Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentacja zawodu związanego z koordynacją działania domów pomocy społecznej. W przepisach ustawy o pomocy społecznej istnieją dwie formy zapewnienia całodobowej opieki osobom starszym tj. Domy Pomocy Społecznej i placówki zapewniające całodobowa opiekę, związane z działalnością gospodarczą. Najczęściej DPS- y to jednostki samorządowe, chociaż mogą być prowadzone również przez kościoły, fundacje, osoby fizyczne i inne instytucje prawne... więcej ›

Opis książki

Celem publikacji „Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej" jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem DPS. Przede wszystkim publikacja skupia się na osobie dyrektora DPS, jego kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialności w tym finansowej. Kolejne kwestie opisane w Vademecum to sprawy związane z pobytem osoby umieszczonej w placówce. Wiele miejsca poświęcono relacji DPS z innymi podmiotami a zwłaszcza z urzędem gminy czy ośrodkiem pomocy społecznej a także z środowiskiem lokalnym. Nie bez znaczenia w pracy dyrektora DPS, jest system wynagradzania i premiowania pracowników, a także motywowania. Przy dynamicznej zmianie prawa zwłaszcza w zakresie podatkowym a także ochrony danych osobowych, w publikacji prezentujemy najważniejsze rozwiązania i liczne przykłady, mogące rozwikłać pojawiające się wątpliwości interpretacyjne.

Publikacja omawia takie tematy jak:

 • zasady powołania, odwoływania i wynagradzania dyrektora DPS,
 • kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora w różnych obszarach prawnych (m.in. zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, finanse publiczne),
 • zasady wynagradzania innych pracowników zatrudnionych w DPS,
 • zasady przystosowania domu pomocy do wymogów BHP a także standardów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.9.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 • zasady gospodarki finansowej w DPS (prawa i obowiązku dyrektora wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości, planowanie finansowe, podatki),
 • współpraca DPS z innymi podmiotami ( w tym z OPS, gminą czy lokalną społecznością),
 • odpowiedzialność związana z zarządzaniem DPS w tym działania wynikające z kontroli wojewody,
 • zagrożenia wynikające z pracy w DPS.

W Vademecum szczegółowo opisano przebieg i zasady prowadzenie kontroli DPS przez organy wojewody, odnoszące się od placówek publicznych jak i prywatnych.

Organ kontrolny wydaje tzw. zalecenia pokontrolne. Konsekwencją niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych może być z jednej strony nałożenie kary pieniężnej a z drugiej strony, czasowe lub stałe cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki (art. 129 ust. 1 PomSpołU). Kara pieniężna za niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych wynosi od 200 do 6000 zł (art. 130 ust. 1 PomSpołU).).

Na szczególną uwagę Czytelników zasługuje cześć III, która dotyczy zasad kierowania i odpłatności za pobyt w DPS. Zgromadzono tu wszelkie przesłanki jakie dotyczą sytuacji zapewnienia całodobowej opieki. Dodatkowo opisano przypadki skierowania do domu pomocy społecznej a:

 • obowiązek alimentacyjny,
 • umowa dożywocia oraz służebności ustanowione na rzecz osoby kierowanej,
 • darowizna lub przekazanie majątku na rzecz osób trzecich.

Ustalenie wysokości opłaty za pobyt w DPS uregulowano w art. 60 PomSpołU. Podstawową wartością, na podstawie której ustala się wysokość tej opłaty, jest tzw. średni miesięczny kosztu utrzymania mieszkańca. Jest on ustalany przez organ właściwy ze względu na zasięg DPS. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala:

 1. w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 2. w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 3. w regionalnym domu pomocy społecznej – marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Odpłatność mieszkańca za jego pobyt w DPS ustalana jest w decyzji administracyjnej. Rozstrzygnięcie w tym zakresie powinno być zawarte w decyzji kierującej podopiecznego do DPS, ale niewydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia opłaty w decyzji o skierowaniu nie powoduje, że organ traci kompetencje do określenia wysokości opłaty oraz określenia osób zobowiązanych do jej poniesienia. W Vademecum przedstawiono także wszelkie przypadki ponoszenia odpłatności w tym przez rodzinę ( zamieszczany wzór umowy o ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej) a także gminę.

W dobie obowiązywania RODO, dużo miejsca poświęcamy w Vademecum ochronie danych osobowych. Dotyczy to sytuacji związanej z udzielaniem informacji rodzinie o mieszkańcu domu, przekazywania korespondencji w tym np. sądowej czy ZUSm a także obowiązków jakie spoczywają na dyrektorze DPS w zakresie ustanowienia inspektora danych, prowadzenia dokumentacji czy reagowania na wszelkich przypadków naruszenia ochrony danych osobowych.

Do książki dodana będzie płyta CD z wzorami, oto część z nich:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • Umowa zawarta przez gminę z podmiotem prowadzącym niepubliczny dom pomocy społecznej,
 • Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 • Wniosek o przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 • Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej,
 • Decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
 • Decyzja o ustaleniu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
 • Zgoda mieszkańca na potrącenie odpłatności za dom pomocy społecznej z zasiłku stałego,
 • Umowa o ponoszenie odpłatności przez osobę należącą do kręgu osób zobowiązanych,
 • Umowa o ponoszenie odpłatności przez osobę nienależącą do kręgu osób zobowiązanych,
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Przykładowa treść klauzuli informacyjnej jednostki publicznej.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu informacje dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej, ze szczególna charakterystyką stanowiska dyrektora DPS,
 • wzory decyzji, wniosków, postanowień w postępowaniu w sprawach pensjonariuszy przebywających w DPS,
 • praktyczną pomoc dla pracowników DPS, OPS, PCPR, jako organów zaangażowanych w procedury związane z kierowaniem i odpłatnością za pobyt w domu pomocy,
 • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci gotowych wzorów pism i przykładów.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 1. zbiór ponad 60 praktycznych rozwiązań w postaci gotowych wzorów,
 2. dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 3. wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 4. gotowe projekty najważniejszych decyzji administracyjnych,
 5. uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz szerokiego orzecznictwa.

W niniejszej książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • jak należy sporządzać decyzje administracyjne z zakresu odpłatności za pobyt w DPS,
 • jak przygotować się i zareagować na kontrole inspektorów wojewody w DPS,
 • czy pielęgniarki i lekarze powinni być zatrudnienie w DPS,
 • jakie informacje można udzielić w ramach dostępu do informacji publicznej,
 • czy DPS stosują mechanizm podzielonej płatności,
 • czy JPK dotyczy także domów pomocy społecznej.

Prezentowane Vademecum stanowi także wartościową lekturę dla kierowników ops-ów i pracowników socjalnych i pracowników urzędów wojewódzkich.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 434
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 740 g
 • ISBN: 978-83-8158-817-1
 • EAN: 9788381588171
 • Kod serwisu: 00839600

Kategorie