Przedsprzedaż

Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 151,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Autor: Iwona Fischer, dr Andrzela Gawrońska-Baran, Tomasz Krywan, Sławomir Liżewski, dr Malgorzata Mędrala, dr Ambroży Mituś, Ewa Ostapowicz, dr Kazimierz Pawlik, dr Ewa Perłakowska, Marek Rotkiewicz, adw. Jakub Słupski, LL.M, Krzysztof Szocik, Sebastian Tyrakowski, Karolina Wojciechowska

Celem publikacji jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucją kultury, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych i odpowiedzialności jaka ciąży na dyrektorze takiego podmiotu.
... więcej ›

Więcej o książce

Celem publikacji „Vademecum dyrektora instytucji kultury" jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucją kultury, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych i odpowiedzialności jaka ciąży na dyrektorze takiego podmiotu. Drugie wydanie książki zawiera cztery części tematyczne, wzory dokumentów oraz opracowanie nowych elementów takich jak: ochrona danych osobowych czy udostępniania zasobów.

Publikacja omawia takie tematy jak:

 • zasady powołania, odwoływania i wynagradzania dyrektora instytucji kultury,
 • kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora w różnych obszarach prawnych (m.in. zamówienia publiczne, prawo autorskie, ochrona danych osobowych itd.),
 • kwalifikacje zawodowe pracowników instytucji kultury (ze szczególnym opisem pracowników bibliotek),
 • zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury,
 • czas pracy pracowników instytucji kultury,
 • zasady gospodarki finansowej w instytucji kultury (prawa i obowiązku dyrektora wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości, planowanie finansowe, podatki),
 • pozyskiwanie środków finansowych (krajowych i zagranicznych) na funkcjonowanie instytucji kultury,
 • współpraca instytucji kultury z innymi podmiotami,
 • tworzenie oferty programowej,
 • odpowiedzialność związaną z zarządzaniem instytucją kultury,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne w instytucjach kultury.

Vademecum zostało tak skonstruowane, żeby spełniało oczekiwania każdego dyrektora IK. Nie tylko długoletniego szefa, ale także osoby dopiero wchodzącej w środowisko instytucji kultury. Z tego powodu Część I to informacje o tym jak powołuje się, łączy czy przekształca IK. Jaki jest podział placówek i jakie są podstawy prawne jej funkcjonowania. Wiele miejsca poświęcono organom IK w tym:

 • osobie dyrektora (zasadom powoływania i odwoływanie) dyrektora IK oraz zastępcom (z podziałem czy jest to dyrektor samorządowej instytucji kultury państwowej instytucji kultury),
 • kwestii pełnomocnictw,
 • zasad działania organów doradczych takich jak np. rada muzeum, kolegium doradcze, rada powiernicza.

Część II to szereg wiedzy praktycznej w tym szczególnie ustalanie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury (premii i dodatkowych do wynagrodzeń). A także:

 • zamówienia publiczne (za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób uwarunkowany odpowiednimi przepisami Pzp odpowiada kierownik zamawiającego czyli – dyrektor IK);
 • dostęp do informacji publicznej (np. czy dyrektor musi udostępniać umowy zlecenia z autorami, wynagrodzenie swoich pracowników, informacje o przebiegu postępowania konkursowego);
 • bezpieczeństwo imprez masowych (wymogi na przeprowadzenie takiego wydarzenia i wydanie zezwolenia na taką imprezę, odpowiedzialność organizatora).

Czytelnik znajdzie również rozdział poświęcony ochronie danych osobowych. To wyjątkowo cenny rozdział dla każdego dyrektora IK, ponieważ pozwala na uzupełnienie wiedzy z zakresu stosowania RODO. W IK przetwarzane są przede wszystkim dane osobowe użytkowników, np. osoby zwiedzające muzeum, uczestnicy spektakli artystycznych, warsztatów kulturalnych oraz dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie w IK.

W Vademecum dyrektora instytucji kultury nie może zabraknąć miejsca dla kwestii związanej z prawami autorskimi. Pośród problemów prawnych napotykanych w codziennym funkcjonowaniu instytucji kultury prawa autorskie zajmują kluczowe miejsce. Czytelnik pozna jakie są różnice pomiędzy:

 • Autorskim prawem osobistym a autorskim prawem majątkowym?
 • Licencją wyłączną i niewyłączną?
 • Dozwolonym użytkiem a prawem cytatu?
 • Utworem a dziełem?

Wiele miejsca poświęcono zapisom umów np. o udzielenie autorskich praw majątkowych (zarówno w umowach licencyjnych, jak i umowach przeniesienia tych prawy) gdzie kluczowe jest prawidłowe oznaczenie pól eksploatacji czy sprecyzowanie elementów wynagrodzenia.

Część III Vademecum to zbiór tematów finansowo-podatkowych. To tutaj dyrektor IK znajdzie informacje m.in. o:

 • Planie finansowym ( struktura planu finansowego);
 • Planowaniu przychodów i planowaniu kosztów,
 • Zmiany w planie finansowym;
 • Rachunkowości.

Kolejne rozdziały to kwestie związane z podatkiem dochodowym, VATem czy podatkiem od nieruchomości. W tych zakresach zmian w ostatnim okresie było dużo, a część z nich zacznie obowiązywać w 2020 roku. Warto już dzisiaj zapoznać jak w IK stosować :

 • ustawę z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (np. skala podatkowa i koszty pracownicze w 2019 r. i 2020 r.);
 • ustawę z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (nowelizacja ustawy o VAT np. wprowadzająca obowiązkowy MPP);
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

W części IV opisano zasady zarządzania IK. pod kątem finansowania i planowania. Tu znajdują się szczegóły jak przygotować ofertę programową IK, na co zwrócić uwagę aplikując o środki z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opis programów na 2020 roku) a także z projektów zagranicznych ( nie tylko unijnych). Szczególną wartością tej części jest opis współpracy z partnerem zagranicznym. Wiele miejsca poświęcono także kwestii wolontariatu w instytucji kultury.

Do książki dodana będzie płyta CD z licznymi wzorami m.in.:

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • Wzór porozumienia w sprawie powierzenia gminie zadań powiatowej biblioteki publicznej (art. 20a ust. 2 ustawy o bibliotekach),
 • Wzór - akt połączenia samorządowych instytucji kultury (art. 19 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Wzór informacji o połączeniu samorządowych instytucji kultury,
 • Wzór odwołania dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Wzór ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Wzór porozumienia pomiędzy instytucjami kultury/innymi podmiotami dotyczący realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
 • Wzór pisma informującego o niepublicznym charakterze informacji,
 • Wzór pisma informującego o odrębnej procedurze dostępu,
 • Wzór pisma informującego o braku wnioskowanej informacji,
 • Wzór powiadomienia o wcześniejszej publikacji informacji,
 • Wzór wezwania do wykazania istnienia szczególnie uzasadnionego interesu publicznego,
 • Wzór zawiadomienia o nowym terminie udostępnienia informacji,
 • Wzór zawiadomienia o dodatkowych kosztach udostępnienia,
 • Wzór decyzji odmawiającej udostępnienia informacji,
 • Wzór pisma przekazującego wnioskowaną informację,
 • Wzór uchwały rady gminy o nadaniu statutu,
 • Wzór odwołania obwinionego od orzeczenia w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Szczegóły

Premiera: 29 listopada 2019
Seria: Vademecum specjalisty
Rok wydania: 2019
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-8198-192-7
Liczba stron: 500
Oprawa: Miękka
Waga: 841 g