Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w procesie cywilnym. Czynności i przebieg postępowania. System Postępowania Cywilnego. Tom 3B

Promocyjna cena
%
 • 381,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 359,20 zł
  Cena katalogowa: 449,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Dokładne i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących czynności i przebiegu postępowania przed sądem pierwszej instancji w procesie cywilnym... więcej ›

Opis książki

Tom 3B z serii System Postępowania Cywilnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w procesie cywilnym – Czynności i przebieg postępowania zawiera szczegółowe i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących czynności i przebiegu postępowania przed sądem pierwszej instancji w procesie cywilnym.

W publikacji zostały omówione następujące zagadnienia:

 • koszty w postępowaniu cywilnym – pojęcie kosztów postępowania; definicja; rodzaje kosztów; zasady ponoszenia kosztów; zwolnienie; zagadnienie kosztów sądowych w postępowaniu zabezpieczającym; zagadnienie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym;
 • czynności procesowepojęcie i rodzaje – pojęcie, rodzaje i cechy czynności procesowych, wadliwość czynności procesowych;
 • pisma procesowe – forma czynności procesowych; forma pisemna a zagadnienie formalizmu procesowego; elementy formalne pisma procesowego; cele formalizacji konstrukcji czynności dokonywanych pisemnie; poszczególne wymagania formalne; wykładnia oświadczeń składanych w pismach procesowych; procedura sanacyjna;
 • doręczenia – czynność doręczenia i zasady dokonywania doręczeń w postępowaniu cywilnym; czas i miejsce doręczenia; sposoby dokonywania doręczeń przez sąd; doręczenia elektroniczne; doręczenia bezpośrednie;
 • posiedzenia sądowe – rodzaje posiedzeń; praktyczny wymiar zasady jawności posiedzeń sądowych; rola przewodniczącego w związku z posiedzeniem sądowym; miejsce posiedzenia sądowego; udokumentowanie przebiegu posiedzenia sądowego; środki przymusu;
 • terminy; uchybienie i przywrócenie terminu – pojęcie terminu w prawie procesowym; klasyfikacje terminów prawa procesowego; zachowanie terminu prekluzyjnego; przedłużenie i skrócenie terminu; przywrócenie terminu;
 • przebieg procesu
 • wszczęcie postępowania – pojęcie wszczęcia postępowania; wytoczenie powództwa;
 • pojęcia „powództwo”, „pozew” – prawo do powództwa; powództwo a pozew;
 • rodzaje powództw – powództwo o świadczenie, powództwo o ustalenie, powództwa o ukształtowanie; powództwo o świadczenie, ustalenie oraz powództwa o ukształtowanie – zestawienie podobieństw i różnic (problemy graniczne);
 • kumulacja i rozdrobnienie roszczeń – dopuszczalność przedmiotowej kumulacji roszczeń; skutki kumulacji roszczeń; ograniczenia kumulacji roszczeń w postępowaniu uproszczonym; kumulacja roszczeń w postępowaniu nieprocesowym; rozdrabnianie roszczeń;
 • skutki wniesienia pozwu i doręczenia odpisu pozwu –skutki procesowe wniesienia pozwu; skutki materialnoprawne wniesienia pozwu; skutki doręczenia odpisu pozwu;
 • odrzucenie powództwa – odrzucenie powództwa w I instancji; odrzucenie powództwa w instancji odwoławczej; postanowienia o odrzuceniu powództwa (forma); skutki prawne odrzucenia powództwa;
 • przedmiotowa zmiana powództwa – przedmiotowa zmiana powództwa w pierwszoinstancyjnym postępowaniu procesowym zwykłym; przedmiotowa zmiana powództwa w postępowaniach odrębnych;
 • cofnięcie pozwu – rodzaje cofnięcia pozwu, cofnięcie w części i w całości, cofnięcie połączone ze zrzeczeniem się roszczenia; legitymacja do cofnięcia pozwu; forma oświadczenia o cofnięciu; ramy czasowe cofnięcia pozwu; cofnięcie oświadczenia o cofnięciu pozwu lub zrzeczeniu się roszczenia; kontrola cofnięcia pozwu; skutki cofnięcia pozwu; skutki zrzeczenia się roszczenia; cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, cofnięcie środków zaskarżenia;
 • obrona pozwanego w procesie cywilnym – ustosunkowanie pozwanego do powództwa; pojęcie obrony i środki obrony pozwanego; bierne zachowanie pozwanego w procesie cywilnym i jego skutki; uznanie powództwa; zaprzeczenie; zarzuty; powództwo wzajemne;
 • postępowanie pojednawcze – zagadnienie ogólne – wybrane aspekty historyczne; funkcje postępowania pojednawczego; postępowanie pojednawcze – charakter sprawy cywilnej; forma, tryb i zasady postępowania pojednawczego; zakończenie postępowania pojednawczego; koszty postępowania pojednawczego;
 • mediacja – rodzaje alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów; zasady postępowania mediacyjnego; sposoby zainicjowania mediacji: mediacja sądowa, pozasądowa; sposoby prowadzenia mediacji; finalizacja mediacji;
 • ugoda sadowa – charakter prawny ugody; dopuszczalność zawarcia ugody; treść ugody; ugoda co do roszczeń nieobjętych przedmiotem postępowania; zakres podmiotowy ugody; ramy czasowe dla zawarcia ugody w postępowaniu rozpoznawczym; skutki ugody; kontrola sądu;
 • organizacja postępowania – wymiana pism przygotowawczych; tryb sformalizowany organizacji postępowania; plan rozprawy; tryb pragmatyczny organizacji postępowania;
 • rozprawa – rozprawa jako posiedzenie jawne; przygotowanie rozprawy; przebieg rozprawy; rozprawa oddzielna; połączenie spraw; ograniczenie rozprawy;
 • zawieszenie postępowania – zawieszenie postępowania z mocy prawa; obligatoryjne zawieszenie z urzędu; zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na śmierć pełnomocnika procesowego; obligatoryjne zawieszenie na wniosek pozwanego za długi spadku spadkobiercy oraz na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; zawieszenie postępowania cywilnego na zgodny wniosek stron; skutki zawieszenia postępowania; podjęcie zawieszonego postępowania z urzędu oraz na wniosek; umorzenie zawieszonego postępowania;
 • umorzenie postępowania – definicje doktrynalne umorzenia postępowania; pojęcie umorzenie postępowania w orzecznictwie sądowym; umorzenie postępowania unormowane w art. 355 KPC; umorzenie postępowania unormowane w art. 182 KPC; umorzenie postępowania unormowane w przepisach szczególnych; zakres umorzenia; forma orzeczenia o umorzeniu postępowania.

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z dziedziny prawa cywilnego procesowego, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także – co niezwykle cenne – praktycy.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego procesowego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Postępowania Cywilnego
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1008
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1480 g
 • ISBN: 978-83-8356-249-0
 • EAN: 9788383562490
 • Kod serwisu: 0A003500

Kategorie