Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Naliczanie płac po zmianach Polskiego Ładu

Promocyjna cena
%
 • 89,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Od 1.1.2022 r. weszła w życie rewolucja w zasadach rozliczeń płac pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa-zlecenie, umowa o dzieło). Pojawiły się m.in. następujące wątpliwości: jakie dodatki do wynagrodzeń należy... więcej ›

Opis książki

Od 1.1.2022 r. weszła w życie rewolucja w zasadach rozliczeń płac pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa-zlecenie, umowa o dzieło). Pojawiły się m.in. następujące wątpliwości: jakie dodatki do wynagrodzeń należy opodatkować i ozusować, w jakiej wysokości zapłacić podatek, czy zleceniobiorcy również mogą w trakcie roku korzystać z wysokiej kwoty wolnej przy obliczanych dla nich zaliczkach na podatek, czy podatek należy liczyć dwa razy: na starych i nowych zasadach?

W publikacji przedstawiono podstawowe aspekty związane z prawidłowym i terminowym realizowaniem obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również omówiono zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu (w tym te obowiązujące od 1.7.2022 r), tj.

 • nowe progi skali podatkowej oraz nową kwotę wolną od podatku;
 • wpływ likwidacji ulgi dla klasy średniej na dotychczas funkcjonujący mechanizm kalkulacji zaliczki;
 • poszerzenie źródeł zwolnień podatkowych zwanych „zerowym PIT-em" ‒ kompleksowo objaśniono zasady stosowania tych zwolnień dla celów kalkulacji zaliczki;
 • wycofanie mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki podatkowej;
 • oskładkowanie wynagrodzeń prokurentów;
 • nowe zwolnienia podatkowe (ulga dla seniorów, ulga na powrót, ulga 4+);
 • likwidację prawa do odliczenia składki zdrowotnej – wskazano skutki tej zmiany, przełożenie na koszty pracownicze, przedstawiono przykłady wyliczeń;
 • nowe zasady liczenia zaliczek na PIT, w tym możliwość złożenia PIT-2 u kilku płatników w trakcie roku podatkowego;
 • nowe rodzaje oświadczeń dla celów podatkowych oraz ich odbierania od pracowników;
 • wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła, w szczególności pod kątem zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu (certyfikaty rezydencji, należyta staranność);
 • możliwość nienaliczania zaliczki PIT dla zleceniobiorców oraz stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Ponadto książka omawia ogólne zagadnienia związane z rozpoznawaniem podwyższonych KUP dla celów kalkulacji zaliczki PIT oraz prezentuje najistotniejsze źródła przychodów, których prawidłowa kwalifikacja ma znaczenie dla zrealizowania przez płatnika nakładanych na niego obowiązków.

Kupując książkę, czytelnik uzyska również dostęp do kalkulatora przygotowanego w formacie Excel, który pomoże w:

 • prawidłowym obliczeniu zaliczki PIT, w szczególności dla osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, umowy- zlecenia, umowy o dzieło;
 • uwzględnieniu różnorodnych scenariuszy stanowiących element kalkulacji zaliczki PIT (oświadczenie PIT-2, korzystanie z podwyższonych KUP, miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której jest położony zakład pracy czy też korzystanie przez podatnika z ulg PIT-0);
 • kalkulacji zaliczki w przypadku podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
 • uwzględnieniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jak i zastosowaniu odpowiednich zwolnień z tego tytułu (np. ZFŚS, zakwaterowanie itp.);
 • przygotowaniu informacji PIT-8C w przypadku przychodów (dochodów), co do których płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczki PIT;
 • wygenerowaniu szablonowanej listy płac przygotowanej na podstawie wprowadzonych danych.

Kalkulator będzie uwzględniał zarówno stan prawny obowiązujący w okresie pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia 2022 r., jak również treść przepisów, które wejdą w życie 1.1.2023 r.

Książka jest przeznaczona dla pracowników kadr, osób zajmujących się na co dzień rozliczeniami podatkowymi w przedsiębiorstwie, doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz każdego, kto jest zainteresowany materią obowiązków płatnika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O autorze

Wstęp

Rozdział I. Rola płatnika oraz zakres jego odpowiedzialności

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Odpowiedzialność płatnika za obliczenie, pobór i wpłacenie podatku

Rozdział II. Rozpoznawanie i klasyfikacja przychodów w PIT

 • 1. Źródła przychodów
 • 2. Przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy
  • 2.1. Zasady ogólne kwalifikacji przychodu
  • 2.2. Wartość ubioru służbowego (umundurowania)
  • 2.3. Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia
  • 2.4. Ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność
  • 2.5. Diety służbowe pracowników
  • 2.6. Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika
  • 2.7. Wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • 2.8. Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia
  • 2.9. Odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia
  • 2.10. Zwrot kosztów w przypadku cofnięcia urlopu
 • 3. Przychody z działalności wykonywanej osobiście
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Przychody z osobiście wykonywanych działalności
  • 3.3. Przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek
  • 3.4. Przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności
  • 3.5. Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
  • 3.6. Przychody z umów zlecenia lub umów o dzieło
  • 3.7. Przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz kontraktów menedżerskich
 • 4. Przychody z praw majątkowych
 • 5. Przychody z kapitałów pieniężnych – wybrane przychody
  • 5.1. Dywidendy i udziały w zyskach osób prawnych
   • 5.1.1. Nieodpłatne świadczenie na rzecz wspólnika
   • 5.1.2. Umorzenie udziałów – kiedy spółka będzie pełnić funkcję płatnika
   • 5.1.3. Niepodzielone zyski w spółce a przekształcenie w spółkę niemającą osobowości prawnej
   • 5.1.4. Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika
  • 5.2. Odsetki od pożyczek uzyskiwane przez podatnika PIT
  • 5.3. Wniesienie wkładu niepieniężnego na poczet kapitału zakładowego lub tytułem wkładu do niektórych spółek osobowych
  • 5.4. Zbycie udziałów (akcji) spółki nieruchomościowej przez nierezydenta
 • 6. Przychody z innych źródeł
 • 7. Przychody z nieodpłatnych świadczeń
  • 7.1. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń
  • 7.2. Zasady ustalania wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń
   • 7.2.1. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w przypadku pracowników
    • 7.2.1.1. Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych
    • 7.2.1.2. Ustalanie wartości pozostałych nieodpłatnych świadczeń
    • 7.2.1.3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – możliwość udzielania nieodpłatnych świadczeń bez potrzeby rozpoznawania przychodu podatkowego
   • 7.2.2. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w przypadku podatników osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście
  • 7.3. Wybrane przykłady przychodów z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń
   • 7.3.1. Pakiet sportowy
   • 7.3.2. Karta prepaid
   • 7.3.3. Sfinansowanie ubezpieczenia na życie
   • 7.3.4. Zwrot wydatków za przejazdy taksówkami
   • 7.3.5. Pożyczki udzielane przez pracodawców pracownikom
   • 7.3.6. Samochód udostępniony członkowi zarządu

Rozdział III. Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika

 • 1. Koszty w przypadku pracowników
  • 1.1. Koszty pracownicze w formie ryczałtowej
  • 1.2. Koszty z tytułu praw autorskich
 • 2. Koszty w przypadku podatników uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście
 • 3. Koszty uzyskania przychodów w przypadku podatników korzystających z PIT-0

Rozdział IV. Podatnicy zwolnieni od PIT (ulgi PIT-0)

 • 1. Ulga dla młodych
  • 1.1. Zagadnienia wstępne
  • 1.2. Zakres podmiotowy ulgi
  • 1.3. Wątpliwości związane z ustaleniem dnia, do którego obowiązuje ulga
  • 1.4. Zakres przedmiotowy ulgi
 • 2. Ulga dla seniorów
  • 2.1. Zakres podmiotowy ulgi
  • 2.2. Zakres przedmiotowy ulgi
  • 2.3. Warunek stosowania zwolnienia przez płatnika
 • 3. Ulga na powrót
  • 3.1. Zagadnienia wstępne
  • 3.2. Zakres podmiotowy ulgi
  • 3.3. Zakres przedmiotowy ulgi
  • 3.4. Warunek stosowania zwolnienia przez płatnika
 • 4. Ulga 4+
  • 4.1. Zagadnienia wstępne
  • 4.2. Zakres podmiotowy ulgi
  • 4.3. Zakres przedmiotowy ulgi
  • 4.4. Warunek stosowania zwolnienia przez płatnika

Rozdział V. Rola płatnika według przepisów od 1.1.2022 r. do 30.6.2022 r.

 • 1. Zmiany w indywidualnych rozliczeniach podatników od 1.1.2022 r.
  • 1.1. Likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od należnego podatku
  • 1.2. Ulga dla klasy średniej – mechanizm rekompensujący likwidację prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku
  • 1.3. Podwyższony pierwszy próg podatkowy oraz wyższa kwota wolna od podatku
  • 1.4. Odroczenie terminu poboru zaliczki PIT
  • 1.5. Likwidacja prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem

Rozdział VI. Rola płatnika według przepisów od 1.7.2022 r.

 • 1. Zmiany w indywidualnych rozliczeniach podatników od 1.7.2022 r.
  • 1.1. Obniżenie najniższej stawki podatkowej z 17% do 12%
  • 1.2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  • 1.3. Możliwość złożenia oświadczenia PIT-2 u maksymalnie trzech płatników
  • 1.4. Możliwość odstąpienia od pobierania zaliczek w sytuacji, gdy przewidywane dochody podatnika nie przekroczą kwoty 30 000 zł
  • 1.5. Modyfikacje w zakresie składania wniosków i oświadczeń mających wpływ na kalkulację zaliczki
 • 2. Zakład pracy jako płatnik
 • 3. Zasady poboru zaliczek – źródło przychodów ze stosunku pracy i jemu podobnych
  • 3.1. Podatnicy niekorzystający z PIT-0 oraz podatnicy, którzy wyczerpali limit zwolnienia PIT-0
  • 3.2. Podatnicy korzystający z PIT-0
 • 4. Organ rentowy jako płatnik
 • 5. Przychody z działalności wykonywanej osobiście a rola płatnika
  • 5.1. Podatnicy niekorzystający z PIT-0 oraz podatnicy, którzy wyczerpali limit zwolnienia PIT-0
  • 5.2. Podatnicy korzystający z PIT-0
 • 6. Płatnik dochodów opodatkowanych ryczałtowo (wygrane w konkursach itp.)
 • 7. Spółka nieruchomościowa jako płatnik PIT
 • 8. Spółka opodatkowana „estońskim CIT" jako płatnik PIT z tytułu wypłacanej dywidendy
 • 9. Terminy poboru zaliczek na podatek dochodowy
  • 9.1. Terminy poboru zaliczki z tytułu stosunku pracy i jemu podobnych
  • 9.2. Termin poboru zaliczki z tytułu przychodów z działalności wykonywanej osobiście
  • 9.3. Szczególny status płatnika jako zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej
 • 10. Obowiązki sprawozdawcze płatnika
  • 10.1. Deklaracja PIT-4R
  • 10.2. Deklaracja PIT-11
  • 10.3. Deklaracja PIT-8C
  • 10.4. Deklaracja PIT-ISN
  • 10.5. Deklaracja PIT-R
  • 10.6. Deklaracja PIT-8AR
  • 10.7. Deklaracja ORD-U
  • 10.8. Deklaracja ORD-W1
 • 11. Ulga na innowacyjnych pracowników

Rozdział VII. Płatnik podatku u źródła (WHT) – przedstawienie założeń oraz zmian po Polskim Ładzie

 • 1. Podatnicy o ograniczonym obowiązku podatkowym i dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu PIT
  • 1.1. Pojęcie należności licencyjnych
   • 1.1.1. Pojęcie należności licencyjnych w kontekście prawa autorskiego
   • 1.1.2. Pojęcie użytkowania „urządzenia przemysłowego"
  • 1.2. Pojęcie odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1 PDOFizU
  • 1.3. Usługi niematerialne
   • 1.3.1. Przedstawicielstwo handlowe
   • 1.3.2. Reklama przy wykorzystaniu mediów elektronicznych
   • 1.3.3. Usługi ubezpieczeniowe
   • 1.3.4. Usługi call center
   • 1.3.5. Udział w zagranicznych konferencjach
 • 2. Znaczenie certyfikatu rezydencji oraz państwa rezydencji zagranicznego podatnika
 • 3. Ubruttowienie należności – co oznacza i kiedy wystąpi?
 • 4. System pay and refund po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład
 • 4.1. Procedura pay
 • 4.2. Procedura refund
 • 5. Opinia o stosowaniu preferencji (wcześniej: opinia o zwolnieniu)
 • 6. Obowiązki sprawozdawcze płatnika podatku u źródła

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 204
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8291-332-3
 • EAN: 9788382913323
 • Kod serwisu: 00945500

Kategorie

Tagi