Nowość

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych

 • 219,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Poradnik zawiera ponad 200 szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz przykłady sporządzania sprawozdań budżetowych wraz z terminarzem... więcej ›

Opis książki

Poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych.

Książka wyjaśnia, jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego występującego w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Zawarta w niej wiedza pozwoli uniknąć błędów przy ich sporządzaniu i rozwiać wątpliwości związane z interpretacją wytycznych zawartych w instrukcji do sporządzania poszczególnych sprawozdań stanowiącą załącznik do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W naszej książce znajdą Państwo:

 • wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami,
 • 30 nowych odpowiedzi, których nie było w wydaniu z 2023 r. i które odwołuję się do bieżących problemów związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych,
 • ponad 200 zaktualizowanych z poprzedniego wydania odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
 • wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w formie odpowiedzi na pytania,
 • przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
 • aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
 • powiązania z ewidencją księgową z klasyfikacją budżetową,
 • terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • czy naliczone na koniec kwartału odsetki od zaległości podatkowych należy ujmować w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „zaległości netto",
 • czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać skutki umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także skutki ulg za kompostowniki,
 • czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać skutki umorzenia z urzędu zobowiązań podatkowych, które nie zostały zaspokojone w zakończonym postępowaniu upadłościowym,
 • czy środki otrzymane przez JST z PFRON na realizację programów, m.in. „Aktywny samorząd", „Samodzielność – Aktywność – Mobilność", należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane",
 • jakie dane należy wykazać w kolumnie 12 sprawozdania Rb-27S w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych),
 • czy zwrot dochodu z lat ubiegłych z tytułu renty planistycznej, opłaty prolongacyjnej i odsetek od renty planistycznej będzie zwrotem dochodu [i wykażemy go ze znakiem (–) w sprawozdaniu Rb-27S], czy wydatkiem,
 • jeżeli sprawozdanie Rb-27S sporządzone przez JST ma być sumą sprawozdań jednostek budżetowych, to kto i z jakim paragrafem – 0690 czy 2360 – wykazuje w sprawozdaniu plan i wykonanie dochodów pobranych przez JST na rzecz budżetu państwa – gmina czy może jej jednostka organizacyjna,
 • czy należy wykazać w Rb-27S dochody wynikłe z zapłaty kartami płatniczymi dokonanymi w grudniu – które wpłynęły na rachunek urzędu w styczniu 2024 r.,
 • jeśli na wyciągu bankowym z 2.1.2024 r. są środki pieniężne regulujące należności cywilnoprawne z datą stempla 30.12.2023 r. to czy należy je zakwalifikować jako dochód wykonany i wykazać w sprawozdaniu rocznym Rb-27S za rok 2023,
 • gmina zabezpieczyła zaległość wymagalną z tytułu podatku od nieruchomości hipoteką. Jak należy wykazać te zaległości oraz wyegzekwowane częściowo dochody w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP. Czy powinny być one ujęte w § 056 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych,
 • czy odzyskane, nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa świadczenia rodzinne są ujmowane w sprawozdaniu Rb-27ZZ,
 • w wyniku weryfikacji zdarzeń gospodarczych na koniec marca, okazało się że jednostka przez pomyłkę zapłaciła dwa razy za fakturę za zakupione materiały biurowe. W miesiącu kwietniu kwota została zwrócona na nasze konto. Jak wykazać taką sytuację w sprawozdaniu Rb-28S za marzec,
 • czy wydane decyzje dotyczące przyznanych świadczeń przekraczające plan są wykazywane w zaangażowaniu w sprawozdaniu Rb-28S z Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze",
 • czy w sprawozdaniu Rb-28S należy wykazywać zobowiązania dotyczące kolejnych lat z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań,
 • czy środki z budżetu UE powinny być wyodrębnione w sprawozdaniu Rb-28S,
 • czy w wykonanych wydatkach w sprawozdaniu Rb-28S za grudzień należy ująć dane dotyczące wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, oraz poniesionych na fundusz sołecki,
 • czy w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28S można wykazać zobowiązania na minusie,
 • czy jednostka organizacyjna gminy może sporządzać dwa odrębne sprawozdania Rb-28S (podział na zadania własne i zlecone),
 • czy i w jaki sposób zaciągnięty przez powiat w 2024 r. kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu należy wykazać w sprawozdaniu Rb-NDS,
 • w jaki sposób przekroczony deficyt budżetowy (wykonany jest większy od zaplanowanego) wykazać w sprawozdaniu Rb-NDS,
 • kto i na jakiej podstawie może podpisać sprawozdania w imieniu gminy w razie nieobecności skarbnika i prezydenta miasta,
 • czy zastępca wójta może podpisywać sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych gminy.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania dotyczącymi zagadnień poruszanych w książce, których nie zamieściliśmy w wersji papierowej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 444
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 630 g
 • ISBN: 978-83-8356-546-0
 • EAN: 9788383565460
 • Kod serwisu: 0A013500

Kategorie