Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo. Praxis

 • Seria: Praxis
 • Wydanie: 3
 • Rok: 2018
Promocyjna cena
%
 • 296,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 296,65 zł
  Cena katalogowa: 349,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z... więcej ›

Opis książki

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotować umowę, pismo procesowe, opinię prawną czy strategię działania.

W kolejnym – 3. wydaniu – publikacji Autorzy uwzględnili zmiany wprowadzane m.in.:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1), które dotyczy zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i zgodności ich przetwarzania z prawem;
 • ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027), dotyczącą wprowadzenia indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest ZUS;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1653), który dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 1296), który dotyczy wprowadzenia możliwości wnoszenia sprzeciwu co do części nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1868), który dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także wprowadzenia obowiązku przekierowania osoby uprawnionej przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy oraz wprowadza nowe uprawnienia i obowiązki dla powiatów;
 • projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk sejmowy Nr 1995), której celem jest przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, z zachowaniem możliwości wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej na wniosek pracownika; ponadto planowana nowelizacja umożliwi pracodawcy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika (dokumentacji pracowniczej) w wybranej przez siebie postaci – papierowej lub elektronicznej, a także prowadzenie poszczególnych rejestrów i ewidencji wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej jednego pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej; ustalono także obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że przepisy odrębne przewidują dłuższy okres przechowywania; planowane wejście w życie zmiany to 1.1.2019 r.;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk sejmowy Nr 2064), który dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK, wprowadzenia przepisów mających skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

Przedstawiona publikacja składa się z 4 części.

W Części A – komentarzu praktycznym do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa pracy Autorzy omawiają m.in.:

 • zasady i źródła prawa pracy,
 • podstawy zatrudnienia,
 • prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji,
 • umowę o pracę,
 • zmianę warunków umowy o pracę,
 • restrukturyzację zatrudnienia,
 • prawne aspekty wynagrodzenia pracowników,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • regulamin pracy,
 • przeciwdziałanie przeciwko lobbingowi,
 • zakaz konkurencji,
 • odpowiedzialność pracodawcy,
 • czas pracy,
 • urlopy wypoczynkowe oraz inne zwolnienia z pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Części B przedstawione zostały wzory umów i pism z zakresu prawa pracy materialnego, np.:

 • podstawy zatrudnienia (m.in. umowa zlecenia, o dzieło, o samozatrudnienie),
 • prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji,
 • ustanie stosunku pracy (m.in. wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, w trybie art. 52 KP),
 • prawne aspekty wynagradzania pracowników (regulamin wynagradzania i premiowania),
 • zatrudnianie szczególnych grup pracowników (m.in. umowa o pracę z pracownikiem młodocianym dot. przygotowania zawodowego, zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w celu przygotowania zawodowego, umowa o pracę z osobą niepełnosprawną).

W Części C przedstawiony został Komentarz praktyczny do procesowego prawa pracy, w którym omówione zostało m.in.:

 • postępowanie ugodowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • postępowanie odwoławcze,
 • postępowanie egzekucyjne.

W Części D omówiono wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy, np.:

 • postępowanie ugodowe w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. protokół z posiedzenia wyborczego zakładowej komisji pojednawczej, powiadomienie pracownika o ustawowym terminie zakończenia postępowania, wezwanie przedsądowe do zapłaty należności),
 • umowę o pracę (pozew o dopuszczenie do pracy),
 • przeciwdziałanie mobbingowi w pracy (pozew pracownika o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania z powodu mobbingu w pracy),
 • prawne aspekty wynagrodzenia pracowników (m.in. pozew pracownika o zapłatę wynagrodzenia za pracę i równowartość innych świadczeń, pozew pracownika o zapłatę wynagrodzenia – nagrodę jubileuszową, pozew pracownika o spełnienie przez pracodawcę świadczenia niepieniężnego lub zapłatę),
 • koszty w sprawach z zakresu prawa pracy [wniosek powoda (pracodawcy – pracownika) o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych],
 • reprezentację stron w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu).

Jednym z największych atutów Komentarza jest zespół autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny model wykładni z praktycznym, uwzględniającym perspektywę naukową, doktrynalną, a także eksperckie doświadczenie współpracy ze związkami zawodowymi, kompetencje z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz wieloletnie doświadczenie pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców:

 • sędziów sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • pracodawców,
 • specjalistów do spraw BHP,
 • przedstawicieli związków zawodowych,
 • społecznych inspektorów pracy,
 • pracowników,
 • aplikantów wszystkich zawodów prawniczych,
 • słuchaczy studiów podyplomowych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Praxis
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1616
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2120 g
 • ISBN: 978-83-812-8661-9
 • EAN: 9788381286619
 • Kod serwisu: 00753700

Kategorie

Tagi