Bestseller

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie narzędzi organizacji i zarządzania administracją publiczną. Publikacja przedstawia katalog obszarów, mechanizmów i narzędzi funkcjonowania współczesnej administracji publicznej oraz podpowiada, które rozwiązania są najskuteczniejsze w nowoczesnej administracji... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie narzędzi organizacji i zarządzania administracją publiczną.

Współczesna administracja to przede wszystkim bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, edukacja, organizacja i zapewnienie usług publicznych. Ostatnie lata stawiają przed administracją kolejne wyzwania: rewolucja partycypacyjna i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, silny trend poprawy standardów zarządzania, nieuchronne procesy informatyzacji czy „przewracająca” świat do góry nogami pandemia Covid-19 czy obecnie wojna na Ukrainie. To wszystko powoduje, że administracja nie może pozostać odporna na zmiany  musi być zwinną i sprawną organizacją, cały czas podlegającą ewolucji i zmuszoną do adaptowania się do szybko zmieniającego się otoczenia.

Celem tej publikacji jest kompleksowe ukazanie narzędzi organizacji i zarządzania administracją publiczną. Ambicją autorów jest przedstawienie całego katalogu obszarów, mechanizmów i narzędzi funkcjonowania współczesnej administracji publicznej, ale także podpowiadanie, które rozwiązania są najskuteczniejsze w nowoczesnej administracji.

Publikacja to piętnaście rozdziałów ułożonych w logiczną całość. Czytelnik znajdzie tu informacje m.in. z zakresu:

 • planowania strategicznego i polityce rozwojowej, stanowiących dziś jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. Wychodząc od elementarnych, jak się zdaje, kategorii, pokazuje obowiązki i narzędzia realizacji tych zadań przez administrację publiczną, szczególnie samorządową. Jego intencją jest także wskazanie na drogi poprawy tej „pięty achillesowej” polskich samorządów;
 • realizacji zadań publicznych - omówiono mechanizm ich formułowania w regulacjach prawnych i praktyce dnia codziennego, ale także współpracę podmiotów zobowiązanych i przydatnych do ich realizacji;
 • partycypacji społecznej- stanowiącej obecnie najwyraźniejszy nurt zmian i rozwoju współczesnych społeczeństw. Nieodwracalnie, ludzie chcą współuczestniczyć w wypracowywaniu decyzji przez administrację publiczną, a wszędzie tam gdzie to możliwe podejmować decyzje. Choć równocześnie część samorządów „narzeka” na brak aktywności swoich mieszkańców, to inni, coraz liczniejsze, odczuwają presję obywatelską nie tylko organizacji pozarządowych, ale także obywateli świadomych swoich praw i potencjału głosu wyborczego;
 • doradztwo w sektorze publicznym – czyli proces jeszcze niedawno nieznany, a już z całą pewnością niedoceniany, pokazuje nowe oblicze doradztwa, sięgania do wiedzy, umiejętność i doświadczenia poza tradycyjne struktury administracyjne. Bezpośrednio wiąże się to z jakością pracy administracji, jakością skategoryzowaną, ujętą w sprawdzone w sektorze prywatnym ramy;
 • systemy zarządzania jakością - narzędzia służące poprawie jakości pracy administracji i podążaniem za oczekiwania obywateli w stosunku do administracji;
 • standardy kontroli zarządczej - wymaga ona stałego doskonalenia z powodu komplikującego się charakteru zadań realizowanych przez administrację publiczna, a z drugiej strony rosnącej odpowiedzialności kadry kierowniczej i szeregowych urzędników wobec prawa i społeczeństwa;
 • zasady jawności i dostępności informacji oraz danych publicznych– to zagadnienie nabiera zasadniczego znaczenia w budowaniu nowych relacji administracji i społeczeństwa, szczególnie w wymiarze lokalnym;
 • nowe technologie – pokazuje nowe mechanizmy tworzone, przez wdzierającą się w codzienne życie, sztuczną inteligencję w administracji publicznej;
 • reguły organizacji urzędu i jego pracy - opisuje ramy organizacje i prawne określające granice samodzielności, ale także odpowiedzialności jednostek administracyjnych, co wymaga m. in. nowoczesnej kadry;
 • zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem nowych doświadczeń powstałych na bazie pojawienia się i rozwoju pandemii COVID-19 w latach 2020-2022;
 • najnowsze trendy w zarządzaniu publicznym - zaprezentowano w nim nowe narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu publicznym, które korzystają z dorobku psychologii, socjologia i nauk o zarządzaniu, aby precyzyjnie dostosować swoje działania do potrzeb społecznych. Interwencje behawioralne, policy lab, czy zarządzanie wartością w administracji publicznej wytycza nowe kierunki w myśleniu o administracji.

Czytelnik, znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są najważniejsze narzędzia w zarządzaniu publicznym i jak je stosować w praktyce?
 • jakie są szanse i ograniczenia w stosowaniu narzędzi zarządzania publicznego?
 • gdzie szukać wiedzy i inspiracji w rozwiązywaniu problemów, z którymi styka się administracja publiczna?
 • jakie znaczenie w zarządzaniu publicznym ma otoczenie społeczne i gospodarcze?
 • jakie są trendy nowoczesnej administracji?

Przewagą tej publikacji jest jej całościowa prezentacja narzędzi zarządzania publicznego prezentująca każde z nich przez pryzmat wymagań prawnych, organizacyjnych i praktyki stosowania. Jest zatem pozycją, która będzie szczególnie cenna i inspirująca dla wszystkich osób, które na co dzień zarządzającą jednostkami administracyjnymi, odpowiadają za realizację zadań publicznych, a także odpowiedzialne są za współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Tylko dzięki wiedzy z tego zakresu Czytelnik znajdzie rozwiązanie:

 • jak zorganizować swoją pracę i pracę swoich współpracowników;
 • nawiązać współpracę z podmiotami zewnętrznymi;
 • wdrożyć narzędzia zarządzania publicznego, które są obligatoryjne na podstawie obowiązującego prawa;
 • korzystać ze sprawdzonych, nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi dla rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów społeczno-gospodarczych.

Publikacja skierowana jest więc przede wszystkich do trzech grup adresatów. Pierwszą z nich są praktycy (urzędnicy i menadżerowie średniego i wyższego stopnia, parlamentarzyści i radni) – osoby na co dzień zajmujące się zarządzaniem publicznym, które powinny zainteresować się książką chcąc poznać różne narzędzia zarządzania, także w świetle najnowszych badań.

Drugą grupą są studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych, którzy poznając różne aspekty zarządzania publicznego trafiają na pewną przypadkowość poznawanych zagadnień. W końcu, kadra kierownicza administracji publicznej (krajowego i samorządowego szczebla), poszukująca i dostrzegająca, konieczność rozwoju tejże administracji i doceniająca rodzące się trendy i sterująca w społecznie oczekiwanych kierunkach.


Ochrona danych osobowych - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

Rozdział I. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

 • 1. Pojęcie organizacji i zarządzania
 • 2. Rodowód i ewolucja administracji publicznej
 • 3. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

Rozdział II. Kierownictwo

 • 1. Kierownictwo jako instytucja prawna
 • 2. Kierownictwo jako zagadnienie organizacyjne i zarządcze

Rozdział III. Planowanie strategiczne i polityka rozwojowa

 • 1. Czym jest planowanie
 • 2. Najważniejsze metody planowania strategicznego
 • 3. Instrumenty prawne
 • 4. Narzędzia do zarządzania strategicznego w samorządach
 • 5. Ewaluacja
 • 6. Błędy polskich strategii samorządowych

Rozdział IV. Realizacja zadań publicznych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań publicznych
 • 3. Zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym
 • 4. Współtworzenie zadań publicznych

Rozdział V. Zarządzanie projektami w administracji publicznej

 • 1. Czym jest projekt i jak nim zarządzać
 • 2. Zespół projektowy
 • 3. Biuro zarządzania projektami i jego funkcjonalności
 • 4. Zasady opracowywania projektu
 • 5. Projekty publiczne
 • 6. Zarządzanie problemowe

Rozdział VI. Partycypacja społeczna

 • 1. Partycypacja społeczna/obywatelska – definicja zjawiska
 • 2. Infrastruktura partycypacji społecznej
 • 3. Społeczeństwo obywatelskie
 • 4. Budżet obywatelski jako przejaw partycypacji społecznej
 • 5. Idea prawa do miasta
 • 6. Nowe miejsce organizacji pozarządowych

Rozdział VII. Doradztwo w administracji publicznej

 • 1. Istota doradztwa w administracji publicznej
 • 2. Podstawy prawne działalności doradczej
 • 3. Organizacje międzynarodowe świadczące usługi doradcze
 • 4. Organizacje krajowe świadczące usługi doradcze

Rozdział VIII. Zarządzanie jakością w administracji publicznej

 • 1. Geneza zarządzania jakością
 • 2. Czym jest jakość w administracji publicznej
 • 3. Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej
  • 3.1. ISO
  • 3.2. Analiza rozwoju instytucjonalnego urzędu
  • 3.3. Wspólnotowa Metoda Oceny – CAF
 • 4. Narzędzia wykorzystywane do zarządzania jakością w administracji publicznej
  • 4.1. Tajemniczy klient
  • 4.2. Benchmarking
  • 4.3. Narzędzia partycypacyjne w zarządzaniu publicznym
  • 4.4. Narzędzia kwestionariuszowe

Rozdział IX. Kontrola zarządcza

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zasady i cele kontroli zarządczej
 • 3. Poziomy kontroli zarządczej
 • 4. Standardy kontroli zarządczej
 • 5. Zarządzanie ryzykiem

Rozdział X. Audyt wewnętrzny

 • 1. Definicja i istota audytu wewnętrznego
 • 2. Podstawy prawne audytu wewnętrznego
 • 3. Zasady i cele audytu wewnętrznego
 • 4. Organizacja audytu wewnętrznego
 • 5. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego

Rozdział XI. Informacja i dane publiczne

 • 1. Prawne podstawy funkcjonowania informacji publicznej
 • 2. Zasada jawności w samorządzie terytorialnym
 • 3. Nowe formy zbierania informacji na temat realizowanych zadań publicznych
 • 4. Rozwój sztucznej inteligencji (AI) w administracji publicznej

Rozdział XII. Organizacja urzędu

 • 1. Schemat organizacyjny i zespół
 • 2. Reguły organizacyjne. Statut i regulamin
 • 3. Definicja obszarów wspólnych i odrębnych rządu i administracji samorządowej
 • 4. Centra usług wspólnych
 • 5. Komunikacja w administracji publicznej

Rozdział XIII. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

 • 1. Podstawy prawne zarządzania zasobami ludzkimi
 • 2. Systemy motywacyjne w administracji publicznej
 • 3. Systemy oceniające
 • 4. Doskonalenie kadr, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • 5. Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział XIV. Zarządzanie kryzysowe – „nowe" wyzwanie administracji publicznej

 • 1. Prawne podstawy zarządzania kryzysowego
 • 2. Praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego na szczeblu wykonawczym
 • 3. Pandemia COVID-19 w Polsce na tle zasad zarządzania kryzysowego

Rozdział XV. Najnowsze trendy w zarządzaniu publicznym

 • 1. Zarządzanie centrum miasta jako odpowiedź na silosowość działania administracji publicznej
 • 2. Zarządzanie wartością publiczną
 • 3. Policy Lab
 • 4. Interwencje behawioralne

Zakończenie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 290
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-8291-235-7
 • EAN: 9788382912357
 • Kod serwisu: 00941300

Kategorie