Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i wzorami do pobrania

 • 299,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 254,15 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zestawienie ponad 100 najczęściej stosowanych wzorów w obrocie nieruchomościami. Wzory stanowią propozycję sposobu formułowania wypowiedzi organów administracji publicznej oraz uczestników obrotu nieruchomościami... więcej ›

Opis książki

Zestawienie ponad 100 wzorów najczęściej występujących w obrocie nieruchomościami i prawie budowlanym.

Publikacja zawiera wzory podstawowych dokumentów administracyjnoprawnych dotyczących ustanowienia, przeniesienia, odebrania lub zmodyfikowania praw rzeczowych i praw obligacyjnych oraz trwałego zarządu przysługujących do nieruchomości. Zawiera również wzory dokumentów dotyczących ponoszenia niektórych opłat publicznoprawnych w zakresie gospodarowania i rozgraniczania nieruchomościami.

Wzory te służą przybliżeniu praktyki stosowania przepisów prawa normujących problematykę trwałego zarządu gruntami publicznymi, podziału nieruchomości, wywłaszczania i zwrotu praw przysługujących do nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i opłat ponoszonych za jego wykonywanie, a także opłat adiacenckich pobieranych przez gminę przy wzroście wartości nieruchomości spowodowanym m.in. wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Kolejne, 4. wydanie publikacji uwzględnia wszystkie dotychczasowe nowelizacje przepisów prawa stosowanych w gospodarce nieruchomościami. Wzory stanowią propozycję sposobu formułowania wypowiedzi organów administracji publicznej oraz uczestników obrotu nieruchomościami. Wzory te nie wyczerpują wszystkich możliwych konfiguracji prawnych i faktycznych, jednak uniwersalność ich konstrukcji opatrzona omówieniem pozwala na ich wykorzystanie w najczęściej podejmowanych działaniach z obszaru gospodarowania nieruchomościami. Mogą być również łatwo dostosowane do zmieniających się warunków prawnych i faktycznych w konkretnych sprawach ze względu na modułowy charakter ich treści ujmujący niezbędne elementy danego dokumentu.

Ponadto książka zawiera również zaktualizowane orzecznictwo oparte o najnowsze zmiany dotyczące prawa nieruchomości.

Publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:

 • Wzór ogólny postanowienia wydawanego w sprawach określonych w dziale III ustawy o gospodarce nieruchomościami (m.in.: wniosek o ustanowienie trwałego zarządu, wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, wniosek o przekazanie trwałego zarządu, decyzja o przekazaniu trwałego zarządu, decyzja o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ze względu na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, decyzja o przedłużeniu terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w trwały zarząd);
 • Prawo użytkowania wieczystego (m.in.: wniosek o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie bonifikaty udzielonej od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wniosek właściciela o zmianę celu użytkowania wieczystego – w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)
 • Podział nieruchomości (m.in.: wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej planem miejscowym, postanowienie o zawieszeniu postępowania ze względu na obowiązek uchwalenia planu miejscowego, decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnego z planem miejscowym, decyzja o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości, wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości, decyzja o ustaleniu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości, decyzja o zatwierdzeniu lub odmowie połączenia i podziału nieruchomości);
 • Wywłaszczenie nieruchomości (m.in.: wniosek o wywłaszczenie nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu i odszkodowaniu, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej, decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości, wniosek o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, decyzja o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody);
 • Zwrot nieruchomości wywłaszczonej (m.in.: zawiadomienie o niewykorzystaniu nieruchomości na cel wywłaszczenia, wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej, decyzja o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, zawiadomienie o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części, decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, decyzja o zwrocie części nieruchomości wywłaszczonej);
 • Opłaty adiacenckie (m.in.: decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po podziale nieruchomości, decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po scaleniu i podziale nieruchomości, decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej);
 • Rozgraniczenie nieruchomości (wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do organu administracji, decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego ze względów procesowych oraz materialnych, ugoda rozgraniczeniowa, wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do sądu cywilnego).

Każdy ze wzorów stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów normujących problematykę nieruchomości w zakresie instrumentów opisanych w tych wzorach. Dodane zaś orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Publikację przygotowano z myślą o praktykach – osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowi, a ponadto dla słuchaczy studiów podyplomowych zdobywających uprawnienia zawodowe w tych dziedzinach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa oraz osób prywatnych, które chcą samodzielnie sporządzić określone pismo.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Rozdział I. Wzór ogólny postanowienia wydawanego w sprawach określonych w dziale III GospNierU

 • 1. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji

Rozdział II. Trwały zarząd

 • 2. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu
 • 3. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu na wniosek
 • 4. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu w ramach wyposażenia nowo utworzonej jednostki organizacyjnej
 • 5. Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu wydawana z urzędu
 • 6. Wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
 • 7. Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek
 • 8. Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu likwidowanej jednostki organizacyjnej
 • 9. Wniosek o przekazanie trwałego zarządu
 • 10. Decyzja o przekazaniu trwałego zarządu
 • 11. Decyzja o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ze względu na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości
 • 12. Decyzja o pozbawieniu bonifikaty udzielonej od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
 • 13. Decyzja o pozbawieniu bonifikaty udzielonej od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu i zmianie stawki procentowej tej opłaty
 • 14. Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
 • 15. Decyzja o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu wydana na wniosek
 • 16. Decyzja o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu wydana z urzędu
 • 17. Decyzja o ustaleniu opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu powstałego z mocy prawa
 • 18. Wniosek o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w trwały zarząd
 • 19. Decyzja o przedłużeniu terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w trwały zarząd
 • 20. Decyzja o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zagospodarowanie nieruchomości oddanej w trwały zarząd
 • 21. Decyzja o ustaleniu dodatkowej opłaty rocznej za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości oddanej w trwały zarząd

Rozdział III. Prawo użytkowania wieczystego

 • 22. Wniosek o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
 • 23. Oświadczenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zagospodarowanie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
 • 24. Decyzja o ustaleniu dodatkowej opłaty rocznej za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
 • 25. Wypowiedzenie bonifikaty udzielonej od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 26. Wniosek właściciela o zmianę celu użytkowania wieczystego – w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości
 • 27. Wniosek użytkownika wieczystego o zmianę celu użytkowania wieczystego – w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości
 • 28. Orzeczenie o ustaleniu stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 29. Orzeczenie o oddaleniu wniosku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 30. Sprzeciw od orzeczenia w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 31. Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 32. Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości
 • 33. Ugoda w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 34. Orzeczenie o ustaleniu nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 35. Orzeczenie o oddaleniu wniosku kwestionującego wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej
 • 36. Sprzeciw od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 37. Wniosek o dokonanie aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 38. Oświadczenie o aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 39. Oświadczenie o odmowie aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 40. Wniosek o skierowanie sprawy aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do SKO
 • 41. Orzeczenie o ustaleniu nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (na wniosek użytkownika wieczystego)
 • 42. Orzeczenie o oddaleniu wniosku w sprawie aktualizacji dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • 43. Sprzeciw od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (wydanego z wniosku użytkownika wieczystego)
 • 44. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • 45. Postanowienie o zawieszeniu postępowania ze względu na złożony sprzeciw
 • 46. Decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • 47. Decyzja o nieodpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • 48. Decyzja o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • 49. Decyzja o żądaniu zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Rozdział IV. Podział nieruchomości

 • 50. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej planem miejscowym
 • 51. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości nieobjętej dokumentem planistycznym
 • 52. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • 53. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń dokumentów planistycznych
 • 54. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości rolnej lub leśnej
 • 55. Postanowienie o zawieszeniu postępowania po przystąpieniu do uchwalenia planu miejscowego
 • 56. Postanowienie o zawieszeniu postępowania ze względu na obowiązek uchwalenia planu miejscowego
 • 57. Postanowienie o zaopiniowaniu proponowanego projektu podziału nieruchomości zgodnie z planem miejscowym
 • 58. Postanowienie o zaopiniowaniu proponowanego projektu podziału nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub niesprzecznie z przepisami odrębnymi
 • 59. Postanowienie o negatywnym zaopiniowaniu proponowanego projektu podziału nieruchomości przy istniejącym planie miejscowym
 • 60. Postanowienie o negatywnym zaopiniowaniu proponowanego projektu podziału nieruchomości przy braku planu miejscowego
 • 61. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnego z planem miejscowym
 • 62. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnego z planem miejscowym i z wydzieleniem działki gruntu pod drogę publiczną
 • 63. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnego z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub niesprzecznego z przepisami odrębnymi
 • 64. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości rolnej lub leśnej
 • 65. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości niezależnego od ustaleń planu miejscowego
 • 66. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z urzędu
 • 67. Decyzja o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości
 • 68. Wniosek o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne
 • 69. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne
 • 70. Wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości
 • 71. Decyzja o zatwierdzeniu połączenia i podziału nieruchomości
 • 72. Decyzja o odmowie zatwierdzenia połączenia i podziału nieruchomości

Rozdział V. Wywłaszczenie nieruchomości

 • 73. Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości
 • 74. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
 • 75. Decyzja o wywłaszczeniu i odszkodowaniu (w modelu prawnym obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)
 • 76. Decyzja o wywłaszczeniu i odszkodowaniu (w modelu prawnym obowiązującym od dnia wejścia w życie ustawy z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)
 • 77. Decyzja o nabyciu własności nieruchomości i ustaleniu odszkodowania (w modelu prawnym obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)
 • 78. Decyzja o nabyciu własności nieruchomości i ustaleniu odszkodowania (w modelu prawnym obowiązującym od dnia wejścia w życie ustawy z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)
 • 79. Decyzja o odrębnym ustaleniu odszkodowania (w modelu prawnym obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)
 • 80. Decyzja o odrębnym ustaleniu odszkodowania (w modelu prawnym obowiązującym od dnia wejścia w życie ustawy z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)
 • 81. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej
 • 82. Decyzja o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej
 • 83. Decyzja o odmowie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej
 • 84. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej
 • 85. Wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości
 • 86. Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości
 • 87. Decyzja o odmowie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości
 • 88. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za udostępnienie nieruchomości
 • 89. Decyzja o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 • 90. Wniosek o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
 • 91. Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
 • 92. Decyzja o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
 • 93. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • 94. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody
 • 95. Decyzja o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody
 • 96. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody
 • 97. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości po jej zajęciu
 • 98. Decyzja o potwierdzeniu zaistnienia przesłanek zajęcia nieruchomości
 • 99. Decyzja o nałożeniu kary za niezłożenie wniosku w ustawowym terminie
 • 100. Decyzja o nałożeniu kary za czasowe zajęcie nieruchomości bez spełnienia przesłanek do takiego zajęcia

Rozdział VI. Zwrot nieruchomości wywłaszczonej

 • 101. Zawiadomienie o niewykorzystaniu nieruchomości na cel wywłaszczenia
 • 102. Wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej – składany w wyniku zawiadomienia organu
 • 103. Wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej – z własnej inicjatywy osób uprawnionych
 • 104. Zawiadomienie o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części
 • 105. Decyzja o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej
 • 106. Decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
 • 107. Decyzja o zwrocie części nieruchomości wywłaszczonej

Rozdział VII. Opłaty adiacenckie

 • 108. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po podziale nieruchomości
 • 109. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po scaleniu i podziale nieruchomości
 • 110. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej

Rozdział VIII. Rozgraniczanie nieruchomości

 • 111. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do organu administracji
 • 112. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
 • 113. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości
 • 114. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego ze względu na brak podstaw do rozgraniczania
 • 115. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego ze względu na zawarcie ugody
 • 116. Wniosek o przekazanie sprawy rozgraniczenia nieruchomości do sądu powszechnego

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu, w tym m.in.:

 • wniosek o ustanowienie trwałego zarządu,
 • wniosek o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste,
 • wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej planem miejscowym,
 • wniosek o wywłaszczenie nieruchomości,
 • decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po podziale nieruchomości,
 • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do organu administracji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 1048
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1480 g
 • ISBN: 978-83-8291-785-7
 • EAN: 9788382917857
 • Kod serwisu: 00975100

Kategorie