Proces udzielania zamówień publicznych na podstawie nowego Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

 • 199,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz z orzecznictwem do nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie 1.1.2021 r. Pozycja profesjonalnie, a jednocześnie w przystępny sposób objaśnia stosowanie prawa materialnego i... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz z orzecznictwem do nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie 1.1.2021 r. Pozycja profesjonalnie, a jednocześnie w przystępny sposób objaśnia stosowanie prawa materialnego i funkcjonowanie procedur sądowych.

Dziedzina zamówień publicznych stanowi narzędzie wspierające rozwój gospodarczy, umożliwiające poprawę jakości zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych, wsparcie innowacyjności, realizowanie polityki społecznej i strategii państwa. Ponad 14-letni okres obowiązywania wcześniejszej ustawy uchwalonej w zupełnie innych realiach gospodarczych oraz otoczeniu prawnym, a także wprowadzane liczne zmiany na skutek transpozycji dyrektyw unijnych oraz pozostałe zmiany mające na celu dostosowywanie prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej wygenerowały potrzebę przygotowania nowego kompleksowego i spójnego aktu prawnego. Nowa ustawa dotyczy kompleksowego uregulowania materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.

W nowej ustawie zostały wprowadzone zmiany dotyczące m.in.:

 • progu stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • uproszczenia procedury udzielania tzw. zamówień bagatelnych;
 • nowych obowiązków zamawiającego, dotyczących np. przygotowania analizy swoich potrzeb i wymagań oraz sposobów ich zaspokojenia dostępnych na rynku;
 • zmodyfikowania katalogu przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania – zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych;
 • rezygnacji z dwóch trybów udzielania zamówień: zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 • dopuszczenia tzw. wstępnych konsultacji rynkowych;
 • szczegółowego określenia tego, czego zamawiający może wymagać od wykonawcy w przypadku każdego z warunków udziału w postępowaniu;
 • modyfikacji katalogu przesłanek odrzucenia oferty;
 • określenia ustawowego katalogu tzw. klauzul abuzywnych;
 • zmiany przepisów dotyczących treści umowy o wykonanie zamówienia.

W publikacji przedstawiono zarówno nowe instytucje wprowadzone ustawą, jak i liczne modyfikacje instytucji prawnych już istniejących. Nowa ustawa ma na celu uproszczenie procedur, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych, a także zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców.

W pozycji uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), dotyczącej wyeliminowania różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji, w tym uproszczenia procedury udzielania tzw. zamówień bagatelnych.

W Komentarzu omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

 • przygotowania postępowania (m.in. analiza potrzeb i wymagań, elementy dokumentacji przetargowej);
 • wymogów na temat opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia;
 • komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • środków dowodowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem podziału na: podmiotowe i przedmiotowe, a także innych dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę;
 • kwalifikacji podmiotowej wykonawców (m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania: obligatoryjne i fakultatywne);
 • trybów udzielania zamówień publicznych, uwzględniając następujące: tryb podstawowy, przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i bez niego, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, partnerstwo innowacyjne, z wyszczególnieniem sytuacji, w których są wykorzystywane, a także procedury udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi;
 • oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert (m.in. wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek w ofertach, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty oraz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zestawienie zasady jawności z tajemnicą przedsiębiorstwa);
 • unieważnienia postępowania (przesłanki unieważnienia w oparciu o ustawę, wyroki sądów okręgowych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Najwyższego);
 • umów (m.in. elementy obligatoryjne, klauzule abuzywne, prawo opcji, ograniczenia zasady swobody umów, kary umowne, zmiana umowy, zakończenie umowy);
 • środków ochrony prawnej (m.in. koncentracja środków ochrony prawnej, legitymacja czynna do wnoszenia środków, pojęcie interesu w uzyskaniu zamówienia i szkody, regulacje dotyczące postępowania odwoławczego).

Komentarz adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych. Szczególnie polecany jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział 1. Plan zakupów jako jedno z kluczowych narzędzi w procesie zakupowym

Rozdział 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

 • 1. Wstępne konsultacje rynkowe
 • 2. Analiza potrzeb i wymagań
 • 3. Opis przedmiotu zamówienia
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Znaki towarowe i produkty równoważne
  • 3.3. Sposoby opisania przedmiotu zamówienia
  • 3.4. Prawa własności intelektualnej
  • 3.5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 • 4. Szacowanie wartości zamówienia
 • 5. Podział zamówienia na części
 • 6. Kryteria oceny ofert
 • 7. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • 7.1. Uwagi ogólne
  • 7.2. Zasada pisemności postępowania
  • 7.3. Środki komunikacji elektronicznej
  • 7.4. Obowiązek weryfikacji poprawności złożenia i ważności podpisu elektronicznego
  • 7.5. Tajemnica przedsiębiorstwa a komunikacja elektroniczna
  • 7.6. Forma czynności podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • 7.7. Podpis zaufany i osobisty a forma pisemna

Rozdział 3. Środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę

 • 1. Rodzaje środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę
 • 2. Przedmiotowe środki dowodowe
 • 3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ZamPublU
 • 4. Podmiotowe środki dowodowe
 • 5. Inne dokumenty lub oświadczenia składane przez wykonawcę

Rozdział 4. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

 • 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • 2. Udostępnianie potencjału
  • 2.1. Uwagi wstępne
  • 2.2. Warunki korzystania z zasobów innych podmiotów
  • 2.3. Obowiązek udowodnienia przez wykonawcę rzeczywistego dysponowania zasobami innego podmiotu
  • 2.4. Procedura badania podmiotów udostępniających zasoby
  • 2.5. Solidarna odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby oraz wykonawcy
 • 3. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Obligatoryjne podstawy wykluczenia
  • 3.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia
  • 3.4. Procedura self-cleaning

Rozdział 5. Tryby udzielania zamówień publicznych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Tryb podstawowy
  • 2.1. Uwagi wstępne
  • 2.2. Tryb podstawowy bez negocjacji
  • 2.3. Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
  • 2.4. Tryb podstawowy z negocjacjami
  • 2.5. Wyjaśnienia dokumentów zamówienia
  • 2.6. Modyfikacja dokumentów zamówienia
 • 3. Przetarg nieograniczony
 • 4. Przetarg ograniczony
 • 5. Negocjacje z ogłoszeniem
 • 6. Dialog konkurencyjny
 • 7. Negocjacje bez ogłoszenia
 • 8. Zamówienie z wolnej ręki
 • 9. Partnerstwo innowacyjne
 • 10. Procedura udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Rozdział 6. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert

 • 1. Etapy weryfikacji wniosków i ofert
 • 2. Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ZamPublU
 • 3. Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek w ofertach
 • 4. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 • 5. Ocena skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • 6. Przesłanki odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty

Rozdział 7. Unieważnienie postępowania

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Przesłanki unieważnienia postępowania

Rozdział 8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • 1. Charakterystyka umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • 2. Niedozwolone postanowienia umowy o zamówienie publiczne – klauzule abuzywne
 • 3. Obowiązkowe postanowienia umowy
 • 4. Zmiana umowy
 • 5. Czas zawarcia umowy
 • 6. Zakończenie umowy o zamówienia publiczne
 • 7. Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • 9. Raport z realizacji zamówienia – art. 446
 • 10. Prawo opcji

Rozdział 9. Środki ochrony prawnej

 • 1. System środków ochrony prawnej
 • 2. Koncentracja środków ochrony prawnej
 • 3. Legitymacja czynna
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Interes w uzyskaniu zamówienia
  • 3.3. Szkoda
  • 3.4. Naruszenie przepisów ustawy
 • 4. Podmioty legitymowane czynnie
 • 5. Postępowanie odwoławcze
  • 5.1. Przepisy ogólne regulujące postępowanie odwoławcze
  • 5.2. Odwołanie
   • 5.2.1. Podstawy odwoławcze
   • 5.2.2. Terminy wniesienia odwołania
   • 5.2.3. Wymagania formalne odwołania
   • 5.2.4. Wniesienie odwołania
   • 5.2.5. Cofnięcie odwołania
   • 5.2.6. Odpowiedź na odwołanie
  • 5.3. Przystąpienie do postępowania odwoławczego
  • 5.4. Opozycja
  • 5.5. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego
  • 5.6. Sprzeciw
  • 5.7. Odrzucenie odwołania
  • 5.8. Rozpoznanie odwołania
  • 5.9. Uwzględnienie odwołania
  • 5.10. Koszty postępowania odwoławczego
 • 6. Skarga do sądu zamówień publicznych
 • 7. Skarga kasacyjna

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 884
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1040 g
 • ISBN: 978-83-8235-487-4
 • EAN: 9788382354874
 • Kod serwisu: 00914600

Kategorie