Bestseller

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień realizując zamówienia publiczne w praktyce zawodowej, chcą się zapoznać z procedurami wprowadzonymi nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r... więcej ›

Opis książki

Zbiór przepisów z przewodnikiem po procedurach wprowadzonych nową ustawą PZP

Praktyczny komentarz do zmian omawiający regulacje wynikające z nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Główne zalety publikacji:

 • omawia regulacje wprowadzone nową ustawą,
 • w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych regulacji,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
 • zawiera tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • stanowi narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.

W publikacji przedstawiono zarówno zupełnie nowe instytucje wprowadzone ustawą, jak i liczne modyfikacje instytucji prawnych już istniejących. Szczególny nacisk położono na kwestię różnic pomiędzy przepisami dotychczas obowiązującymi i tymi, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Zostały one przedstawione w dwóch formach tj. skróconej, która służy do szybkiego zapoznania się z nową ustawą oraz rozszerzonej, opartej o systematykę nowej ustawy.

Publikacja zawiera omówienie zmian dotyczących m.in.

 • progu stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • uproszczenia procedury udzielania tzw. zamówień bagatelnych,
 • nowych obowiązków zamawiającego, dotyczących np. przygotowania analizy swoich potrzeb i wymagań oraz sposobów ich zaspokojenia dostępnych na rynku,
 • zmodyfikowania katalogu przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania – zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych,
 • rezygnacji z dwóch, istniejących w obecnie obowiązującej ustawie, trybów udzielania zamówień: zapytania o cenę i licytacji elektronicznej,
 • dopuszczenia tzw. wstępnych konsultacji rynkowych,
 • szczegółowego określenia tego, czego zamawiający może wymagać od wykonawcy w przypadku każdego z warunków udziału w postępowaniu,
 • modyfikacji katalogu przesłanek odrzucenia oferty,
 • określenia ustawowego katalogu tzw. klauzul abuzywnych,
 • zmiany przepisów dotyczących treści umowy o wykonanie zamówienia,
 • wprowadzenia w niektórych umowach obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów,
 • zmiany przepisów dotyczących udzielania zaliczek,
 • wydłużenia terminu na wniesienie skarg,
 • rozszerzenia zakresu polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zamawiającego raportu z realizacji zamówienia,
 • wprowadzenia obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy je przeprowadzające,
 • wprowadzenia możliwości wystąpienia przez instytucje kontrolujące pozostające w sporze o interpretację przepisów dotyczących zamówień publicznych o zajęcie stanowiska przez Prezesa UZP,
 • ustanowienia Sąd Okręgowego w Warszawie jedynym, właściwym sądem dla postępowań w sprawie skarg.

Poradnik jest doskonałym narzędziem dla osób chcących zapoznać się z nową ustawą i przygotować do pierwszych postępowań, które będą prowadzone bez wsparcia w postaci obszernej literatury, orzecznictwa i doświadczenia tysięcy podmiotów stosujących przepisy tej ustawy.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Jak zmodyfikowano dotychczas istniejące instytucje w Prawie zamówień publicznych?
 • Jakie instytucje i procedury wprowadzi nowa ustawa?
 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem nowych bądź zmodyfikowanych procedur udzielania zamówień?
 • Jak zmodyfikowane zostały zadania organów państwa w zakresie udzielania zamówień?
 • Jak nowa ustawa wpłynie na rynek zamówień publicznych?
 • Na jakie aspekty nowej ustawy należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie są progi stosowania nowej ustawy i jak należy udzielać tzw. zamówień bagatelnych?
 • Jak wygląda nowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania?
 • Jakie są nowe tryby udzielania zamówień i z jakich trybów zrezygnował ustawodawca?
 • Co to są wstępne konsultacje rynkowe i jaki jest ich zakres?
 • Czego zamawiający może wymagać od wykonawcy?
 • Jak wygląda nowy katalog przesłanek odrzucenia oferty?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące wadium?
 • Jak zmieniły się zasady rozwiązywania sporów na tle zamówień publicznych?

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:

 • Specjalistów ds. zamówień publicznych – pracowników podmiotów udzielających zamówień publicznych, tj. dysponujących środkami publicznymi (urzędów administracji publicznej i samorządów),
 • Potencjalnych wykonawców – podmiotów realizujących zamówienia finansowane w ramach nowej ustawy PZP i ich pracowników,
 • Podmiotów kontrolujących wydatkowanie środków publicznych przez inne instytucje publiczne i ich pracowników – np. pracowników urzędów marszałkowskich, ministerstw czy instytucji takich, jak np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów itp.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. 34 najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone nową ustawą

Rozdział II. Nowe instytucje oraz najważniejsze zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach

 1. Próg stosowania przepisów PZP
 2. Zamówienia bagatelne od 1.1.2021 r.
 3. Podział zamawiających
 4. Nowy słownik ustawy
 5. Terminy i sposoby ich obliczania
 6. Rozwiązywanie sporów na drodze mediacji
 7. Nowe określenie pozycji Prezesa UZP
 8. Orzekanie w sporach powstałych na tle procesu udzielania zamówień publicznych
 9. Zmiany w zakresie publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień w BZP
 10. Zmiany dotyczące szacowania wartości zamówienia (art. 28−36 PZP)
 11. Analiza potrzeb – nowa instytucja wspomagająca planowanie zamówień unijnych
 12. Wstępne konsultacje rynkowe
 13. Wykluczenia z postępowania – zmiany przesłanek wykluczenia (art. 108 i 109 PZP)
 14. Zmiany w zakresie wadium
 15. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113 PZP)
 16. Szczegółowe regulacje dotyczące spełniania warunków przez konsorcjantów (art. 117 PZP)
 17. Udostępnienie zasobów również w celu wykazania kryteriów selekcji (art. 118 PZP)

Rozdział III. Nowa ustawa – omówienie szczegółowe

 1. Zasady udzielania zamówień (art. 16–20 PZP)
 2. Polityka zakupowa państwa oraz plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych (art. 21–23 PZP)
 3. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym (art. 24–27 PZP)
 4. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (art. 28–36 PZP)
 5. Zamawiający i wykonawcy
  • 5.1. Zamawiający. Pomocnicze działania zakupowe (art. 37–56 PZP)
   • 5.1.1. Wspólne udzielanie zamówień (art. 38–43 PZP)
   • 5.1.2. Centralny zamawiający (art. 44–51 PZP)
   • 5.1.3. Komisja przetargowa (art. 53–56 PZP)
   • 5.1.4. Konflikt interesów (art. 56 PZP)
  • 5.2. Wykonawcy (art. 57–60 PZP)
 6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (art. 61–70 PZP)
 7. Dokumentowanie przebiegu postępowania (art. 71–82 PZP)
 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
  • 8.1. Przygotowanie postępowania
   • 8.1.1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców (art. 83–85 PZP)
   • 8.1.2. Wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców (art. 84 PZP)
   • 8.1.3. Ogłoszenia (art. 86–90 PZP)
   • 8.1.4. Ustalenie niektórych warunków zamówienia (art. 91–98 PZP)
   • 8.1.5. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99–103 PZP)
   • 8.1.6. Przedmiotowe środki dowodowe (art. 104–107 PZP)
  • 8.2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
   • 8.2.1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 108–111 PZP)
   • 8.2.2. Warunki udziału w postępowaniu (art. 112–117 PZP)
   • 8.2.3. Udostępnienie zasobów (art. 118–123 PZP)
   • 8.2.4. Podmiotowe środki dowodowe (art. 124–128 PZP)
  • 8.3. Tryby udzielania zamówień
   • 8.3.1. Przepisy wspólne (art. 129–131 PZP)
   • 8.3.2. Przetarg nieograniczony (art. 132–139 PZP)
   • 8.3.3. Przetarg ograniczony (art. 140–151 PZP)
   • 8.3.4. Negocjacje z ogłoszeniem (art. 152–168 PZP)
   • 8.3.5. Dialog konkurencyjny (art. 169–188 PZP)
   • 8.3.6. Partnerstwo innowacyjne (art. 189–207)
   • 8.3.7. Tryb negocjacji bez ogłoszenia oraz tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 208–217 PZP)
  • 8.4. Składanie, otwarcie ofert i ocena (art. 218–226 PZP)
  • 8.5. Aukcja elektroniczna (art. 227–238 PZP)
  • 8.6. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239–253 PZP)
  • 8.7. Zakończenie postępowania (art. 254–265 PZP)
 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 266–310 PZP)
 10. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych
  • 10.1. Umowa ramowa (art. 311–315 PZP)
  • 10.2. Dynamiczny system zakupów (art. 316–324 PZP)
  • 10.3. Konkurs (art. 325–358 PZP)
  • 10.4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359–361 PZP)
 11. Zamówienia sektorowe (art. 362–394 PZP)
 12. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 395–430 PZP)
 13. Umowa w sprawie zamówienie publicznego i jej wykonanie (art. 431–465 PZP)
 14. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych
  • 14.1. Prezes UZP (art. 466–472 PZP)
  • 14.2. Krajowa Izba Odwoławcza
   • 14.2.1. Zadania i ustrój KIO (art. 473–486 PZP)
   • 14.2.2. Zasady działania KIO (art. 487–492 PZP)
  • 14.3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych (art. 493–499 PZP)
  • 14.4. Rada Zamówień Publicznych (art. 500–504 PZP)
 15. Środki ochrony prawnej
  • 15.1. Przepisy wspólne (art. 505 PZP)
  • 15.2. Postępowanie odwoławcze
   • 15.2.1. Przepisy ogólne (art. 506–512 PZP)
   • 15.2.2. Odwołanie (art. 513–523 PZP)
   • 15.2.3. Przystąpienie do postępowania odwoławczego (art. 524–527 PZP)
   • 15.2.4. Odrzucenie odwołania (art. 528–530 PZP)
   • 15.2.5. Dowody (art. 531–543 PZP)
   • 15.2.6. Rozpoznanie odwołania (art. 544–547 PZP)
   • 15.2.7. Rozprawa (art. 548–551 PZP)
   • 15.2.8. Orzeczenia Izby (art. 552–568 PZP)
   • 15.2.9. Protokół (art. 569–572 PZP)
   • 15.2.10. Koszty postępowania odwoławczego (art. 573–576 PZP)
   • 15.2.11. Zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 577–578 PZP)
  • 15.3. Postępowanie skargowe (art. 579–590 PZP)
 16. Pozasądowe rozwiązywanie sporów (art. 591–595 PZP)
 17. Kontrola udzielania zamówień publicznych (art. 596–602 PZP)

Aneks.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 275
 • Waga: 460 g
 • ISBN: 978-83-8198-949-7
 • EAN: 9788381989497
 • Kod serwisu: 00867600

Tagi