dr hab. Bogusław Lackoroński

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych. Publikacje należące do jego dorobku naukowego dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz z pogranicza prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Jest on współautorem komentarza do kodeksu cywilnego pod redakcją Konrada Osajdy oraz komentarza do przepisów wprowadzających kodeks cywilny.