Bestseller

Klauzule umowne w robotach budowlanych w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory umów i oświadczeń

 • 229,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 194,65 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie rodzajów umów o roboty budowlane, z uwzględnieniem odrębności wynikających z Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. Metodyka zawiera propozycje zapisów kontraktowych, przegląd orzecznictwa, liczne przykłady klauzul oraz wzory umów i oświadczeń... więcej ›

Opis książki

Publikacja zawiera klauzule umowne, oparte o przepisy ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), jak również ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), które są dwoma kluczowymi aktami prawnymi, regulującymi problematykę robót budowlanych.

Umowa o roboty budowlane jest jedną z kluczowych umów w obrocie gospodarczym. Rynek robót budowlanych, jakkolwiek bardzo rozbudowany, wciąż nie może wypracować spójnych zasad, którymi rządzą się kontrakty i ich wykonywanie. Powyższe skutkuje mnożeniem interpretacji tych samych przepisów i tożsamych znaczeniowo postanowień umownych. Jednocześnie ustawodawca wprowadza nowe obowiązki ustawowe, obowiązujące uczestników procesu budowlanego, w szczególności rynku robót finansowanych ze środków publicznych, które wprowadzają dodatkowe problemy zwłaszcza na styku obowiązywania różnych aktów prawnych. Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło, a także rękojmi przy sprzedaży, stanowi kolejny element utrudniający zidentyfikowanie praw i obowiązków przez strony umowy o roboty budowlane.

Publikacja składa się z dwóch części.

Część I. to komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa oraz licznymi przykładami klauzul, które dotyczą takich zakresów jak m.in.: źródła umowy o roboty budowlane, uczestnicy procesu inwestycyjnego, przedmiot umowy o roboty budowlane, terminy realizacji świadczenia wykonawcy, wynagrodzenie i jego płatność, odbiór robót, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, podwykonawcy w umowie o roboty budowlane, kara umowna, odstąpienie od umowy, waloryzacja, zmiany umowy, rękojmia i gwarancja, rozkład obowiązków stron, zatrudnienie na umowie o pracę, ubezpieczenie OC, siła wyższa, a także inne klauzule umowne.

Część II. to wzory umów i oświadczeń, są to: umowa konsorcjum, umowa gwarancji oraz gwarancji zapłaty i gwarancji zwrotu zaliczki, oświadczenie podwykonawcy, a także umowa przekazu.

Autorki na co dzień pracujące przy obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, czerpiąc ze swoich bogatych doświadczeń, proponują gotowe wzorce postanowień, wyjaśniając jednocześnie ich znaczenie i wskazując kierunki potencjalnych interpretacji, wynikające z orzecznictwa sadów powszechnych.

Publikacja zawiera także propozycje zapisów kontraktowych, które ułatwią prowadzenie inwestycji budowlanych. Rynek ten tak daleko się bowiem profesjonalizuje, że niezwykle obszerne (pod względem zapisów umownych) i złożone umowy, częstokroć mogą utrudniać ich realizację stronami procesu inwestycyjnego. Brzmienie klauzul, a co za tym idzie ich interpretacja, są oparte na latach doświadczeń wynikających z tworzenia projektów umów, uczestnictwa w ich wykonywaniu, a także doświadczeń z sal sądowych i centrów mediacji, jak również opiniowania projektów aktów prawnych.

Książka przeznaczona jest dla praktyków stosujących na co dzień przepisy dotyczące robót budowlanych zarówno w przypadku umów zawieranych poza zamówieniami publicznymi, jak i w trybie zamówień publicznych. Skierowana jest także do inwestorów/zamawiających, jak i wykonawców/podwykonawców, a także do ich profesjonalnych pełnomocników, m.in.: radców prawnych, adwokatów.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Umowa o roboty budowlane – źródła regulacji

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Przepisy KC
 • 3. Przepisy ZamPublU
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego realizowanego na podstawie umowy o roboty budowlane

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Inwestor
 • 3. Zamawiający
 • 4. Wykonawca
 • 5. Projektant
 • 6. Kierownik budowy
 • 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego
 • 8. Inwestor zastępczy
 • 9. Kierownik kontraktu
 • 10. Podwykonawca
 • 11. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Przedmiot umowy o roboty budowlane

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Pojęcie umowy o roboty budowlane
 • 3. Przedmiot świadczenia wykonawcy – opis przedmiotu umowy
  • 3.1. Dokumentacja projektowa
  • 3.2. Kryteria równoważności
  • 3.3. Generalne wykonawstwo a metoda „gospodarcza"
 • 4. Klauzule umowne z komentarzem
  • 4.1. Klauzula dotycząca całości inwestycji
  • 4.2. Klauzula zawierająca informację o ujęciu odpowiedzi na pytania w dokumentacji
  • 4.3. Klauzula dotycząca wykonania robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i buduj"
  • 4.4. Klauzula stosowana powszechnie w obrocie prywatnym dotycząca całości wykonania inwestycji
  • 4.5. Klauzula dotycząca realizacji „częściowo zaprojektuj i buduj"
  • 4.6. Klauzula dotycząca przedmiotu umowy podwykonawczej
  • 4.7. Klauzula z wyłączeniem pewnego zakresu robót
  • 4.8. Klauzula z jednostronnym prawem do ograniczenia zakresu robót – ZamPublU
  • 4.9. Klauzula z jednostronnym prawem do ograniczenia zakresu robót – KC
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Terminy realizacji świadczenia wykonawcy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Klauzule umowne z komentarzem
  • 2.1. Uwaga wstępna
  • 2.2. Klauzula z terminami określonymi w dniach liczonymi od daty podpisania umowy
  • 2.3. Klauzula ze wskazaniem terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy
  • 2.4. Klauzula z terminami realizacji poszczególnych elementów
  • 2.5. Klauzula uwzględniania czasu na czynności odbioru robót
  • 2.6. Klauzula uwzględniająca terminy pośrednie wykonania robót
  • 2.7. Klauzula uwzględniająca aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego

Rozdział 5. Wynagrodzenie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Wynagrodzenie ryczałtowe
  • 2.1. Charakterystyka
  • 2.2. Zmiana wynagrodzenie ryczałtowego – przegląd orzecznictwa
  • 2.3. Ustalenie wynagrodzenia na podstawie dokumentacji projektowej
 • 3. Wynagrodzenie kosztorysowe
 • 4. Wynagrodzenie mieszane
 • 5. Rola kosztorysu
 • 6. Materiały własne inwestora
 • 7. Klauzule umowne z komentarzem
  • 7.1. Wynagrodzenie ryczałtowe
   • 7.1.1. Klauzula stosowana w umowach o wykonanie zamówienia publicznego na roboty budowlane
   • 7.1.2. Klauzula z doprecyzowaniem, jakiego rodzaju koszty ma pokrywać wynagrodzenie
  • 7.2. Wynagrodzenie kosztorysowe
   • 7.2.1. Klauzula ze wskazaniem wartości szacunkowej wynagrodzenia
   • 7.2.2. Klauzula uwzględniająca sporządzenie kosztorysu
  • 7.3. Inne postanowienia dotyczące wynagrodzenia

Rozdział 6. Płatność wynagrodzenia

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Rodzaje płatności częściowych – przed zakończeniem robót budowlanych
 • 3. Dokumentowanie rozliczeń z podwykonawcami
 • 4. Klauzule umowne z komentarzem
  • 4.1. Ustalenie terminów płatności
   • 4.1.1. Klauzula zawierająca rozliczenie według planu ujętego w harmonogramie rzeczowo‑finansowym robót
   • 4.1.2. Klauzula zawierająca rozliczenie za roboty faktycznie wykonane
   • 4.1.3. Klauzula zawierająca rozliczenie za wykonane pełne etapy robót
   • 4.1.4. Klauzula zastrzegająca, że płatności częściowe nie mogą przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia
   • 4.1.5. Klauzula określająca datę płatności
  • 4.2. Dokumentowanie rozliczenia podwykonawców
   • 4.2.1. Klauzula uzależniająca zapłatę wykonawcy od udokumentowania zapłaty podwykonawcom
   • 4.2.2. Klauzula uzależniająca zapłatę wykonawcy od złożenia oświadczeń podwykonawców
   • 4.2.3. Klauzula określająca prawo do wstrzymania się z zapłatą spornej części
   • 4.2.4. Klauzula zawierająca procedurę na wypadek zgłoszenia przez podwykonawcę roszczenia wobec inwestora, opartego na odpowiedzialności solidarnej
  • 4.3. Pozostałe postanowienia dotyczące płatności
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Odbiór robót

 • 1. Odbiór częściowy – regulacja ustawowa
 • 2. Odbiór końcowy
 • 3. Klauzule umowne z komentarzem
  • 3.1. Klauzula dotycząca rodzajów odbioru robót
  • 3.2. Klauzula regulująca odbiór częściowy według zakończonych etapów
  • 3.3. Klauzula regulująca odbiór częściowy według zakończonych etapów ujętych w harmonogramie
  • 3.4. Klauzula regulująca spór między uczestnikami co do wielkości/ilości wykonanych robót
  • 3.5. Klauzula regulująca zgłoszenie gotowości do odbioru
  • 3.6. Klauzula precyzująca procedurę odbiorową na wypadek stwierdzenia wad przy odbiorze
  • 3.7. Klauzula dotycząca protokołu odbioru
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ZamPublU
 • 3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ZamPublU
 • 4. Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 5. Klauzule umowne z komentarzem
 • 5.1. Ustanowienie i zakres zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • 5.1.1. Klauzula wskazująca formę i wartość zabezpieczenia
  • 5.1.2. Klauzula dotycząca braku dodatkowych obowiązków obciążających beneficjenta
  • 5.1.3. Klauzule – przykłady postanowień dokumentu gwarancji (bankowej i ubezpieczeniowej), które ograniczają jej skuteczność
  • 5.1.4. Klauzula ograniczająca zakres roszczeń przysługujących inwestorowi (zamawiającemu)
  • 5.1.5. Klauzula uwzględniająca wszelkie roszczenia związane z realizacją umowy
 • 6. Terminy obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 7. Data ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie dokumentowej
 • 8. Klauzule umowne związane z terminem obowiązywania zabezpieczenia
  • 8.1. Klauzula określająca prawo do potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy w przypadku braku zabezpieczenia
  • 8.2. Klauzula opisująca wniesienie zabezpieczenia
  • 8.3. Klauzula opisująca zabezpieczenie obejmujące cały okres realizacji inwestycji, rękojmi i gwarancji
  • 8.4. Klauzula pozwalająca na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres realizacji robót budowlanych
  • 8.5. Klauzula pozwalająca na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy częściowo
  • 8.6. Klauzula zapewniająca zamawiającemu pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż do momentu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze
  • 8.7. Klauzula precyzująca moment zwrotu kaucji (protokół odbioru końcowego)
  • 8.8. Klauzula precyzująca moment zwrotu kaucji (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie)
  • 8.9. Klauzula regulująca zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawczej
  • 8.10. Klauzula określająca kaucję poprzez zatrzymywanie części wynagrodzenia
 • 9. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 9. Podwykonawcy w umowie o roboty budowlane

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Różnice znaczeniowe pojęcia podwykonawstwa w przepisach KC i ZamPublU
 • 3. Znaczenie klauzul umownych dotyczących podwykonawstwa w umowie o roboty budowlane
 • 4. Odpowiedzialność inwestora według przepisów KC
 • 5. Odpowiedzialność zamawiającego według przepisów ZamPublU
 • 6. Klauzule umowne z komentarzem
  • 6.1. Procedura zgłoszeniowa według ZamPublU
   • 6.1.1. Klauzula doprecyzowująca procedurę zgłoszenia podwykonawcy robót budowlanych na podstawie przepisów ZamPublU
   • 6.1.2. Klauzula zakładająca obowiązek ponownego złożenia projektu umowy podwykonawczej po wniesieniu zastrzeżeń przez zamawiającego
   • 6.1.3. Klauzule w zakresie wymogów zamawiającego stawianych umowom podwykonawczym, których przedmiotem są roboty budowlane
   • 6.1.4. Klauzula zastrzegająca możliwość uzgodnienia wzoru umowy podwykonawczej przed rozpoczęciem robót
   • 6.1.5. Klauzula regulująca zgłaszanie umów podwykonawczych dotyczących dostaw i usług
   • 6.1.6. Klauzula określająca treść umowy podwykonawczej dotyczącej dostaw i usług
  • 6.2. Klauzula zawierająca procedurę zgłoszeniową w KC
  • 6.3. Inne klauzule dotyczące podwykonawców
   • 6.3.1. Klauzula zastrzegająca możliwość żądania usunięcia z terenu budowy podwykonawcy
   • 6.3.2. Klauzula zastrzegająca formę do składania projektów umowy o podwykonawstwo
   • 6.3.3. Klauzula zastrzegająca składanie oświadczenia przez podwykonawcę o stanie wzajemnych rozliczeń
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 10. Kara umowna

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Elementy zastrzeżenia kary umownej
 • 3. Przepisy szczególne dotyczące kar umownych w umowie o wykonanie zamówienia publicznego na roboty budowlane
 • 4. Klauzule umowne z komentarzem
  • 4.1. Obowiązek zapłaty/uprawnienie do naliczenia kary umownej
   • 4.1.1. Klauzula określająca przypadki zapłaty kary umownej
   • 4.1.2. Klauzula określająca obowiązek zapłaty i wysokość kary umownej
   • 4.1.3. Klauzula określająca możliwość naliczenia i wysokość kary umownej
   • 4.1.4. Klauzula zawężająca odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • 4.2. Określenie świadczenia będącego karą umowną
   • 4.2.1. Klauzula określająca karę umowną procentowo
   • 4.2.2. Klauzula określająca karę umowną kwotowo
   • 4.2.3. Klauzula określająca karę umowną w wysokości procenta wskaźnika stopy odsetek ustawowych
   • 4.2.4. Klauzula określająca karę umowną za każdy dzień zwłoki
   • 4.2.5. Klauzula określająca karę umowną w wysokości procenta wartości umowy podwykonawczej
   • 4.2.6. Klauzula określająca karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę
   • 4.2.7. Klauzula określająca karę umowną w wysokości do określonego procenta wartości
  • 4.3. Określenie zobowiązania objętego sankcją
   • 4.3.1. Klauzula określająca karę umowną za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy
   • 4.3.2. Klauzula określająca karę umowną za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego
   • 4.3.3. Klauzula określająca karę umowną za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu dokonania odbioru końcowego robót
   • 4.3.4. Klauzula określająca karę umowną za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót
   • 4.3.5. Klauzula określająca karę umowną za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów pośrednich wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
   • 4.3.6. Klauzula określająca możliwość anulowania naliczonej kary umownej przy terminach pośrednich
   • 4.3.7. Klauzula ustanawiająca karę umowną poprzez odniesienie się do konkretnego obowiązku
   • 4.3.8. Klauzula ustanawiająca karę umowną za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego
   • 4.3.9. Klauzula ustanawiająca karę umowną za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego także na zasadzie ryzyka
   • 4.3.10. Klauzula ustanawiająca karę umowną za nieprzedłużenie terminu obowiązywania dokumentu zabezpieczenia
   • 4.3.11. Klauzula ustanawiająca karę umowną za zwłokę w usunięciu wad
   • 4.3.12. Klauzula ustanawiająca karę umowną za odstąpienie od umowy
   • 4.3.13. Klauzula ustanawiająca karę umowną w przypadku nienależytego wykonania obowiązków z umowy – ZamPublU
   • 4.3.14. Klauzula określająca karę umowną za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wartości wynagrodzenia
   • 4.3.15. Klauzula określająca karę umowną w przypadku nieterminowego wykonania obowiązków z umowy
   • 4.3.16. Klauzula określająca karę umowną w przypadku zwłoki w dokonaniu odbioru częściowego/końcowego
  • 4.4. Dodatkowe zastrzeżenia związane z karami umownymi
   • 4.4.1. Klauzula określająca możliwość żądania odszkodowania
   • 4.4.2. Klauzula określająca łączną maksymalną wysokość kar umownych
   • 4.4.3. Klauzula precyzująca moment końcowy naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu wad
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 11. Odstąpienie od umowy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy
 • 3. Umowne prawo odstąpienia
 • 4. Skutki odstąpienia od umowy
 • 5. Odstąpienie od umowy zgodnie z art. 492 KC
 • 6. Różnica pomiędzy umownym prawem odstąpienia (art. 395 KC) oraz prawem odstąpienia od umowy na podstawie art. 492 KC
 • 7. Klauzule umowne regulujące odstąpienie od umowy
  • 7.1. Klauzula zastrzegająca termin, wyrażony w miesiącach
  • 7.2. Klauzula zastrzegająca termin liczony od dnia zawarcia umowy
  • 7.3. Klauzula określająca zdarzenia
  • 7.4. Klauzula określająca procedurę po odstąpieniu
 • 8. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 12. Waloryzacja

 • 1. Uwagi ogólne
  • 1.1. Umowy, do których nie ma zastosowania ZamPulbU
  • 1.2. Uregulowania szczególne dotyczące umów o udzielenie zamówienia publicznego
 • 2. Klauzule umowne z komentarzem
  • 2.1. Umowa, do której nie ma zastosowania ZamPublU
  • 2.2. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego
   • 2.2.1. Waloryzacja z uwagi na zmianę regulacji prawnych (art. 436 pkt 4 lit. b ZamPublU)
    • 2.2.1.1. Podstawowe zapisy waloryzacyjne
    • 2.2.1.2. Klauzule określające moment zmiany wynagrodzenia
    • 2.2.1.3. Klauzula nieprawidłowo określająca moment zmiany wynagrodzenia
    • 2.2.1.4. Ograniczenie waloryzacji z uwagi na opublikowane w dniu składania ofert zmiany przepisów
    • 2.2.1.5. Niedopuszczalność określenia maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia
    • 2.2.1.6. Klauzula ograniczająca złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia
    • 2.2.1.7. Mała waloryzacja (cała treść klauzuli)
   • 2.2.2. Waloryzacja z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 ZamPublU)
    • 2.2.2.1. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia
    • 2.2.2.2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
    • 2.2.2.3. Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia
    • 2.2.2.4. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia
    • 2.2.2.5. Określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy
    • 2.2.2.6. Określenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia
    • 2.2.2.7. Waloryzacja wynagrodzenia należnego podwykonawcom
    • 2.2.2.8. Duża waloryzacja (cała treść klauzuli)
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 13. Zmiany umowy (w tym roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane)

 • 1. Umowy pomiędzy podmiotami prywatnymi
 • 2. Szczególne regulacje w umowie w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane
 • 3. Uwagi dotyczące umów, których realizacja współfinansowana jest ze środków unijnych
 • 4. Klauzule umowne z komentarzem
  • 4.1. Postanowienie ogólne
  • 4.2. Uregulowania w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego
   • 4.2.1. Nieprawidłowo sformułowane zapisy umowy
   • 4.2.2. Zmiany w zakresie terminów realizacji umowy
   • 4.2.3. Zmiany w zakresie przedmiotu umowy, technologii wykonania robót
   • 4.2.4. Zmiana w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
   • 4.2.5. Charakter zmian i warunki ich wprowadzenia
   • 4.2.6. Wycena wartości robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych

Rozdział 14. Rękojmia i gwarancja

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Odpowiednie stosowanie przepisów
 • 3. Zakres ustawowy odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 • 4. Umowna modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 • 5. Gwarancja
 • 6. Udzielenie gwarancji czy/i modyfikacja rękojmi
 • 7. Klauzule umowne z komentarzem
  • 7.1. Modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi
   • 7.1.1. Klauzula wyłączająca odpowiedzialność z rękojmi
   • 7.1.2. Klauzula modyfikująca ustawowy zakres rękojmi
   • 7.1.3. Klauzula wyłączająca część uprawnień inwestora z tytułu rękojmi
   • 7.1.4. Klauzula modyfikująca zakres odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi wynikający z przepisów KC, rozszerzająca katalog uprawnień inwestora
   • 7.1.5. Klauzula określająca, że strony uzgodnią termin usunięcia wad
   • 7.1.6. Klauzula określająca wartość, o którą nastąpi obniżenie wynagrodzenia
   • 7.1.7. Klauzula określająca wartość, o którą nastąpi obniżenie wynagrodzenia, z uwzględnieniem wartości usunięcia wady
   • 7.1.8. Klauzula określająca wartość, o którą nastąpi obniżenie wynagrodzenia, z uwzględnieniem kosztorysu ofertowego
   • 7.1.9. Klauzula określająca początek biegu terminu rękojmi i gwarancji
   • 7.1.10. Klauzula określająca termin rękojmi
   • 7.1.11. Klauzula określająca przypadki wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu rękojmi
   • 7.1.12. Klauzula określająca terminy usuwania wad przedmiotu w okresie rękojmi i gwarancji
   • 7.1.13. Klauzula upoważniająca inwestora do wykonywania uprawnień z rękojmi względem zgłoszonych inwestorowi podwykonawców
  • 7.2. Klauzule dotyczące gwarancji
   • 7.2.1. Gwarancja (treść całej klauzuli)
   • 7.2.2. Klauzule zobowiązujące do dodatkowego zakresu usług w okresie po wykonaniu robót budowlanych w ramach wynagrodzenia za roboty budowlane
  • 7.3. Klauzule dotyczące gwarancji i rękojmi
   • 7.3.1. Klauzula zapobiegająca wątpliwościom interpretacyjnym
   • 7.3.2. Klauzula precyzująca podstawę odpowiedzialności (rękojmię lub gwarancję)

Rozdział 15. Rozkład obowiązków stron. Zakres upoważnienia inspektora nadzoru i projektanta

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Obowiązki inwestora
 • 3. Obowiązki wykonawcy
 • 4. Klauzule umowne z komentarzem
  • 4.1. Klauzula określająca obowiązki wykonawcy
  • 4.2. Klauzula precyzująca obowiązki uzyskiwania uzgodnień, opinii, zezwoleń
  • 4.3. Klauzula określająca obowiązki wykonawcy – obowiązki porządkowe
  • 4.4. Klauzula określająca obowiązki wykonawcy – obowiązki w zakresie uzyskiwania akceptacji kart materiałowych
  • 4.5. Klauzula wprowadzająca procedurę normującą konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych
  • 4.6. Klauzula precyzująca obowiązek inwestora zorganizowania procesu budowy
  • 4.7. Klauzula określająca obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego
  • 4.8. Klauzula określająca relację wykonawca – projektant
  • 4.9. Klauzula określająca obowiązki inwestora

Rozdział 16. Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Klauzule umowne z komentarzem
  • 2.1. Określenie rodzaju czynności, których wykonywanie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
   • 2.1.1. Przykłady klauzul nieprawidłowych
   • 2.1.2. Klauzula prawidłowo określająca czynności, które powinny być wykonywane na podstawie umowy o pracę
  • 2.2. Określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia i uprawnień w zakresie kontroli spełniania wymagań
   • 2.2.1. Klauzula określająca sposób weryfikacji, czy został spełniony obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
   • 2.2.2. Klauzula zastrzegająca prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie formy zatrudnienia
   • 2.2.3. Klauzula określająca prawo do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o weryfikację przestrzegania przepisów KP
  • 2.3. Określenie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
   • 2.3.1. Klauzula zawierająca karę umowną
   • 2.3.2. Klauzula uprawniająca do odstąpienia od umowy
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 17. Ubezpieczenie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Ubezpieczenie OC a ubezpieczenie CAR/EAR
 • 3. Treść klauzuli ubezpieczenia OC i CAR/EAR
 • 4. Przykładowe klauzule

Rozdział 18. Siła wyższa

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Pojęcie siły wyższej
 • 3. Klauzula siły wyższej w umowie
 • 4. Przykładowa klauzula
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 19. Inne klauzule umowne

 • 1. Gwarancja zapłaty
 • 2. Klauzule umowne z komentarzem
  • 2.1. Klauzule nieważne (przez wyłączenie lub ograniczenie prawa wykonawcy poprzez czynność prawną)
  • 2.2. Klauzula wyłączająca postanowienia dotyczące obowiązku zapłaty kary umownej
 • 3. Klauzula określająca zasady komunikacji stron

Część II. Wzory umów i oświadczeń

 • 1. Umowa konsorcjum
 • 2. Gwarancja należytego wykonania umowy
 • 3. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane
 • 4. Gwarancja zwrotu zaliczki
 • 5. Oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności
 • 6. Oświadczenie o przekazie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 382
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 440 g
 • ISBN: 978-83-8356-340-4
 • EAN: 9788383563404
 • Kod serwisu: 0A006800

Kategorie