Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu obsługi prostej spółki akcyjnej z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Promocyjna cena
%
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy zbiór 94 wzorów pism korporacyjnych wykorzystywanych w prostej spółce akcyjnej. Wzory zawierają objaśnienia ułatwiające zrozumienie ich treści oraz orzecznictwo, które powstało od czasu wprowadzenia PSA do Kodeksu spółek handlowych... więcej ›

Opis książki

Zbiór 94 praktycznych wzorów pism z objaśnieniami orzecznictwem z zakresu PSA.

Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu obsługi prostej spółki akcyjnej z objaśnieniami to publikacja, która jest odpowiedzią na wprowadzenie nowej spółki kapitałowej do Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie od 1.7.2021 r.

Rozwiązania przyjęte w art. 300(1)–300(134) KSH mają być jednym z impulsów dla rozpoczynania działalności gospodarczej w celu realizacji przedsięwzięć typu start-up, a w związku z tym przyczyniać się do wzrostu innowacyjności gospodarki. Rozwiązanie to jest dostosowaniem się do wymogów współczesnej gospodarki, w której duży nacisk kładzie się na prostotę i elastyczność. Prostota przejawia się w łatwości zakładania, działania oraz likwidacji spółki, a elastyczność w dużej swobodzie akcjonariuszy.

Podstawowymi cechami normatywnymi prostej spółki akcyjnej są:

 • możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki;
 • wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen podczas rozpoczynania działalności;
 • pozostawienie założycielom znacznej swobody w odniesieniu do systemu organów spółki – możliwość wyboru między dualistycznym a monistycznym systemem zarządzania (i nadzoru);
 • prosta rejestracja elektroniczna i wykorzystywanie środków elektronicznych w funkcjonowaniu spółki;
 • szybka i nieskomplikowana likwidacja spółki.

Autor zebrał wzory pism korporacyjnych przydatnych i potrzebnych przy funkcjonowaniu prostej spółki akcyjnej. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia objaśnia to co niezrozumiałe oraz korzysta z orzecznictwa, które zdążyło powstać w czasie tych kilku miesięcy od wprowadzenia tego rodzaju spółki do KSH.

Publikacja zawiera wzory pism korporacyjnych związane z:

 • wymogami powstania spółki;
 • składnikami umowy prostej spółki akcyjnej;
 • wkładami;
 • prostą spółką akcyjną w organizacji;
 • zgłoszeniem spółki do rejestru;
 • dywidendą;
 • umorzeniem akcji;
 • akcjami uprzywilejowanymi;
 • akcjami założycielskimi;
 • zmianami w składzie akcjonariuszy,
 • uchwałami, protokołami i regulaminami organów,
 • zmianą umowy spółki i zwykłą emisją akcji;
 • uchwałą o emisji akcji;
 • umową objęcia akcji;
 • upoważnieniem zarządu do emisji akcji,
 • rozwiązaniem i likwidacja spółki.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim do praktyków: adwokatów, radców prawnych, notariuszy i sędziów. Może zainteresować także wspólników (akcjonariuszy) i członków zarządów, rad nadzorczych, rad dyrektorów, komisji rewizyjnych, prokurentów spółek kapitałowych oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Powstanie spółki

 • 1. Akt założycielski jednoosobowej prostej spółki akcyjnej
 • 2. Umowa wieloosobowej prostej spółki akcyjnej
 • 3. Zgoda na powołanie do pełnienia funkcji reprezentanta spółki
 • 4. Powołanie członków organów spółki w organizacji przez walne zgromadzenie
 • 5. Oświadczenie członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego
 • 6. Oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji
 • 7. Lista akcjonariuszy
 • 8. Oświadczenie o adresach członków zarządu
 • 9. Lista osób uprawnionych do powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego
 • 10. Zmiana umowy spółki w organizacji
 • 11. Umowa prostej spółki akcyjnej zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy

Rozdział 2. Akcjonariusze

 • 12. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
 • 13. Wykonanie prawa kontroli
 • 14. Odmowa realizacji prawa kontroli
 • 15. Żądanie rozstrzygnięcia prawa kontroli uchwałą walnego zgromadzenia
 • 16. Umowa sprzedaży akcji
 • 17. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji
 • 18. Odmowa zgody spółki na zbycie akcji, wraz ze wskazaniem innego nabywcy
 • 19. Oferta nabycia akcji obciążonych prawem pierwszeństwa
 • 20. Oświadczenie akcjonariuszy o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia akcji
 • 21. Zastaw rejestrowy na akcji
 • 22. Umorzenie dobrowolne akcji
 • 23. Zgoda akcjonariusza na dobrowolne umorzenie akcji
 • 24. Umorzenie przymusowe
 • 25. Umorzenie automatyczne
 • 26. Stwierdzenie niedojścia do skutku umorzenia automatycznego
 • 27. Pozew o wyłączenie akcjonariusza ze spółki
 • 28. Pozew o unieważnienie akcji
 • 29. Pozew o orzeczenie ustąpienia akcjonariusza ze spółki

Rozdział 3. Zarząd. Rada dyrektorów

 • 30. Powołanie i odwołanie członka zarządu (dyrektora) przez walne zgromadzenie
 • 31. Powołanie i odwołanie członka zarządu przez radę nadzorczą
 • 32. Powołanie i odwołanie członka zarządu przez osobę uprawnioną osobiście
 • 33. Zawieszenie członka zarządu (dyrektora) w czynnościach przez walne zgromadzenie
 • 34. Zawieszenie członka zarządu w czynnościach przez radę nadzorczą
 • 35. Rezygnacja członka zarządu nieskutkująca brakiem obsady mandatów w zarządzie
 • 36. Rezygnacja członka zarządu skutkująca brakiem obsady mandatów w zarządzie
 • 37. Zgoda na zajmowanie się przez członka zarządu (dyrektora) interesami konkurencyjnymi
 • 38. Regulamin zarządu (rady dyrektorów)
 • 39. Zwołanie posiedzenia zarządu (rady dyrektorów)
 • 40. Powzięcie przez zarząd (bądź radę dyrektorów) uchwały w drodze głosowania na piśmie
 • 41. Powzięcie przez zarząd (bądź radę dyrektorów) uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • 42. Ustanowienie prokury
 • 43. Zgoda na powołanie do pełnienia funkcji prokurenta
 • 44. Odwołanie prokury uchwałą organu
 • 45. Odwołanie prokury indywidualną decyzją członka organu zarządzającego
 • 46. Zrzeczenie się prokury
 • 47. Uchwała akcjonariuszy w sprawie określenia warunków wynagradzania członków organu zarządzającego
 • 48. Ustanowienie pełnomocnika spółki przez walne zgromadzenie do reprezentowania spółki w sporze z członkiem zarządu
 • 49. Delegowanie członka rady nadzorczej do zawarcia umowy z członkiem zarządu
 • 50. Kontrakt menedżerski

Rozdział 4. Rada nadzorcza

 • 51. Powołanie i odwołanie członka rady nadzorczej uchwałą akcjonariuszy
 • 52. Powołanie i odwołanie członka rady nadzorczej przez osobę uprawnioną osobiście
 • 53. Rezygnacja członka rady nadzorczej
 • 54. Delegowanie członka rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu
 • 55. Regulamin rady nadzorczej
 • 56. Zwołanie posiedzenia rady nadzorczej
 • 57. Żądanie zwołania posiedzenia rady nadzorczej
 • 58. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej obejmującego ocenę rocznych sprawozdań spółki
 • 59. Powzięcie przez radę nadzorczą uchwały w drodze głosowania na piśmie
 • 60. Powzięcie przez radę nadzorczą uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Rozdział 5. Walne zgromadzenie

 • 61. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia
 • 62. Zwołanie walnego zgromadzenia z porządkiem obejmującym powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki
 • 63. Żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
 • 64. Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia
 • 65. Pełnomocnictwo szczególne do wykonywania prawa uczestnictwa na walnym zgromadzeniu oraz prawa głosu
 • 66. Pełnomocnictwo ogólne do wykonywania prawa uczestnictwa na walnym zgromadzeniu oraz prawa głosu
 • 67. Zgoda na odbycie walnego zgromadzenie w miejscu nieprzewidzianym w ustawie oraz umowie spółki
 • 68. Zgoda na podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie nieobjętej porządkiem obrad
 • 69. Wyrażenie zgody na odbycie walnego zgromadzenia pomimo braku jego zwołania
 • 70. Lista uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
 • 71. Lista obecności na walnym zgromadzeniu
 • 72. Lista akcjonariuszy głosujących na walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • 73. Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia
 • 74. Powzięcie uchwały akcjonariuszy w drodze głosowania na piśmie
 • 75. Powzięcie uchwały akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • 76. Powództwo o uchylenie uchwały akcjonariuszy
 • 77. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały akcjonariuszy

Rozdział 6. Zmiana umowy spółki i emisja akcji

 • 78. Uchwała o zmianie umowy spółki
 • 79. Zgoda akcjonariusza na uchwałę uszczuplającą prawa przyznane mu osobiście
 • 80. Zmiana umowy spółki naruszająca prawa do akcji danego rodzaju
 • 81. Uchwała walnego zgromadzenia o emisji nowych akcji w trybie zmiany umowy spółki
 • 82. Uchwała walnego zgromadzenia o emisji nowych akcji na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki
 • 83. Uchwała o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru
 • 84. Umowa objęcia akcji
 • 85. Oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji nowej emisji
 • 86. Oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego
 • 87. Uchwała zarządu o emisji nowych akcji

Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

 • 88. Uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki
 • 89. Uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki ze wskazaniem przejmującego majątek spółki
 • 90. Wniosek do sądu rejestrowego o wyrażenie zgody na przejęcie majątku rozwiązanej spółki przez akcjonariusza
 • 91. Powództwo o rozwiązanie spółki
 • 92. Zgoda na powołanie do pełnienia funkcji likwidatora
 • 93. Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
 • 94. Uchwała o zapobieżeniu rozwiązania spółki

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu dotyczących m.in.:

 • powstania spółki,
 • akcjonariuszy,
 • zarządu i rady dyrektorów,
 • rady nadzorcze,
 • uchwał akcjonariuszy.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 366
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 460 g
 • ISBN: 978-83-8291-234-0
 • EAN: 9788382912340
 • Kod serwisu: 00940800

Kategorie