Fundacje rodzinne. Komentarz | Linia orzecznicza

Promocyjna cena
%
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy komentarz do ustawy z 26.1.2023 r. (Dz.U. z 2023 r, poz. 326 ze zm.), która wprowadza do polskiego porządku prawnego nową instytucję - fundację rodzinną. Całość została uzupełniona wybranym orzecznictwem, które może być pomocne przy rozstrzyganiu wątpliwości prawnych... więcej ›

Opis książki

Szczegółowy komentarz do ustawy z 26.1.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r, poz. 326 ze zm.), która weszła w życie 22.5.2023 r.

Nowa instytucja w polskim porządku prawnym powstała w celu poprawy otoczenia prawnego sukcesji firm i uwzględnienia zmian pokoleniowych.

Większość przedsiębiorstw w Polsce stanowią firmy rodzinne, które, dzięki skorzystaniu z wprowadzonych regulacji prawnych, będą mogły istnieć w dłuższej perspektywie pokoleniowej, bez nieodzownej aktywności następców prawnych. Polska fundacja rodzinna została oparta na fundacjach tego typu funkcjonujących w wielu państwach Europy, m.in. w Niemczech czy Austrii.

Zgodnie z ustawą celem fundacji jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów.

Publikacja w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z:

 • zasadami tworzenia fundacji rodzinnej,
 • majątkiem fundacji rodzinnej,
 • organami fundacji rodzinnej (zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów),
 • fundatorem i beneficjentem,
 • rozwiązaniem i likwidacją fundacji,
 • korzyściami związanymi z powstaniem instytucji.

Ponadto książka zawiera analizę zmian wprowadzonych przez ustawę w innych aktach prawnych, w tym m.in. znaczących zmian w prawie spadkowym i podatkowym. Całość została uzupełniona wybranym orzecznictwem, które może być pomocne przy rozstrzyganiu wątpliwości prawnych pojawiających się w związku ze stosowaniem nowych przepisów.

Komentarz przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Odpowiedzi na nurtujące pytania znajdą tu przede wszystkim osoby zainteresowane nowym na polskim rynku rodzajem osoby prawnej, w tym przyszli beneficjenci i fundatorzy. Publikacja stanowi również cenne źródło wiedzy dla przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych (tj. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, komorników), a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów prawa.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

USTAWA O FUNDACJI RODZINNEJ

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Osobowość prawna
 • Art. 3. Nazwa fundacji
 • Art. 4. Rejestr fundacji rodzinnych
 • Art. 5. Działalność gospodarcza, ograniczenia
 • Art. 6. Płatności dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego
 • Art. 7. Treść oświadczeń składanych przez fundację rodzinną
 • Art. 8. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania fundatora
 • Art. 9. Odpowiedzialność ograniczona do wartości mienia wniesionego przez fundatora
 • Art. 10. Jednostki terenowe

Rozdział 2. Fundator

 • Art. 11. Ograniczenie kręgu osób mogących być fundatorami
 • Art. 12. Ustanowienie fundacji rodzinnej przez więcej niż jednego fundatora
 • Art. 13. Prawa i obowiązki fundatora
 • Art. 14. Zmiana beneficjenta lub jego uprawnień
 • Art. 15. Uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące fundacji
 • Art. 16. Wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania fundacji

Rozdział 3. Majątek fundacji rodzinnej

 • Art. 17. Wartość mienia na pokrycie funduszu założycielskiego
 • Art. 18. Okoliczności przeznaczenia zysku na pokrycie przyszłych strat fundacji
 • Art. 19. Rozumienie pojęcia wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej
 • Art. 20. Zakaz zwrotu fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego

Rozdział 4. Powstanie fundacji rodzinnej

 • Art. 21. Przesłanki powstania fundacji rodzinnej
 • Art. 22. Forma wymagana dla aktu założycielskiego i testamentu
 • Art. 23. Fundacja rodzinna w organizacji
 • Art. 24. Przekształcenie, nabycie osobowości prawnej
 • Art. 25. Nieważność oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej a ważność czynności

Rozdział 5. Statut i spis mienia

 • Art. 26. Statut fundacji
 • Art. 27. Spis mienia
 • Art. 28. Podmioty wnoszące mienie do fundacji
 • Art. 29. Określenie proporcji wartości wniesionego mienia

Rozdział 6. Beneficjent i lista beneficjentów

 • Art. 30. Beneficjenci
 • Art. 31. Umieszczenie na liście beneficjentów
 • Art. 32. Wymogi listy beneficjentów
 • Art. 33. Wyłączenie przedmiotów przypadających małoletniemu beneficjentowi
 • Art. 34. Przyznanie świadczenia pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu
 • Art. 35. Zaliczenie świadczenia na spełnienie obowiązku alimentacyjnego obciążającego fundatora
 • Art. 36. Warunki wypłacalności fundacji rodzinnej
 • Art. 37. Kolejność zaspokojenia roszczeń
 • Art. 38. Miarkowanie świadczeń wyłączające pokrzywdzenie beneficjentów
 • Art. 39. Zasada niezbywalności praw i obowiązków beneficjenta, wyjątki
 • Art. 40. Obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia, przedawnienie roszczeń
 • Art. 41. Uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące działalności fundacji
 • Art. 42. Prawo do informacji

Rozdział 7. Organy fundacji rodzinnej

Oddział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 43. Organy fundacji
 • Art. 44. Kadencja członka organu fundacji rodzinnej
 • Art. 45. Zgoda na pełnienie funkcji członka organu
 • Art. 46. Organizacja prac organów wieloosobowych fundacji
 • Art. 47. Organizacja posiedzenia organu fundacji rodzinnej
 • Art. 48. Uczestnictwo w posiedzeniu organu fundacji rodzinnej na odległość
 • Art. 49. Zwołanie posiedzenia organu
 • Art. 50. Uchwały organu fundacji
 • Art. 51. Liczba głosów przysługująca członkowi organu
 • Art. 52. Zasada jawności głosowań
 • Art. 53. Nieważność czynności prawnej dokonanej bez uchwały zgromadzenia beneficjentów

Oddział 2. Zarząd

 • Art. 54. Zadania zarządu
 • Art. 55. Obowiązki członka zarządu
 • Art. 56. Skład zarządu
 • Art. 57. Przesłanki pełnienia funkcji członka zarządu
 • Art. 58. Prawo do reprezentowania fundacji rodzinnej
 • Art. 59. Zasady reprezentowania fundacji
 • Art. 60. Złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu
 • Art. 61. Mandat członka zarządu
 • Art. 62. Wynagrodzenie i inne świadczenia
 • Art. 63. Reprezentowanie fundacji

Oddział 3. Rada nadzorcza

 • Art. 64. Przesłanki ustanowienia rady nadzorczej
 • Art. 65. Zakres uprawnień rady nadzorczej
 • Art. 66. Skład rady nadzorczej
 • Art. 67. Odesłanie
 • Art. 68. Powołanie członka rady
 • Art. 69. Zakaz łączenia funkcji

Oddział 4. Zgromadzenie beneficjentów

 • Art. 70. Członkowie zgromadzenia beneficjentów
 • Art. 71. Zasady zwoływania zgromadzenia beneficjentów
 • Art. 72. Czynności wymagające uchwały
 • Art. 73. Ważność zgromadzenia beneficjentów
 • Art. 74. Uczestnictwo w zgromadzeniu, pełnomocnicy

Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna

 • Art. 75. Zakres odpowiedzialności
 • Art. 76. Solidarna odpowiedzialność za szkodę

Rozdział 9. Audyt

 • Art. 77. Zakres audytu, zespół audytorów
 • Art. 78. Wymogi wobec audytora
 • Art. 79. Częstotliwość prowadzenia audytu
 • Art. 80. Dostęp do danych
 • Art. 81. Przedstawienie raportu z audytu

Rozdział 10. Kontrola sądowa i obowiązek informacyjny

 • Art. 82. Powództwo o uchylenie uchwały
 • Art. 83. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
 • Art. 84. Zakres informacji udostępnianych Krajowej Administracji Skarbowej

Rozdział 11. Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej

 • Art. 85. Przesłanki rozwiązania fundacji rodzinnej
 • Art. 86. Skutki rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji
 • Art. 87. Przyczyny rozwiązania
 • Art. 88. Wezwanie zarządu do usunięcia naruszeń
 • Art. 89. Podstawy rozwiązania fundacji rodzinnej
 • Art. 90. Działania poprzedzające rozwiązanie fundacji
 • Art. 91. Rozwiązanie fundacji rodzinnej w organizacji
 • Art. 92. Otwarcie likwidacji
 • Art. 93. Podejmowanie działań w okresie likwidacji
 • Art. 94. Przebieg likwidacji, likwidator
 • Art. 95. Kompetencje likwidatora
 • Art. 96. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji
 • Art. 97. Bilans likwidacyjny
 • Art. 98. Zakres obowiązków likwidatora
 • Art. 99. Depozyt sądowy
 • Art. 100. Wydanie majątku
 • Art. 101. Żądanie zaspokojenia
 • Art. 102. Sprawozdanie likwidacyjne, dalsze działania
 • Art. 103. Podział mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej
 • Art. 104. Odpowiedzialność za zobowiązania fundacji
 • Art. 105. Postępowanie o rozwiązanie fundacji z urzędu
 • Art. 106. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie fundacji
 • Art. 107. Obowiązki informacyjne wobec sądu rejestrowego
 • Art. 108. Umorzenie postępowania o rozwiązanie fundacji
 • Art. 109. Postępowanie upadłościowe

Rozdział 12. Rejestr fundacji rodzinnych

 • Art. 110. Obowiązek wpisu do rejestru fundacji rodzinnych
 • Art. 111. Zasada jawności, dostęp do rejestru
 • Art. 112. Instrukcje zwolnione z opłat
 • Art. 113. Akta rejestrowe
 • Art. 114. Zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji, wymagane dokumenty
 • Art. 115. Forma zgłoszenia do rejestru
 • Art. 116. Zakres czynności sadu rejestrowego
 • Art. 117. Wpis do rejestru fundacji rodzinnych, zakres danych
 • Art. 118. Wymagane dane podmiotów wpisywanych do rejestru
 • Art. 119. Wzór urzędowego formularza
 • Art. 120. Zakres dołączanych oświadczeń
 • Art. 121. Procedura wpisu do rejestru
 • Art. 122. Zgłaszanie zmian w statucie fundacji
 • Art. 123. Sprostowanie, wykreślenie danych
 • Art. 124. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych
 • Art. 125. Obowiązki informacyjne podmiotów
 • Art. 126. Skutki uchylenia lub zmiany postanowienia sądu rejestrowego zarządzającego dokonanie wpisu
 • Art. 127. Upoważnienie ustawowe

Rozdział 13. Przepis karny

 • Art. 128. Utrudnianie, udaremnianie wykonywania obowiązku informacyjnego

Rozdział 14. Zmiany w przepisach

 • Art. 129. Zmiany w KC
 • Art. 130. Zmiany w KPC
 • Art. 131. Zmiany w PodSpDarU
 • Art. 132. Zmiany w PDOFizU
 • Art. 133. Zmiany w PDOPrU
 • Art. 134. Zmiany w OrdPU
 • Art. 135. Zmiany w SysUbSpołU
 • Art. 136. Zmiany w UstRolU
 • Art. 137. Zmiany w KSCU
 • Art. 138. Zmiany w OchrRoszczPracU
 • Art. 139. Zmiany w TerroryzmU

Rozdział 15. Przepisy przejściowe i dostosowujące

 • Art. 140. Termin na zmiany statutowe
 • Art. 141. Zakres stosowania przepisu
 • Art. 142. Utworzenie rejestru fundacji rodzinnych
 • Art. 143. Obowiązki Rady Ministrów w zakresie przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy
 • Art. 144. Limit wydatków z budżetu państwa

Rozdział 16. Przepis końcowy

 • Art. 145. Wejście w życie

Indeks

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 624
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 700 g
 • ISBN: 978-83-8291-175-6
 • EAN: 9788382911756
 • Kod serwisu: 00978500

Kategorie

Tagi