Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

HR Compliance. Działania niepożądane w miejscu pracy, ochrona sygnalistów, BHP, RODO, związki zawodowe + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 152,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 143,20 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów, w którym szczegółowo opisano najpoważniejsze trudności pojawiające się na gruncie prawa pracy i compliance w organizacji... więcej ›

Opis książki

Książka to niezbędne kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniami związanymi z szeroko rozumianym HR compliance, a więc zgodnością działania organizacji z przepisami prawa, szczególnie w obszarze prawa pracy, ochrony danych osobowych w działach kadr, współpracy ze związkami zawodowymi, BHP czy ochrony sygnalistów.

Stanowi praktyczny poradnik, w którym w sposób szczegółowy, ale przystępny, opisane zostały najpoważniejsze trudności pojawiające się na gruncie prawa pracy i compliance w organizacji, tj. zjawiska niepożądane w miejscu pracy, nadużycia w relacji pracownik – pracodawca, ryzyka związane z BHP i ochroną danych osobowych, a także sposoby przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W książce znajdują się także praktyczne porady dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi. Co ważne, publikacja uwzględnia zmiany w przepisach, o których każdy, kto zarządza zgodnością w organizacji, powinien wiedzieć, w szczególności omówiono w niej ochronę sygnalistów.

Kluczowe atuty książki:

 • kompleksowe omówienie zjawisk niepożądanych na gruncie Kodeksu pracy, takich jak mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne oraz naruszenie zasady równego traktowania pracowników i obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego, które dzięki wielu praktycznym przykładom pozwoli Czytelnikowi nauczyć się rozróżniać te zjawiska i właściwie je oceniać;
 • wskazanie sposobów przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w zakładzie pracy i przeprowadzenie pracodawcy krok po kroku przez proces tworzenia polityki przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy;
 • omówienie najczęstszych nadużyć, które pojawiają się w relacji pracownik – pracodawca, wraz ze wskazaniem praktycznych rozwiązań, które pracodawca będzie mógł wykorzystać w wykrywaniu i przeciwdziałaniu tym nadużyciom;
 • szerokie ujęcie tematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które pomoże pracodawcom podjąć skuteczne działania mające na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • praktyczne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych w dziale HR, które pozwolą pracodawcy zrozumieć trudną tematykę danych osobowych w organizacji i odpowiednio reagować na wyzwania z tym związane;
 • omówienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji związkowej na terenie zakładu pracy;
 • kompleksowe przedstawienie regulacji dotyczącej ochrony sygnalistów, które pozwoli pracodawcom przygotować się na czekające ich nowe obowiązki wynikające z przepisów polskich i europejskich.

Tak szerokie ujęcie tematu compliance w działach HR w książce oznacza, że jest ona skierowana nie tylko do osób pracujących w działach HR czy kadrowo-płacowych, ale również do specjalistów ds. BHP czy Inspektorów Ochrony Danych.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań, m.in.:

 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w obszarze równego traktowania pracowników w zakładzie pracy?
 • Ile czasu musi trwać dane działanie, aby móc uznać je za długotrwałe oraz uporczywe, a więc spełniające przesłanki mobbingu?
 • Czy pracownicy w okresie próbnym również są objęci ochroną przed mobbingiem?
 • Czy zlecanie pracy nadgodzinowej, zlecanie dużej liczby zadań lub stosowanie kar porządkowych może być uznane za mobbing?
 • Jakie działania nie są dyskryminowaniem pracowników, choć mogą się nim wydawać?
 • Na czym polega obowiązek pracodawcy kształtowania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy?
 • Jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca wobec pracownika dopuszczającego się działań niepożądanych? Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym z takim pracownikiem?
 • Jakie zapisy powinny się znaleźć w firmowym kodeksie etyki?
 • Jakie zapisy powinny się znaleźć w polityce przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy?
 • Czy możliwe jest dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z powodu wykonywania przez pracownika w czasie pracy czynności niezwiązanych z pracą?
 • Jak należy rozumieć informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę?
 • Jakie są wyjątki od zasady wolności zatrudnienia? Czy pracodawca może zakazać pracownikowi prowadzenia innej działalności?
 • Kiedy pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracowników?
 • W jaki sposób pracodawca może kontrolować przestrzeganie czasu pracy w przypadku pracy zdalnej?
 • Jak można wykrywać nadużycia przy korzystaniu ze zwolnień lekarskich?
 • Jakie obowiązki w zakresie bhp spoczywają na pracownikach, a także na osobach, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy?
 • W jaki sposób pracodawca może reagować w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika zasad bhp?
 • Czy pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za stan bhp, cedując tę odpowiedzialność na inne osoby bądź podmioty jak np. służba bhp?
 • Jaką odpowiedzialność może ponieść pracodawca bądź inne osoby w związku z nieprzestrzeganiem zasad bhp?
 • Czy organizacja związkowa może inicjować konieczność podjęcia przez pracodawcę określonych działań w zakresie bhp?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej?
 • Jakie dodatkowe zapisy warto zawrzeć w regulaminie pracy zdalnej?
 • W jaki sposób i w jakich przypadkach pracodawca może przeprowadzić kontrolę miejsca wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie możliwości ma pracodawca, aby przeciwdziałać podejmowaniu działalności konkurencyjnej przez pracowników?
 • W którym momencie należy informować pracownika o przetwarzaniu jego danych?
 • Jak dział HR powinien realizować prawa osób, których dane dotyczą?
 • Na jakiej podstawie można przetwarzać dane osobowe sygnalisty i innych osób występujących w ramach systemu zgłaszania nadużyć?
 • Jak długo należy przechowywać dane osobowe sygnalisty?
 • Czy osobie, której działanie jest przedmiotem zgłoszenia przez sygnalistę, przysługują wszystkie prawa opisane w RODO?
 • Jak i dlaczego audytować podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz pracodawcy?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organizacji związkowej?
 • Kiedy organizacja związkowa nabywa określone prawem uprawnienia względem pracodawcy?
 • W jaki sposób ustalić treść regulaminu pracy, jeżeli w zakładzie pracy działa kilka organizacji związkowych?
 • Kiedy może wystąpić tzw. ,,pat związkowy"?
 • W jakich przypadkach działacz związkowy nie będzie korzystał z ustawowej gwarancji wzmożonej ochrony trwałości stosunku pracy?
 • Czy związek zawodowy może żądać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pracodawcy?
 • Kim jest sygnalista? Jaka jest definicja sygnalisty?
 • Jaki kanał wewnętrzny na zgłoszenia od sygnalistów pracodawca powinien zapewnić i jaki najlepiej wybrać?
 • Czy sygnalista ujawniający nieprawdziwe informacje jest chroniony?

Dodatkowo książka zawiera wiele przydatnych wzorów dokumentów. Są to m.in.:

 • wzór polityki przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy,
 • wzór zgłoszenia zjawiska niepożądanego w miejscu pracy,
 • wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z polityką przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy,
 • wzór informacji pracodawcy o równym traktowaniu w zatrudnieniu,
 • wzór umowy pracodawcy ze związkiem zawodowym w sprawie najmu lokalu,
 • wzór wniosku o potwierdzenie obrony związkowej,
 • wzór oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych przez członka zespołu zajmującego się zgłoszeniem sygnalisty,
 • wzór oświadczenia pracowników potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
 • wzór regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Zjawiska niepożądane na gruncie Kodeksu pracy – definicje i informacje praktyczne

 • 1. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako podstawowe obowiązki pracodawcy
 • 2. Mobbing
  • 2.1. Definicja
   • 2.1.1. Uporczywość i długotrwałość działań
    • 2.1.1.1. Uporczywość działań
    • 2.1.1.2. Długotrwałość działań
    • 2.1.1.3. Długotrwałość a intensywność działań
    • 2.1.1.4. Konieczność wystąpienia określonych skutków działań
    • 2.1.1.5. Długotrwałość a częstotliwość działań
    • 2.1.1.6. Umowy o pracę na okres próbny
   • 2.1.2. Element przedmiotowy
    • 2.1.2.1. Nękanie i zastraszanie
    • 2.1.2.2. Zamiar sprawcy
   • 2.1.3. Skutek
  • 2.2. Ocena przesłanek mobbingu
   • 2.3. Element podmiotowy – mobber a mobbingowany
    • 2.3.1. Osoba mobbingowana
    • 2.3.2. Sprawca mobbingu
   • 2.4. Przykłady zachowań o znamionach mobbingu
    • 2.4.1. Przykłady ogólne
    • 2.4.2. Omówienie najczęstszych sytuacji występujących w zakładzie pracy w kontekście mobbingu
     • 2.4.2.1. Zlecanie pracy nadgodzinowej a mobbing
     • 2.4.2.2. Polecenie dyżuru
     • 2.4.2.3. Zarzucanie pracą a mobbing
     • 2.4.2.4. Izolacja pracownika
     • 2.4.2.5. Kary porządkowe i ocena pracy a mobbing
     • 2.4.2.6. Krytyka pracownika
     • 2.4.2.7. Używanie wulgaryzmów a merytoryczna ocena pracy
     • 2.4.2.8. Wydawanie poleceń niezgodnych z prawem lub niedotyczących umówionego rodzaju pracy pracownika
     • 2.4.2.9. Pozbawianie swobody w wykonywaniu pracy
     • 2.4.2.10. Niestosowne żarty
  • 2.5. Działania niebędące mobbingiem
 • 3. Dyskryminacja
  • 3.1. Równe traktowanie pracowników i zakaz dyskryminacji
  • 3.2. Działania niebędące dyskryminacją
  • 3.3. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia
   • 3.3.1. Dyskryminacja bezpośrednia – przykłady
   • 3.3.2. Dyskryminacja pośrednia – przykłady
  • 3.4. Różnice między dyskryminacją a mobbingiem
 • 4. Molestowanie
  • 4.1. Definicja
   • 4.1.1. Niepożądane zachowanie
   • 4.1.2. Skutek niepożądanego działania
   • 4.1.3. Czas trwania działania
  • 4.2. Sprawca i ofiara molestowania
  • 4.3. Przykłady zachowań o znamionach molestowania
 • 5. Molestowanie seksualne
  • 5.1. Definicja
   • 5.1.1. Brak zgody na działanie
   • 5.1.2. Cel lub skutek molestowania seksualnego
  • 5.2. Formy molestowania seksualnego
  • 5.3. Sprawca i ofiara molestowania seksualnego
  • 5.4. Przykłady zachowań wyczerpujących znamiona molestowania seksualnego
   • 5.4.1. Propozycje wspólnego spędzenia czasu
   • 5.4.2. Molestowanie seksualne przez pracownika firmy zewnętrznej
   • 5.4.3. Krępujące żarty
   • 5.4.4. Niewłaściwe komentarze
   • 5.4.5. Zachowania podczas wycieczki integracyjnej
   • 5.4.6. Wiadomości tekstowe z seksualnym podtekstem
   • 5.4.7. Umieszczanie we wspólnym miejscu pracy rysunków, plakatów o podtekście seksualnym
 • 6. Naruszenie zasad współżycia społecznego
  • 6.1. Pojęcie zasad współżycia społecznego
  • 6.2. Obowiązek pracownika przestrzegania zasad współżycia społecznego
  • 6.3. Naruszenie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy – przykłady
   • 6.3.1. Ubliżanie współpracownikom, wyzwiska
   • 6.3.2. Pobicie przez pracownika innego pracownika
   • 6.3.3. Kłamstwo pracownika
   • 6.3.4. Podejrzewanie innych pracowników, składanie nieuzasadnionych doniesień
   • 6.3.5. Wytykanie błędów
   • 6.3.6. Wywoływanie konfliktów
   • 6.3.7. Okazywanie wyższości lub deprecjonowanie
  • 6.4. Ocena zachowania pracownika
  • 6.5. Miejsce realizacji obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego
  • 6.6. Konsekwencje naruszenia zasad współżycia społecznego

Rozdział II. Zapobieganie zjawiskom niepożądanym. Procedury antymobbingowe i podstawowe zasady ich tworzenia

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Obowiązek informacyjny
 • 3. Obowiązek pracodawcy kształtowania zasad współżycia społecznego
  • 3.1. Proces tworzenia standardów zachowań w zakładzie pracy
  • 3.2. Kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego – propozycje działań pracodawcy
   • 3.2.1. Prewencja i interwencja
   • 3.2.2. Ocena pracowników i wyników ich pracy
   • 3.2.3. Kodeks etyki
 • 4. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu
 • 5. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy
  • 5.1. Istota obowiązku przeciwdziałania mobbingowi
  • 5.2. Wybór rozwiązań służących przeciwdziałaniu mobbingowi przez pracodawcę
  • 5.3. Procedura antymobbingowa – szczególny środek przeciwdziałania mobbingowi
   • 5.3.1. Tworzenie procedury antymobbingowej
   • 5.3.2. Forma procedury antymobbingowej
   • 5.3.3. Cel procedury antymobbingowej
   • 5.3.4. Treść procedury antymobbingowej
   • 5.3.5. Komisja antymobbingowa
    • 5.3.5.1. Powołanie komisji
    • 5.3.5.2. Skład komisji
    • 5.3.5.3. Prawa i obowiązki komisji
   • 5.3.6. Skarga
   • 5.3.7. Tryb procedowania, dokumentowanie przebiegu i zakończenia postępowania antymobbingowego
    • 5.3.7.1. Tryb procedowania
    • 5.3.7.2. Protokół z przesłuchań i protokół końcowy
   • 5.3.8. Rekomendacje działań
 • 6. Wzory dokumentów
  • 6.1. Wzór informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  • 6.2. Wzór polityki przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy
  • 6.3. Wzór zgłoszenia zjawiska niepożądanego w miejscu pracy
  • 6.4. Wzór protokołu końcowego z postępowania w sprawie zjawisk niepożądanych
  • 6.5. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym

Rozdział III. Najczęstsze nadużycia pojawiające się w relacji pracownik – pracodawca

 • 1. Naruszenia w zakresie wykonywania poleceń pracodawcy
  • 1.1. Naruszenia pracodawców
  • 1.2. Naruszenia pracowników
 • 2. Naruszenia dotyczące czasu pracy
  • 2.1. Naruszenia pracodawców
  • 2.2. Naruszenia pracowników
 • 3. Nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego
  • 3.1. Naruszenia pracodawców
  • 3.2. Naruszenia pracowników
 • 4. Wykorzystywanie zwolnień lekarskich niezgodnie z ich celem
 • 5. Naruszanie własności intelektualnej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
  • 5.1. Własność intelektualna
  • 5.2. Tajemnica przedsiębiorstwa
 • 6. Prowadzenie działalności konkurencyjnej

Rozdział IV. Wykrywanie nadużyć przez pracodawcę i wprowadzenie mechanizmów i regulacji prawnych służących prewencji

 • 1. Wykonywanie poleceń pracodawcy
 • 2. Czas pracy
 • 3. Kontrola czasu pracy zdalnej
  • 3.1. Praca zdalna
  • 3.2. Kontrola w czasie pracy zdalnej
 • 4. Wykorzystywanie zwolnień lekarskich niezgodnie z ich celem
 • 5. Częste absencje
 • 6. Sposoby wykrywania i zapobiegania innym nadużyciom
  • 6.1. Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i nadużyciom w relacjach pomiędzy przełożonym a pracownikiem – zasady odpowiedzialności pracodawcy
  • 6.2. Kontrola trzeźwości pracownika
  • 6.3. Kontrola przestrzegania przepisów BHP i sposobu wykonywania pracy przez pracowników
   • 6.3.1. Monitoring wizyjny
   • 6.3.2. Monitoring poczty elektronicznej pracownika
   • 6.3.3. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • 7. Odpowiedzialność porządkowa
 • 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • 9. Wzory dokumentów
  • 9.1. Wzór czasowego powierzenia innej pracy
  • 9.2. Wzór informacji o wymierzeniu kary porządkowej

Rozdział V. Polityka zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
 • 3. Obowiązki pracowników w zakresie BHP i konsekwencje nieprzestrzegania przez pracowników zasad BHP
 • 4. Powoływanie, organizacja i nadzór nad służbą bezpieczeństwa i higieny pracy
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Powołanie służby BHP
  • 4.3. Organizacja służby BHP
  • 4.4. Nadzór nad służbą BHP
 • 5. Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP
  • 5.1. Podmioty odpowiedzialne za stan BHP
  • 5.2. Odpowiedzialność wykroczeniowa
  • 5.3. Odpowiedzialność karna
 • 6. Rola związków zawodowych w sprawowaniu kontroli nad stanem BHP
 • 7. Zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe – zapobieganie i minimalizacja występowania wypadków, awarii, chorób zawodowych oraz procedury postępowania w razie ich wystąpienia
  • 7.1. Uwagi wstępne
  • 7.2. Zapobieganie i minimalizacja występowania wypadków, awarii i chorób zawodowych
  • 7.3. Procedury postępowania w razie wystąpienia wypadków przy pracy, awarii
 • 8. Bezpieczeństwo pracy zdalnej – procedura pracy zdalnej
  • 8.1. Miejsce wykonywania pracy zdalnej
  • 8.2. Zasady bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej
  • 8.3. Kontrola miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę
  • 8.4. Wypadki przy pracy zdalnej
 • 9. Wzory dokumentów
  • 9.1. Wzór regulaminu pracy zdalnej
  • 9.2. Wzór wniosku o wykonywanie pracy zdalnej
  • 9.3. Wzór oświadczenia o posiadanych warunkach lokalowych i technicznych
  • 9.4. Wzór oświadczeń pracownika związanych z wykonywaniem pracy zdalnej
  • 9.5. Wzór oświadczenia pracownika dotyczącego bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej
  • 9.6. Wzór informacji o warunkach zatrudnienia w pracy zdalnej

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych w dziale HR – wybrane zagadnienia. Kwestie związane z ochroną danych osobowych w związku z ochroną sygnalistów

 • 1. Ochrona danych osobowych w dziale HR – wybrane zagadnienia
  • 1.1. Zakres i podstawa przetwarzanych danych
   • 1.1.1. Przetwarzanie danych kandydatów do pracy
   • 1.1.2. Przetwarzanie danych pracowników
  • 1.2. Zabezpieczenia przetwarzanych danych
  • 1.3. Obowiązek informacyjny
  • 1.4. Realizacja praw podmiotów danych
  • 1.5. Reagowanie na naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych
  • 1.6. Rejestr czynności przetwarzania danych
  • 1.7. Konsekwencje naruszeń
 • 2. Ochrona danych osobowych w związku z ochroną sygnalistów
  • 2.1. Wdrożenie systemów ochrony sygnalistów a ochrona danych osobowych
  • 2.2. Ochrona prywatności sygnalisty
  • 2.3. Zakres przetwarzanych danych i podstawa przetwarzania danych osobowych
  • 2.4. Informowanie o przetwarzaniu danych osobowych
  • 2.5. Analiza ryzyka, kwestie związane z bezpieczeństwem danych oraz dobór kanałów zgłaszania nieprawidłowości
  • 2.6. Okres przechowywania danych osobowych
  • 2.7. Rejestr czynności przetwarzania danych
  • 2.8. Realizacja praw podmiotów danych
  • 2.9. Reagowanie na naruszenia w zakresie ochrony danych
  • 2.10. Wybór dostawcy usług i powierzenie przetwarzania danych
  • 2.11. Wprowadzanie systemów zgłaszania naruszeń w grupach kapitałowych a ochrona danych osobowych
 • 3. Audyt zgodności wprowadzonych rozwiązań z przepisami o ochronie danych osobowych
 • 4. Współpraca działu HR z działami odpowiadającymi za ochronę danych osobowych
 • 5. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Rozdział VII. Compliance w relacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Pomoc organizacyjna pracodawcy względem organizacji związkowych
  • 2.1. Obowiązek zapewnienia pomieszczenia i urządzeń technicznych
  • 2.2. Obowiązek pobierania składek związkowych
  • 2.3. Obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania międzyzakładowej organizacji związkowej
 • 3. Zakres działania związku zawodowego, w tym w szczególności współpraca przy tworzeniu aktów wewnętrznych
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Nabycie uprawnień przez organizację związkową i weryfikacja liczebności organizacji związkowej
  • 3.3. Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych w zakresie interesów zbiorowych
   • 3.3.1. Regulamin pracy
   • 3.3.2. Regulamin wynagradzania
   • 3.3.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
   • 3.3.4. Plan urlopów
  • 3.4. Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych w zakresie ochrony interesów indywidualnych
   • 3.4.1. Konsultacje przy zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę bądź wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy
   • 3.4.2. Konsultacje przy zamiarze rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
   • 3.4.3. Współdziałanie pracodawcy w przypadkach zamiaru rozwiązania umowy z działaczem związkowym
 • 4. Zwolnienia działaczy związkowych od pracy
  • 4.1. Zwolnienie ze świadczenia pracy przez członka zarządu zakładowej organizacji
   • 4.1.1. Zasady udzielania zwolnień
   • 4.1.2. Uprawnienia i obowiązki osoby korzystającej ze zwolnienia od pracy
  • 4.2. Zwolnienia na dokonanie czynności doraźnej
 • 5. Bezpieczeństwo i ochrona informacji w relacjach ze związkami zawodowymi
  • 5.1. Informacje dotyczące warunków pracy i zasad wynagradzania
  • 5.2. Informacje dotyczące działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związane z zatrudnieniem oraz o przewidywanych w tym zakresie zmianach
  • 5.3. Informacje dotyczące stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
  • 5.4. Informacje dotyczące działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
  • 5.5. Szczególna kategoria danych – informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
 • 6. Utrudnianie działalności związkowej
 • 7. Wzory dokumentów
  • 7.1. Wzór umowy najmu lokalu pracodawcy
  • 7.2. Wzór wniosku o potwierdzenie obrony związkowej

Rozdział VIII. Ochrona sygnalistów

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Regulacje prawne
  • 2.1. Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów
  • 2.2. Etapy i terminy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
  • 2.3. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe
 • 3. Podstawowe pojęcia
  • 3.1. Definicja sygnalisty
  • 3.2. Rodzaje nieprawidłowości, które mają raportować sygnaliści
  • 3.3. Poufność a anonimowość sygnalisty
  • 3.4. Kanały ujawniania nieprawidłowości
 • 4. Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o sygnalistach
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Konieczność utworzenia wewnętrznego kanału zgłoszeń
  • 4.3. Opracowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
  • 4.4. Wyznaczenie osoby lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń i przeprowadzanie działań następczych
  • 4.5. Prowadzenie rejestru zgłoszeń
  • 4.6. Przestrzeganie terminów na podjęcie działań
 • 5. Ochrona sygnalisty
  • 5.1. Podmioty chronione w zakresie ustawy
  • 5.2. Środki ochrony sygnalistów, w tym zakaz działań odwetowych
  • 5.3. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą
  • 5.4. Ochrona danych osobowych sygnalistów
 • 6. Kary i środki karne
  • 6.1. Utrudnianie dokonywania zgłoszeń
  • 6.2. Podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów
  • 6.3. Naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty
  • 6.4. Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza sygnalisty
  • 6.5. Odpowiedzialność za brak ustanowienia procedury
  • 6.6. Organy odpowiedzialne za karanie pracodawców
 • 7. Wzory dokumentów
  • 7.1. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych dla członka zespołu zajmującego się zgłoszeniem
  • 7.2. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla członka zespołu zajmującego się przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszenia
  • 7.3. Wzór oświadczenia dla pracowników potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
  • 7.4. Wzór zarządzenia pracodawcy o powołaniu zespołu ds. zgodności
  • 7.5. Wzór regulaminu dotyczącego utworzenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór polityki przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy,
 • wzór zgłoszenia zjawiska niepożądanego w miejscu pracy,
 • wzór regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych,
 • wzór oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych przez członka zespołu zajmującego się zgłoszeniem sygnalisty.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 372
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 600 g
 • ISBN: 978-83-8291-166-4
 • EAN: 9788382911664
 • Kod serwisu: 00938900

Kategorie

Tagi