Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,25 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Komentarz do ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), który omawia systemowe zmiany wprowadzone w 2018 roku. W... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Komentarz do ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), który omawia systemowe zmiany wprowadzone w 2018 roku. W opracowaniu wskazano podmioty, jakie mogą prowadzić działalność pożytku publicznego oraz formy współpracy między tymi podmiotami i organami administracji publicznej.

Głównym celem prezentowanego komentarza jest opisanie nowych instytucji takich jak Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zasad finansowania z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) czy wskazania szczegółów w programach współpracy NGO z JST. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dodany do ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.) jest agencją wykonawczą i instytucją właściwą ds. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działalności pożytku publicznego. Do głównych zadań Instytutu należy:

 • realizacja działań na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego,
 • wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,
 • wspieranie pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność.

Wiele miejsca w komentarzu poświęcono finansowaniu organizacji pozarządowych, m.in. poprzez Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP). Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
 • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Dlatego sięgając po komentarz Czytelnik, otrzyma szereg usystematyzowanych informacji m.in. tym jak:

 • założyć i prowadzić organizację pozarządową?
 • jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP)?
 • czy organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą?
 • w jakich przypadkach OPP przestaje spełniać kryteria organizacji pożytku publicznego?

W naszej publikacji Czytelnik znajdzie analizę granicy pomiędzy działalnością nieodpłatną pożytku publicznego, działalnością odpłatną pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą. Analiza tych przepisów wskazuje jednak, że granicę tą ustawodawcy nie do końca udało się zrealizować. Druga istotna grupa przepisów dotyczy spraw związanych z księgowością w podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego może mieć zarówno charakter nieodpłatny, jak i odpłatny. To, czy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą czy działalnością pożytku publicznego, ma znaczenie w tych sytuacjach, gdzie przy wykonywaniu określonej działalności w przepisach stawia się określone wymagania przedsiębiorcom, a jednocześnie brak jest w tych regulacjach nakazu odpowiedniego ich stosowania w stosunku do podmiotów innych niż przedsiębiorcy.

Stąd też w komentarzu liczne porównania tabelaryczne z stanów prawnych, wskazówki wynikające z licznych orzeczeń, przykłady sytuacyjne i wzory dokumentów. Taki zestaw merytorycznej wiedzy, to nie tylko lektura obowiązkowa w każdej organizacji pozarządowej, ale praktyczne i przydatne narzędzie w pracy w urzędzie miasta, gminy czy urzędu marszałkowskiego.

Istotną rolę w działaniu każdej wspólnoty samorządowej pełnią organizacje pozarządowe. Należy pamiętać, że istnieje ustawowy obowiązek współpracy między poszczególnymi organami administracji publicznej – realizującymi zadania publiczne zawarte w obszernym katalogu z ust. 4 ustawy – a organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi. Tak sformułowany przepis ma bardziej walor postulatywny niż normatywny, gdyż w żaden sposób nie przesądza ani o koniecznej intensywności współpracy, ani o jej formach. To NGO bardzo często wykonują zadania powierzone im w ramach konkursu na realizację zadania publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Najczęściej są to zadania z zakresu edukacji, zdrowia czy kultury. Lista zadań na przestrzeni lat ewoluuje. Dodawane są kolejne zadania. Przykładowo w 2020 r. toczą się prace legislacyjne nad zmianą PBudMieszkU – przewidziano dodanie kolejnego obszaru do katalogu „tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej". W prezentowanym komentarzu, poświęcamy wiele miejsca na objaśnienia i wątpliwości wynikające m.in. procedur, rozliczeń finansowych czy postępowań wyjaśniających.

Często zdarza się, że osoby zarządzające lokalnymi organizacjami pozarządowymi są jednocześnie radnymi. Zgodnie z art. 24f ust. 1 o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jeżeli zatem to lokalne stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i robi to z wykorzystaniem mienia gminy (np. w wynajmowanym od gminy lokalu) a prezes tego stowarzyszenia jest jednocześnie radnym gminy, musi liczyć się z wygaszeniem swojego mandatu.

W komentarzu wiele miejsca poświęcono również funkcjonowaniu w jednostkach samorządu terytorialnego instytucji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Istnieje obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy, ale inny przepis stwarza fakultatywną możliwość uchwalenia programu wieloletniego. W sposób oczywisty prowadzi to do konieczności odpowiedzi na pytanie, czy uchwalenie programu wieloletniego wyłącza obowiązek uchwalenia programu rocznego, czy też nie? Nasi eksperci wskazują, że możliwe są dwa równoprawne modele postępowania. Jakie? Odpowiedź znajdziecie Państwo w komentarzu.

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz

Dział I. Przepisy ogólne

 • Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Ustawy powiązane z PożPubWolontU
  • III. Zakres przedmiotowy ustawy
 • Art. 1a. [Zadania i charakter Komitetu]
  • I. Komitet ds. Pożytku Publicznego
 • Art. 2. [Definicje ustawowe]
  • I. Dotacja
  • II. Środki publiczne
  • III. Wolontariusze
  • IV. Inicjatywa lokalna
  • V. Operatorzy projektu
  • VI. Operatorzy projektu
  • VII. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Art. 3. [Działalność pożytku publicznego; organizacje pozarządowe]
  • I. Działalność pożytku publicznego
  • II. Organizacje pozarządowe
  • III. Inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  • IV. Szczegółowe regulacje dotyczące uprawnień podmiotów pożytku publicznego
 • Art. 4. [Zakres zadań publicznych]
  • I. Zakres działalności pożytku publicznego
 • Art. 4a. [Udostępnianie informacji]
  • I. Tryb udostępniania informacji publicznej
 • Art. 4b. [Forma udostępniania informacji]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Udostępnianie informacji w BIP
  • II. Udostępnianie informacji w trybie wnioskowym
 • Art. 4c. [Stosowanie przepisów]
 • Art. 4d. [Opieka Senatu Rzeczypospolitej nad Polonią i Polakami za granicą]
  • I. Skutki nowelizacji przepisu
  • II. Formy zlecenia zadania
  • III. Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
 • Art. 5. [Współpraca z organami administracji publicznej, zakres]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Formy współpracy
  • III. Zasady współpracy
 • Art. 5a. [Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Roczny program współpracy a wieloletni program współpracy
  • III. Konsultacje
  • IV. Przyjęcie programu współpracy
  • V. Minimalna zawartość rocznego programu współpracy
  • VI. Minimalna zawartość wieloletniego programu współpracy
  • VII. Charakter programu współpracy
  • VIII. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
 • Art. 5b. [Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Program współpracy przyjmowany przez organ administracji rządowej a program współpracy przyjmowany przez JST
 • Art. 5c. [Upoważnienie ustawowe]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Program wspierania a program współpracy
  • III. Programy utworzone na podstawie przepisu

Dział II. Działalność pożytku publicznego

Rozdział 1. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

 • Art. 6. [Charakter działalności organizacji pozarządowych]
  • I. Działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza
  • II. Rejestracja działalności pożytku publicznego
  • III. Działalność pożytku publicznego a działalność statutowa
 • Art. 7. [Działalność nieodpłatna pożytku publicznego]
  • I. Pojęcie działalności nieodpłatnej
  • II. Źródła przychodów w nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 • Art. 8. [Działalność odpłatna pożytku publicznego]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Działalność, za którą pobierane jest wynagrodzenie
  • III. Sprzedaż towarów i usług w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • IV. Sprzedaż przedmiotów darowizny
  • V. Przeznaczenie przychodu z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 • Art. 9. [Działalność organizacji mająca charakter działalności gospodarczej]
  • I. Działalność pożytku publicznego jako działalność gospodarcza
  • II. Praktyczne problemy
  • III. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
  • IV. Konsekwencje niezarejestrowania działalności jako działalności gospodarczej
 • Art. 10. [Rachunkowe wyodrębnienie form działalności]
  • I. Zakres podmiotowy przepisu
  • II. Zakres przedmiotowy przepisu
  • III. Praktyczne problemy
  • IV. Prowadzenie dokumentacji księgowej zadania publicznego
 • Art. 10a. [Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów]
  • I. Zakres podmiotowy prawa do prowadzenia uproszczonej ewidencji
  • II. Rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej ewidencji
  • III. Rezygnacja z prowadzenia uproszczonej ewidencji
  • IV. Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
  • V. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich

Rozdział 2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych

 • Art. 11. [Realizacja zadań publicznych, konkurs]
  • I. Zakres podmiotowy przepisu
  • II. Formy zlecenia zadań podmiotom pożytku publicznego
  • III. Otwarty konkurs ofert
  • IV. Zmiana trybu zlecenia realizacji zadania
  • V. Zmiany w przepisie
 • Art. 11a. [Rezygnacja z konkursu w przypadku klęski żywiołowej]
  • I. Warunki rezygnacji z otwartego konkursu ofert
  • II. Zlecenia dokonywane w trybie art. 11 PożPubWolontU i art. 15zzm KoronawirusU
 • Art. 11b. [Rezygnacja z konkursu ze względu na ochronę zdrowia lub życia]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Warunki rezygnacji z otwartego konkursu ofert
  • III. Zakres podmiotowy przepisu
 • Art. 11c. [Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony ludności i ratownictwa]
  • I. Warunki stosowania przepisu
 • Art. 11d. [Odpowiednie zastosowanie przepisów]
  • I. Realizacja zadań w trybie pokonkursowym
 • Art. 12. [Oferta realizacji zadań publicznych, decyzja]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Wniosek o realizację zadania publicznego
  • III. Rozpatrywanie wniosku przez organ administracji publicznej
 • Art. 13. [Otwarty konkurs ofert, ogłoszenie]
  • I. Zakres podmiotowy przepisu
  • II. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  • III. Praktyczne problemy związane z realizacją przepisu
  • IV. Termin składania ofert
  • V. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w prasie
  • VI. Inne sposoby ogłaszania otwartego konkursu ofert
  • VII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w następnym roku budżetowym
  • VIII. Elementy ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
  • IX. Przejrzystość ogłoszenia
 • Art. 14. [Treść oferty]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Treść oferty
  • III. Oferty wspólne
  • IV. Oświadczenia oferentów
 • Art. 15. [Ocena ofert, ogłoszenie wyników]
  • I. Opinia komisji konkursowej a decyzja organu administracji publicznej
  • II. Określenie trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej
  • III. Skład komisji konkursowej
  • IV. Ocena ofert
  • V. Rozstrzygnięcie konkursu
  • VI. Zawarcie umowy w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego
 • Art. 16. [Umowa o powierzenie zadania publicznego]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Umowa o charakterze ramowym
  • III. Ramowy wzór umowy
 • Art. 16a. [Realizator projektów]
  • I. Zakres przedmiotowy przepisu
  • II. Składanie oferty
  • III. Zakres podmiotowy przepisu
  • IV. Postanowienia umowy
  • V. Zobowiązania operatora projektu
 • Art. 17. [Kontrola i ocena realizacji zadania, zakres]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Zobowiązania zleceniobiorcy
  • III. Zasady kontroli realizacji zadania publicznego
 • Art. 18. [Sprawozdanie]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Rodzaje sprawozdań
  • III. Treść sprawozdania składanego przez podmioty, które otrzymały dotację w wyniku przeprowadzania otwartego konkursu ofert lub trybu pozakonkursowego innego niż tryb małych zleceń
  • IV. Treść sprawozdania składanego przez operatora projektu
  • V. Treść sprawozdania uproszczonego
  • VI. Rozliczenie dotacji
 • Art. 18a. [Unieważnienie otwartego konkursu ofert]
  • I. Warunki unieważnienia otwartego konkursu ofert
  • II. Tryb unieważnienia otwartego konkursu ofert
 • Art. 19. [Delegacja ustawowa]
  • I. Charakter wzorów ogłoszeń i sprawozdań
  • II. Charakter wzorów umów
 • Art. 19a. [Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym]
  • I. Zakres przedmiotowy przepisu
  • II. Warunki zastosowania trybu małych zleceń
  • III. Ocena celowości realizacji zadania publicznego
  • IV. Zgłaszanie uwag dotyczących oferty
  • V. Zawarcie umowy

Rozdział 2a. Inicjatywa lokalna

 • Art. 19b. [Wniosek o realizację zadania publicznego z inicjatywy lokalnej]
  • I. Pojęcie inicjatywy lokalnej
  • II. Przedmiot inicjatywy lokalnej
  • III. Wniosek w sprawie inicjatywy lokalnej
  • IV. Inne formy współpracy mieszkańców z JST
 • Art. 19c. [Ocena wniosku]
  • I. Uchwała dotycząca inicjatywy lokalnej jako akt prawa miejscowego
  • II. Uprawnienia organu stanowiącego
  • III. Błędy w uchwałach dotyczących inicjatywy lokalnej
  • IV. Ocena wniosku
  • V. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku
 • Art. 19d. [Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej]
  • I. Charakter umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej
  • II. Treść umowy
  • III. Zobowiązanie JST i wnioskodawcy
  • IV. Projekt rozszerzenia formuły inicjatywy lokalnej
 • Art. 19e. [Treść zobowiązania wnioskodawcy]
 • Art. 19f. [Otrzymanie rzeczy koniecznych do wykonywania inicjatywy lokalnej]
 • Art. 19g. [Niezbędne dokumenty]
 • Art. 19h. [Odesłanie]

Rozdział 3. Organizacje pożytku publicznego

 • Art. 20. [Organizacja pożytku publicznego, definicja, kryteria]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Podmioty mogące ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego
  • III. Warunki uzyskania statusu OPP
 • Art. 21. [Odpowiednie zastosowanie przepisów]
 • Art. 22. [Status organizacji pożytku publicznego, wpis]
  • I. Dodatkowy warunek uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  • II. Sposób uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  • III. Utrata statusu organizacji pożytku publicznego
 • Art. 22a. [Ponowne uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego]
 • Art. 23. [Roczne sprawozdania]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Roczne sprawozdania
 • Art. 24. [Przysługujące uprawnienia i zwolnienia]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pożytku publicznego
  • III. Zwolnienia podatkowe a uzyskanie albo utrata statusu organizacji pożytku publicznego
  • IV. Inne uprawnienia organizacji pożytku publicznego
 • Art. 25. [Służba zastępcza]
 • Art. 26. [Obecność organizacji w mediach]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Uprawnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  • III. Miejsce rozpowszechniania informacji o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
  • IV. Minimalne progi czasowe informowania o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
  • V. Wybór organizacji pożytku publicznego prezentowanych na antenie
 • Art. 27. [Prawo do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Warunki przekazania 1% podatku na rzecz organizacji
  • III. Sposób przekazania 1% podatku na rzecz organizacji
  • IV. Odstąpienie od przekazania 1% podatku
  • V. Przekazanie informacji organizacji pożytku publicznego
  • VI. Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z 1% podatku
 • Art. 27a. [Wykaz organizacji pożytku publicznego]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Okres prowadzenia wykazu
  • III. Organizacje ujęte w wykazie
  • IV. Zawartość wykazu
  • V. Obowiązek podania numeru rachunku bankowego
 • Art. 27aa. [1% podatku dochodowego]
  • I. Zakazy nałożone na organizacje pożytku publicznego
  • II. Konsekwencje naruszenia zakazów
 • Art. 27ab. [Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Status Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
  • III. Przychody Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
  • IV. Tryb uzyskania wsparcia od Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
 • Art. 27b. [Odpowiedzialność za szkodę]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Charakter odpowiedzialności
  • III. Zakres podmiotowy
  • IV. Związek przyczynowo-skutkowy
  • V. Zakres odpowiedzialności
  • VI. Zasada winy
  • VII. Odpowiedzialność solidarna
 • Art. 27c. [Informacja o przekazaniu 1% podatku dochodowego]
  • I. Cel przepisu
  • II. Programy komputerowe ułatwiające rozliczenie PIT
  • III. Kształt informacji i metody ich zamieszczania

Rozdział 4. Nadzór

 • Art. 28. [Organy nadzorujące, zakres]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Zakres nadzoru prowadzonego przez Przewodniczącego Komitetu
 • Art. 29. [Kontrola]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Zakres kontroli
  • III. Zarządzenie kontroli
  • IV. Powierzenie kontroli
  • V. Upoważnienie do kontroli
 • Art. 29a. [Wymogi kontroli]
  • I. Cel przepisu
  • II. Zakaz równoczesnych kontroli wobec tej samej organizacji pożytku publicznego 177
  • III. Czas trwania kontroli
 • Art. 30. [Uprawnienia i czynności kontrolne]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Uprawnienia osób upoważnionych do dokonywania kontroli
  • III. Ochrona interesów organizacji pożytku publicznego podczas kontroli
 • Art. 31. [Protokół]
  • I. Treść protokołu pokontrolnego
  • II. Podpisanie protokołu
  • III. Zakończenie kontroli
 • Art. 32. [Wynik kontroli]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Charakter wystąpienia pokontrolnego
  • III. Treść wystąpienia pokontrolnego
 • Art. 33. [Usunięcie uchybień, konsekwencje]
  • I. Tryb postępowania z opracowanym wystąpieniem pokontrolnym
  • II. Pozbawienie podmiotu statusu organizacji pożytku publicznego
 • Art. 33a. [Wezwanie do zaniechania naruszeń]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Katalog naruszeń
  • III. Niezastosowanie się do wezwania
  • IV. Inne przesłanki i tryb pozbawienia podmiotu statusu organizacji pożytku publicznego
  • V. Zobowiązanie do przekazywania informacji o naruszeniach
 • Art. 33aa. [Wykreślenie informacji]
 • Art. 33b. [Delegacja ustawowa]
 • Art. 34. [Odesłanie]
  • I. Zakres przedmiotowy przepisu
  • II. Odesłanie do innych przepisów
  • III. Charakter nadzoru Przewodniczącego Komitetu nad organizacjami pożytku publicznego

Rozdział 4a. Organizacja i tryb działania komitetu

 • Art. 34a. [Skład]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Skład Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  • III. Posiedzenia Komitetu
 • Art. 34b. [Zadania]
  • I. Cele Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  • II. Funkcja sekretarza Komitetu
  • III. Konsultacja projektów programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • IV. Przyjmowanie i wdrażanie programów
  • V. Projekty aktów prawnych
  • VI. Zadania Komitetu na arenie międzynarodowej
 • Art. 34c. [Przewodniczący Komitetu]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Zadania Przewodniczącego Komitetu
 • Art. 34d. [Uchwały]
  • I. Zasady podejmowania uchwał przez Komitet
  • II. Tryb obiegowy
  • V. Podpisywanie uchwały
 • Art. 34e. [Regulamin]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Treść regulaminu
 • Art. 34f. [Plan prac]
 • Art. 34g. [Posiedzenia]
 • Art. 34h. [Sprawozdanie]
  • I. Termin przedstawienia sprawozdania
  • II. Treść sprawozdania

Rozdział 5. Rada Działalności Pożytku Publicznego

 • Art. 35. [Zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • III. Tryb obradowania
  • IV. Zadania współprzewoniczących Rady
  • V. Sekretarz Rady
  • VI. Zespoły problemowe
  • VII. Prezydium Rady
  • VIII. Tryb zwykły sporządzania opinii i stanowisk przez Radę
  • IX. Tryb uproszczony sporządzania opinii i stanowisk przez Radę
  • X. Podejmowanie uchwał przez Radę
 • Art. 36. [Skład Rady]
  • I. Liczba członków Rady
  • II. Kandydaci na członków Rady
  • III. Powołanie członków Rady
  • IV. Uzupełnienie składu Rady
 • Art. 37. [Posiedzenia]
  • I. Posiedzenia Rady
  • II. Rodzaje głosowania
 • Art. 38. [Ekspertyzy, badania]
 • Art. 39. [Koszty funkcjonowania Rady, diety]
  • I. Finansowanie działalności Rady
  • II. Finansowanie diet i kosztów podróży członków Rady
  • III. Udział w posiedzeniach Rady jako usprawiedliwiona nieobecność pracownika
 • Art. 40. [Delegacja ustawowa]
 • Art. 40a. [Sprawozdanie z działalności]
 • Art. 41. [Obsługa administracyjno-biurowa Rady]
  • I. Administracyjno-biurowa obsługa Rady
  • II. Organizacja administracyjno-biurowej obsługi Rady

Rozdział 5a. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

 • Art. 411. [Zadania]
  • I. Tryb obradowania Rady Dialogu
  • II. Podstawa prawna funkcjonowania Rady Dialogu
  • III. Zadania współprzewodniczących Rady Dialogu
  • IV. Sekretarz Rady Dialogu
  • V. Zespoły problemowe Rady Dialogu
  • VI. Tryby sporządzania opinii i stanowisk Rady Dialogu
  • VII. Podejmowanie uchwał przez Radę Dialogu
 • Art. 412. [Skład]
  • I. Zgłaszanie kandydatów do Rady Dialogu
  • II. Uzupełnienie składu Rady
 • Art. 413. [Zastosowanie przepisów ustawy]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Zwoływanie posiedzeń Rady Dialogu
  • III. Uprawnienia Rady Dialogu
  • IV. Finansowanie działalności Rady Dialogu
  • V. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu
  • VI. Obsługa administracyjno-biurowa Rady Dialogu
 • Art. 414. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 6. Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • Art. 41a. [Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Charakter Rady Wojewódzkiej
  • III. Utworzenie Rady Wojewódzkiej
  • III. Zadania Rady Wojewódzkiej
  • IV. Rada Wojewódzka jako organ kadencyjny
 • Art. 41b. [Skład Rady Wojewódzkiej]
  • I. Liczba członków Rady Wojewódzkiej
  • II. Skład Rady Wojewódzkiej
  • III. Powołanie członków Rady Wojewódzkiej
  • IV. Odwołanie członka Rady Wojewódzkiej
  • V. Określenie organizacji i trybu działania Rady Wojewódzkiej
  • VI. Koszty przejazdów i ekspertyz
 • Art. 41c. [Uchwały Rady Wojewódzkiej]
 • Art. 41d. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
  • I. Uprawnienia Rady Wojewódzkiej
  • II. Koszty ekspertyz
 • Art. 41e. [Powiatowa i Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Charakter Rady Powiatowej/Gminnej
  • III. Utworzenie Rady Powiatowej/Gminnej
  • IV. Rada Powiatowa/Gminna jako organ kadencyjny
 • Art. 41f. [Skład Rady Powiatowej i Rady Gminnej]
 • Art. 41g. [Organizacja Rady Powiatowej i Rady Gminnej]
  • I. Określenie organizacji i trybu działania Rady Powiatowej/Gminnej
  • II. Odwołanie członka Rady Powiatowej/Gminnej
 • Art. 41h. [Współpraca]
 • Art. 41i. [Zadania Rady Powiatowej i Rady Gminnej]
  • I. Zadania Rady Powiatowej/Gminnej
 • Art. 41j. [Odpowiednie stosowanie przepisów]

Rozdział 7. Pełnomocnicy wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego

 • Art. 41k. [Pełnomocnik wojewody]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Konsekwencje wyłączenia stosowania ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • III. Pojęcie ustanowienia pełnomocnika
 • Art. 41l. [Zadania pełnomocnika]
  • I. Wprowadzenie
  • II. Zadania pełnomocnika wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego

Dział III. Wolontariat

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 42. [Świadczenia wolontariuszy na rzecz korzystających]
  • I. Pojęcie wolontariusza
  • II. Pojęcie korzystającego
  • III. Korzystający w ramach programu wolontariatu europejskiego
  • IV. Wykorzystywanie wolontariatu do omijania przepisów prawa
  • V. Wolontariat a związki zawodowe
  • VI. Wolontariat a dobrowolna i nieodpłatna praca osób fizycznych
  • VII. Wolontariat a praca społeczna członków stowarzyszenia
  • VIII. Wolontariat szkolny
 • Art. 43. [Kwalifikacje wolontariusza]
  • I. Wymagania stawiane wolontariuszom
  • II. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  • III. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • Art. 44. [Porozumienie z korzystającym]
  • I. Formy porozumienia między wolontariuszem i korzystającym
  • II. Potwierdzenie porozumienia
  • III. Zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza
  • IV. Treść porozumienia
  • V. Treść porozumienia zawieranego z cudzoziemcem
  • VI. Porozumienie dotyczące wolontariatu w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej
  • V. Porozumienie dotyczące wolontariatu w placówkach wychowawczych dla młodzieży

Rozdział 2. Przepisy szczególne

 • Art. 45. [Zobowiązania korzystającego]
  • I. Obowiązki korzystającego związane z higieną i bezpieczeństwem wolontariusza 264
  • II. Obowiązki korzystającego związane z podróżami służbowymi i dietami wolontariusza
  • III. Obowiązki korzystającego związane z innymi kosztami ponoszonymi przez wolontariusza
 • Art. 46. [Świadczenia przysługujące wolontariuszowi]
  • I. Ubezpieczenie zdrowotne
  • II. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń
  • III. Delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa
  • IV. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • Art. 47. [Obowiązek informowania]
  • I. Obowiązek informacyjny
  • II. Obowiązki wolontariuszy
 • Art. 48. [Wydelegowanie wolontariusza]
 • Art. 49. [Charakter wydatków]
  • I. Charakter wydatków wymienionych w przepisie
  • II. Charakter wydatków niewymienionych w przepisie
  • III. Podmioty lecznicze jako korzystający
  • IV. Zwolnienie świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Art. 50. [Odesłanie do przepisów KC]
 • Art. 50a. [Sprawozdanie ze stosowania ustawy]
 • Art. 50b. [Przepisy karne]
  • I. Przedmiot
  • II. Strona przedmiotowa
  • III. Podmiot
  • IV. Strona podmiotowa
  • V. Zagrożenie karne
 • Art. 50c. [Przepisy karne]
  • I. Przedmiot
  • II. Strona przedmiotowa
  • III. Podmiot
  • IV. Strona podmiotowa
  • V. Zagrożenie karne
 • Art. 50d. [Przepisy karne]
  • I. Wadliwość przepisu
  • II. Przedmiot
  • III. Strona przedmiotowa
  • IV. Podmiot
  • V. Strona podmiotowa
  • VI. Zagrożenie karne
 • Art. 50e. [Stosowanie przepisów]
 • Art. 51. (pominięty)
 • Art. 52. (pominięty)
 • Art. 53. [Wejście w życie]

Część II. Wzory dokumentów

 • Wzór Nr 1. Poinformowanie, że adresat wniosku nie posiada informacji
 • Wzór Nr 2. Poinformowanie, że żądana informacja nie jest informacją publiczną
 • Wzór Nr 3. Wezwanie wnioskodawcy do wskazania, że uzyskanie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego
 • Wzór Nr 4. Powiadomienie wnioskodawcy o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy
 • Wzór Nr 5. Powiadomienie wnioskodawcy o niemożności udzielenia informacji w sposób lub w formie żądanych przez wnioskodawcę
 • Wzór Nr 6. Powiadomienie wnioskodawcy o opłacie w związku z realizacją wniosku o udzielnie informacji publicznej
 • Wzór Nr 7. Odmowa udzielenia informacji publicznej z powodu naruszania prawa do prywatności osoby fizycznej
 • Wzór Nr 8. Wybór uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 • Wzór Nr 9. Zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 • Wzór Nr 10. Zawiadomienie o niespełnieniu wymagań dotyczących prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 • Wzór Nr 11. Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert
 • Wzór Nr 12. Wzór informacji o unieważnieniu konkursu ofert z przyczyn wynikających wprost z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Wzór Nr 13. Wzór wniosku w sprawie inicjatywy lokalnej
 • Wzór Nr 14. Porozumienie z wolontariuszem, wersja 1
 • Wzór Nr 15. Porozumienie z wolontariuszem, wersja 2 – ze wskazaniem fakultatywnych świadczeń na rzecz wolontariusza
 • Wzór Nr 16. Porozumienie z wolontariuszem, wersja 3 – ze zwolnieniem korzystającego z obowiązku pokrywania kosztów służbowych i diet
 • Wzór Nr 17. Zwolnienie korzystającego z obowiązku pokrycia kosztu podróży służbowej i diety

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 332
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8235-245-0
 • EAN: 9788382352450
 • Kod serwisu: 00860900

Kategorie