Przedsprzedaż

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian

Promocyjna cena 5% taniej
 • 132,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
23 marca 2021
Powiadomienie o premierze ›

Autor: Mariusz Stepaniuk

Praktyczny przewodnik po nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych! Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik po nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych!

Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Drugie wydanie opracowania uwzględnia wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone w ustawie, ujednolicony tekst ustawy oraz najważniejsze rozporządzenia do ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

Publikacja jest doskonałym narzędziem dla osób, które chcą zapoznać się z nową ustawą i przygotować się do pierwszych postępowań, które będą prowadzone bez wsparcia w postaci obszernej literatury, orzecznictwa i doświadczenia tysięcy podmiotów stosujących przepisy tej ustawy.

Główne zalety publikacji:

 • zawiera szczegółowy opis zmian wprowadzonych nową ustawą, zgodny z jej systematyką,
 • w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
 • zawiera aktualny tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z najważniejszymi aktami wykonawczymi,
 • stanowi praktyczne narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.

W książce przedstawiono zarówno zupełnie nowe instytucje wprowadzone wraz z nową ustawą, jak i liczne modyfikacje instytucji prawnych już wcześniej istniejących. Szczególny nacisk położono na kwestię różnic pomiędzy przepisami dotychczas obowiązującymi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i tymi, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Drugie wydanie książki omawia zmiany w nowej ustawie, jakie wprowadzono ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), w tym – w szczególności – takie jak:

 • wykreślenie z ustawy art. 2 ust. 2, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych (tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł, lecz nie mniejszych niż 50 000 zł) oraz zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 • zniesienie zakazu zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata (art. 434 PZP),
 • wprowadzenie obowiązku przekazania organowi kontrolnemu informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontrolny oraz udostępnienia jej wyników,
 • wprowadzenie kwoty szacunkowej wartości umowy koncesji, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy, upraszczającej stosowanie przepisu,
 • wprowadzenie zmiany w przepisach dotyczących wykluczenia wykonawców – część obligatoryjnych przesłanek wykluczenia stanie się fakultatywna,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego oraz środków ochrony prawnej.

Publikacja odnosi się również do katalogu przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W publikacji znajduje się omówienie najistotniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą – PZP, które dotyczą:

 • progu stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • nowych obowiązków zamawiającego, dotyczących np. przygotowania analizy swoich potrzeb i wymagań oraz sposobów ich zaspokojenia dostępnych na rynku,
 • zmodyfikowania katalogu przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania – zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych,
 • rezygnacji z dwóch, istniejących w obecnie obowiązującej ustawie, trybów udzielania zamówień: zapytania o cenę i licytacji elektronicznej,
 • dopuszczenia tzw. wstępnych konsultacji rynkowych,
 • szczegółowego określenia tego, czego zamawiający może wymagać od wykonawcy w przypadku każdego z warunków udziału w postępowaniu,
 • modyfikacji katalogu przesłanek odrzucenia oferty,
 • określenia ustawowego katalogu tzw. klauzul abuzywnych,
 • zmiany przepisów dotyczących treści umowy o wykonanie zamówienia,
 • wprowadzenia w niektórych umowach obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów,
 • zmiany przepisów dotyczących udzielania zaliczek,
 • wydłużenia terminu na wniesienie skarg,
 • rozszerzenia zakresu polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zamawiającego raportu z realizacji zamówienia,
 • wprowadzenia obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy je przeprowadzające,
 • wprowadzenia możliwości wystąpienia przez instytucje kontrolujące pozostające w sporze o interpretację przepisów dotyczących zamówień publicznych o zajęcie stanowiska przez Prezesa UZP,
 • ustanowienia Sąd Okręgowego w Warszawie jedynym, właściwym sądem dla postępowań w sprawie skarg.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Jak zmodyfikowano dotychczas istniejące instytucje w Prawie zamówień publicznych?
 • Jakie instytucje i procedury wprowadzi nowa ustawa?
 • Jakie przepisy nowej ustawy uległy zmianie w trakcie vacatio legis?
 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem nowych bądź zmodyfikowanych procedur udzielania zamówień?
 • Jak wygląda kwestia udzielania zamówień bagatelnych po wykreśleniu przepisów ich dotyczących wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw?
 • Jak zmodyfikowane zostały zadania organów państwa w zakresie udzielania zamówień?
 • Jak nowa ustawa wpłynie na rynek zamówień publicznych?
 • Na jakie aspekty nowej ustawy należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak wygląda nowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania?
 • Jakie są nowe tryby udzielania zamówień i z jakich trybów zrezygnował ustawodawca?
 • Co to są wstępne konsultacje rynkowe i jaki jest ich zakres?
 • Czego zamawiający może wymagać od wykonawcy?
 • Jak wygląda nowy katalog przesłanek odrzucenia oferty?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące wadium?
 • Jak zmieniły się zasady rozwiązywania sporów na tle zamówień publicznych?

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 23 marca 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 350
 • Wymiary: 168x238 mm
 • Waga: 460 g
 • ISBN: 978-83-8235-425-6
 • EAN: 9788382354256
 • Kod serwisu: 00891300

Tagi