Cofnięcie wyznaczenia obrońcy
 • 13. Okoliczności utrudniające obronę jako przesłanka obrony obligatoryjnej
 • 14. Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym
 • 15. Zasady ustanawiania obrońcy z urzędu przed sądem okręgowym jako sądem I instancji
 • 16. Przedstawiciel ustawowy
 • 17. Udzielenie dalszego upoważnienia innemu adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu
 • 18. Dokonanie czynności procesowej poza siedzibą lub miejscem zamieszkania dotychczasowego obrońcy .z urzędu
 • 19. Przymus adwokacki
 • 20. Wyznaczenie przez sąd danego adwokata obrońcą w celu sporządzenia kasacji
 • 21. Wyznaczenie przez sąd danego adwokata obrońcą w celu sporządzenia wniosku o wznowienie postępowania i skargi na wyrok sądu odwoławczego
 • 22. Ustanie stosunku obrony
 • 23. Odmowa obrony
 • 24. Możliwość odmowy obrony z uwagi na specjalizację w innej dziedzinie prawa
 • 25. Prawo odmowy obrony z innych przyczyn
 • 26. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Obrońca w postępowaniu przygotowawczym

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Czynność zatrzymania
 • 3. Kontakt z adwokatem
 • 4. Zażalenie na zatrzymanie
 • 5. Natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego
 • 6. Tymczasowe aresztowanie
 • 7. Udział stron w posiedzeniu sądu
 • 8. Zwolnienie zatrzymanego
 • 9. Obliczanie terminu zatrzymania
 • 10. Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej
 • 11. Działanie obrońcy od początku postępowania przygotowawczego jako działanie w najlepiej pojętym interesie swojego klienta
 • 12. Udział obrońcy w przesłuchaniu świadków – reakcja na nieprawidłowości w prowadzeniu przesłuchania
 • 13. Udział obrońcy od pierwszego przesłuchania podejrzanego
 • 14. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów
 • 15. Treść postanowienia o przedstawieniu zarzutów
 • 16. Udostępnienie akt sprawy
 • 17. Rozszerzenie i zmiana zarzutów
 • 18. Udział obrońcy w czynnościach niepowtarzalnych
 • 19. Udział obrońcy w innych czynnościach
 • 20. Dowód z opinii biegłych
 • 21. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Obrońca w trakcie stosowania środków zapobiegawczych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zastosowanie tymczasowego aresztowania
 • 3. Prawo do zapoznania się z treścią wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania
 • 4. Szczególne podstawy tymczasowego aresztowania lub innego środka zapobiegawczego
 • 5. Negatywne przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania
 • 6. Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania
 • 7. Stosowanie tymczasowego aresztowania w sprawach karnych gospodarczych
 • 8. Postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania
 • 9. Widzenie z klientem
 • 10. Kontrolowanie administracji aresztu śledczego
 • 11. Widzenia klienta z najbliższymi
 • 12. Dostęp do telefonu
 • 13. Kontrola korespondencji
 • 14. Zezwolenie na opuszczenie zakładu
 • 15. Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego
 • 16. Czas trwania tymczasowego aresztowania
 • 17. Pojęcie „szczególnej zawiłości sprawy" jako przesłanka przedłużenia tymczasowego aresztowania
 • 18. Niedopuszczalność usprawiedliwiania przedłużania tymczasowego aresztowania brakiem wolnych terminów rozprawy
 • 19. Korzystanie przez oskarżonego ze swoich uprawnień w sposób zmierzający do przewlekania postępowania a stosowanie tymczasowego aresztowania
 • 20. Zwolnienie tymczasowo aresztowanego
 • 21. Inne (niż tymczasowe aresztowanie) środki zapobiegawcze
 • 22. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Obrońca objęty klauzulą „ściśle tajne"

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Rodzaje klauzul tajności, zasady nadawania
 • 3. Upoważnienie do nadania klauzuli, czas ochrony
 • 4. Postępowanie sprawdzające
 • 5. Pełnomocnik ochrony
 • 6. Obowiązek utworzenia kancelarii tajnej
 • 7. Wyłączenie zasady swobodnego dostępu do akt
 • 8. Doręczenie odpisu aktu oskarżenia bez uzasadnienia
 • 9. Przemówienie końcowe
 • 10. Ogłoszenie wyroku
 • 11. Zapowiedź apelacji
 • 12. Apelacja
 • 13. Treść środka odwoławczego
 • 14. Zarzuty apelacyjne
 • 15. Wymogi formalne apelacji
 • 16. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna obrońcy
 • 17. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Udział obrońcy w czynnościach po zamknięciu postępowania przygotowawczego a przed rozpoczęciem przewodu sądowego przed sądem I instancji

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Odpowiedź na akt oskarżenia
 • 3. Termin na złożenie odpowiedzi
 • 4. Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar
 • 5. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • 6. Przygotowanie klienta do postępowania przed sądem
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 8. Udział obrońcy w rozprawie głównej, przesłuchaniu oskarżonych, świadków, biegłych i eksperymencie procesowym

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Przygotowanie rozprawy
 • 3. Jawność rozprawy głównej
 • 4. Postępowanie dowodowe bez udziału oskarżonego lub obrońcy
 • 5. Zwięzłe przedstawienie zarzutów oskarżenia
 • 6. Przesłuchanie oskarżonego
 • 7. Inicjatywa dowodowa
 • 8. Wymagania formalne wniosku dowodowego
 • 9. Oddalenie wniosku dowodowego
 • 10. Cofnięcie wniosku dowodowego
 • 11. Zakazy dowodowe
 • 12. Tryb przesłuchiwania
 • 13. Przesłuchanie biegłych
 • 14. Dowody rzeczowe
 • 15. Dodatkowe dowody
 • 16. Rozszerzenie aktu oskarżenia
 • 17. Zmiana kwalifikacji prawnej
 • 18. Zamknięcie przewodu sądowego
 • 19. Głosy stron
 • 20. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 9. Obrońca w postępowaniu apelacyjnym przed sądem II instancji

 • 1. Wyrokowanie
 • 2. Wniosek o uzasadnienie
 • 3. Wniosek o uzasadnienie wyroku w postępowaniu przyspieszonym
 • 4. Dalsze uwagi praktyczne
 • 5. Ograniczony zakres uzasadnienia
 • 6. Treść uzasadnienia
 • 7. Apelacja
 • 8. Zakres zaskarżenia
 • 9. Wskazanie zarzutów
  • 9.1. Uwagi wstępne
  • 9.2. Zarzut obrazy prawa materialnego
  • 9.3. Zarzut obrazy prawa procesowego
  • 9.4. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
  • 9.5. Zarzut rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka
  • 9.6. Sposoby przedstawiania zarzutów
 • 10. Wnioski apelacyjne
 • 11. Uzasadnienie apelacji
 • 12. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 10. Obrońca w postępowaniach szczególnych

 • 1. Postępowanie nakazowe
 • 2. Postępowanie przyspieszone
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 11. Obrońca w postępowaniu kasacyjnym

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Wymogi formalne kasacji
 • 3. Wyznaczenie obrońcy z urzędu do postępowania kasacyjnego
 • 4. Przymus adwokacko-radcowski
 • 5. Wnioski kasacji
 • 6. Rodzaje postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 12. Wznowienie postępowania karnego – uwagi adwokackie

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Weryfikacja prawdziwości nowych faktów i dowodów
 • 3. Środki odwoławcze
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 13. Obrońca w postępowaniu wykonawczym. Warunkowe przedterminowe zwolnienie

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • 3. Orzeczenie warunkowego przedterminowego zwolnienia – wyjątek od zasady ciągłości odbywania kary, pozytywne zachowanie w zakładzie karnym
 • 4. Warunkowe zwolnienie a kara
 • 5. Podstawy orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • 6. Obowiązek przedterminowego zwolnienia w sytuacji ustalenia istnienia pozytywnej prognozy kryminologicznej
 • 7. Prognoza społeczno-kryminologiczna a prognoza penitencjarna – warunkowe zwolnienie
 • 8. Przynależność do podkultury przestępczej jako okoliczność istotna dla formułowania prognozy kryminologicznej
 • 9. Przesłanki zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • 10. Okres próby
 • 11. Właściwość sądu
 • 12. Wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • 13. Orzeczenie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • 14. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • 15. Ponowne warunkowe zwolnienie
 • 16. Bieg terminu do złożenia ponownego wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie a zastosowanie tymczasowego aresztowania w kolejnej sprawie
 • 17. Uznanie kary za odbytą
 • 18. Probacja na gruncie Kodeksu karnego skarbowego
 • 19. Wydanie decyzji wymiarowej jako warunek orzeczenia obowiązku uiszczenia należności w sprawie o przestępstwo skarbowe
 • 20. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 14. Obrona w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 • 1. Omówienie tematu
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Część II. Wzory pism procesowych

 • 1. Zgłoszenie obrońcy
 • 2. Upoważnienie do obrony nieograniczonej
 • 3. Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego
 • 4. Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego
 • 5. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • 6. Zażalenie na zatrzymanie
 • 7. Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania, względnie o zmianę środka zapobiegawczego
 • 8. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego
 • 9. Wniosek o udostępnienie akt sprawy
 • 10. Wniosek o wydanie opinii o oskarżonym
 • 11. Wniosek dowodowy
 • 12. Wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu warunkowego umorzenia postępowania
 • 13. Subsydiarny akt oskarżenia
 • 14. Sprzeciw od wyroku nakazowego
 • 15. Odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi
 • 16. Wniosek o zwrot sprawy do prokuratury
 • 17. Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego
 • 18. Zażalenie na zarządzenie prokuratury odmawiające udostępnienia obrońcy treści wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania
 • 19. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie przedłużenia tymczasowego aresztowania
 • 20. Zażalenie na postanowienie sądu odmawiające udostępnienia obrońcy wniosku prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego
 • 21. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia
 • 22. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie
 • 23. Apelacja dotycząca obrazy przepisów postępowania i zarzucająca błąd w ustaleniach faktycznych
 • 24. Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie
 • 25. Zaskarżenie uzasadnienia wyroku
 • 26. Odpowiedź na apelację
 • 27. Zażalenie na postanowienie sądu apelacyjnego w sprawie przedłużenia tymczasowego aresztowania
 • 28. Kasacja
 • 29. Wniosek o wznowienie postępowania
 • 30. Wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 418
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 520 g
 • ISBN: 978-83-8235-063-0
 • EAN: 9788382350630
 • Kod serwisu: 00881400

Kategorie

Tagi