Bestseller

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian

Promocyjna cena
%
 • 111,20 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 104,25 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny przewodnik po nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych! Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik po nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych!

Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Drugie wydanie opracowania uwzględnia wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone w ustawie, ujednolicony tekst ustawy oraz najważniejsze rozporządzenia do ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

Publikacja jest doskonałym narzędziem dla osób, które chcą zapoznać się z nową ustawą i przygotować się do pierwszych postępowań, które będą prowadzone bez wsparcia w postaci obszernej literatury, orzecznictwa i doświadczenia tysięcy podmiotów stosujących przepisy tej ustawy.

Główne zalety publikacji:

 • zawiera szczegółowy opis zmian wprowadzonych nową ustawą, zgodny z jej systematyką,
 • w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
 • zawiera aktualny tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z najważniejszymi aktami wykonawczymi,
 • stanowi praktyczne narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.

W książce przedstawiono zarówno zupełnie nowe instytucje wprowadzone wraz z nową ustawą, jak i liczne modyfikacje instytucji prawnych już wcześniej istniejących. Szczególny nacisk położono na kwestię różnic pomiędzy przepisami dotychczas obowiązującymi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i tymi, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Drugie wydanie książki omawia zmiany w nowej ustawie, jakie wprowadzono ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), w tym – w szczególności – takie jak:

 • wykreślenie z ustawy art. 2 ust. 2, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych (tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł, lecz nie mniejszych niż 50 000 zł) oraz zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 • zniesienie zakazu zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata (art. 434 PZP),
 • wprowadzenie obowiązku przekazania organowi kontrolnemu informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontrolny oraz udostępnienia jej wyników,
 • wprowadzenie kwoty szacunkowej wartości umowy koncesji, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy, upraszczającej stosowanie przepisu,
 • wprowadzenie zmiany w przepisach dotyczących wykluczenia wykonawców – część obligatoryjnych przesłanek wykluczenia stanie się fakultatywna,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego oraz środków ochrony prawnej.

Publikacja odnosi się również do katalogu przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W publikacji znajduje się omówienie najistotniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą – PZP, które dotyczą:

 • progu stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • nowych obowiązków zamawiającego, dotyczących np. przygotowania analizy swoich potrzeb i wymagań oraz sposobów ich zaspokojenia dostępnych na rynku,
 • zmodyfikowania katalogu przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania – zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych,
 • rezygnacji z dwóch, istniejących w obecnie obowiązującej ustawie, trybów udzielania zamówień: zapytania o cenę i licytacji elektronicznej,
 • dopuszczenia tzw. wstępnych konsultacji rynkowych,
 • szczegółowego określenia tego, czego zamawiający może wymagać od wykonawcy w przypadku każdego z warunków udziału w postępowaniu,
 • modyfikacji katalogu przesłanek odrzucenia oferty,
 • określenia ustawowego katalogu tzw. klauzul abuzywnych,
 • zmiany przepisów dotyczących treści umowy o wykonanie zamówienia,
 • wprowadzenia w niektórych umowach obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów,
 • zmiany przepisów dotyczących udzielania zaliczek,
 • wydłużenia terminu na wniesienie skarg,
 • rozszerzenia zakresu polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zamawiającego raportu z realizacji zamówienia,
 • wprowadzenia obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy je przeprowadzające,
 • wprowadzenia możliwości wystąpienia przez instytucje kontrolujące pozostające w sporze o interpretację przepisów dotyczących zamówień publicznych o zajęcie stanowiska przez Prezesa UZP,
 • ustanowienia Sąd Okręgowego w Warszawie jedynym, właściwym sądem dla postępowań w sprawie skarg.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Jak zmodyfikowano dotychczas istniejące instytucje w Prawie zamówień publicznych?
 • Jakie instytucje i procedury wprowadzi nowa ustawa?
 • Jakie przepisy nowej ustawy uległy zmianie w trakcie vacatio legis?
 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem nowych bądź zmodyfikowanych procedur udzielania zamówień?
 • Jak wygląda kwestia udzielania zamówień bagatelnych po wykreśleniu przepisów ich dotyczących wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw?
 • Jak zmodyfikowane zostały zadania organów państwa w zakresie udzielania zamówień?
 • Jak nowa ustawa wpłynie na rynek zamówień publicznych?
 • Na jakie aspekty nowej ustawy należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak wygląda nowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania?
 • Jakie są nowe tryby udzielania zamówień i z jakich trybów zrezygnował ustawodawca?
 • Co to są wstępne konsultacje rynkowe i jaki jest ich zakres?
 • Czego zamawiający może wymagać od wykonawcy?
 • Jak wygląda nowy katalog przesłanek odrzucenia oferty?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące wadium?
 • Jak zmieniły się zasady rozwiązywania sporów na tle zamówień publicznych?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. 34 najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone nową ustawą

Rozdział II. Nowe instytucje oraz najważniejsze zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach

 • 1. Próg stosowania przepisów PZP
 • 2. Podział zamawiających
 • 3. Nowy słownik ustawy
 • 4. Terminy i sposoby ich obliczania
 • 5. Rozwiązywanie sporów na drodze mediacji
 • 6. Nowe określenie pozycji Prezesa UZP
 • 7. Orzekanie w sporach powstałych na tle procesu udzielania zamówień publicznych
 • 8. Zmiany w zakresie publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień w BZP
 • 9. Zmiany dotyczące szacowania wartości zamówienia (art. 28–36 PZP)
 • 10. Analiza potrzeb – nowa instytucja wspomagająca planowanie zamówień unijnych
 • 11. Wstępne konsultacje rynkowe
 • 12. Wykluczenia z postępowania – zmiany przesłanek wykluczenia (art. 108 i 109 PZP)
 • 13. Zmiany w zakresie wadium
 • 14. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113 PZP)
 • 15. Szczegółowe regulacje dotyczące spełniania warunków przez konsorcjantów (art. 117 PZP)
 • 16. Udostępnienie zasobów również w celu wykazania kryteriów selekcji (art. 118 PZP)

Rozdział III. Nowa ustawa – omówienie szczegółowe

 • 1. Udzielanie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł
 • 2. Zasady udzielania zamówień (art. 16–20 PZP)
 • 3. Polityka zakupowa państwa oraz plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych (art. 21–23 PZP)
 • 4. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym (art. 24−27 PZP)
 • 5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (art. 28−36 PZP)
 • 6. Zamawiający i wykonawcy
  • 6.1. Zamawiający. Pomocnicze działania zakupowe (art. 37−56 PZP)
   • 6.1.1. Wspólne udzielanie zamówień (art. 38–43 PZP)
   • 6.1.2. Centralny zamawiający (art. 44–51 PZP)
   • 6.1.3. Komisja przetargowa (art. 53–56 PZP)
   • 6.1.4. Konflikt interesów (art. 56 PZP)
  • 6.2. Wykonawcy (art. 57–60 PZP)
 • 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (art. 61–70 PZP)
 • 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania (art. 71−82 PZP)
 • 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
  • 9.1. Przygotowanie postępowania
   • 9.1.1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców (art. 83–85 PZP)
   • 9.1.2. Wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców (art. 84 PZP)
   • 9.1.3. Ogłoszenia (art. 86–90 PZP)
   • 9.1.4. Ustalenie niektórych warunków zamówienia (art. 91–98 PZP)
   • 9.1.5. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99–103 PZP)
   • 9.1.6. Przedmiotowe środki dowodowe (art. 104–107 PZP)
  • 9.2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
   • 9.2.1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 108–111 PZP)
   • 9.2.2. Warunki udziału w postępowaniu (art. 112–117 PZP)
   • 9.2.3. Udostępnienie zasobów (art. 118–123 PZP)
   • 9.2.4. Podmiotowe środki dowodowe (art. 124–128 PZP)
  • 9.3. Tryby udzielania zamówień
   • 9.3.1. Przepisy wspólne (art. 129–131 PZP)
    • 9.3.1.1. Specyfikacja warunków zamówienia
    • 9.3.1.2. Obligatoryjna treść SWZ
    • 9.3.1.3. Fakultatywna treść SWZ
   • 9.3.2. Przetarg nieograniczony (art. 132–139 PZP)
   • 9.3.3. Przetarg ograniczony (art. 140–151 PZP)
   • 9.3.4. Negocjacje z ogłoszeniem (art. 152–168 PZP)
   • 9.3.5. Dialog konkurencyjny (art. 169–188 PZP)
   • 9.3.6. Partnerstwo innowacyjne (art. 189–207 PZP)
   • 9.3.7. Tryb negocjacji bez ogłoszenia oraz tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 208–217 PZP)
   • 9.3.8. Zależność pomiędzy wybranym przez zamawiającego trybem zamówienia i dokumentami zamówienia
  • 9.4. Składanie, otwarcie ofert i ocena (art. 218–226 PZP)
  • 9.5. Aukcja elektroniczna (art. 227–238 PZP)
  • 9.6. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239–253 PZP)
  • 9.7. Zakończenie postępowania (art. 254–265 PZP)
 • 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 266–310 PZP)
 • 11. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych
  • 11.1. Umowa ramowa (art. 311–315 PZP)
  • 11.2. Dynamiczny system zakupów (art. 316–324 PZP)
  • 11.3. Konkurs (art. 325–358 PZP)
  • 11.4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359–361 PZP)
 • 12. Zamówienia sektorowe (art. 362–394 PZP)
 • 13. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 395–430 PZP)
 • 14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie (art. 431–465 PZP)
 • 15. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych
  • 15.1. Prezes UZP (art. 466–472 PZP)
  • 15.2. Krajowa Izba Odwoławcza
   • 15.2.1. Zadania i ustrój KIO (art. 473–486 PZP)
   • 15.2.2. Zasady działania KIO (art. 487–492 PZP)
  • 15.3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych (art. 493–499 PZP)
  • 15.4. Rada Zamówień Publicznych (art. 500–504 PZP)
 • 16. Środki ochrony prawnej
  • 16.1. Przepisy wspólne (art. 505 PZP)
  • 16.2. Postępowanie odwoławcze
   • 16.2.1. Przepisy ogólne (art. 506–512 PZP)
   • 16.2.2. Odwołanie (art. 513–523 PZP)
   • 16.2.3. Przystąpienie do postępowania odwoławczego (art. 524−527 PZP)
   • 16.2.4. Odrzucenie odwołania (art. 528–530 PZP)
   • 16.2.5. Dowody (art. 531–543 PZP)
   • 16.2.6. Rozpoznanie odwołania (art. 544–547 PZP)
   • 16.2.7. Rozprawa (art. 548–551 PZP)
   • 16.2.8. Orzeczenia Izby (art. 552–568 PZP)
   • 16.2.9. Protokół (art. 569–572 PZP)
   • 16.2.10. Koszty postępowania odwoławczego (art. 573–576 PZP)
   • 16.2.11. Zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 577–578 PZP)
  • 16.3. Postępowanie skargowe (art. 579–590 PZP)
 • 17. Pozasądowe rozwiązywanie sporów (art. 591−595 PZP)
 • 18. Kontrola udzielania zamówień publicznych (art. 596–602 PZP)

Aneks. Akty prawne

 • 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
 • 2. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2021 r. poz. 11)
 • 3. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (M.P. z 2021 r. poz. 5)
 • 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362)
 • 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)
 • 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
 • 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439)
 • 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453)
 • 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 352
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 580 g
 • ISBN: 978-83-8235-425-6
 • EAN: 9788382354256
 • Kod serwisu: 00891300

Kategorie