Bestseller

Rynek cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 466,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 494,10 zł
  Cena katalogowa: 549,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwszy na rynku, kompleksowy i pogłębiony przewodnik obejmujący problematykę regulacji sektora platform internetowych. W komentarzu przedstawiono problematykę obrotu elektronicznego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony danych osobowych... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi pierwsze tak obszerne omówienie tytułowych aktów prawnych:

Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 277, str. 1)

Akt o usługach cyfrowych koncentruje się na tworzeniu bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników cyfrowych i firm, poprzez ochronę praw podstawowych online. Skupia się na przeciwdziałaniu handlu nielegalnymi towarami, zapobieganiu wymianie nielegalnych usług i treści online oraz powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się dezinformacji przez algorytmy. Regulacja ma na celu także usprawnienie procesu usuwania nielegalnych treści znajdujących się w internecie oraz walkę ze szkodliwymi treściami, takimi jak dezinformacja polityczna lub w zakresie zdrowia.

Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z 14.9.2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (Dz.Urz.UE.L Nr 265, str. 1)

Celem aktu o rynkach cyfrowych jest zapewnienie równych warunków działania wszystkim firmom internetowym, niezależnie od ich wielkości. Ustawa określa jasne zasady dla dużych platform, które mają na celu powstrzymanie ich przed narzucaniem nieuczciwych warunków na przedsiębiorstwa i konsumentów. Akt określa kryteria identyfikujące duże platformy internetowe jako strażników dostępu i pozwala Komisji Europejskiej przeprowadzać dochodzenia rynkowe, umożliwiając aktualizowanie obowiązków dla strażników dostępu i sankcjonowanie złych praktyk.

oraz rozporządzenie 2019/1150 platform-to-business

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z 20.6.2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz.Urz.UE.L Nr 186, str. 57)

Rozporządzenie P2B odnosi się do specyficznej sfery obrotu cyfrowego, jaką są relacje między dostawcami platform pośredniczących w zawieraniu umów i kontaktach z klientami oraz platform zapewniających możliwość przeszukiwania treści internetu, a przedsiębiorcami korzystającymi z tych usług w celu kontaktu z klientami. Stosunki te, często określane jako platform-to-business (P2B), stanowią współcześnie jeden z głównych mechanizmów tworzących prawną i techniczną infrastrukturę obrotu cyfrowego. Rozporządzenie jest pierwszym aktem prawa UE mającym na celu stworzenie sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia biznesowego dla mniejszych przedsiębiorstw i przedsiębiorców na platformach internetowych.

W Komentarzu w szczegółowy sposób przedstawiono zagadnienia dotyczące:

 • obrotu elektronicznego;
 • ochrony konkurencji oraz konsumentów;
 • ochrony danych osobowych (w związku z wieloma punktami wspólnymi między DSA i DMA oraz RODO).

Publikacja stanowi kompleksowy i pogłębiony przewodnik po omawianej problematyce, będąc pierwszą na polskim rynku publikacją obejmującą cały sektor platform internetowych.

Komentarz ma intuicyjną strukturę wewnętrzną, na którą składa się wiele elementów, w tym szczegółowe spisy treści do artykułów, tytuły tez, pozwalające na bezpośrednie i szybkie odszukanie właściwego zagadnienia oraz szczegółowe odesłania wewnętrzne w ramach komentarza do danego artykułu oraz innych komentarzy do artykułów omawianych aktów, pozwalające na sprawne poruszanie się po tomie.

Książka kierowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, a także studentów oraz pracowników naukowych. Publikacja jest jednak szczególnie istotna przede wszystkim dla praktyków, zwłaszcza dla prawników obsługujących podmioty z sektora elektronicznego, jak i dla osób zajmujących się obrotem cyfrowym z perspektywy analitycznej.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

1. Akt o usługach cyfrowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE

Preambuła

Rozdział I. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Przedmiot i zakres stosowania
 • Art. 2. Zakres stosowania
 • Art. 3. Definicje

Rozdział II. Odpowiedzialność dostawców usług pośrednich

 • Art. 4. „Zwykły przekaz"
 • Art. 5. „Caching"
 • Art. 6. „Hosting"
 • Art. 7. Dobrowolne czynności sprawdzające prowadzone z własnej inicjatywy i zgodność z prawem
 • Art. 8. Brak ogólnych obowiązków w zakresie monitorowania lub aktywnego ustalania faktów
 • Art. 9. Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom
 • Art. 10. Nakazy udzielenia informacji

Rozdział III. Obowiązki w zakresie należytej staranności na potrzeby przejrzystego i bezpiecznego środowiska internetowego

 • Sekcja 1. Obowiązki mające zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich
  • Art. 11. Punkty kontaktowe dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych
  • Art. 12. Punkty kontaktowe dla odbiorców usług
  • Art. 13. Przedstawiciele prawni
  • Art. 14. Warunki korzystania z usług
  • Art. 15. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości spoczywające na dostawcach usług pośrednich
 • Sekcja 2. Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do dostawców usług hostingu, w tym platform internetowych
  • Art. 16. Mechanizmy zgłaszania i działania
  • Art. 17. Uzasadnienie
  • Art. 18. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Sekcja 3. Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do platform internetowych
  • Art. 19. Wyłączenie dotyczące mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw
  • Art. 20. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg
  • Art. 21. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
  • Art. 22. Zaufane podmioty sygnalizujące
  • Art. 23. Środki podejmowane przeciwko nadużywaniu i ochrona przed nim
  • Art. 24. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości spoczywające na dostawcach platform internetowych
  • Art. 25. Projekt i organizacja interfejsów internetowych
  • Art. 26. Reklamy na platformach internetowych
  • Art. 27. Przejrzystość systemu rekomendacji
  • Art. 28. Ochrona małoletnich w Internecie
 • Sekcja 4. Dodatkowe przepisy dotyczące dostawców platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość
  • Art. 29. Wyłączenie dotyczące mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw
  • Art. 30. Identyfikowalność przedsiębiorców
  • Art. 31. Zgodność w fazie projektowania
  • Art. 32. Prawo do informacji
 • Sekcja 5. Dodatkowe obowiązki spoczywające na dostawcach bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych w zakresie zarzadzania ryzykiem systemowym
  • Art. 33. Bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże wyszukiwarki internetowe
  • Art. 34. Ocena ryzyka
  • Art. 35. Zmniejszanie ryzyka
  • Art. 36. Mechanizm reagowania kryzysowego
  • Art. 37. Niezależny audyt
  • Art. 38. System rekomendacji
  • Art. 39. Dodatkowa przejrzystość reklam internetowych
  • Art. 40. Dostęp do danych i kontrola danych
  • Art. 41. Komórka nadzoru przestrzegania niniejszego rozporządzenia
  • Art. 42. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości
  • Art. 43. Opłata nadzorcza
 • Sekcja 6. Inne przepisy dotyczące obowiązków w zakresie należytej staranności
  • Art. 44. Normy
  • Art. 45. Kodeksy postepowania
  • Art. 46. Kodeksy postepowania w odniesieniu do reklam internetowych
  • Art. 47. Kodeksy postepowania w odniesieniu do dostępności
  • Art. 48. Protokoły kryzysowe

Rozdział IV. Wdrażanie, współpraca, sankcje i egzekwowanie

 • Sekcja 1. Właściwe organy i krajowi koordynatorzy ds. usług cyfrowych
  • Art. 49. Właściwe organy i koordynatorzy ds. usług cyfrowych
  • Art. 50. Wymogi dotyczące koordynatorów ds. usług cyfrowych
  • Art. 51. Uprawnienia koordynatorów ds. usług cyfrowych
  • Art. 52. Sankcje
  • Art. 53. Prawo do wniesienia skargi
  • Art. 54. Odszkodowanie
  • Art. 55. Sprawozdania z działalności
 • Sekcja 2. Kompetencje, skoordynowane czynności sprawdzające i mechanizmy spójności
  • Art. 56. Kompetencje
  • Art. 57. Wzajemna pomoc
  • Art. 58. Współpraca transgraniczna miedzy koordynatorami ds. usług cyfrowych
  • Art. 59. Skierowanie sprawy do Komisji
  • Art. 60. Wspólne czynności sprawdzające
 • Sekcja 3. Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych
  • Art. 61. Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych
  • Art. 62. Struktura Rady Usług Cyfrowych
  • Art. 63. Zadania Rady Usług Cyfrowych
 • Sekcja 4. Nadzór, czynności sprawdzające, egzekwowanie i monitorowanie w odniesieniu do dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych
  • Art. 64. Rozwój wiedzy eksperckiej i zdolności
  • Art. 65. Egzekwowanie obowiązków dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych
  • Art. 66. Wszczęcie postepowania przez Komisje i współpraca w ramach czynności sprawdzających
  • Art. 67. Wnioski o udzielenie informacji
  • Art. 68. Uprawnienie do odbierania wyjaśnień i przyjmowania oświadczeń
  • Art. 69. Uprawnienia do przeprowadzania kontroli
  • Art. 70. Środki tymczasowe
  • Art. 71. Zobowiązania
  • Art. 72. Działania z zakresu monitorowania
  • Art. 73. Nieprzestrzeganie przepisów
  • Art. 74. Grzywny
  • Art. 75. Wzmożony nadzór nad środkami zaradczymi w celu wyeliminowania naruszeń obowiązków ustanowionych w rozdziale III sekcja 5
  • Art. 76. Okresowe kary pieniężne
  • Art. 77. Termin przedawnienia dotyczący nakładania sankcji
  • Art. 78. Termin przedawnienia dotyczący wykonania sankcji
  • Art. 79. Prawo do bycia wysłuchanym i prawo dostępu do akt
  • Art. 80. Publikacja decyzji
  • Art. 81. Kontrola przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Art. 82. Wnioski dotyczące ograniczeń dostępu i współpraca z sadami krajowymi
  • Art. 83. Akty wykonawcze dotyczące interwencji Komisji
 • Sekcja 5. Wspólne przepisy dotyczące egzekwowania
  • Art. 84. Tajemnica zawodowa
  • Art. 85. System wymiany informacji
  • Art. 86. Przedstawicielstwo
 • Sekcja 6. Akty delegowane i wykonawcze
  • Art. 87. Wykonywanie przekazanych uprawnień
  • Art. 88. Procedura komitetowa

Rozdział V. Przepisy końcowe

 • Art. 89. Zmiany dyrektywy 2000/31/WE
 • Art. 90. Zmiany dyrektywy (UE) 2020/1828
 • Art. 91. Przegląd
 • Art. 92. Wcześniejsze stosowanie w stosunku do dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych
 • Art. 93. Wejście w życie i stosowanie

2. Akt o rynkach cyfrowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828

Preambuła

Rozdział I. Przedmiot, zakres stosowania i definicje

 • Art. 1. Przedmiot i zakres stosowania
 • Art. 2. Definicje

Rozdział II. Strażnicy dostępu

 • Art. 3. Wskazanie strażników dostępu
 • Art. 4. Przegląd statusu strażnika dostępu

Rozdział III. Praktyki strażników dostępu, które ograniczają kontestowalnosc lub są nieuczciwe

 • Art. 5. Obowiązki strażników dostępu
 • Art. 6. Obowiązki strażników dostępu, które mogą podlegać doprecyzowaniu na podstawie art. 8
 • Art. 7. Obowiązki strażników dostępu dotyczące interoperacyjności usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów
 • Art. 8. Wypełnianie obowiązków strażników dostępu
 • Art. 9. Zawieszenie
 • Art. 10. Zwolnienie ze względów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa publicznego
 • Art. 11. Sprawozdawczość
 • Art. 12. Aktualizowanie obowiązków strażników dostępu
 • Art. 13. Przeciwdziałanie obchodzeniu obowiązków
 • Art. 14. Obowiązek informowania o koncentracjach
 • Art. 15. Obowiązek przeprowadzenia audytu

Rozdział IV. Badanie rynku

 • Art. 16. Rozpoczęcie badania rynku
 • Art. 17. Badanie rynku przeprowadzane w celu wskazania strażników dostępu
 • Art. 18. Badanie rynku dotyczące systematycznego niewypełniania obowiązków
 • Art. 19. Badanie rynku dotyczące nowych usług i nowych praktyk

Rozdział V. Uprawnienia w zakresie prowadzenia badan oraz egzekwowania i monitorowania

 • Art. 20. Wszczęcie postepowania
 • Art. 21. Wnioski o udzielenie informacji
 • Art. 22. Uprawnienie do odbierania wyjaśnień i przyjmowania oświadczeń
 • Art. 23. Uprawnienia do przeprowadzania kontroli
 • Art. 24. Środki tymczasowe
 • Art. 25. Zobowiązania
 • Art. 26. Monitorowanie obowiązków i środków
 • Art. 27. Informacje od osób trzecich
 • Art. 28. Komórka nadzoru przestrzegania niniejszego rozporządzenia
 • Art. 29. Niewypełnianie obowiązków
 • Art. 30. Grzywny
 • Art. 31. Okresowe kary pieniężne
 • Art. 32. Terminy przedawnienia dotyczące nakładania sankcji
 • Art. 33. Terminy przedawnienia dotyczące wykonania sankcji
 • Art. 34. Prawo do bycia wysłuchanym i prawo dostępu do akt
 • Art. 35. Sprawozdawczość roczna
 • Art. 36. Tajemnica zawodowa
 • Art. 37. Współpraca z organami krajowymi
 • Art. 38. Współpraca i koordynacja z właściwymi organami krajowymi egzekwującymi reguły konkurencji
 • Art. 39. Współpraca z sadami krajowymi
 • Art. 40. Grupa wysokiego szczebla
 • Art. 41. Wniosek o przeprowadzenie badania rynku
 • Art. 42. Powództwa przedstawicielskie
 • Art. 43. Zgłaszanie naruszeń i ochrona osób dokonujących zgłoszeń

Rozdział VI. Przepisy końcowe

 • Art. 44. Publikacja decyzji
 • Art. 45. Kontrola ze strony Trybunału Sprawiedliwości
 • Art. 46. Przepisy wykonawcze
 • Art. 47. Wytyczne
 • Art. 48. Normalizacja
 • Art. 49. Wykonywanie przekazanych uprawnień
 • Art. 50. Procedura komitetowa
 • Art. 51. Zmiana dyrektywy (UE) 2019/1937
 • Art. 52. Zmiana dyrektywy (UE) 2020/1828
 • Art. 53. Przegląd
 • Art. 54. Wejście w życie i stosowanie

3. Rozporządzenie platform-to-business – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

Preambuła

 • Art. 1. Przedmiot i zakres stosowania
 • Art. 2. Definicje
 • Art. 3. Warunki korzystania z usług
 • Art. 4. Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie
 • Art. 5. Plasowanie
 • Art. 6. Towary i usługi dodatkowe
 • Art. 7. Zróżnicowane traktowanie
 • Art. 8. Szczególne warunki umowne
 • Art. 9. Dostęp do danych
 • Art. 10. Ograniczenia dotyczące oferowania odmiennych warunków za pośrednictwem innych środków
 • Art. 11. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg
 • Art. 12. Mediacja
 • Art. 13. Wyspecjalizowani mediatorzy
 • Art. 14. Postepowania sadowe wszczynane przez organizacje lub stowarzyszenia reprezentujące i podmioty publiczne
 • Art. 15. Egzekwowanie
 • Art. 16. Monitorowanie
 • Art. 17. Kodeksy postepowania
 • Art. 18. Przegląd
 • Art. 19. Wejście w życie i stosowanie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1324
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1970 g
 • ISBN: 978-83-8356-143-1
 • EAN: 9788383561431
 • Kod serwisu: 00993600

Kategorie