Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych + wzory do pobrania

 • 299,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najbardziej aktualny na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych. Książka zawiera liczne przykłady praktyczne, schematy księgowe, opisy kont, procedury i tabele, a także wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Najbardziej aktualny na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości.

W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości i planów kont (...) zostało przygotowane trzecie wydanie pierwszego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o rachunkowości dla JSFP.

Składa się z dwóch części:

 • komentarz do ustawy pisany językiem praktyków – tutaj wyjaśniono jak w JSFP stosować dany przepis ustawy oraz jakie są powiązania pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o finansach publicznych i jej rozporządzeniami wykonawczym,
 • sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych – tutaj omówiono zakres ustawy, który wyłączono ze stosowania dla JSFP; jednostki te muszą stosować w to miejsce regulacje rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości (...); jednostki te jednak posiłkują się w dużym zakresie przepisami ustawy o rachunkowości w tym obszarze.

Książka uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy o rachunkowości, aktualne rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont (weszło w życie 1.1.2018 r.), nowe Krajowe Standardy Rachunkowości, Stanowiska Komitetu Standardu Rachunkowości oraz Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości. W zakresie zagadnień dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych odwołujemy się do KSeF, który od 1.7.2024 r. będzie obowiązkowy. W opracowaniu zawarto wyjaśnienia MF i orzecznictwo (np. wyroki WSA i NSA oraz uchwały Kolegium RIO).

Wiele tych zmian ma wpływ na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2023 r. i zamknięcie 2023 r. w jednostkach sektora finansów publicznych (obecne wydanie zawiera omówienie wszystkich wierszy poszczególnych elementów sprawozdań finansowych – dzięki temu będzie można poprawnie sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.).

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie zagadnienia powinny być uregulowane w polityce rachunkowości i jakie możliwości wyboru zasad wyceny dla JSFP przewiduje ustawa o rachunkowości,
 • jakie zapisy nie powinny się znaleźć w polityce rachunkowości JSFP,
 • kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie polityki rachunkowości dla szkół, przedszkoli czy ośrodków pomocy społecznej objętych wspólną obsługą przez utworzone do tego celu CUW,
 • jak prawidłowo przygotować zakładowy plan kont dostosowany do specyfiki jednostki,
 • jakie są metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych,
 • jakie są warunki formalne powierzenia przez kierownika JSFP swoim pracownikom obowiązków, których niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • jakie są obowiązki kierownika jednostki w sytuacji, gdy księgi rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki oraz poza miejscem sprawowania zarządu,
 • jaki powinien być podział kompetencji w zakresie gospodarki finansowej i inwentaryzacji między jednostką obsługującą i obsługiwaną,
 • jaki powinien wyglądać obieg dokumentów w przypadku jednostek, których księgowość prowadzona jest przez CUW,
 • czy JSFP mogą prowadzić księgowość w tzw. chmurze, na serwerze umieszczonym poza granicami Polski,
 • jakie są zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w JST (z uwzględnieniem księgi budżetu i księgi urzędu),
 • jakie są obligatoryjne i fakultatywne przypadki tworzenia pomocniczych ksiąg rachunkowych,
 • czy dokument otrzymany drogą elektroniczną w formacie PDF, następnie wydrukowany i przechowywany w formie papierowej, może stanowić dokument księgowy,
 • jaką datę otrzymania faktury ustrukturyzowanej przyjąć w przypadku jej udostępnienia w sposób inny niż przy użyciu KSeF,
 • jakie są zasady kontroli dowodów księgowych (kontrola merytoryczna, rachunkowa, pod względem formalnym) i kto jest za nią odpowiedzialny,
 • jak poprawiać błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych,
 • jakie są przepisy szczególne regulujących zasady inwentaryzacji w JSFP,
 • jak inwentaryzować zbiory biblioteczne,
 • jaka jest rola głównego księgowego/skarbnika w inwentaryzacji drogą spisu,
 • jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych,
 • jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów w JSFP oraz uproszczenia w tej wycenie,
 • jak ustawa o rachunkowości i rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości określa zasady aktualizacji wartości początkowej środków trwałych i dotychczasowego ich umorzenia,
 • jakie są zasady likwidacji JSFP,
 • jak księgować różnice kursowe zgodnie ze szczególnymi zasadami rachunkowości,
 • czy wydatki poniesione na ekspertyzę stanu technicznego środka trwałego przed jego nabyciem zwiększają jego wartość początkową w przypadku nabycia,
 • czy montowane w jednostce budżetowej instalacje komputerowe, klimatyzacyjne i alarmowe stanowią odrębne środki trwałe, czy zwiększają wartość początkową budynku,
 • jakie są przepisy szczególne w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz WNiP jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • czy JSFP mogą stosować podatkowe stawki amortyzacyjne,
 • jakie są zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie,
 • jakie są zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów obrotowych, czy też odpisów aktualizujących należności,
 • jaka jest procedury ustalenia należności umorzonych, nieściągalnych i przedawnionych,
 • jak ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w JSFP,
 • jakie są zasady tworzenia rezerw w JSFP,
 • jak prowadzić ewidencję czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • jak dokonywać prezentacji i ujawniań rozliczeń międzyokresowych kosztów w sprawozdaniu finansowym,
 • jak sporządzić sprawozdania finansowe za 2023 r. – z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i planów kont,
 • jakie przepisy i zasady obowiązują w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych JSFP.

Książka zawiera również liczne przykłady praktyczne, 28 schematów księgowych, opisy kont, procedury i ponad 40 tabel, a także 81 wzorów dokumentów możliwych do pobrania z repozytorium dołączonego do książki. 


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Ponad edytowalne wzory dokumentów, m.in.:

 • 21 wzorów w formacie word w zakresie inwentaryzacji,
 • 49 wzorów dokumentów związanych z gospodarowaniem składnikami majątku (m.in. instrukcja w zakresie gospodarowania majtkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie)
 • 7 wzorów w zakresie dokumentów księgowych (w tym instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych),
 • dokumentacja polityki rachunkowości.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 888
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1070 g
 • ISBN: 978-83-8356-195-0
 • EAN: 9788383561950
 • Kod serwisu: 00996200

Kategorie