Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz + wzory do pobrania

 • 239,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 191,20 zł
  Cena katalogowa: 239,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz zawiera zebrane w jednym miejscu zmiany prawne wprowadzone w ustawie, ukazanie najważniejszych problemów, przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny oraz edytowalne wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Publikacja obejmuje szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, która jest pierwszą ustawową regulacją w kwestiach związanych z leczeniem psychiatrycznym w Polsce.

W komentarzu skupiono się na praktycznej płaszczyźnie przepisów w szczególności przedstawiono:

 • Zadania podmiotów zapewniających ochronę zdrowia psychicznego;
 • Zakres świadczonych usług zdrowotnych;
 • Procedury badań, przyjęcia do szpitala, leczenia;
 • Pobyt w domu pomocy społecznej;
 • Postępowanie przed sądem opiekuńczym;
 • Obowiązek zachowania tajemnicy.

Prezentowany komentarz dotyka tematyki, która w ostatnich latach jest często poruszana publicznie, szczególnie w zakresie wsparcia psychologicznego i opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychiczne nie tylko stanowią ważny problem społeczny, ale również dotykają najistotniejszych interesów osoby cierpiącej na tego rodzaju zaburzenia. Stygmatyzacja społeczna osób chorujących psychicznie przyczynia się do wyłączania ich z uczestnictwa w życiu społecznym i często odbiera przysługujące im prawa.

Autorzy komentarza podzielili się swoją wiedzą z omawianego zakresu, aby w przejrzysty sposób przekazać wytyczne wynikające obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego. Stąd w publikacji odniesienia do komunikatów instytucji unijnych i specjalistycznej literatury.

Warto zwróci uwagę na sygnały płynące m.in. z Komisji Europejskiej, która w czerwcu 2023 r. przyjęła Komunikat w sprawie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego. W komunikacje tym czytamy, że ma zapoczątkować nowe strategiczne podejście, zgodnie z którym zdrowie psychiczne jest traktowane na równi ze zdrowiem fizycznym.

W komentarzu znajdziemy informacje o kluczowych programach i rozporządzenia w tym o:

 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025;
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022;
 • Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.7.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.4.2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.4.2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.1.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dla Czytelników szczególnie ważne może być omówienie rozporządzenia Rada Ministrów z dnia 30.10.2023 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030. W NPOZPR określono katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną mających na celu przede wszystkim zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zintegrowanej, kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnymi społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Priorytet mają zadania skupione na rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych realizowanej przez centra zdrowia psychicznego (CZP) oraz rozwoju nowego modelu psychiatrii dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych.

Warto także wspomnieć o wprowadzonym z dniem 1.11.2023 r. nowy rodzaj pomocy w postaci usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej świadczonych przez dom pomocy społecznej osobom pełnoletnim niebędącym jego mieszkańcami (art. 55a i 55b PomSpołU). Usługi te mogą być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług wsparcia krótkoterminowego składa się w ośrodku pomocy społecznej (albo centrum usług społecznych) właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 97a PomSpołU wysokość opłat za godzinę świadczenia usług w formie dziennej oraz za dzień pobytu w formie całodobowej określa rada gminy lub powiatu.

Dużo miejsca poświęcono także w komentarzu na opis uruchomionego w 2018 r. pilotażowego programu w centrach zdrowia psychicznego. Celem programu pilotażowego jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego (CZP) w aspektach organizacyjnych, finansowania, jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych. Pierwotnie program miał się zakończyć 31.12.2021 r., ale z powodu nieprzygotowania zmian systemowych termin ten był dwukrotnie przedłużany. Po zakończeniu programu pilotażowego w CZP powinno bowiem nastąpić wdrażanie wynikających z niego rozwiązań systemowych.

Obecnie konsultowana jest kolejna nowelizacja Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z 17.1.2024 r. dotyczące w zakresie możliwości uzyskiwania świadczeń psychologicznych w punktach zgłoszeniowo-koordynacyjnych bez konieczności posiadania skierowania oraz rozszerzająca obszary objęte działania niektórych funkcjonujących już centrów zdrowia psychicznego.

Dla osób zawodowa związanych z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego istotne mogą informacje zawarte w nowelizacji SpecjOchrZdrR z 24.6.2023 r. wprowadzające specjalizację w dziedzinie psychoterapii (kod specjalizacji: 044), w której może być uzyskiwany tytuł specjalisty. Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii można przystąpić po ukończeniu następujących kierunków studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie.

Książka odpowiada na następujące pytania:

 • Jak brzmi oficjalna definicja zdrowia psychicznego?
 • Jakie organy administracji publicznej zapewniają ochronę zdrowia psychicznego?
 • Czym zajmują się i jaka rolę pełnią organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w zakresie zdrowia psychicznego?
 • W jakiem stopniu ochroną zdrowia psychicznego ujęto w Narodowy Programie Zdrowia?
 • Na czym polegają zadania samorządu terytorialnego określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP)?
 • Czego dotyczą cele główne i szczegółowe NPOZP 2023–2030?
 • Czym są środowiskowe domy pomocy społecznej?
 • Jakie usługi z zakresy psychiatrii świadczą domy pomocy społecznej?
 • Co oznacza pojęcie „zgody"?
 • Dlaczego brak jest standardów organizacyjnych psychiatrycznej opieki zdrowotnej?
 • Na czym polega nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży?
 • Ile powstało ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży?
 • Kto może skorzystać z nowego rodzaju pomocy w postaci usług wsparcia krótkoterminowego i gdzie?
 • Jaki podmiot odpowiada za prowadzenie centrum zdrowia psychicznego?
 • Na czym polega działalność CZP typu A?
 • Jakie świadczenia oferują podmioty prowadzące CZP typu B?
 • Jakie działania są realizowane centrum zdrowia psychicznego w NPOZPR?
 • Co składa się na program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego?
 • Z czym zwiąże się tzw. ryczałt na populację, który otrzymuje CZP?
 • Jakie usługi świadczą punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne (PZK)?
 • Czy centra zdrowia psychicznego mają obowiązek zatrudniania tzw. asystentów zdrowienia?
 • Czy asystenta zdrowienia musi mieć certyfikat potwierdzający kwalifikacje?
 • Kto odpowiada za obowiązek organizacji nauki i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?
 • Na czym polega rola Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego?
 • Jaki jest katalog świadczeń gwarantowanych dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi?
 • Jakie są zasady przeprowadzenie badania psychiatrycznego?
 • Czy lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy korespondencji osoby z zaburzeniami psychicznymi?
 • Czy kierownik podmiotu leczniczego może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo?
 • Czy udział prokuratora w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie jest obowiązkowy?
 • Jakie są przesłanki ubezwłasnowolnienia częściowego a jakie całkowitego?
 • W jakich okolicznościach może być zastosowany przymus bezpośredni wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi?
 • Jaka jest procedura przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego?

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu zmiany prawne wprowadzone w ustawie,
 • ukazanie najważniejszych z punktu widzenia administracji publicznej, lekarzy, pracowników domów pomocy społecznej,
 • przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny,
 • wzory dokumentów.

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wzory dokumentów omawianych w publikacji:

 • Ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej;
 • Karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej;
 • Karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, albo w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 albo w art. 46a ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • Rejestr przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego;
 • Zawiadomienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 348
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 560 g
 • ISBN: 978-83-8291-823-6
 • EAN: 9788382918236
 • Kod serwisu: 00987400

Kategorie