Ustawa o muzeach. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 95,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne opracowanie dotyczące ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r. Komentarz zawiera odpowiedzi na szereg pytań wynikających z działalności muzealnej, a tam gdzie przepisy są nie jasne lub nieprecyzyjne, np. kwestie dotyczące znacznej liczby tzw. muzeów prywatnych,... więcej ›

Opis książki

Praktyczne opracowanie dotyczące ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r.

Komentarz zawiera odpowiedzi na szereg pytań wynikających z działalności muzealnej, a tam gdzie przepisy są nie jasne lub nieprecyzyjne, np. kwestie dotyczące znacznej liczby tzw. muzeów prywatnych, związane z ich podmiotowością prawną i statusem zbiorów, proponuje konkretne rozwiązanie i interpretacje.

Czytelnik znajdzie w komentarzu opis kluczowych zagadnień takich jak:

 • Przepisy ogólne (definicje, zadania i zakres działania muzeów).
 • Organizacja muzeów (formy prawne i rodzaje muzeów, organy muzeów, rola organizatora, nadzór nad muzeami, przekształcanie muzeów).
 • Muzealia (kategorie zbiorów, zasady i tryb akcesji i deakcesji muzealiów, prawo pierwokupu i pierwszeństwa, prawo do wizerunku muzealiów).
 • Ochrona prawna eksponatów wypożyczonych z zagranicy (tzw. immunitet muzealny).
 • Pracownicy muzeów (grupa zawodowa muzealników i stanowiska wewnątrz niej, inni pracownicy muzeów, tryb stwierdzania kwalifikacji, etyka muzealna).

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do samych muzeów. Według danych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) w Polsce jest 1100 muzeów, w tym 24 państwowe, 36 współprowadzonych, 353 samorządowe i 583 prywatnych (co obejmuje też muzea uniwersyteckie i kościelne).

Zainteresowani komentarzem powinni być także organizatorzy muzeów, a więc przede wszystkim administracja rządowa oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa), a także podmioty prowadzące muzea prywatne.

Komentarz bez wątpienia trafił także do prawników i kancelarii obsługujących muzea. Jest zauważalna tendencja do coraz częstszego korzystania przez muzea z obsługi prawnej, co można wytłumaczyć zwiększającym się skomplikowaniem przepisów i specjalizacją prawa muzealnego. Odbiorcami komentarza mogą być także inne podmioty działające w dziedzinie kultury czy współpracujące z muzeami jak np. kolekcjonerzy sztuki czy domy aukcyjne.

Spis treści

O Autorze

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Część I. Ustawa o muzeach

Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902)

Rozdział I. Przepisy ogólne

 • Art. 1. [Pojęcie]
  • I. Pojęcie muzeum
  • II. Forma prawna
  • III. Nienastawienie na osiąganie zysku
  • IV. Cele muzeum
  • V. Definicja muzeum w ustawie o muzeach a definicja w Kodeksie Etyki dla Muzeów ICOM
 • Art. 2. [Zadania]
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie
  • III. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów
  • IV. Przechowywanie gromadzonych zabytków oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych
  • V. Zabezpieczanie i konserwacja zbiorów oraz zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody
  • VI. Urządzanie wystaw stałych i czasowych, organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych
  • VII. Prowadzenie działalności edukacyjnej, popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę oraz udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych
  • VIII. Zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji
  • IX. Prowadzenie działalności wydawniczej
  • X. Możliwość realizowania innych zadań
 • Art. 3. [Rodzaje]
 • Art. 4. [Odesłanie]
  • I. Zastosowanie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • II. Zastosowanie innych przepisów szczególnych

Rozdział II. Organizacja muzeów

 • Art. 5. [Rodzaje]
  • I. Podmioty, które mogą tworzyć muzea
  • II. Rodzaje muzeów
  • III. Uprawnienia i obowiązki założyciela muzeum
  • IV. Zabezpieczanie zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
  • V. Ochrona zbiorów w czasie transportu
  • VI. Prawo używania pieczęci
 • Art. 5a. [Łączenie]
  • I. Zasady łączenia muzeów publicznych
  • II. Łączenie muzeów prywatnych
  • III. Podział muzeum
 • Art. 5b. [Wykaz]
 • Art. 6. [Statut]
  • I. Ogólne zasady nadawania muzeum statutu
  • II. Nadawanie statutu muzeum – uzgodnienia
  • III. Elementy statutu
  • IV. Nazwa, teren działania i siedziba muzeum
  • V. Zakres działania muzeum oraz rodzaj i zakres zbiorów
  • VI. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora muzeum publicznego oraz jego kompetencje
  • VII. Organ nadzorujący i organy doradcze
  • VIII. Pozostałe elementy statutu
  • IX. Otwarty zakres tematyczny statutu
  • X. Statut muzeum w organizacji
  • XI. Regulamin organizacyjny muzeum
  • XII. Kompetencje Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w zakresie uzgadniania statutów i regulaminów
  • XIII. Instytucje paramuzealne
  • XIV. Spis uzgodnionych regulaminów
 • Art. 6a. [Zadania ministra]
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Tworzenie muzeów, sprawowanie nadzoru nad nimi i kontrolowanie ich działalności
  • III. Pozostałe zadania ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • IV. Wydawanie zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo
 • Art. 6b. [Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej"]
 • Art. 7. [Rada do Spraw Muzeów]
  • I. Rola Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej
  • II. Kompetencje Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej
  • III. Szczegółowy zakres działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej
  • IV. Skład Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej i zasady jej wyboru
  • V. Kadencja Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej
 • Art. 8. [Nadzór]
  • I. Zakres kontroli prowadzonej w muzeum
  • II. Stwierdzenie rażących naruszeń i zalecenie ich usunięcia
  • III. Postępowanie w sprawie zakazania działalności muzeum
 • Art. 9. [Działalność gospodarcza]
  • I. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez muzeum
  • II. Dodatkowa działalność gospodarcza muzeum a status przedsiębiorcy
 • Art. 10. [Opłaty za wstęp]
  • I. Ogólne zasady ustalania odpłatności wstępu do muzeów
  • II. Ustalanie wysokości opłat za wstęp do muzeum i zwolnienia
  • III. Kategorie osób, którym przysługuje ulga ustawowa oraz dokumenty potwierdzające to uprawnienie
 • Art. 11. [Rada muzeum]
  • I. Rola rady muzeum
  • II. Kompetencje rady muzeum
  • III. Powołanie i odwołanie rady muzeum
  • IV. Skład rady muzeum
  • V. Tryb pracy rady muzeum
  • VI. Świadczenia przysługujące członkom rady muzeum
 • Art. 12. [Kolegia doradcze]

Rozdział III. Muzeum rejestrowane

 • Art. 13. [Rejestr muzeów]
  • I. Warunki uzyskania statusu muzeum rejestrowanego
  • II. Wykaz muzeów rejestrowanych
  • III. Uprawnienia muzeów rejestrowanych i ich pracowników
 • Art. 14. [Skreślenie z Rejestru]
  • I. Postępowanie weryfikacyjne
  • II. Postępowania właściwe w sprawie skreślenia muzeum z Państwowego Rejestru Muzeów
 • Art. 15. [Decyzja administracyjna]
 • Art. 16. [Kompetencje]
 • Art. 17. [Rada powiernicza]
 • Art. 18. [Rozwinięcie]
 • Art. 19. [Skład]
 • Art. 19a. [Zwrot kosztów przejazdu]
 • Art. 20. [Pierwszeństwo nabycia]
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Zastosowanie prawa pierwszeństwa i prawa pierwokupu do zabytków
  • III. Realizacja prawa pierwszeństwa lub prawa pierwokupu przez muzeum
  • IV. Prawo pierwszeństwa
  • V. Prawo pierwokupu

Rozdział IV. Muzealia

 • Art. 21. [Inwentaryzacja]
  • I. Muzealium a inne pojęcia odnoszące się do obiektów wchodzących w skład zbiorów muzeum
  • II. Pojęcie muzealiów
  • III. Pojęcia dotyczące muzealiów w ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury
  • IV. Zasady ewidencjonowania zabytków w muzeach
  • V. Podstawy nabycia obiektów do zbiorów muzealnych na własność
  • VI. Pozyskanie obiektów do zbiorów muzealnych na podstawie umów nieprzenoszących własności
  • VII. Przechowanie obiektów przez muzea w ramach zabezpieczenia
  • VIII. Nabycie muzealiów a ustawa – Prawo zamówień publicznych
  • IX. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów muzealnych a prawa autorskie
 • Art. 22. (uchylony)
 • Art. 23. [Zbywanie, zamiana]
  • I. Zasady zamiany, sprzedaży lub darowizny muzealiów
  • II. Przeniesienia własności narodowego dobra kultury RP
 • Art. 24. [Skreślenie z inwentarza]
  • I. Skreślenie z inwentarza z powodu zmiany statusu prawnego muzealium lub błędu w zapisie inwentarzowym
  • II. Skreślenie z inwentarza muzealium utraconego na skutek kradzieży, zaginięcia lub zniszczonego
  • III. Skreślenie z inwentarza muzealium, które jest zabytkiem
  • IV. Skreślenie z inwentarza muzealium ze względu na wywóz za granicę
  • V. Dodatkowa ochrona muzealiów będących zabytkami
  • VI. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w muzeach
 • Art. 25. [Opłaty]
  • I. Tryb pobierania opłat za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie oraz zwolnienie z tych opłat
  • II. Opłaty za udostępnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania
  • III. Opłaty za fotografowanie w muzeum
 • Art. 25a. [Wizerunki muzealiów]
 • Art. 26. [Likwidacja muzeum]
  • I. Likwidacja muzeum samorządowego
  • II. Prawo pierwszeństwa nabycia muzealiów
  • III. Postępowanie z dokumentacją ewidencyjną w razie likwidacji muzeum
  • IV. Likwidacja muzeum prywatnego
 • Art. 27. [Delegacja]
 • Art. 28. [Nieruchomości]
 • Art. 29. [Przenoszenie]
  • I. Ogólne zasady przenoszenia muzealiów poza teren muzeum
  • II. Szczegółowe zasady przenoszenia muzealiów poza teren muzeum
 • Art. 29a. [Zasady wywozu muzealiów]
  • I. Zakaz wywozu na stałe za granicę muzealiów niebędących zabytkami
  • II. Czasowy wywóz muzealiów za granicę
 • Art. 30. [Zakaz egzekucji]
 • Art. 30a. [Ograniczenie dostępu do informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa muzealiom]
 • Art. 31. [Brak kolizji]
  • I. Materiały archiwalne jako zbiory muzeów
  • II. Muzea pełniące funkcję jednostek państwowej sieci archiwalnej
  • III. Zbywanie mienia samorządowego

Rozdział IVA. Ochrona prawna rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Art. 31a. [Przesłanki objęcia ochroną]
  • I. Istota immunitetu muzealnego
  • II. Warunki objęcia ochroną prawną rzeczy wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową
  • III. Wyłączenie spod egzekucji
  • IV. Ustanie ochrony prawnej rzeczy ruchomej
  • V. Udzielenie poręczenia dotyczącego rzeczy wypożyczonych z zagranicy na wystawę odbywającą się w Polsce
 • Art. 31b. [Wniosek o objęcie ochroną]
  • I. Tryb obejmowania rzeczy ruchomych ochroną prawną
  • II. Rozstrzygnięcie ministra o objęciu albo nieobjęciu rzeczy ochroną prawną a decyzja administracyjna
  • III. Wniosek o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej i wymagane dokumenty
 • Art. 31c. [Zawiadomienie o wwiezieniu na terytorium RP lub o wywiezieniu rzeczy ruchomej]
 • Art. 31d. [Ustanie ochrony prawnej rzeczy ruchomej]
 • Art. 31e. [Ewidencja rzeczy ruchomych objętych ochroną]

Rozdział V. Pracownicy muzeów

 • Art. 32. [Zawodowa grupa muzealników]
  • I. Pojęcia muzealnika i zawodowej grupy muzealników
  • II. Stanowiska muzealników a tytuły zawodowe
  • III. Kurator wystawy
 • Art. 32a. [Zatrudnienie na stanowisku kustosza, adiunkta i asystenta]
 • Art. 32b. [Zatrudnianie specjalistów]
 • Art. 32c. [Inne stanowiska]
 • Art. 33. [Pracownicy naukowi]
 • Art. 33a. [Wymagane kwalifikacje]
  • I. Tryb stwierdzania kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w muzeach
  • II. Wymagany staż pracy
 • Art. 33b. [Dorobek zawodowy]
 • Art. 33c. [Zaświadczenie o posiadaniu dorobku zawodowego]
 • Art. 33d. [Komisja kwalifikacyjna]
 • Art. 34. [Normy etyki zawodowej]
  • I. Normy etyki zawodowej obowiązujące muzealników
  • II. Zakaz konkurencji
  • III. Ogólnie przyjęte normy etyki zawodowej a Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów
  • IV. Naruszenie zasad etyki zawodowej przez muzealnika

Rozdział Va. Przepis karny

 • Art. 34a. [Brak pozwolenia na wywóz]

Rozdział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 35–39. (pominięte)
 • Art. 40. [Wejście w życie]

Część II. Wzory dokumentów

 • Wzór Nr 1. Oświadczenie o utworzeniu muzeum nieposiadającego osobowości prawnej 199
 • Wzór Nr 2. Statut muzeum – urzędowy wzór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Wzór Nr 3. Regulamin muzeum prywatnego – urzędowy wzór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Wzór Nr 4. Kwestionariusz założyciela muzeum prywatnego (w organizacji) – urzędowy kwestionariusz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Wzór Nr 5. Wniosek muzeum do ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Wzór Nr 6. Regulamin rady muzeum
 • Wzór Nr 7. Wniosek o wpis do Państwowego Rejestru Muzeów
 • Wzór Nr 8. Oświadczenie o zamiarze zakupu w ramach realizacji prawa pierwszeństwa
 • Wzór Nr 9. Oświadczenie o zakupie w ramach realizacji prawa pierwszeństwa
 • Wzór Nr 10. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu
 • Wzór Nr 11. Umowa sprzedaży wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • Wzór Nr 12. Umowa darowizny wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • Wzór Nr 13. Umowa depozytu wraz z udzieleniem licencji
 • Wzór Nr 14. Wniosek o wydanie pozwolenia na dokonanie zamiany muzealium
 • Wzór Nr 15. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz za granicę muzealium, które nie stanowi zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 OchrZabU oraz jest wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury
 • Wzór Nr 16. Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz za granicę muzealium, które nie stanowi zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 OchrZabU oraz jest wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury
 • Wzór Nr 17. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 OchrZabU oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury
 • Wzór Nr 18. Wniosek o objęcie rzeczy ochroną
 • Wzór Nr 19. Zawiadomienie o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną
 • Wzór Nr 20. Zawiadomienie o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną
 • Wzór Nr 21. Wniosek o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 294
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-8235-064-7
 • EAN: 9788382350647
 • Kod serwisu: 00876400

Kategorie

Tagi