Bestseller

Wzory regulaminów i pism zgodnych z nowym PZP z praktycznym komentarzem dla zamawiających + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny przewodnik po nowych dokumentach wymaganych w toku procedury udzielania zamówienia publicznego, zawierający przydatne wzory tych dokumentów, opatrzone komentarzem dla danej czynności zamawiającego oraz przywołaniem odpowiednich przepisów nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik wskazujący jak dostosować wewnętrzne akty do przepisów nowej ustawy PZP.

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych weszła w życie z dniem 1.1.2021 r. Oznacza to konieczność dostosowania wewnętrznych aktów w jednostkach do nowych przepisów. Książka jest praktycznym poradnikiem, opisującym, jak tego dokonać w prawidłowy sposób, zawierającym wzory tych aktów, przykładowe zapisy, przykłady i wskazówki. Wszystkie wzory dokumentów są opracowane zgodnie z aktualnym stanem prawnym, uwzględniającym również nowelizację przepisów nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych wynikającą z ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275).

Publikacja zawiera propozycję dostosowanych do nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych trzech najważniejszych dokumentów w każdej jednostce zamawiającej, czyli:

 • regulaminu udzielania zamówień ustawowych,
 • regulaminu udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy,
 • regulaminu pracy komisji przetargowej.

Ponadto książka prezentuje szereg wzorów dokumentów przydatnych - z punktu widzenia zamawiającego - dla sprawnego procesu przygotowania i przeprowadzenia postępowania zakupowego. Każdy wzór, poza propozycją jego konstrukcji, opatrzony został:

 • przywołaniem odpowiednich przepisów mających zastosowanie dla danej czynności zamawiającego,
 • komentarzem do czynności, której dotyczy wzór.

W efekcie wypracowano niezwykle cenne kompendium wiedzy dla podmiotów zamawiających, które pozwala w sposób zorganizowany, bez konieczności drobiazgowego i żmudnego przeszukiwania treści PZP, przygotować i przeprowadzić procedurę zamówieniową

Wzory zamieszczone w książce dotyczą:

 • nowych rozwiązań, takich jak analiza potrzeb i wymagań oraz raport z realizacji zamówienia,
 • nowych oświadczeń składanych w postępowaniu,
 • dokumentów niezbędnych w procesie badania i oceny ofert, takich jak wezwania kierowane do wykonawców, wyjaśnienia treści ofert i dokumentów, zawiadomienia o omyłkach, wezwania w zakresie terminów związania ofertą, uzupełnienia oświadczeń i dokumentów,
 • zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 • pism niezbędnych przy wniesionych przez wykonawców środkach ochrony prawnej.

Aby ułatwić Czytelnikowi poruszanie się po publikacji, wzory dokumentów zostały podzielone według następującego schematu:

 • wzory wspólne dla postępowań w progach unijnych i krajowych,
 • wzory dla postępowań w progach unijnych,
 • wzory dla postępowań w progach krajowych.

Wzory zamieszczone w książce obejmują wszystkie tryby udzielania zamówienia przewidziane w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych, w tym również zupełnie nowy tryb podstawowy w podziale na trzy warianty.

Książka odpowiada na pytania najbardziej nurtujące zamawiających o zakres dostosowania dokumentów do nowych regulacji, tj.:

 • Jakie zmiany powinny zostać uwzględnione w regulaminach wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?
 • Jakie zmiany w dotychczasowych dokumentach powinny zostać wprowadzone?
 • Jakie nowe dokumenty będą musiały zostać opracowane?
 • Jakie nowe oświadczenia będą musiały zostać złożone?

Do książki jest dołączona płyta CD z edytowalną wersją wzorów zamieszczonych w książce. 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Regulamin udzielania zamówień publicznych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wzór Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 • 3. Wzór wniosku o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego – załącznik do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Rozdział II. Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wzór Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych spod PZP
 • 3. Wzór wniosku zakupowego – załącznik do Regulaminu zamówień wyłączonych spod stosowania PZP

Rozdział III. Wzór regulaminu pracy komisji przetargowej

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wzór Regulaminu pracy Komisji Przetargowej

Rozdział IV. Wzory pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • 1. Wzory wspólne dla postępowań w progach unijnych i krajowych
  • 1.1. Wzór oświadczenia o braku lub istnieniu skazania
  • 1.2. Wzór oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia konfliktu interesów
  • 1.3. Wzór wniosku o wyjaśnienie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • 1.4. Wzór pisma w sprawie odtajnienia dokumentów
  • 1.5. Wzór wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych
  • 1.6. Wzór wezwania do wyjaśnienia treści oferty
  • 1.7. Wzór zawiadomienia o poprawieniu omyłki
  • 1.8. Wzór wezwania do wyjaśnień wysokości ceny („rażąco niska cena")
  • 1.9. Wzór wezwania do wyjaśnienia środków dowodowych
  • 1.10. Wzór wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych
  • 1.11. Wzór wezwania do wyrażenia zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą
  • 1.12. Wzór zawiadomienia o wyborze oferty
   • 1.12.1. Wzór informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej – informacja dla wykonawców
   • 1.12.2. Wzór informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej – informacja na stronę internetową prowadzonego postępowania
  • 1.13. Wzór zawiadomienia o unieważnieniu postępowania
  • 1.14. Wzór zawiadomienia o wniesieniu odwołania
  • 1.15. Wzór zawiadomienia o zwrocie wadium
   • 1.15.1. Wzór zawiadomienia o zwrocie wadium wniesionego w pieniądzu
   • 1.15.2. Wzór zawiadomienia o zwrocie wadium wniesionego w formie gwarancji
  • 1.16. Wzór zawiadomienia o zatrzymaniu wadium
   • 1.16.1. Wzór zawiadomienia o zatrzymaniu wadium wniesionego w pieniądzu
   • 1.16.2. Wzór zawiadomienia o zatrzymaniu wadium wniesionego w formie gwarancji
  • 1.17. Wzór zaproszenia do negocjacji (negocjacje z ogłoszeniem, partnerstwo innowacyjne)
  • 1.18. Wzór raportu z realizacji zamówienia
 • 2. Wzory w postępowaniach w progach unijnych
  • 2.1. Wzór analizy potrzeb i wymagań Zamawiającego
  • 2.2. Wzór informacji o wynikach oceny wniosków (przetarg ograniczony)
  • 2.3. Wzór zawiadomienia o odrzuceniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • 2.4. Wzór wyjaśnień i zmian treści SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań
  • 2.5. Wzór wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych (wykonawca najwyżej oceniony)
  • 2.6. Wzór zaproszenia do dialogu (dialog konkurencyjny)
  • 2.7. Wzór zaproszenia do negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
   • 2.7.1. Wzór zaproszenia do negocjacji
   • 2.7.2.Wzór protokołu z negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
  • 2.8. Wzór zaproszenia do składania ofert wstępnych (negocjacje z ogłoszeniem)
  • 2.9. Wzór zaproszenia do składania ofert (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
   • 2.9.1. Wzór zaproszenia do składania ofert (ofert ostatecznych w przypadku negocjacji z ogłoszeniem)
   • 2.9.2. Wzór zaproszenia do składania ofert wstępnych
  • 2.10. Wzór przedłużenia terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium
 • 3. Wzory w postępowaniach w progach krajowych
  • 3.1. Wzór wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych (wykonawca najwyżej oceniony)
  • 3.2. Wzór wyjaśnień i zmian treści SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań
  • 3.3. Wzór zaproszenia do negocjacji (tryb podstawowy)
   • 3.3.1. Wzór zaproszenia do negocjacji (tryb podstawowy – wariant II)
   • 3.3.2. Wzór zaproszenia do negocjacji (tryb podstawowy – wariant III)
  • 3.4. Wzór zaproszenia do negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
   • 3.4.1. Wzór zaproszenia do negocjacji
   • 3.4.2. Wzór protokołu z negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
  • 3.5. Wzór przedłużenia terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium

Pliki do pobrania