Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 199,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 249,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o: ustawę z 28.7.2005 r. – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.), art. 98–124 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z... więcej ›

Więcej o książce

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o:

 1. ustawę z 28.7.2005 r. – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.),
 2. art. 98–124 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

Czytelnik ma możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi m.in.:

 • wysokości opłat we wszystkich rodzajach spraw;
 • wysokości opłat w procesie, w tym m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, w sprawach gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy;
 • wysokości opłat w postępowaniu nieprocesowym, w tym m.in. w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa o księgach wieczystych oraz z zakresu prawa spadkowego;
 • należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym;
 • zwolnienia od kosztów sądowych;
 • wykonania orzeczeń w zakresie należności sądowych;
 • postępowania rozpoznawczego.

Komentarz uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa.

Nowe, 9. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Najnowsze wydanie stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie uwzględnia omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

 • zmianę art. 113, dodanie art. 115a oraz 121a KSCU ustawą z 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 2707); ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta RP; zmiana wejdzie w życie we wrześniu 2015 r.;
 • dodanie w art. 29 pkt 6 i 7; zmiana jest wynikiem przyjęcia przez Sejm nowej ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238); zmiana wchodzi w życie 1.7.2015 r.;
 • dodanie art. 77 ust. 1a KSCU; zmiana jest następstwem przyznania stronom i uczestnikom postępowania prawa do otrzymywania zapisu obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie W związku z tymi zmianami wprowadzono zasady pobierania opłat kancelaryjnych z tytułu złożenia wniosku o wydanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku;
 • zmianę art. 79 KSCU; zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do wyroku TK z 7.3.2013 r. (SK 30/09), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f, w zakresie, w jakim przepis ten nie przewidywał w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w omawianych aktach prawnych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych – adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 lipca 2015r. do 1 lipca 2016r.  i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych aż 40 aktów prawnych, w tym m.in.:

 • Kodeksu pracy,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 • Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
 • Ustawy o partiach politycznych,
 • Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
 • Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych i inne.

Szczegóły

Seria: Komentarze Becka
Rok wydania: 2015
Wydanie: 9
ISBN: 978-83-255-7600-4
Liczba stron: 708
Oprawa: Twarda
Waga: 828 g