Zapowiedź

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. dr hab. Janusz Szwaja

Autor: dr Maciej Bernatt, dr Edyta Całka, dr Jarosław Dudzik, r.pr. Szymon Gogulski, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr Katarzyna Jasińska, dr Jakub Kępiński, prof. dr hab. Marian Kępiński †, dr Agnieszka Kubiak-Cyrul, prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, prof. dr hab. Ryszard Skubisz, prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Irena Wiszniewska

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz... więcej ›

Więcej o książce

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie.

Piąte, znacznie uaktualnione i poszerzone wydanie, publikowane w serii Duże Komentarze Becka, uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne, jakie nastąpiły w komentowanej ustawie oraz ustawach z nią tematycznie powiązanych.

Dodano także najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz zaprezentowano najnowsze poglądy doktryny oraz najnowsze, istotne z praktycznego punktu widzenia orzecznictwo. W zaktualizowanym komentarzu dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, wprowadzono także bardzo szczegółowe spisy wewnętrzne, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

Prezentowana publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – prawników zajmujących się problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji: radców prawnych, sędziów, prokuratorów, rzeczników patentowych oraz aplikantów i ambitnych studentów. Została przygotowana także z myślą o przedsiębiorcach oraz o agencjach reklamowych, którym ma ułatwić przestrzeganie obowiązujących w Polsce standardów w tym zakresie. Odpowiednia i szczegółowa wykładnia przepisów komentowanej ustawy, poparta orzecznictwem sądowym, pozwala bowiem na odpowiednie przygotowanie się do unikania czynów nieuczciwej konkurencji, jak i na skuteczne dobranie argumentów do obrony racji klientów.

Autorzy ograniczyli wywody czysto teoretyczne, historyczne i porównawcze, skupiając się na praktycznym stosowaniu przepisów ustawy, w związku z innymi dziedzinami prawa polskiego oraz z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, które wywiera stały i znaczny wpływ na kształt polskich regulacji w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Warto podkreślić, że niniejszy komentarz będzie cenną pozycją nie tylko dla praktyków prawa konkurencji, ale również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym, np. jako pomoc dydaktyczna dla aplikantów i pracowników naukowych.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z:

 • ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637), których celem jest transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Zmiana brzmienia art. 11 zawiera definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, opartą na definicji zamieszczonej w dyrektywie 2016/943/UE, ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także szczególne rozwiązania w zakresie zakwalifikowania (albo niezakwalifikowania) określonych działań jako czynów nieuczciwej konkurencji;
 • ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), których celem jest doprecyzowanie odpowiedzialności cywilnej wierzyciela lub biura informacji gospodarczej w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy z 9.4.2010 r.o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Poprzez dodanie art. 17f zwiększono zakres zachowań wierzycieli jako czynów nieuczciwej konkurencji;
 • ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. 1132), których celem jest wyłączenie zastosowania przepisów ZNKU do roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji i przyznanie poszkodowanemu roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, a także doprecyzowanie w zakresie przedawnienia takich roszczeń.
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 22 marca 2018 r. do 22 marca 2019 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawy o przeciwdziałaniu praktykom rynkowym,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu spółek handlowych
 • ustawy - Prawo przedsiębiorców
 • ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw. 

Szczegóły

Premiera: Marzec 2019 r.
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-815-8188-2
Liczba stron: 1000
Oprawa: Twarda