Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po nowelizacji

Rewolucyjne zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone na mocy ustawy z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3097) są największymi od czasu wejścia w życie tej ustawy, a więc od dokładnie 20 lat. Nowelizacja wprowadza zmiany w 56 artykułach, dodaje 42 nowe artykuły i uchyla 13. Celem nowelizacji jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej. Najważniejsze zmiany to:

  • Nowe dokumenty i narzędzia planistyczne: plan ogólny, sporządzany obligatoryjnie dla całej gminy i zastępujący studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego.
  • Wprowadzenie nowego rozdziału regulującego partycypację społeczną w procedurze sporządzania aktów planistycznych.
  • Zmiany w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy.
  • Zmiany w katalogu parametrów i wskaźników nowej zabudowy.
  • Wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego, w którym znajdą się m.in. raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym i rozstrzygnięcia organów nadzoru.