Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

 • 189,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz kompleksowo omawia problematykę nowych regulacji związanych z ponownym wykorzystywaniem danych. Nowa ustawa wprowadziła rozwiązania, które mają usprawnić ponowne wykorzystywanie danych oraz stworzyć optymalne otoczenie prawne dla efektywnego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Polsce... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 11.8.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641).

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące:

 • otwartości danych;
 • zasad i trybu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania;
 • warunków ponownego wykorzystania;
 • zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystanie;
 • danych badawczych, danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości;
 • programu otwierania danych;
 • portalu danych;
 • pełnomocnika do spraw otwartości danych;
 • podmiotów, które udostępniają lub przekazują te informacje.

Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z 20.6.2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i wprowadza szereg nowych rozwiązań wykraczających poza minimum wyznaczone tą dyrektywą, które tworzą optymalne otoczenie prawne, organizacyjne i instytucjonalne dla efektywnego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Polsce.

Nowa regulacja ma w założeniu usprawnić ponowne wykorzystywanie danych, a także zwiększyć podaż otwartych danych, w tym zasobów informacji o istotnej wartości i potencjale do tworzenia nowych usług i produktów.

Komentowana ustawa zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Publikacja łączy w sobie walory naukowe i praktyczne. Prezentowane analizy opierają się na najnowszym i licznie przytaczanym orzecznictwie i piśmiennictwie. Omawiane konstrukcje prawne ilustrowane są przykładami, przez co ułatwiają interpretację i stosowanie przepisów.

Komentarz skierowany jest do podmiotów zobowiązanych, a w praktyce do pracowników organów i podmiotów sektora publicznego, którzy realizują wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jak też publikują dane w systemach teleinformatycznych, oraz użytkowników, a więc obywateli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także zainteresowanych wykorzystywaniem informacji sektora publicznego do dowolnych celów, tak zarobkowych, jak i niekomercyjnych.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641)

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Objaśnienie pojęć
 • Art. 3. Podmioty zobowiązane
 • Art. 4. Wyłączenie stosowania
 • Art. 5. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Art. 6. Zakres ograniczeń prawa do ponownego wykorzystywania informacji
 • Art. 7. Normy kolizyjne

Rozdział 2. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 • Art. 8. Zasada niedyskryminacji
 • Art. 9. Zasada niewyłączności
 • Art. 10. Obowiązki podmiotu zobowiązanego
 • Art. 11. Obowiązek publicznego ogłoszenia warunków
 • Art. 12. Oferty z warunkami ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Art. 13. Informacje o zaprzestaniu udostępniania lub aktualizowania informacji

Rozdział 3. Warunki ponownego wykorzystywania

 • Art. 14. Wyjątki od zasady bezwarunkowości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Art. 15. Katalog warunków ponownego wykorzystywania informacji
 • Art. 16. Zakaz naruszenia przez użytkownika warunków ponownego wykorzystywania

Rozdział 4. Zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie

 • Art. 17. Zasada bezpłatności
 • Art. 18. Opłata uwzględniająca dodatkowe koszty
 • Art. 19. Opłaty nakładane przez muzea państwowe i muzea samorządowe
 • Art. 20. Uwzględnienie kosztów wynikających z dostosowania systemu teleinformatycznego
 • Art. 21. Zasada przejrzystości w zakresie opłat

Rozdział 5. Dane badawcze, dane dynamiczne i dane o wysokiej wartości

 • Art. 22. Dane badawcze, przesłanki wykorzystywania
 • Art. 23. Polityka otwartego dostępu do danych badawczych
 • Art. 24. Dane dynamiczne, przesłanki wykorzystywania
 • Art. 25. Dane o wysokiej wartości
 • Art. 26. Udostępnianie danych o wysokiej wartości wymienionych w wykazie
 • Art. 27. Upoważnienie ustawowe

Rozdział 6. Program otwierania danych

 • Art. 28. Upoważnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do opracowania Programu otwierania danych
 • Art. 29. Organy obsługujące program
 • Art. 30. Zakres zadań realizatora programu
 • Art. 31. Zakres zadań koordynatora

Rozdział 7. Portal danych

 • Art. 32. Dane udostępniane w portalu danych
 • Art. 33. Upoważnienie ustawowe
 • Art. 34. Kryteria wyszukiwania
 • Art. 35. Udostępnianie danych spoza sektora publicznego
 • Art. 36. Zgoda na wykorzystywanie danych przez użytkowników

Rozdział 8. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych

 • Art. 37. Powołanie pełnomocnika do spraw otwartości danych
 • Art. 38. Zadania pełnomocnika

Rozdział 9. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 • Art. 39. Przesłanki do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Art. 40. Termin rozpatrzenia wniosku
 • Art. 41. Rozpatrzenie wniosku
 • Art. 42. Działania podmiotu zobowiązanego w związku z rozpatrzeniem wniosku
 • Art. 43. Stosowanie przepisów proceduralnych
 • Art. 44. Wyłączenie stosowania

Rozdział 10. Zmiany w przepisach

 • Art. 45. Zmiana w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Art. 46. Zmiana w ustawie o statystyce publicznej
 • Art. 47. Zmiana w ustawie o muzeach
 • Art. 48. Zmiana w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
 • Art. 49. Zmiana w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Art. 50. Zmiana w ustawie o dostępie do informacji publicznej
 • Art. 51. (pominięty)
 • Art. 52. Zmiana w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Art. 53. Zmiana w ustawie o ewidencji ludności
 • Art. 54. Zmiana w ustawie – Prawo wodne
 • Art. 55. Zmiana w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 • Art. 56. Zmiana w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Art. 57. Zmiana w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 11. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepisy końcowe

 • Art. 58. Przepisy przejściowe dotyczące postepowań oraz umów na wyłączność
 • Art. 59. Termin na opracowanie Polityki otwartego dostępu do danych badawczych
 • Art. 60. Uchylenie przepisów wykonawczych; Program Otwierania Danych. Centralne repozytorium
 • Art. 61. Limit wydatków budżetu państwa
 • Art. 62. Derogacja
 • Art. 63. Wejście w życie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 346
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 440 g
 • ISBN: 978-83-8291-117-6
 • EAN: 9788382911176
 • Kod serwisu: 00935100

Kategorie