Podatki i opłaty lokalne w praktyce gmin

 • 179,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Przedmiotem publikacji jest przybliżenie tematyki samorządowego prawa podatkowego w ujęciu ogólnym – czyli omówienie wybranych i zdaniem autora najważniejszych zagadnień i pojęć, które każdy zajmujący się wymiarem tych należności pracownik administracji samorządowej... więcej ›

Opis książki

Przedmiotem publikacji jest przybliżenie tematyki samorządowego prawa podatkowego w ujęciu ogólnym – czyli omówienie wybranych i zdaniem autora najważniejszych zagadnień i pojęć, które każdy zajmujący się wymiarem tych należności pracownik administracji samorządowej powinien znać.

W książce zostały omówione wybrane zagadnienia dotyczące najważniejszego podatku lokalnego, czyli podatku od nieruchomości (w gminach to drugie pod względem wysokości źródło dochodów własnych po udziałach gmin w podatkach dochodowych CIT i PIT). Oprócz tego podatku zostały także omówione dwa inne, tj. podatek od środków transportowych oraz podatek rolny. Poza podatkami, dochodami własnymi gmin są także opłaty, dlatego w publikacji zostały także omówione opłaty takie jak: targowa, miejscowa czy uzdrowiskowa (w tym drugim przypadku autor wskazał różnice pomiędzy nimi i rozstrzygnął czy w danej gminie można jednocześnie pobierać obydwie opłaty).

Wprawdzie do grona podatków i opłat lokalnych nie należy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale ponieważ jej wymiar jest realizowany w gminach, autor omówił metody ustalania opłaty, a także wskazał krąg podmiotów objętych z mocy prawa gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz wskazał jakie kompetencje przy tej opłacie posiada organ stanowiący i jak z nich korzysta (na przykładzie błędów jakie w uchwałach negują nie tylko RIO ale także WSA).

Dzięki książce dowiesz się m.in.:

 • Jaka jest różnica pomiędzy obowiązkiem podatkowym a zobowiązaniem podatkowym?
 • Jakie elementy powinno zawierać rozstrzygnięcie rozumiane jako decyzja?
 • Jak organ ma postąpić w sytuacji, kiedy podatnik nie może uregulować zobowiązania w terminie i wysokości wynikającej z deklaracji/decyzji?
 • Ile czasu ma organ na doręczenie osobie fizycznej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego?
 • Kiedy (po jakim okresie) przedawnia się powstałe (wymagalne) zobowiązanie podatkowe?
 • Jak prawidłowo ustalić czy dana nieruchomość stanowi budynek czy budowlę?
 • Jak opodatkowywać nieruchomości przedsiębiorców przy jednoczesnym uwzględnieniu ostatnio wydanych w tym zakresie wyroków TK?
 • Czy określone roczne stawki podatku od nieruchomości mogą być w trakcie roku obniżone?
 • Czy za grunt rolny można zgodnie z prawem naliczyć tylko podatek rolny ?
 • Jak obliczać podatek do zapłaty jeśli w danym roku kwota ulgi jest od niego większa?
 • Jak można zmniejszyć wysokość opłat zgodnie z przepisami?
 • Co gmina może zrobić przed wystawieniem tytułu wykonawczego?

W publikacji poruszone zostały najważniejsze problemy dotyczące podatków i opłat lokalnych, a całość oparta jest na praktyce gmin oraz kluczowym orzecznictwie sądów administracyjnych.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O Autorze

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Zagadnienia podatkowe w gminie

 • 1. Podstawowe pojęcia
  • 1.1. Obowiązek podatkowy na gruncie poszczególnych należności
   • 1.1.1. Podatek od nieruchomości
   • 1.1.2. Podatek od środków transportowych
   • 1.1.3. Podatek rolny
  • 1.2. Zobowiązania podatkowe – jak powstają, zmieniają wysokość oraz kiedy wygasają
   • 1.2.1. Zobowiązania powstające w sposób deklaratoryjny (z mocy prawa)
   • 1.2.2. Zobowiązania powstające w sposób konstytutywny (w następstwie doręczenia decyzji)
   • 1.2.3. Sposób wygasania zobowiązań
  • 1.3. Podatek – kiedy decyzja, a kiedy deklaracja są źródłami jego zapłaty
  • 1.4. Czynności sprawdzające jako forma weryfikacji składanych informacji/deklaracji
  • 1.5. Podatnik
  • 1.6. Inkasent
 • 2. Terminy płatności
 • 3. Zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę
 • 4. Opłata prolongacyjna
 • 5. Kompetencje organu podatkowego w sytuacji, gdy podatnik nie może uregulować zobowiązania w terminie i wysokości wynikających z deklaracji/decyzji
  • 5.1. Działanie organu podatkowego z urzędu (bez wniosku podatnika)
  • 5.2. Działanie organu podatkowego w trybie wnioskowym
  • 5.3. Formy pomocy w spłacie zobowiązań
   • 5.3.1. Przesłanka interesu publicznego
   • 5.3.2. Przesłanka ważnego interesu podatnika
  • 5.4. Decyzje jako forma rozstrzygnięcia wniosku podatnika – podsumowanie
 • 6. Zasady prowadzenia działań przez samorządowe organy podatkowe
 • 7. Zawartość decyzji wydanej przez organ podatkowy
 • 8. Wyłączenie pracownika i organu od udziału w rozstrzyganiu danej sprawy
 • 9. Wymiar podatku po śmierci podatnika

Rozdział II. Podatki lokalne

 • 1. Podatek od nieruchomości
  • 1.1. Wybrane definicje
   • 1.1.1. Budynek
   • 1.1.2. Budowla
   • 1.1.3. Działalność gospodarcza
   • 1.1.4. Opinia biegłego jako pomoc w ustaleniu, czym jest dana konstrukcja
  • 1.2. Zasady opodatkowania przedsiębiorców po wyrokach TK z 2017 r. oraz z 2021 r.
  • 1.3. Uprawnienia organu stanowiącego przy określaniu wysokości podatku
 • 2. Podatek od środków transportowych
 • 3. Podatek rolny
  • 3.1. Gospodarstwo rolne a działalność rolnicza
  • 3.2. Opodatkowanie gruntu rolnego „zajętego" na działalność gospodarczą
  • 3.3. Ulgi i zwolnienia

Rozdział III. Opłaty lokalne

 • 1. Opłata targowa
  • 1.1. Dokonywanie sprzedaży jako podstawa do obciążenia opłatą
  • 1.2. Opłata targowa a gastronomia
  • 1.3. Inkasent opłaty
  • 1.4. Zwolnienia i wysokość (różnicowanie) stawek
 • 2. Opłata miejscowa a uzdrowiskowa
  • 2.1. Pobyt w szpitalu a obowiązek uregulowania opłaty
  • 2.2. Pobieranie opłaty miejscowej bez spełniania ustawowych warunków umożliwiających jej wprowadzenie i pobór
  • 2.3. Różnicowanie wysokości stawek/zwolnienia

Rozdział IV. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 1. Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi
 • 2. Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
  • 2.1. Rodzaje metod służących do obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 2.2. Ustalanie wysokości stawek
 • 3. Możliwość zmniejszenia wysokości opłat zgodnie z przepisami
 • 4. Zakres kompetencji organu stanowiącego przy określaniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 4.1. Obowiązek złożenia deklaracji
  • 4.2. Zakres informacji, które deklaracja musi zawierać
  • 4.3. Zmiana wysokości stawki opłaty po złożeniu deklaracji
  • 4.4. Ponowne złożenie deklaracji
 • 5. Przykładowe nieprawidłowości w aktach prawa miejscowego dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 5.1. Górne stawki opłat dla właścicieli nieruchomości płacących we własnym zakresie
  • 5.2. Zakres osób objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
  • 5.3. Rodzaje metod obliczania opłaty, różnicowanie jej stawek
   • 5.3.1. Wprowadzenie (podwyższenie) stawki ryczałtowej w trakcie roku
   • 5.3.2. Odstąpienie od ustalenia rocznej stawki ryczałtowej
   • 5.3.3. Używanie niezdefiniowanych pojęć
   • 5.3.4. Określenie stawki w sposób inny niż kwotowy
   • 5.3.5. Błędne zaokrąglenie i nieprawidłowa stawka ryczałtowa
   • 5.3.6. Określenie charakteru nieruchomości
  • 5.4. Wybór metody, określenie wysokości stawki, zwolnienia
   • 5.4.1. Nieprawidłowa wysokość stawki
   • 5.4.2. Zaniechanie poboru
   • 5.4.3. Nieprawidłowe określenie sposobu ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty
   • 5.4.4. Nadanie wstecznej mocy obowiązującej/wejście w życie przed publikacją
  • 5.5. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty
   • 5.5.1. Przekroczenie zakresu normy kompetencyjnej
   • 5.5.2. Radny jako inkasent
   • 5.5.3. Zasady odpowiedzialności inkasentów
   • 5.5.4. Zakres materii uregulowanej w uchwale
   • 5.5.5. Wsteczna moc obowiązująca a wejście w życie
   • 5.5.6. Udział organu wykonawczego w regulowaniu materii inkasa
   • 5.5.7. Do kiedy inkasent jest inkasentem
  • 5.6. Deklaracja śmieciowa
   • 5.6.1. Zgodność formularza deklaracji z wybraną metodą
   • 5.6.2. Określenie wzoru deklaracji bez wcześniejszego wyboru metody obliczania opłaty
   • 5.6.3. Kodeks karny i karny skarbowy jako podstawy odpowiedzialności za deklarowane dane
   • 5.6.4. Niepotrzebne dane osobowe we wzorze deklaracji
   • 5.6.5. Zamieszkanie czy zameldowanie jako podstawa ustalenia liczby osób wskazanych w deklaracji
   • 5.6.6. Nieprawidłowy wykaz dokumentów potwierdzających deklarowane dane
   • 5.6.7. Inne nieprawidłowości

Rozdział V. Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami – obowiązki gminy przed wystawieniem tytułu wykonawczego

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Upomnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 3. Uprawnienia gminy przed wystawieniem tytułu wykonawczego
 • 4. Egzekucja administracyjna
 • 5. Działania gminy zmierzające do zabezpieczenia swoich roszczeń

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 248
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 430 g
 • ISBN: 978-83-8356-111-0
 • EAN: 9788383561110
 • Kod serwisu: 00991100

Kategorie