Bestseller

Dotacje oświatowe

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik omawiający zasady ustalania, udzielania i wykorzystania dotacji oświatowych. Książka uwzględnia liczne zmiany w przepisach oraz przykłady i tabele ilustrujące poruszane zagadnienia... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie zasad ustalania, udzielania i wykorzystania dotacji oświatowych.

Poradnik uwzględnia liczne zmiany, które weszły w życie od 1.1.2019 r. Ponadto należy pamiętać, że z końcem stycznia opublikowano ustawę budżetową na 2021 r. Zatem niedługo wszyscy samorządowcy otrzymają metryczki subwencji oświatowej na 2021 r., a to oznacza konieczność dokonania pierwszej aktualizacji kwoty dotacji (w książce zamieszczono przykłady obliczenia krok po kroku jak należy to prawidłowo zrobić).

W stosunku do poprzedniego wydania książka została wzbogacona o liczne przykłady i schematy ilustrujące zagadnienie:

 • wyliczenia podstawowej kwoty dotacji – w książce przedstawiono m.in. tabele, które pozwolą uporządkować podstawowe kroki jakie musi wykonać każdy samorządowiec aby prawidłowo przeprowadzić tą czynność (tak aby później wyliczenia tego nie kwestionowała RIO). Przykładowe tabele pozwolą również na prawidłowe udokumentowanie czynności materialno–technicznej jaką jest wyliczenie podstawowej kwoty dotacji;
 • gotowe przykłady obliczenia dotacji na podstawie metryczki z 2021 r. oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia o podziale subwencji na 2021 r.,
 • aktualizacji kwoty dotacji (w tym październikowej) – przykłady obliczania miesięcznej wartości dotacji po aktualizacji,
 • rozliczania dotacji na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • sposoby klasyfikacji wydatku w zakresie dotacji w JST.

Istotnym elementem opracowania jest opis obliczania dotacji według kwoty subwencji przypadającej na jednego ucznia, w tym liczne przykłady wyliczania dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej w podziale na:

 • kwotę na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w gminie miejsko-wiejskiej,
 • kwotę na ucznia niepublicznej małej szkoły podstawowej w gminie miejsko-wiejskiej,
 • kwotę wyliczana na ucznia niepełnosprawnego słabowidzącego małej szkoły w gminie miejsko-wiejskiej,
 • kwotę na ucznia niepublicznego liceum dla młodzieży,
 • kwotę na uczniów oddziałów sportowych,
 • kwotę na ucznia niepublicznego liceum w oddziale dwujęzycznym,
 • kwotę na ucznia niepełnosprawnego z autyzmem dla niepublicznego liceum,
 • kwotę na ucznia niepublicznego technikum dla młodzieży,
 • kwotę na ucznia niepublicznej branżowej szkoły I stopnia,
 • kwotę na ucznia niepublicznej bursy,
 • kwotę na wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • kwotę na ucznia niepublicznego liceum kształcącego w systemie zaocznym,
 • kwotę na ucznia publicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w systemie stacjonarnym i zaocznym,
 • dodatkową kwotę na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kształcącego się w trybie zaocznym, który uzyskał świadectwo dojrzałości,
 • kwotę na ucznia przedszkola specjalnego,
 • kwotę na ucznia niepełnosprawnego punktu przedszkolnego.

Ponadto w rozdziale dotyczącym subwencji ogólnej przedstawiono zasady podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej oraz omówiono wskaźnik zwiększający. Omówiono także zagadnienie weryfikacji dotacji wyliczanych na podstawie metryczki subwencji oświatowej.

W obecnym okresie istotne jest również zagadnienie aktualizacji kwoty dotacji. W rozbudowanym artykule opisano m.in.:

 • zakres dotacji podlegających aktualizacji,
 • terminy dokonywania aktualizacji,
 • zakres danych uwzględnianych w poszczególnych aktualizacjach w tym przykłady:
  • obliczanie zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych – stosowanej do obliczenia subwencji oświatowej pomniejszającej wydatki bieżące,
  • obliczanie zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów pełnosprawnych w październiku – do końcowego obliczenia zaktualizowanej PKD;
 • terminy obowiązywania zaktualizowanych kwot;
 • obliczanie ostatecznych kwot dotacji na ucznia po aktualizacji, w tym przykłady:
  • obliczenie kwoty dotacji po aktualizacji wiosennej na jednego ucznia – w praktyce (wg literalnego brzmienia FinZadOśwU),
  • obliczenie kwoty dotacji po aktualizacji październikowej na jednego ucznia – w praktyce (wg literalnego brzmienia FinZadOśwU):
  • porównanie obliczenia dotacji na dziecko całoroczne i dziecko przyjęte do przedszkola od marca, z zastosowaniem tych samych kwot dotacji po aktualizacji.
  • obliczenie kwoty dotacji po aktualizacji wiosennej na jednego ucznia – w praktyce:
  • obliczenie kwoty dotacji po aktualizacji październikowej na jednego ucznia – w praktyce;
 • gwarancja stabilnej wysokości dotacji miesięcznej po aktualizacji w tym przykłady:
  • praktyczne obliczanie limitów miesięcznych dotacji – przy zmniejszeniu dotacji rocznej po aktualizacji,
  • praktyczne obliczanie limitów transzy miesięcznej – przy zwiększeniu dotacji rocznej po aktualizacji.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2021;
 • jak prawidłowo obliczyć podstawową kwotę dotacji (PKD) dla placówek wychowania przedszkolnego;
 • jak w poprawny sposób obliczać wysokość dotacji, jeśli prawo uzależnia ją od części oświatowej subwencji ogólnej;
 • jak obliczyć miesięczną dotację na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i dotację za zdany egzamin zawodowy;
 • jaką metodą obliczyć dotacje na 6-letnie niepełnosprawne dziecko;
 • w jaki sposób i kiedy aktualizować wysokość dotacji oświatowej;
 • jak prawidłowo aktualizować podstawową kwotę dotacji;
 • w jakiej obliczyć należna po aktualizacji kwotę dotacji;
 • do jakiej wysokości beneficjent ma zwrócić nadpłaconą dotację;
 • do jakiej wysokości organ ma dopłacić do dotacji po jej aktualizacji;
 • czy można aktualizować wysokość dotacji po zamknięciu roku budżetowego;
 • jak prawidłowo ustalać liczbę uczniów w jednostce dotowanej;
 • w jaki sposób należy rozliczać się z wykorzystania dotacji oświatowej;
 • jak rozliczyć dotację na ucznia niepełnosprawnego;
 • jakie treści zamieścić w uchwale o dotacjach oświatowych;
 • jak skutecznie kontrolować wykorzystanie dotacji oświatowej oraz liczbę uczniów w dotowanej jednostce;
 • co robić w przypadku, gdy kontrolowana placówka odmówi okazania dokumentów podczas kontroli bądź w ogóle nie wpuści kontrolerów;
 • jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu;
 • jak wnioskować o umorzenie kwoty dotacji przypadającej do zwrotu;
 • jak rozliczyć się przed z inną gminą;
 • jak dokonać zmiany w zezwoleniu na prowadzenie szkoły publicznej;
 • jak zarejestrować szkołę niepubliczną od 1.9.2019 r.;
 • jak wskazać „następcę prawnego" osoby fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną, w przypadku jego śmierci;
 • jak przeprowadzić konkurs dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (niepubliczny), aby uzupełnić ofertę przedszkoli miejskich;
 • jak zarejestrować szkołę lub placówkę niepubliczną;
 • jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.

Książka adresowana jest do wydziałów oświatowych JST oraz niepublicznych jednostek oświatowych.

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Rozdział I. Beneficjenci dotacji oświatowych – zakładanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych (Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska)

 • 1. Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji
 • 2. Zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznych podmiotów oświatowych
 • 3. Założenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki publicznej przez osobę fizyczną i prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych
  • 3.1. Wniosek o udzielenie zezwolenia
  • 3.2. Sytuacje, w których zmienia się zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
  • 3.3. Sytuacje, w których cofa się zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
 • 4. Zakładanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych – warunki i procedura ewidencjonowania tych jednostek
  • 4.1. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  • 4.2. Ewidencja szkół artystycznych
  • 4.3. Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
   • 4.3.1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby
   • 4.3.2. Typ i rodzaj szkoły
   • 4.3.3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informacje o warunkach lokalowych
   • 4.3.4. Statut szkoły lub placówki
   • 4.3.5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
   • 4.3.6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe
   • 4.3.7. Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły
   • 4.3.8. Zawody, w jakich kształci szkoła
   • 4.3.9. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy
   • 4.3.10. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
  • 4.4. Wpis do ewidencji
  • 4.5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  • 4.6. Odmowa wpisu do ewidencji
  • 4.7. Zmiana danych powstałych po wpisie do ewidencji
 • 5. Beneficjenci dotacji realizujący zadania gminy
  • 5.1. Warunki, które musi spełnić przedszkole niepubliczne realizujące zadania gminne
  • 5.2. Warunki, które musi spełnić niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego realizująca zadania gminne
  • 5.3. Warunki, które musi spełnić niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, realizująca zadania gminne
 • 6. Konkurs
  • 6.1. Podmioty mogące przystąpić do konkursu
  • 6.2. Otwarty konkurs ofert
  • 6.3. Regulamin otwartego konkursu ofert

Rozdział II. Ustalenie wysokości dotacji oświatowej (Wojciech Lachiewicz (pkt 1−3.5. 3.8−5.5), Agnieszka Pawlikowska (pkt 1−3.5. 3.8−5.5), Liliana Zientecka (pkt 3.6, 3.7))

 • 1. Dwa rodzaje podstaw obliczania wysokości dotacji oświatowej
 • 2. Dotacja obliczana według wagi subwencji oświatowej
  • 2.1. Podstawa ustalania wysokości dotacji według wagi subwencji oświatowej
  • 2.2. Wybór odpowiedniej wagi z metryczki subwencji
  • 2.3. Dotacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • 3. Dotacja obliczana według konstrukcji podstawowych kwot dotacji
  • 3.1. Sposoby obliczania podstawowej kwoty dotacji
  • 3.2. Rodzaje podstawowej kwoty dotacji – przykłady
  • 3.3. Składowe podstawowej kwoty dotacji – wyjaśnienie pojęć
   • 3.3.1. Wydatki bieżące
   • 3.3.2. Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na prowadzenie jednostek oświatowych według zasad określonych w FinZadOśwU
   • 3.3.3. Powiększanie wydatków bieżących jednostek oświatowych o wydatki bieżące jednostki zapewniającej wspólną obsługę
   • 3.3.4. Wydatki bieżące ponoszone z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
   • 3.3.5. Statystyczna liczba uczniów
  • 3.4. Obliczanie podstawy dotacji, gdy szkoła JST lub przedszkole gminne funkcjonuje w zespole
  • 3.5. Obliczenie podstawy dotacji w razie nieprowadzenia jednostki oświatowej
  • takiej jak jednostka dotowana przez jednostkę samorządu terytorialnego
   • 3.5.1. Zagadnienia ogólne
   • 3.5.2. Sposób ustalania najbliższej gminy lub powiatu
  • 3.6. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia oraz ostateczne ustalenie wysokości dotacji należnej jednostce na rok kalendarzowy
   • 3.6.1. Wyszczególnienie przypadków wymagających aktualizacji kwotowej dotacji
   • 3.6.2. Schemat dokonywania aktualizacji
   • 3.6.3. Sposób obliczania rocznej kwoty dotacji na jednego ucznia
  • 3.7. Przykład ustalenia wysokości dotacji oświatowych w gminie dla placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)
   • 3.7.1. Specyfika gminy X w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego
   • 3.7.2. Ustalenie podstaw finansowych procesu dotowania placówek wychowania przedszkolnego przez gminę X
   • 3.7.3. Obliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
   • 3.7.4. Obliczenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
   • 3.7.5. Ustalenie rocznych kwot dotacji na uczniów placówek wychowania przedszkolnego dotowanych przez gminę X
   • 3.7.6. Ustalenie rocznych kwot dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego dotowanych przez gminę X
  • 3.8. Ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i ich znaczenie
 • 4. Wysokość współczynnika procentowego do podstawy dotacji
 • 5. Zasady obliczania liczby uczniów jednostki dotowanej
  • 5.1. Zasady ogólne
  • 5.2. Uczeń w niepełnym wymiarze godzin
  • 5.3. Nauczanie domowe
  • 5.4. Problemy z obliczaniem liczby uczniów nieobjętych obowiązkiem nauki
  • 5.5. Problem obliczania liczby uczniów przedszkoli lub punktów przedszkolnych za miesiące wakacyjne

Rozdział III. Aktualizacja kwoty dotacji oświatowej (Piotr Ciszewski)

 • 1. Zakres dotacji podlegających aktualizacji – zagadnienia ogólne
 • 2. Terminy dokonywania aktualizacji
 • 3. Zakres danych uwzględnianych w poszczególnych aktualizacjach
 • 4. Terminy obowiązywania zaktualizowanych kwot
 • 5. Obliczanie ostatecznych kwot dotacji na ucznia po aktualizacji
 • 6. Gwarancja stabilnej wysokości dotacji miesięcznej po aktualizacji
 • 7. Wnioski końcowe

Rozdział IV. Obliczanie dotacji według kwoty subwencji przypadającej na jednego ucznia i ich weryfikacja (Wojciech Lachiewicz (pkt 1−6), Agnieszka Pawlikowska (pkt 1−6), Liliana Zientecka (pkt 7−8))

 • 1. Ogólne zasady obliczania dotacji według subwencji oświatowej
 • 2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego
  • 2.1. Subwencja ogólna
  • 2.2. Wyliczenie wysokości subwencji oświatowej
  • 2.3. Szkoły dla dorosłych
 • 3. Przykłady wyliczania dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej
 • 4. Zasady podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej
 • 5. Wskaźnik zwiększający
 • 6. Weryfikacja dotacji wyliczanych na podstawie metryczki subwencji oświatowej
 • 7. Procedura działania w ustaleniu rocznych kwot dotacji dla szkół podstawowych – przykład
  • 7.1. Specyfika gminy X w zakresie organizacji kształcenia w szkołach podstawowych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
  • 7.2. Podstawy prawne i finansowe procesu dotowania szkół podstawowych w odniesieniu do specyfiki gminy X
  • 7.3. Ustalenie rocznych kwot dotacji na uczniów szkół podstawowych dotowanych przez gminę X
   • 7.3.1. Ustalenie rocznych kwot dotacji na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej zlokalizowanej w mieście należącym do gminy X
   • 7.3.2. Ustalenie rocznych kwot dotacji na ucznia szkoły publicznej zlokalizowanej na terenach wiejskich spełniającej definicję „małej szkoły"
 • 8. Procedura działania w ustaleniu rocznych kwot dotacji w szkołach policealnych
  • 8.1. Specyfika powiatu X w zakresie organizacji kształcenia w szkołach policealnych
  • 8.2. Podstawy prawne i finansowe procesu dotowania szkół policealnych w odniesieniu do specyfiki powiatu X
  • 8.3. Ustalanie rocznych kwot dotacji na słuchaczy szkół policealnych dotowanych przez powiat X

Rozdział V. Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej (Wojciech Lachiewicz (pkt 1−7), Agnieszka Pawlikowska (pkt 1−7), Liliana Zientecka (pkt 8))

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Refundacja wydatków związanych z realizacją zadań szkoły
 • 3. Interpretacja pojęcia działalności bieżącej i pojęcia wydatków bieżących beneficjenta dotacji podmiotowej
 • 4. Podmiot ponoszący wydatki kwalifikowalne do rozliczenia dotacji oświatowej
 • 5. Wydatki na zadania organu prowadzącego z art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe
 • 6. Termin na dokonanie wydatku z dotacji rocznej oraz problem rozliczania się z dopłaty do dotacji
  • 6.1. Dopłata do dotacji
  • 6.2. Wydatek dotyczący roku otrzymania dotacji
  • 6.3. Dopuszczalność żądania rozliczenia dotacji rocznej wydatkami z miesiąca (kwartału) jej wypłaty
 • 7. Rozliczanie dotacji oświatowej wydatkami na wynagrodzenia
 • 8. Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego

Rozdział VI. Dotacja na uczniów niepełnosprawnych (Daria Pietrzykowska, Grzegorz Pochopień)

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Wydatki podlegające rozliczeniu
 • 3. Wykorzystanie dotacji w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej oraz niektórych placówkach
 • 4. Placówki wychowania przedszkolnego i szkoły niespecjalne
  • 4.1. Wydatki za realizację orzeczeń – art. 35 ust. 5 pkt 2 FinZadOśwU
  • 4.2. Wydatki ogólne w placówce wychowania przedszkolnego – art. 35 ust. 5 pkt 3 FinZadOśwU
  • 4.3. Wydatki ogólne w szkole – ustawowy wzór do ich obliczenia

Rozdział VII. Przejrzystość rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontrola jej wykorzystania (Agnieszka Pawlikowska)

 • 1. Zadania organu prowadzącego szkołę
 • 2. Obowiązek prowadzenia ewidencji dowodów księgowych
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Dowody księgowe
 • 3. Dokumentowanie wykorzystania dotacji – pogląd dominujący w orzecznictwie
 • 4. Dane służące rozliczeniu wykorzystania dotacji i ich kontrola
 • 5. Tryb i zakres kontroli
 • 6. Przykłady nieprawidłowych dokumentów
 • 7. Przykład ewidencji wydatków w szkole – dobre praktyki
 • 8. Wzór kontroli dokumentu (opis na odwrocie dokumentu faktury)
  • 8.1. Opłata za wynajem pomieszczeń dydaktycznych
  • 8.2. Opis wydatków dotyczących ucznia niepełnosprawnego

Rozdział VIII. Uchwała dotycząca udzielania i rozliczania dotacji oświatowych oraz kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Agnieszka Pawlikowska, Wojciech Lachiewicz)

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Zakres uregulowania dotacji oświatowej w przepisach ustawowych
  • 2.1. Dotacje oświatowe w przepisach FinZadOśwU
  • 2.2. Miejsce dotacji oświatowych w prawie dotacyjnym
 • 3. Odrębne podstawy obliczania wysokości dotacji
  • 3.1. Podstawowa kwota dotacji
  • 3.2. Metryczka oświatowa
 • 4. Dotacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • 5. Treść uchwał
  • 5.1. Zakres delegacji ustawowej
  • 5.2. Tryb udzielania dotacji oświatowej
   • 5.2.1. Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji oświatowej
   • 5.2.2. Wniosek o udzielenie dotacji
   • 5.2.3. Miesięczna informacja o liczbie uczniów
   • 5.2.4. Określenie mnożnika (współczynnika) procentowego wysokości dotacji
  • 5.3. Tryb rozliczania dotacji oświatowej
   • 5.3.1. Przeznaczenie dotacji
   • 5.3.2. Termin i częstotliwość rozliczania dotacji oświatowej
   • 5.3.3. Rodzaj danych służących rozliczeniu wykorzystania dotacji
   • 5.3.4. Problem wykorzystania dopłaty do dotacji rocznej
  • 5.4. Tryb i zakres kontroli dotacji oświatowych
 • 6. Objaśnienie do wzoru uchwały dotacyjnej – miasto na prawach powiatu
  • 6.1. Komentarz do nazwy oraz podstawy prawnej projektu uchwały
  • 6.2. Komentarz do § 1 i 2 uchwały
  • 6.3. Komentarz do § 3 uchwały
  • 6.4. Komentarz do § 4–7 uchwały
  • 6.5. Komentarz do § 8 uchwały
  • 6.6. Komentarz do § 9–11 uchwały
  • 6.7. Komentarz do § 13 uchwały
  • 6.8. Komentarz do § 14 uchwały
 • 7. Wzory uchwał
  • 7.1. Uchwała dotycząca dotacji oświatowych – miasto na prawach powiatu
  • 7.2. Uchwała o udzielaniu dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 FinZadOśwU

Rozdział IX. Kontrola beneficjentów dotacji ze strony samorządu (Agnieszka Pawlikowska)

 • 1. Zakres i tryb przeprowadzania kontroli
  • 1.1. Zakres kontroli – uwagi ogólne
  • 1.2. Podmioty prowadzące kontrolę
  • 1.3. Prawo wstępu do danej placówki
  • 1.4. Kontrola dokumentacji organizacyjnej i finansowej
  • 1.5. Dokumentacja przebiegu nauczania
  • 1.6. Uchwała dotacyjna JST
  • 1.7. Kontrola prawidłowości pobrania dotacji
  • 1.8. Prawidłowość wykorzystania dotacji
  • 1.9. Kontrola wydatków dotowanej jednostki na zadania z art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe
  • 1.10. Kontrola środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • 2. Tryb przeprowadzania kontroli
  • 2.1. Elementy upoważnienia do kontroli
  • 2.2. Okres, którego dotyczy kontrola
  • 2.3. Zawiadomienie kontrolowanej jednostki
  • 2.4. Okazanie upoważnienia kontrolowanemu
  • 2.5. Sprawdzanie dokumentów
  • 2.6. Sporządzenie protokołu kontroli
  • 2.7. Zalecenia pokontrolne
 • 3. Wzory
  • 3.1. Upoważnienie do kontroli dotowanej jednostki oświatowej
  • 3.2. Protokół kontroli dotowanej jednostki
  • 3.3. Wystąpienie pokontrolne do kontrolowanej jednostki

Rozdział X. Dochodzenie wypłaty dotacji w należnej kwocie – tryb dochodzenia (Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska)

 • 1. Dochodzenie wypłaty dotacji w należnej kwocie od organu dotującego
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Skarga na uchwałę lub zarządzenie organu jednostki samorządu terytorialnego
  • 1.3. Uchwała lub zarządzenie z zakresu administracji publicznej
  • 1.4. Pozyskanie danych z dotującej jednostki samorządu terytorialnego
  • 1.5. Zestawienie dotacji w budżecie
  • 1.6. Prawo dostępu do informacji publicznej
  • 1.7. Udostępnianie informacji na wniosek – zasady ogólne
  • 1.8. Uprawnienia beneficjenta dotacji na gruncie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • 2. Sądowoadministracyjna kontrola wypłaty dotacji oświatowej
  • 2.1. Podjęcie uchwały prawa miejscowego
  • 2.2. Charakter czynności udzielenia (ustalenia i przekazania) dotacji oświatowej
  • 2.3. Możliwość prowadzenia spraw sądowych w zakresie dotacji na drodze cywilnej w świetle orzecznictwa
  • 2.4. Możliwość prowadzenia spraw sądowych w zakresie dotacji na drodze administracyjnej w świetle orzecznictwa
  • 2.5. Spór kompetencyjny między sądami
  • 2.6. Przedmiot kontroli sądowoadministracyjnej
  • 2.7. Interes prawny
   • 2.7.1. Zagadnienia ogólne
   • 2.7.2. Prawa i obowiązki skarżącego
   • 2.7.3. Ustalenie interesu prawnego – ocena stanu faktycznego
  • 2.8. Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa
   • 2.8.1. Zagadnienia ogólne
   • 2.8.2. Stanowisko organu wezwanego do usunięcia naruszenia prawa
   • 2.8.3. Bezskuteczność wezwania
  • 2.9. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego
   • 2.9.1. Zagadnienia ogólne
   • 2.9.2. Wymogi formalne
   • 2.9.3. Orzeczenie sądu administracyjnego
 • 3. Wzory
  • 3.1. Skarga na uchwałę
  • 3.2. Skarga na czynność ustalenia wysokości dotacji
 • 4. Powództwo do sądu powszechnego o zapłatę dotacji w należnej kwocie
  • 4.1. Odmienne skutki prawne dotyczącego dotacji oświatowej orzeczenia sądu administracyjnego i sądu powszechnego
  • 4.2. Eliminacja wadliwych zapisów uchwały prawa miejscowego
  • 4.3. Pozyskanie dowodów na potrzeby sformułowania pozwu o zapłatę
  • 4.4. Pozew o zapłatę i postępowanie przed sądem powszechnym

Rozdział XI. Dochodzenie zwrotu dotacji od beneficjenta (Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska)

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Zasady zwrotu niewykorzystanych dotacji
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Termin wykorzystania dotacji
  • 2.3. Kwota niewykorzystanej dotacji
  • 2.4. Roczność dotacji
 • 3. Zasady zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości
  • 3.1. Termin zwrotu
  • 3.2. Dokonywanie zwrotu
  • 3.3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości
 • 4. Zasady określania dotacji podlegającej zwrotowi i stosowania ulg w zapłacie
  • 4.1. Decyzja administracyjna o obowiązku zwrotu dotacji do budżetu JST
  • 4.2. Przepisy administracyjne
  • 4.3. Zastosowanie ustawy – Ordynacja podatkowa
  • 4.4. Powstanie zobowiązania
  • 4.5. Zabezpieczenie na majątku organu prowadzącego szkołę, przedszkole lub placówkę
  • 4.6. Sposób liczenia odsetek za zwłokę
  • 4.7. Przerwy w naliczaniu odsetek i sposób zaliczania wpłaty dokonywanej przez beneficjenta dotacji
  • 4.8. Przedawnienie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji
  • 4.9. Zasady ustalania i zwrotu nadpłat zwracanej dotacji
  • 4.10. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  • 4.11. Naliczanie opłaty prolongacyjnej
  • 4.12. Postępowanie o rozpoznanie sprawy przyznawania ulgi
 • 5. Procedura określania i egzekwowania dotacji podlegającej zwrotowi
  • 5.1. Czynności pokontrolne
  • 5.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu
  • 5.3. Postępowanie dowodowe
  • 5.4. Zakończenie postępowania administracyjnego
  • 5.5. Uzasadnienie faktyczne i prawne
  • 5.6. Odwołanie od decyzji
  • 5.7. Postępowanie egzekucyjne
  • 5.8. Tytuł wykonawczy
 • 6. Wzory
  • 6.1. Wszczęcie postępowania w sprawie określenia dotacji podlegającej zwrotowi
  • 6.2. Zawiadomienie strony o dołączeniu do protokołu dokumentów zgromadzonych w trakcie kontroli
  • 6.3. Wezwanie świadka na przesłuchanie
  • 6.4. Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu w postaci przesłuchania świadka
  • 6.5. Zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
  • 6.6. Decyzja określająca dotację podlegającą zwrotowi
  • 6.7. Podanie do samorządu o umorzenie dotacji podlegającej zwrotowi
  • 6.8. Decyzja w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi
  • 6.9. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Rozdział XII. Refinansowanie dotacji oświatowej między gminami (Agnieszka Pawlikowska)

 • 1. Obowiązek zwrotu kosztów udzielonej dotacji
  • 1.1. Podmioty uprawnione do uzyskania dotacji
  • 1.2. Dotacja dla osób korzystających z edukacji domowej
 • 2. Forma i tryb dochodzenia zwrotu kosztów dotacji
 • 3. Obliczanie kosztów dotacji do zwrotu
  • 3.1. Ustalenia prawne
  • 3.2. Wysokość wskaźnika procentowego
 • 4. Wzór wypełnionego druku noty księgowej

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 382
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 630 g
 • ISBN: 978-83-8235-421-8
 • EAN: 9788382354218
 • Kod serwisu: 00889500

Kategorie