Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne kompendium wiedzy dotyczące zasad związanych z zatrudnianiem obywateli Ukrainy, które wynikają z zapisów specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Poradnik szczegółowo omawia sytuację poszczególnych grup obywateli Ukrainy na rynku pracy oraz zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia... więcej ›

Opis książki

Książka stanowi omówienie zasad związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, będących konsekwencją prawa, które weszło w życie celem uregulowania nadzwyczajnej sytuacji migracyjnej – ucieczki z terytorium Ukrainy milionów osób.

Dnia 24.2.2022 r. armia Federacji Rosyjskiej rozpoczęła zmasowany atak na tereny Ukrainy. Spowodowało to masowy napływ ludności cywilnej na terytorium RP. Mocą Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z 4.3.2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony, obywatele Ukrainy korzystają ze statusu, który uławia im funkcjonowanie, między innymi w obszarze rynku pracy, jako osobom posiadającym ochronę tymczasową.

Polska ustawa z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tzw. specustawa, dokonała podziału osób, które korzystają z przyznanej prawem polskim na podstawie decyzji Rady UE ochrony czasowej, na osoby objęte specustawą i osoby wyłączone spod jej regulacji. Osoby objęte specustawą korzystają ze specjalnych ułatwień w dostępie do rynku pracy i legalizacji pobytu. Z ułatwień tych, w pewnym zakresie, mogą korzystać również osoby nieobjęte decyzją Rady UE. Z powyższego wyłania się obraz co najmniej kilku grup cudzoziemców, których status został unormowany w odmienny sposób w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy.

Osoby te w przeważającej większości przybywają na terytorium RP, gdzie obejmowane są nową regulacją prawną. Z uwagi na skalę zjawiska prezentowana w publikacji tematyka jest istotna dla wszystkich polskich pracodawców. Nie ulega wątpliwości, że przyjdzie im się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest zatrudnianie uciekinierów z Ukrainy. Warto przy tym zauważyć, że nawet ci pracodawcy, którzy wcześniej zatrudniali cudzoziemców, stają przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Możliwość zatrudniania takich osób musi być w tych szczególnych okolicznościach maksymalnie odformalizowana, czemu naprzeciw wychodzi polski ustawodawca. Zatem tym, co sprawia pracodawcom rzeczywiste trudności w aktualnej sytuacji, nie są zawiłe przepisy prawne dotyczące samej procedury zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Problematyczne jest określanie zakresu podmiotowego osób, do których można stosować poszczególne mechanizmy. Ustawa z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa usankcjonowała występowanie trzech grup uciekinierów z Ukrainy, których status jest uregulowany odmiennie. Są to:

 • osoby objęte decyzją Rady UE, ale nieobjęte specustawą,
 • osoby objęte decyzją Rady UE i objęte specustawą,
 • osoby nieobjęte decyzją Rady UE, ale objęte specustawą.

Osoby te korzystają z różnych mechanizmów prawnych, dotyczących możliwości świadczenia pracy na polskim rynku pracy, a określenie dokładnych zakresów podmiotowych poszczególnych grup, będące wyznacznikiem ich statusu prawnego, nie jest łatwe.

W książce omówiono ponadto wprowadzone specustawą zmiany dotyczące zatrudniania pomocników rolników oraz skutki konieczności realizacji obowiązku mobilizacji na stosunki zatrudnienia. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia skali zatrudniania obywateli Ukrainy, którzy byli aktywni na polskim rynku pracy i zdecydowali się wrócić do Ukrainy po 24.2.2022 r.

Istotną częścią książki są również zagadnienia związane z aspektami podatkowymi wynikające ze specustawy. Prawidłowe zakwalifikowanie poniesionych kosztów związanych z działaniami podejmowanymi na skutek wojny w Ukrainie ma kolosalnie ważne znaczenie dla licznego grona przedsiębiorców.

Książka obejmuje tematykę:

 • zakresu podmiotowego decyzji Rady UE z 4.3.2022 r.,
 • skutków decyzji Rady UE z 4.3.2022 r. w zakresie prawa do pracy,
 • zakresu podmiotowego specustawy,
 • skutków specustawy w zakresie prawa do pracy,
 • procedur zatrudniania obywateli Ukrainy kwalifikujących się do poszczególnych grup (osoby objęte decyzją Rady UE, ale nieobjęte specustawą; osoby objęte decyzją Rady UE i objęte specustawą; osoby nieobjęte decyzją Rady UE, ale objęte specustawą),
 • rozliczeń podatkowych unormowanych w specustawie,
 • skutków realizacji obowiązku mobilizacji przez obywateli Ukrainy na stosunki zatrudnienia,
 • szczególnych rozwiązań związanych z możliwością powierzania pracy pomocnikom rolników, unormowanych w specustawie.

Najważniejsze zalety publikacji:

 • szerokie omówienie sytuacji prawnej poszczególnych grup obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy,
 • przedstawienie zasad stosowania nowych regulacji prawnych do obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24.2.2022 r.,
 • liczne przykłady obrazujące poszczególne zagadnienia,
 • wiele przeanalizowanych stanów faktycznych,
 • szczegółowe omówienie skutków podatkowych wynikających ze specustawy.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, m.in.:

 • Jakie skutki w zakresie prawa do pracy i możliwości zatrudniania cudzoziemców wynikają z decyzji Rady UE z 4.3.2022 r.?
 • Czy wszystkie osoby, które wjechały do Polski z Ukrainy od 24.2.2022 r. są objęte przepisami specustawy, a jeśli nie – jaki jest ich status pobytowy i status na rynku pracy?
 • Jakie są zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24.2.2022 r.?
 • Jakie są zasady zatrudniania pomocników rolnika, wynikające ze specustawy?
 • Czy wszyscy obywatele Ukrainy korzystają ze wszystkich mechanizmów wynikających ze specustawy, a jeśli nie, to z których mogą korzystać?
 • Czy obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski przez granicę ze Słowacją, są objęci przepisami specustawy?
 • Czy można kontynuować stosunek zatrudnienia z pracownikiem walczącym w Ukrainie?
 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca w przypadku niewypełnienia przez pracownika będącego obywatelem Ukrainy obowiązku mobilizacji?
 • Czy można nadal zatrudniać obywateli Ukrainy na podstawie oświadczenia i zezwolenia?
 • Jakie skutki podatkowe dla przedsiębiorców wprowadza specustawa?
 • Czy pierwszeństwo w stosowaniu względem pobytu cudzoziemców mają przepisy covidowe, czy specustawa?
 • W jaki sposób zatrudnić obywatela Ukrainy, który nie ma żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość, i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Uwagi wstępne dotyczące zagadnień związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w realiach specustawy

 • 1. Zarys sytuacji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy – przed i po 24.2.2022 r.
 • 2. Podstawowe realia prawne zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce
 • 3. Obowiązywanie zasady komplementarności w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy na gruncie PomocUkrainaU
 • 4. Nowelizacja PomocUkrainaU – rozszerzenie kręgu beneficjentów

Rozdział II. Minimalne standardy ochrony tymczasowej w prawie unijnym

 • 1. Stan masowego napływu wysiedleńców
 • 2. Przepisy „na czarną godzinę"
 • 3. Implementacja dyrektywy do polskiego prawa
 • 4. Skutki decyzji 2022/382
 • 5. Osoby objęte ochroną tymczasową i osoby objęte prawem do pracy bez zezwolenia

Rozdział III. Legalizacja pobytu i pracy osób wysiedlonych z Ukrainy

 • 1. Grupy osób wysiedlonych z Ukrainy
 • 2. Zakres podmiotowy specjalnych rozwiązań
 • 3. Prawo do pobytu
  • 3.1. Sytuacja pobytowa osób przybyłych do Polski po 24.2.2022 r., a posiadających już dokumenty pobytowe
  • 3.2. Potwierdzenie faktu podlegania pod PomocUkrainaU
  • 3.3. Sytuacja pobytowa osób przybyłych do Polski po 24.2.2022 r. bez rejestracji wjazdu lub bez dokumentów
  • 3.4. Sytuacja osób objętych art. 1 PomocUkrainaU po 18 miesiącach pobytu
 • 4. Prawo do pracy
  • 4.1. Powiadomienie o powierzeniu pracy
  • 4.2. Praca w okresie posiadania zezwolenia na pobyt czasowy opartego o PomocUkrainaU
 • 5. Wzory
  • 5.1. Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla osoby dorosłej
  • 5.2. Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla dziecka
  • 5.3. Wzór rejestracji powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy
  • 5.4. Wzór formularza ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń

Rozdział IV. Pobyt i praca obywateli Ukrainy niebędących wysiedleńcami w rozumieniu PomocUkrainaU i prawa UE

 • 1. Pobyt nie-wysiedleńców na terytorium RP
  • 1.1. Wiza krajowa
  • 1.2. Zezwolenia na pobyt czasowy
  • 1.3. Termin do opuszczenia terytorium RP
  • 1.4. Termin dobrowolnego powrotu wynikający z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
  • 1.5. Przedłużenie okresu ważności dokumentów
  • 1.6. Przedłużenie pobytu na podstawie dokumentów i regulacji UE 61
 • 2. Praca obywateli Ukrainy na terytorium RP na podstawie PomocUkrainaU
  • 2.1. Wymogi legalizacyjne pracy
  • 2.2. Zmiana warunków pracy na podstawie PomocUkrainaU
  • 2.3. Stosunek do pozostałych form legalizacji pracy i szczególnych rozwiązań innych ustaw
   • 2.3.1. Legalizacja pracy na zasadach ogólnych
   • 2.3.2. Zmiany dotyczące wydawania zezwoleń jednolitych na pobyt czasowy i pracę na podstawie CudzU
   • 2.3.3. Zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy i pracę wydawanych na podstawie ZmCudzU22
 • 3. Wykonywanie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy na terytorium RP na podstawie PomocUkrainaU

Rozdział V. Pobyt i praca osób uciekających przed wojną, niebędących obywatelami Ukrainy i nieobjętych decyzją 2022/382

 • 1. Grupy cudzoziemców przebywających wcześniej na terytorium Ukrainy, którzy opuścili jej terytorium w wyniku działań wojennych
 • 2. Prawo do pobytu w Polsce
  • 2.1. Posiadacze ważnych tytułów pobytowych
  • 2.2. Brak ważnego tytułu pobytowego – wjazd na podstawie zgody komendanta placówki Straży Granicznej
  • 2.3. Zezwolenie na pobyt czasowy
  • 2.4. Wjazd i pobyt nielegalny
 • 3. Prawo do wykonywania pracy przez obywateli innych państw niż Ukraina
  • 3.1. Standardowe zasady legalizacji zatrudnienia
  • 3.2. Uproszczona legalizacja pracy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
  • 3.3. Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E
  • 3.4. Praca bez zezwolenia lub oświadczenia

Rozdział VI. Szczegółowe regulacje związane z umową o pomocy przy zbiorach

Rozdział VII. Realizacja obowiązku mobilizacji w Ukrainie

 • 1. Obowiązek mobilizacji w Ukrainie – tło prawne
 • 2. „Zawieszenie" czy zakończenie stosunku zatrudnienia na czas mobilizacji
 • 3. Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w związku z mobilizacją w Ukrainie
 • 4. Wzory dokumentów
  • 4.1. Informacja o zakończeniu pracy (dla cudzoziemca posiadającego ważne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę)
  • 4.2. Zawiadomienie o zakończeniu pracy przez cudzoziemca (na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

Rozdział VIII. Przedłużenie uprawnień pobytowych. Relacja PomocUkrainaU do przepisów covidowych

 • 1. Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • 2. Przepisy legalizujące pobyt związane z pandemią COVID
  • 2.1. Uprawnienia pobytowe wysiedleńców
  • 2.2. Przedłużenie uprawnień pobytowych (PomocUkrainaU a KoronawirusU)

Rozdział IX. Aspekty podatkowe w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

 • 1. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) otrzymanej przez obywateli Ukrainy pomocy humanitarnej
 • 2. Rozszerzenie dostępu do prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy – aspekty podatkowe
  • 2.1. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w nowych formach
  • 2.2. Dostępność do prowadzenia działalności w praktyce
  • 2.3. Skutki prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w nowych formach na podstawie przepisów daninowych
   • 2.3.1. Podatki dochodowe i ubezpieczenie zdrowotne
   • 2.3.2. Ubezpieczenia społeczne
 • 3. Rozwiązania dedykowane dla świadczących pomoc
  • 3.1. Pomoc dla obywateli Ukrainy a koszty uzyskania przychodu
   • 3.1.1. Świadczenia niepieniężne dla kwalifikowanych podmiotów
   • 3.1.2. Darowizny pozostałe
  • 3.2. Wyłączenie z przychodów dla podmiotów otrzymujących pomoc
  • 3.3. Zwolnienia dla świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
  • 3.4. Pomoc uchodźcom z Ukrainy a podatek minimalny
 • 4. Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn
  • 4.1. Dotychczasowe rozwiązania
  • 4.2. Propozycja w projekcie ustawy

Rozdział X. Pytania i odpowiedzi

 • 1. Zgłoszenie do powiatowego urzędu pracy
  • 1.1. Możliwość wykonywania pracy sezonowej
  • 1.2. Forma zgłoszenia do PUP
  • 1.3. Podawanie numeru PESEL w powiadomieniu
  • 1.4. Konieczność rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • 1.5. Zmiana pracodawcy (użytkownika)
  • 1.6. Trwające zatrudnienia
  • 1.7. Obowiązki związane z zatrudnieniem obywatela Ukrainy w razie dokonywania powiadomienia
  • 1.8. Zmiana warunków zatrudnienia
 • 2. Zezwolenia dotyczące pobytu i pracy
  • 2.1. Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w Polsce
  • 2.2. Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę
  • 2.3. Możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę
  • 2.4. Przedłużenie legalności pobytu
 • 3. Wizy
  • 3.1. Przedłużenie ważności wizy krajowej
  • 3.2. Pobyt na podstawie wizy Schengen z Niemiec
 • 4. Wjazd na terytorium RP i wyjazd z terytorium RP
  • 4.1. Wyjazd z Polski na miesiąc
  • 4.2. Zgoda komendanta straży granicznej. Rejestracja wjazdu
  • 4.3. Brak numeru PESEL a legalność pobytu
  • 4.4. Wjazd z Rosji na podstawie wizy Schengen
  • 4.5. Legalizacja pobytu dziecka przybyłego z Ukrainy
  • 4.6. Przybycie do Polski na podstawie nieważnego dokumentu
 • 5. Uzyskiwanie numeru PESEL i rejestracja wjazdu
  • 5.1. Wypełnianie wniosku o PESEL
  • 5.2. Uprzednie posiadanie numeru PESEL
  • 5.3. Niedochowanie terminu rejestracji wjazdu
 • 6. Otwieranie działalności gospodarczej w Polsce
  • 6.1. Posiadanie numeru PESEL jako warunek do rejestracji działalności gospodarczej
  • 6.2. Pobyt na podstawie reguł covidowych a możliwość otwarcia działalności gospodarczej
 • 7. Przedłużanie legalności pobytu
  • 7.1. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego
  • 7.2. Podstawa prawna legalizująca pobyt

Aneks. Akty prawne

 • 1. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)
 • 2. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm.)
 • 3. Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz.Urz. UE L z 2022 r. Nr 71, str. 1)
 • 4. Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.Urz. UE L z 2001 r. Nr 212, s. 12)
 • 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 102, poz. 855)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 216
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 280 g
 • ISBN: 978-83-8291-202-9
 • EAN: 9788382912029
 • Kod serwisu: 00939100

Kategorie