Sprawdź fragment

Aktualny stan prawny!

Bestseller

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego. Tom 8

Sprawdź fragment

Aktualny stan prawny!

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie postępowania zabezpieczającego, którego istotą jest stworzenie warunków dla późniejszego zaspokojenia roszczenia wierzyciela i postępowania egzekucyjnego, które umożliwia wierzycielowi zaspokojenie jego roszczenia w drodze przymusu państwowego... więcej ›

Opis książki

Tom 8 z serii System Postępowania Cywilnego zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących postępowania zabezpieczającego, którego istotą jest stworzenie warunków dla późniejszego zaspokojenia roszczenia wierzyciela i postępowania egzekucyjnego, które umożliwia wierzycielowi zaspokojenie jego roszczenia w drodze przymusu państwowego.

Publikacja została podzielona na dwie części:

 • Postępowanie zabezpieczające, w ramach którego omówiono:
  • przepisy ogólne (w tym: pojęcie postępowania zabezpieczającego, jego cel i funkcje, istotę, skutki dokonania zabezpieczenia, rodzaje, przedmiot, przesłanki, granice, tytuł i upadek zabezpieczenia, udzielenie zabezpieczenia na wniosek bądź z urzędu oraz czas jego trwania, rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie i udzielone na tej podstawie postanowienie),
  • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
  • a także inne zagadnienia szczegółowe odnoszące się do postępowania zabezpieczającego;
 • Postępowanie egzekucyjne, w którym przedstawiono zagadnienia dotyczące:
  • przepisów ogólnych (w tym pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego, rodzaje i sposoby egzekucji sądowej, a także porównanie postępowania egzekucyjnego z postępowaniem: cywilnym rozpoznawczym, egzekucyjnym w administracji, upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym);
  • organów egzekucyjnych – komornika sądowego i sądu oraz ich właściwości: rzeczowej, funkcjonalnej, miejscowej, wniosków i oświadczeń, wysłuchania oraz podjęcia czynności przez komornika;
  • skargi na czynności komornika sądowego jako podstawowego środka zaskarżenia czynności bądź zaniechań tego organu egzekucyjnego;
  • zbiegu egzekucji, zagadnień dotyczących tytułów egzekucyjnych i klauzuli wykonalności (kompleksowa analiza zawiera omówienie m.in. zbiegu egzekucji i zabezpieczenia, egzekucji sądowej i administracyjnej, zbiegu egzekucji sądowych do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw);
  • tytułów wykonawczych zwykłych i szczególnych oraz deklaratywnej i konstytutywnej klauzuli wykonalności, a także postępowania w sprawie jej nadania oraz przysługujących środków zaskarżenia;
  • zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego jako mechanizmu pozwalającego na wykonanie orzeczenia, wykonalnego w państwie członkowskim pochodzenia orzeczenia w państwie jego wykonania, bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków;
  • stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, które jako instrument prawa europejskiego ma ułatwić dochodzenie należności z tytułu roszczeń bezspornych;
  • zaświadczeń dotyczących ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych, a także orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń i orzeczeń, oraz orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych;
  • tytułów wykonawczych w postaci wyciągów z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych (omówiono m.in. kwestie intertemporalne, wykonalność i wykonywanie tytułów pochodzących od państw będących oraz niebędących stroną Protokołu haskiego z 2007 r. według przepisów rozporządzenia Nr 4/2009);
  • wszczęcia egzekucji i dalszych czynności egzekucyjnych;
  • zawieszenia i umorzenia postępowania, co zależne jest od charakteru przeszkody, która może być trwała bądź przemijająca;
  • ograniczenia egzekucji;
  • powództw przeciwegzekucyjnych, w zakresie których wyróżniono powództwo opozycyjne i ekscydencyjne;
  • egzekucji z: ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności, innych praw majątkowych, nieruchomości, statków morskich; uproszczonej egzekucji z nieruchomości (omówiono przedmiot egzekucji, a także jej przebieg);
  • wyjawienia majątku, umożliwiającego uzyskanie informacji o majątku dłużnika, którego spieniężenie pozwalałoby na zaspokojenie wierzytelności;
  • podziału sumy uzyskanej z egzekucji (w tym m.in. wskazanie charakteru prawnego przywilejów egzekucyjnych i ustalenie ich zakresu, planu podziału, kategorii należności, szczególnie uprzywilejowanych wierzycieli, wyróżnienie na podstawie kryterium przedmiotowego przywilejów ogólnych i szczególnych);
  • egzekucji świadczeń niepieniężnych;
  • przepisów szczególnych o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców;
  • egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (wszczęcie i przebieg postępowania, prawo pierwokupu, a także zbieg egzekucji sądowych do tej samej nieruchomości);
  • egzekucji świadczeń alimentacyjnych mających zaspokoić potrzeby osób, które nie mogą samodzielnie się utrzymać;
  • kosztów postępowania egzekucyjnego (omówiono m.in. takie zagadnienia jak funkcje, zasady i rodzaje kosztów, koszty komornicze i sądowe).

W publikacji uwzględniono najnowszy stan prawny i planowane zmiany odnoszące się do postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego wynikające m.in. z:

 • ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r. poz. 2070 ze zm.) – wprowadzenie usprawnień w zakresie zajęć wierzytelności z rachunku bankowego, rachunku prowadzonego przez skok oraz z wierzytelności z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach;
 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw – umożliwienie prowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji. Planowane zmiany są niezwykle istotne ze względu na konieczność cyfryzacji związaną ze stanem epidemii, ale też umożliwią przyspieszenie postępowań sądowych. Zmiany mają też zapewnić większą efektywność i transparentność prowadzonych postępowań.

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z dziedziny prawa cywilnego procesowego, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także – co niezwykle cenne – praktycy.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego procesowego, zwłaszcza postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.


System Postępowania Cywilnego to:

 • kompleksowe i praktyczne omówienie przepisów prawa procesowego cywilnego przydatne osobom obsługującym podmioty zarówno instytucjonalne, jak i indywidualne;
 • szybsza i łatwiejsza obsługa podmiotu: w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z poszczególnymi etapami postępowania cywilnego;
 • argumenty do obrony racji klienta:
 • praktyczne – wskazanie: konkretnych orzeczeń przydatnych w danej sytuacji oraz sposobów rozwiązywania problemów wynikających z codziennej praktyki;
 • teoretyczne – omówienia poszczególnych zagadnień przez specjalistów z danego tematu: praktyków, a jednocześnie teoretyków prawa, oraz przedstawienie poglądów doktryny w danej materii, do wykorzystania przy poparciu własnych racji;
 • autorzy – praktycy oraz teoretycy prawa procesowego cywilnego: radcowie prawni, adwokaci, sędziowie;
 • aktualny stan prawny;
 • łatwość korzystania z książki – czytelny układ graficzny, wewnętrzne spisy treści, numery brzegowe, indeks rzeczowy, w jednym tomie zebrane omówienia zagadnień dotyczących danego etapu postępowania cywilnego.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Część I. Postępowanie zabezpieczające

Rozdział 1. Przepisy ogólne postępowania zabezpieczającego

 • 1.1. Pojęcie postępowania zabezpieczającego
 • 1.2. Cel i funkcje postępowania zabezpieczającego
 • 1.3. Sposób regulacji postępowania zabezpieczającego
 • 1.4. Istota postępowania zabezpieczającego
 • 1.5. Skutki dokonania zabezpieczenia
  • 1.5.1. Uwagi ogólne
  • 1.5.2. Przerwa biegu przedawnienia
  • 1.5.3. Obowiązek naprawienia szkody w związku z udzieleniem zabezpieczenia
 • 1.6. Minimalna uciążliwość zabezpieczenia
 • 1.7. Rodzaje zabezpieczeń
 • 1.8. Zakres spraw, w których dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia
 • 1.9. Przedmiot zabezpieczenia
 • 1.10. Podmioty uprawnione do domagania się zabezpieczenia
 • 1.11. Przesłanki zabezpieczenia
  • 1.11.1. Uwagi ogólne
  • 1.11.2. Uprawdopodobnienie roszczenia
  • 1.11.3. Dopuszczalność zabezpieczenia roszczenia
  • 1.11.4. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia
 • 1.12. Udzielenie zabezpieczenia na wniosek lub z urzędu
  • 1.12.1. Uwagi ogólne
  • 1.12.2. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia – wymogi formalne
  • 1.12.3. Wybór sposobu zabezpieczenia
  • 1.12.4. Skutki braków formalnych wniosku i przesłanek procesowych
 • 1.13. Czas udzielenia zabezpieczenia
 • 1.14. Granice zabezpieczenia – charakter antycypacyjny zabezpieczenia
 • 1.15. Termin wyznaczony dla złożenia pisma o udzielenie zabezpieczenia
 • 1.16. Sposób rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
  • 1.16.1. Uwagi ogólne
  • 1.16.2. Etapy postępowania zabezpieczającego
  • 1.16.3. Zakres kognicji sądu rozpoznającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia
  • 1.16.4. Dopuszczalność wydania postanowienia przez referendarza sądowego
  • 1.16.5. Właściwość sądu do udzielenia zabezpieczenia
 • 1.17. Organ dokonujący zabezpieczenia
 • 1.18. Tytuł zabezpieczenia
 • 1.19. Uzależnienie wykonania postanowienia o zabezpieczeniu od kaucji
 • 1.20. Doręczenie postanowienia o udzieleniu i odmowie udzielenia zabezpieczenia
 • 1.21. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
 • 1.22. Uchylenie lub zmiana postanowienia
 • 1.23. Egzekucja postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
 • 1.24. Zabezpieczenie a majątek wspólny
 • 1.25. Upadek zabezpieczenia
 • 1.26. Koszty postępowania zabezpieczającego

Rozdział 2. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

 • 2.1. Przedmiot zabezpieczenia
 • 2.2. Konserwacyjne i nowacyjne zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • 2.3. Konstrukcja sumy zabezpieczenia
 • 2.4. Podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
  • 2.4.1. Wyłączenie dopuszczalności zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Państwa
  • 2.4.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o przedmiotowych ograniczeniach egzekucji
 • 2.5. Sposoby konserwacyjnego zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
  • 2.5.1. Zamknięty katalog sposobów zabezpieczenia
  • 2.5.2. Zajęcie ruchomości
  • 2.5.3. Zbycie ruchomości zajętej w ramach zabezpieczenia konserwacyjnego
  • 2.5.4. Inne sposoby zabezpieczenia skierowanego do praw rzeczowych obowiązanego
   • 2.5.4.1. Ustanowienie hipoteki przymusowej
   • 2.5.4.2. Ustanowienie hipoteki morskiej i zajęcie (areszt) statku morskiego
   • 2.5.4.3. Zakaz zbywania lub obciążania prawa
   • 2.5.4.4. Zarząd przymusowy
  • 2.5.5. Zajęcie wierzytelności
   • 2.5.5.1. Ogólne reguły zajęcia wierzytelności w postępowaniu zabezpieczającym
   • 2.5.5.2. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego na podstawie przepisów KPC
   • 2.5.5.3. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • 2.5.6. Zajęcie innych praw majątkowych
 • 2.6. Zabezpieczenie nowacyjne roszczeń pieniężnych
  • 2.6.1. Zamknięty katalog roszczeń
  • 2.6.2. Zabezpieczenie nowacyjne roszczeń alimentacyjnych
  • 2.6.3. Nowacyjne zabezpieczanie roszczeń związanych z deliktem
  • 2.6.4. Inne roszczenia pieniężne podlegające zabezpieczeniu nowacyjnemu
 • 2.7. Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego na podstawie nakazu zapłaty oraz wyroku wydanego w postępowaniu w sprawach gospodarczych
 • 2.8. Szczególna regulacja wyroku wydawanego po nowacyjnym zabezpieczeniu roszczenia pieniężnego
 • 2.9. Upadek zabezpieczenia roszczenia pieniężnego

Rozdział 3. Inne wypadki zabezpieczenia

 • 3.1. Wprowadzenie
 • 3.2. Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych
  • 3.2.1. Uwagi ogólne
  • 3.2.2. Katalog sposobów zabezpieczenia
  • 3.2.3. Określenie sposobu zabezpieczenia
  • 3.2.4. Dopuszczalne sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych
   • 3.2.4.1. Uwagi ogólne
   • 3.2.4.2. Unormowanie praw i obowiązków stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania
   • 3.2.4.3. Zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem
   • 3.2.4.4. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania zmierzającego do wykonania orzeczenia
   • 3.2.4.5. Uregulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem
   • 3.2.4.6. Nakazanie wpisania stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze
   • 3.2.4.7. Zakaz publikacji w sprawach o ochronę dóbr osobistych
   • 3.2.4.8. Zabezpieczenie mające na celu zaprzestanie wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa
   • 3.2.4.9. Zabezpieczenie wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie
   • 3.2.4.10. Nakazanie wydania małżonkowi potrzebnych mu przedmiotów
 • 3.3. Doręczenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia
 • 3.4. Upadek zabezpieczenia

Część II. Postępowanie egzekucyjne

Rozdział 4. Zagadnienia ogólne

 • 4.1. Wprowadzenie
 • 4.2. Pojęcie oraz cel postępowania egzekucyjnego i egzekucji
 • 4.3. Rodzaje i sposoby egzekucji sądowej
 • 4.4. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu egzekucyjnym
 • 4.5. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie cywilne rozpoznawcze
 • 4.6. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie egzekucyjne w administracji
 • 4.7. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie upadłościowe
 • 4.8. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie restrukturyzacyjne

Rozdział 5. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie egzekucyjne w ogólności

 • 5.1. Uwagi ogólne
 • 5.2. Organy egzekucyjne
  • 5.2.1. Komornik
  • 5.2.2. Sąd
 • 5.3. Właściwość organów egzekucyjnych
  • 5.3.1. Właściwość rzeczowa i funkcjonalna
  • 5.3.2. Właściwość miejscowa
   • 5.3.2.1. Uwagi wstępne
   • 5.3.2.2. Właściwość wyznaczona miejscem zamieszkania lub siedzibą dłużnika
   • 5.3.2.3. Właściwość wyznaczona miejscem położenia rzeczy
   • 5.3.2.4. Właściwość wyznaczona miejscem, w którym rzecz się znajduje
   • 5.3.2.5. Właściwość wynikająca z miejsca dokonania czynności
   • 5.3.2.6. Właściwość przemienna
  • 5.3.3. Prawo wyboru komornika
 • 5.4. Wyłączenie komornika
  • 5.4.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.4.2. Wyłączenie komornika z mocy prawa
  • 5.4.3. Wyłączenie komornika na jego żądanie lub wniosek strony
  • 5.4.4. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia komornika
 • 5.5. Nadzór judykacyjny nad komornikiem
 • 5.6. Dokonywanie doręczeń
 • 5.7. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym, wysłuchanie oraz podjęcie czynności przez komornika
  • 5.7.1. Wnioski, oświadczenia i ich forma
  • 5.7.2. Wysłuchanie strony
  • 5.7.3. Podjęcie czynności przez komornika
 • 5.8. Informowanie wierzyciela o postępowaniach egzekucyjnych
 • 5.9. Uprawnienia komornika w zakresie uzyskiwania informacji
 • 5.10. Środki przymusu stosowane przez organ egzekucyjny i pomoc udzielana komornikowi
  • 5.10.1. Grzywna
  • 5.10.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy
  • 5.10.3. Upomnienie, wydalenie i grzywna – art. 764 KPC
  • 5.10.4. Udzielanie pomocy komornikowi przez Policję i inne organy
 • 5.11. Zawiadamianie stron o czynnościach i wysokości egzekwowanej należności
 • 5.12. Pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia czynności dokonywanej przez komornika

Rozdział 6. Skarga na czynności komornika

 • 6.1. Charakter skargi na czynności komornika
 • 6.2. Dopuszczalność wniesienia skargi na czynności komornika
 • 6.3. Skarga na czynności komornika a nadzór judykacyjny sądu
 • 6.4. Wniesienie skargi na czynności komornika – legitymacja
 • 6.5. Skarga na czynności komornika a inne środki zaskarżenia
  • 6.5.1. Skarga na czynności komornika a zażalenie
  • 6.5.2. Skarga na czynności komornika a powództwo ekscydencyjne
  • 6.5.3. Skarga na czynności komornika a wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej
 • 6.6. Zakres skarżenia
  • 6.6.1. Działanie komornika
  • 6.6.2. Zaniechanie komornika
 • 6.7. Wymogi formalne skargi na czynności komornika
  • 6.7.1. Wymogi formalne i formularz skargi
  • 6.7.2. Termin
  • 6.7.3. Opłata
 • 6.8. Autokontrola
 • 6.9. Właściwość sądu
 • 6.10. Wniesienie skargi a zawieszenie postępowania
 • 6.11. Doręczanie skargi na czynności komornika
 • 6.12. Rozpoznanie skargi na czynności komornika. Postanowienie o oddaleniu skargi na czynności komornika
 • 6.13. Zażalenie na postanowienie sądu po rozpoznaniu skargi na czynności komornika
 • 6.14. Obciążenie komornika kosztami postępowania wywołanego skargą
 • 6.15. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika a uwzględnienie skargi na czynności komornika

Rozdział 7. Zbieg egzekucji w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

 • 7.1. Pojęcie i cel regulacji z zakresu zbiegu egzekucji
  • 7.1.1. Ustawowe regulacje szczególne zbiegu egzekucji w KPC
  • 7.1.2. Przedmiot zbiegu egzekucji
  • 7.1.3. Tożsamość podmiotowa
  • 7.1.4. Zbieg egzekucji i zabezpieczenia
 • 7.2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
  • 7.2.1. Obowiązujące regulacje w zakresie zbiegu egzekucji i ich ostatnie nowelizacje
  • 7.2.2. Ustalenie organu prowadzącego łączną egzekucję
  • 7.2.3. Czynności organu w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej
   • 7.2.3.1. Przejęcie egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny
   • 7.2.3.2. Prowadzenie dalszej egzekucji przez organ administracyjny
 • 7.3. Prowadzenie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 773 § 2 KPC
  • 7.3.1. Skutek zbiegu egzekucji
  • 7.3.2. Rozstrzygnięcie o zbiegu egzekucji
  • 7.3.3. Obowiązki stron postępowania egzekucyjnego w razie zbiegu egzekucji; status prawny dłużnika
  • 7.3.4. Koszty egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji
   • 7.3.4.1. Ustalenie opłaty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym a ustanowienie opłaty w postępowaniu sądowym
   • 7.3.4.2. Przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia a koszty
   • 7.3.4.3. Ustalenie kosztów egzekucji
   • 7.3.4.4. Egzekwowanie kosztów egzekucji administracyjnej w egzekucji sądowej
 • 7.4. Zbieg egzekucji sądowych do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw

Rozdział 8. Tytuł wykonawczy i klauzula wykonalności

 • 8.1. Pojęcie i funkcje tytułu wykonawczego
 • 8.2. Tytuły wykonawcze zwykłe
  • 8.2.1. Tytuły egzekucyjne
  • 8.2.2. Rodzaje tytułów egzekucyjnych
   • 8.2.2.1. Kryteria klasyfikacji tytułów egzekucyjnych
   • 8.2.2.2. Orzeczenia sądowe i ugody zawarte przed sądem
   • 8.2.2.3. Inne orzeczenia, ugody i akty
   • 8.2.2.4. Akty notarialne
  • 8.2.3. Klauzula wykonalności
   • 8.2.3.1. Istota i funkcje klauzuli wykonalności
   • 8.2.3.2. Treść klauzuli wykonalności
   • 8.2.3.3. Klauzule deklaratywne i konstytutywne
 • 8.3. Tytuły wykonawcze szczególne
 • 8.4. Postać tytułu wykonawczego
 • 8.5. Wykonalność tytułu wykonawczego
  • 8.5.1. Zakres wykonalności
  • 8.5.2. Upadek tytułu wykonawczego
 • 8.6. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności
  • 8.6.1. Charakter postępowania o nadanie klauzuli wykonalności
  • 8.6.2. Funkcje postępowania klauzulowego
  • 8.6.3. Przepisy dotyczące postępowania klauzulowego
  • 8.6.4. Podmioty postępowania klauzulowego
   • 8.6.4.1. Sąd – właściwość i skład
   • 8.6.4.2. Referendarz sądowy
   • 8.6.4.3. Strony postępowania klauzulowego
  • 8.6.5. Wszczęcie postępowania klauzulowego na wniosek
  • 8.6.6. Wszczęcie postępowania klauzulowego z urzędu
  • 8.6.7. Posiedzenia, wysłuchanie i terminy
  • 8.6.8. Zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym
   • 8.6.8.1. Zagadnienia ogólne
   • 8.6.8.2. Oczywista niezasadność wniosku
   • 8.6.8.3. Przedawnienie roszczenia
   • 8.6.8.4. Zdarzenie, od którego zależy wykonanie tytułu egzekucyjnego
  • 8.6.9. Postanowienia w postępowaniu klauzulowym
   • 8.6.9.1. Zagadnienia ogólne
   • 8.6.9.2. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności
   • 8.6.9.3. Postanowienie o odmowie nadania klauzuli wykonalności
   • 8.6.9.4. Doręczenia w postępowaniu klauzulowym
   • 8.6.9.5. Uzasadnienie postanowienia
  • 8.6.10. Zażalenie w postępowaniu klauzulowym
  • 8.6.11. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
  • 8.6.12. Pozostałe środki zaskarżenia
  • 8.6.13. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
   • 8.6.13.1. Podstawy nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
   • 8.6.13.2. Odmienności postępowania
  • 8.6.14. Nadanie klauzuli w związku z przejściem uprawnienia lub obowiązku
   • 8.6.14.1. Podstawy nadania klauzuli wykonalności
   • 8.6.14.2. Odmienności postępowania
  • 8.6.15. Nadanie klauzuli przeciwko wspólnikowi spółki osobowej
  • 8.6.16. Klauzula wykonalności przeciwko partnerowi prywatnemu
 • 8.7. Ponowne wydanie tytułu wykonawczego
  • 8.7.1. Zagadnienia ogólne
  • 8.7.2. Postępowanie o wydanie dalszego tytułu wykonawczego
  • 8.7.3. Postępowanie o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

Rozdział 9. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego

 • 9.1. Uwagi ogólne
 • 9.2. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
  • 9.2.1. Uwagi ogólne
  • 9.2.2. Zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy
  • 9.2.3. Bezsporność roszczenia
  • 9.2.4. Dodatkowe wymogi formalne. Standardy postępowania
  • 9.2.5. Nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
  • 9.2.6. Środki zaskarżenia od postanowienia w przedmiocie wydania zaświadczenia ETE
  • 9.2.7. Uchylenie i sprostowanie zaświadczenia ETE
  • 9.2.8. Utrata lub ograniczenie wykonalności tytułu, co do którego wydano zaświadczenia ETE
 • 9.3. Wykonywanie tytułów zaopatrzonych w zaświadczenie ETE
  • 9.3.1. Uwagi ogólne
  • 9.3.2. Wykonanie zaświadczenia ETE w świetle przepisów rozporządzenia
  • 9.3.3. Wykonanie zaświadczenia ETE w świetle przepisów prawa krajowego
   • 9.3.3.1. Uwagi ogólne
   • 9.3.3.2. Zawieszenie lub ograniczenie wykonania
   • 9.3.3.3. Umorzenie postępowania
   • 9.3.3.4. Odmowa wykonalności
   • 9.3.3.5. Dostosowanie wykonania

Rozdział 10. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty

 • 10.1. Wprowadzenie
 • 10.2. Stwierdzenie wykonalności
  • 10.2.1. Przesłanki stwierdzenia wykonalności
  • 10.2.2. Tryb stwierdzenia wykonalności
  • 10.2.3. Zaskarżalność postanowienia w przedmiocie stwierdzenia wykonalności
 • 10.3. Wykonywanie ENZ
  • 10.3.1. Uwagi wstępne
  • 10.3.2. Wykonanie ENZ w świetle przepisów rozporządzenia
  • 10.3.3. Wykonanie ENZ w świetle przepisów prawa krajowego
   • 10.3.3.1. Uwagi ogólne
   • 10.3.3.2. Zawieszenie lub ograniczenie wykonania
   • 10.3.3.3. Umorzenie postępowania
   • 10.3.3.4. Odmowa wykonalności
   • 10.3.3.5. Dostosowanie wykonania

Rozdział 11. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

 • 11.1. Wprowadzenie
 • 11.2. Zakres zastosowania pojęcia „drobnych roszczeń"
 • 11.3. Właściwość sądu
 • 11.4. Przebieg postępowania
 • 11.5. Postać zaświadczenia
 • 11.6. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia

Rozdział 12. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych

 • 12.1. Wprowadzenie
 • 12.2. Zagadnienia intertemporalne
 • 12.3. Zakres zastosowania rozporządzenia Nr 1215/2012
 • 12.4. Uznawanie i wykonanie na terytorium RP tytułów wykonawczych pochodzących z innych państw członkowskich UE
 • 12.5. Uznawanie i wykonanie tytułów wykonawczych pochodzących od sądów polskich w innych państw członkowskich UE
  • 12.5.1. Uwagi wstępne
  • 12.5.2. Właściwość i skład sądu
  • 12.5.3. Postać zaświadczenia
  • 12.5.4. Doręczanie zaświadczenia
  • 12.5.5. Przesłanki wydania zaświadczenia i jego treść

Rozdział 13. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych

 • 13.1. Wprowadzenie
 • 13.2. Przepisy przejściowe oraz stosunek do innych instrumentów prawa europejskiego
 • 13.3. Wykonalność i wykonywanie tytułów pochodzących od państw będących
 • stroną Protokołu haskiego według przepisów rozporządzenia Nr 4/2009
  • 13.3.1. Wykonanie w innym państwie członkowskim orzeczenia pochodzącego od państwa członkowskiego będącego stroną Protokołu haskiego
  • 13.3.2. Odnowa lub zawieszenie wykonania
  • 13.3.3. Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia w świetle przepisów rozporządzenia
 • 13.4. Wykonalność i wykonywanie tytułów pochodzących od państw niebędących stroną Protokołu haskiego według przepisów rozporządzenia Nr 4/2009
 • 13.5. Przepisy wspólne rozporządzenia Nr 4/2009 dotyczące wykonalności i wykonywania tytułów pochodzących od państw będących i niebędących stroną Protokołu haskiego
 • 13.6. Przepisy prawa krajowego dotyczące wyciągów z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych
 • 13.7. Wykonanie tytułów wykonawczych opartych na wyciągach z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych w świetle przepisów prawa krajowego
  • 13.7.1. Wykonanie tytułów wykonawczych opartych na wyciągach z tytułów pochodzących od państw będących stroną Protokołu haskiego
  • 13.7.2. Zawieszenie wykonania
  • 13.7.3. Umorzenie postępowania
  • 13.7.4. Odmowa wykonalności
  • 13.7.5. Dostosowanie wykonania
 • 13.8. Wykonanie tytułów wykonawczych opartych na wyciągach z tytułów pochodzących od państw niebędących stroną Protokołu haskiego

Rozdział 14. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych

 • 14.1. Wprowadzenie
 • 14.2. Zakres zastosowania rozporządzenia Nr 606/2013
 • 14.3. Zaświadczenie
 • 14.4. Środki zaskarżenia
 • 14.5. Sprostowanie i uchylenie zaświadczenia

Rozdział 15. Wszczęcie egzekucji i inne czynności egzekucyjne

 • 15.1. Znaczenie pojęcia egzekucji. Uwagi wstępne
 • 15.2. Istota wszczęcia egzekucji
 • 15.3. Wszczęcie egzekucji na wniosek
  • 15.3.1. Legitymacja do złożenia wniosku. Zagadnienia wprowadzające
  • 15.3.2. Właściwość organów egzekucyjnych
  • 15.3.3. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji
   • 15.3.3.1. Forma wniosku i sposób jego złożenia
   • 15.3.3.2. Elementy obligatoryjne i fakultatywne wniosku
   • 15.3.3.3. Załączniki do wniosku
  • 15.3.4. Badanie wniosku
   • 15.3.4.1. Bezzasadność wniosku
   • 15.3.4.2. Weryfikacja wymogów formalnych wniosku i skutki jego braków
 • 15.4. Odmowa wszczęcia egzekucji
 • 15.5. Wszczęcie egzekucji z urzędu
 • 15.6. Wszczęcie egzekucji na żądanie (polecenie) właściwego organu
 • 15.7. Skutki złożenia wniosku (żądania, polecenia) o wszczęcie egzekucji
 • 15.8. Ustalenie majątku dłużnika
 • 15.9. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji
 • 15.10. Dalsze czynności egzekucyjne
 • 15.11. Uczestnictwo stron w czynnościach egzekucyjnych (świadkowie czynności Egzekucyjnych)
 • 15.12. Znaczenie opinii biegłego w toku czynności egzekucyjnych
 • 15.13. Otwarcie mieszkania i innych pomieszczeń
 • 15.14. Inne dalsze czynności egzekucyjne

Rozdział 16. Zawieszenie i umorzenie postępowania

 • 16.1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  • 16.1.1. Uwagi ogólne
  • 16.1.2. Zawieszenie postępowania z mocy prawa
  • 16.1.3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z urzędu lub na wniosek strony
  • 16.1.4. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek
  • 16.1.5. Wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności
 • 16.2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego
  • 16.2.1. Uwagi ogólne
  • 16.2.2. Umorzenie postępowania z mocy prawa
  • 16.2.3. Umorzenie postępowania z urzędu
  • 16.2.4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek stron
  • 16.2.5. Zażalenie
  • 16.2.6. Wysłuchanie stron

Rozdział 17. Ograniczenia egzekucji

 • 17.1. Istota ograniczeń egzekucji
 • 17.2. Ograniczenia przedmiotowe
  • 17.2.1. Przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania, w tym nauki i pracy dłużnika i jego rodziny – uwagi wprowadzające
   • 17.2.1.1. Przedmioty niezbędne dla codziennego funkcjonowania dłużnika i jego rodziny (art. 829 pkt 1–3 KPC)
   • 17.2.1.2. Przedmioty niezbędne i narzędzia niezbędne do nauki i pracy (art. 829 pkt 4–6 KPC)
   • 17.2.1.3. Produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego (art. 829 pkt 8 KPC)
   • 17.2.1.4. Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika (art. 829 pkt 9 KPC)
  • 17.2.2. Przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne
  • 17.2.3. Szczególne sumy, świadczenia, prawa i wierzytelności niepodlegające egzekucji
   • 17.2.3.1. Sumy i świadczenia na wydatki w sprawach służbowych
   • 17.2.3.2. Sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele
   • 17.2.3.3. Środki pochodzące z programów finansowanych z funduszy UE
   • 17.2.3.4. Prawa niezbywalne
   • 17.2.3.5. Świadczenia z ubezpieczeń osobowych i majątkowych
   • 17.2.3.6. Świadczenia z pomocy społecznej
   • 17.2.3.7. Wierzytelności przypadające wierzycielowi z budżetu państwa lub od NFZ
   • 17.2.3.8. Sumy przyznane orzeczeniem ETPC
   • 17.2.3.9. Świadczenia integracyjne
   • 17.2.3.10. Wierzytelności przysługujące spółdzielni mieszkaniowej wobec jej członków
  • 17.2.4. Wynagrodzenie za pracę
  • 17.2.5. Inne świadczenia
  • 17.2.6. Zasiłek pogrzebowy
  • 17.2.7. Ograniczenia egzekucji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
   • 17.2.7.1. Świadczenie postojowe
   • 17.2.7.2. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
   • 17.2.7.3. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej z NFZ
   • 17.2.7.4. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego
 • 17.3. Ograniczenia podmiotowe

Rozdział 18. Powództwa przeciwegzekucyjne

 • 18.1. Wprowadzenie. Cecha prawna powództw przeciwegzekucyjnych
 • 18.2. Powództwo opozycyjne
  • 18.2.1. Żądanie powództwa opozycyjnego
  • 18.2.2. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 KPC
  • 18.2.3. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 KPC
  • 18.2.4. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 KPC
  • 18.2.5. Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu pochodzącego od organu administracyjnego na podstawie art. 840 § 2 KPC
 • 18.3. Powództwo o zwolnienie od egzekucji (powództwo ekscydencyjne – interwencyjne – art. 841 i 842 KPC)
  • 18.3.1. Uwagi ogólne
  • 18.3.2. Podstawy powództwa
  • 18.3.3. Strony w procesie o zwolnienie od egzekucji (legitymacja procesowa)
  • 18.3.4. Termin do wytoczenia powództwa
 • 18.4. Zagadnienia procesowe
 • 18.5. Podsumowanie

Rozdział 19. Egzekucja z ruchomości

 • 19.1. Uwagi wstępne
 • 19.2. Przedmiot egzekucji z ruchomości
  • 19.2.1. Uwagi ogólne
  • 19.2.2. Czynności egzekucyjne w stosunku do zwierząt
 • 19.3. Organ właściwy do prowadzenia egzekucji z ruchomości
 • 19.4. Zajęcie egzekucyjne ruchomości
  • 19.4.1. Uwagi ogólne
  • 19.4.2. Tryb związany z zajęciem egzekucyjnym
   • 19.4.2.1. Dopuszczalność zajęcia ruchomości
   • 19.4.2.2. Sporządzenie protokołu zajęcia ruchomości
   • 19.4.2.3. Udział wierzyciela w zajęciu
  • 19.4.3. Skutki zajęcia ruchomości
  • 19.4.4. Obowiązki dłużnika w związku z zajęciem egzekucyjnym
  • 19.4.5. Przerwanie zajęcia egzekucyjnego
  • 19.4.6. Ponowne zajęcie
  • 19.4.7. Zajęcie pieniędzy
  • 19.4.8. Ustalenie wartości zajętych ruchomości
   • 19.4.8.1. Uwagi ogólne
   • 19.4.8.2. Zastrzeżenia do wyceny ruchomości przez komornika
   • 19.4.8.3. Oszacowanie wartości ruchomości przez biegłego
   • 19.4.8.4. Oszacowanie rzeczy o wartości historycznej lub artystycznej oraz wyrobów ze złota i platyny
  • 19.4.9. Ustanowienie dozoru
   • 19.4.9.1. Uwagi ogólne
   • 19.4.9.2. Podstawy do ustanowienia dozoru
   • 19.4.9.3. Odebranie dozoru
   • 19.4.9.4. Obowiązki dozorcy
   • 19.4.9.5. Odpowiedzialność dozorcy
   • 19.4.9.6. Wynagrodzenie dozorcy
 • 19.5. Sprzedaż zajętych ruchomości
  • 19.5.1. Termin na dokonanie sprzedaży zajętych ruchomości
  • 19.5.2. Formy sprzedaży zajętych ruchomości
  • 19.5.3. Sprzedaż nielicytacyjna
   • 19.5.3.1. Sprzedaż z wolnej ręki
   • 19.5.3.2. Sprzedaż pozalicytacyjna szczególnych rodzajów ruchomości
  • 19.5.4. Sprzedaż licytacyjna
   • 19.5.4.1. Uwagi ogólne
   • 19.5.4.2. Rękojmia
   • 19.5.4.3. Tryb sprzedaży w formie licytacji publicznej
   • 19.5.4.4. Skutki przybicia
   • 19.5.4.5. Obowiązki nabywcy
   • 19.5.4.6. Wyznaczenie drugiej licytacji
   • 19.5.4.7. Skutki nabycia w przypadku egzekucji z ruchomości
  • 19.5.5. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej
   • 19.5.5.1. Uwagi wstępne
   • 19.5.5.2. Wniosek o dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w drodze licytacji elektronicznej
   • 19.5.5.3. Sprawowanie dozoru
   • 19.5.5.4. Obwieszczenie o licytacji prowadzonej w drodze elektronicznej i jej przebieg
   • 19.5.5.5. Zakończenie licytacji prowadzonej w drodze elektronicznej
   • 19.5.5.6. Zaskarżenie przybicia dokonanego w licytacji prowadzonej w drodze elektronicznej
   • 19.5.5.7. Odmienności i charakter prawny licytacji prowadzonej w drodze elektronicznej

Rozdział 20. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

 • 20.1. Uwagi ogólne
 • 20.2. Pozaegzekucyjne dochodzenie roszczeń z wynagrodzenia za pracę
 • 20.3. Przedmiot (egzekucji) zajęcia
 • 20.4. Ograniczenie zajęcia wynagrodzenia za pracę
 • 20.5. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • 20.6. Właściwość organu egzekucyjnego
 • 20.7. Zajęcie wynagrodzenia za pracę i jego skutki
  • 20.7.1. Wniosek egzekucyjny i czynność zajęcia
  • 20.7.2. Trwałość zajęcia
  • 20.7.3. Skutki zajęcia a sytuacja prawna pracodawcy, wierzyciela i dłużnika
  • 20.7.4. Umorzenie egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości
 • 20.8. Odpowiedzialność pracodawcy i dłużnika

Rozdział 21. Egzekucja z rachunków bankowych

 • 21.1. Uwagi ogólne
 • 21.2. Przedmiot (egzekucji) zajęcia
  • 21.2.1. Umowa rachunku bankowego i jej strony
  • 21.2.2. Wierzytelność wynikająca z umowy rachunku bankowego
  • 21.2.3. Rodzaje rachunków bankowych
 • 21.3. Ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych
  • 21.3.1. Uwagi wstępne
  • 21.3.2. Ograniczenia wynikające z PrBank
  • 21.3.3. Ograniczenia wynikające z KPC
  • 21.3.4. Ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych a inne ograniczenia
 • 21.4. Właściwość organu egzekucyjnego
 • 21.5. Zajęcie wierzytelności wynikającej z rachunku bankowego
  • 21.5.1. Zajęcie
  • 21.5.2. Zajęcie wierzytelności wynikającej z umowy rachunku bankowego wyrażonej w walucie obcej
  • 21.5.3. Skutki zajęcia w zakresie sytuacji prawnej banku, wierzyciela i dłużnika
  • 21.5.4. Wstrzymanie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
 • 21.6. Specyficzne rozwiązania przyjęte w zakresie prowadzenia egzekucji ze szczególnych wierzytelności wynikających ze szczególnych rachunków bankowych
  • 21.6.1. Egzekucja z wierzytelności wynikającej z rachunku bankowego wspólnego
  • 21.6.2. Egzekucja z wierzytelności wynikającej z rachunków, do których wystawiono dokument
 • 21.7. Zbieg egzekucji z zabezpieczeniem
 • 21.8. Zbieg egzekucji sądowej oraz sądowej i administracyjnej
  • 21.8.1. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
  • 21.8.2. Zbieg egzekucji sądowych
 • 21.9. Odpowiedzialność banku
 • 21.10. Elektronizacja egzekucji z rachunków bankowych
 • 21.11. Stosowanie przepisów o egzekucji z rachunków bankowych do egzekucji z wierzytelności wynikających z rachunków prowadzonych przez SKOK-i

Rozdział 22. Egzekucja z innych wierzytelności

 • 22.1. Pojęcie egzekucji z „innych wierzytelności"
 • 22.2. Rodzaje „innych wierzytelności"
  • 22.2.1. Uwagi wstępne
  • 22.2.2. Wierzytelność uprawnionego z tytułu zachowku
  • 22.2.3. Wierzytelność o zapłatę świadczenia przez pracodawcę w związku ze śmiercią pracownika
  • 22.2.4. Rodzaje wierzytelności, których nie można uznać za inne wierzytelności
 • 22.3. Właściwość komornika
 • 22.4. Etapy postępowania egzekucyjnego
  • 22.4.1. Uwagi wstępne
  • 22.4.2. Wymogi formalne wniosku egzekucyjnego w przypadku egzekucji z innych wierzytelności
  • 22.4.3. Zajęcie innych wierzytelności
  • 22.4.4. Sposób dokonania zajęcia innych wierzytelności
 • 22.5. Skutki zajęcia
 • 22.6. Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 • 22.7. Zajęcie wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów
  • 22.7.1. Obowiązki komornika sądowego związane z zajęciem wierzytelności
  • 22.7.2. Czynności sądu w związku z zajęciem wierzytelności
  • 22.7.3. Uprawnienia wierzyciela egzekwującego
  • 22.7.4. Skutki zaniechań wierzyciela egzekwującego w zakresie braków formalnych wniosku o ujawnienie zajęcia wierzytelności w księdze wieczystej
 • 22.8. Zajęcie wierzytelności w przypadku kiedy nie doszło do ujawnienia w księdze wieczystej zabezpieczenia wierzytelności przysługującej dłużnikowi egzekwowanemu, ale zabezpieczenie podlegające wpisowi zostało ustanowione
 • 22.9. Zajęcie wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem, zastawem lub zastawem rejestrowym
  • 22.9.1. Uwagi wstępne
  • 22.9.2. Poręczenie
  • 22.9.3. Zastaw
  • 22.9.4. Zastaw rejestrowy
 • 22.10. Zajęcie sum płatnych periodycznie
 • 22.11. Egzekucja wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
  • 22.11.1. Uwagi ogólne
  • 22.11.2. Zajęcie papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
  • 22.11.3. Zajęcie praw z weksla
  • 22.11.4. Sprzedaż weksla
 • 22.12. Zajęcie egzekucyjne a klauzula kompensacyjna
 • 22.13. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku
  • 22.13.1. Realizacja zajęcia egzekucyjnego z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w przypadku zbiegu egzekucji
 • 22.14. Egzekucja w przypadku zobowiązań przemiennych
 • 22.15. Egzekucja w przypadku zobowiązań wzajemnych
 • 22.16. Egzekucja z wierzytelności polegającej na wydaniu dłużnikowi na własność ruchomości
 • 22.17. Egzekucja z wierzytelności polegającej na wydaniu nieruchomości
 • 22.18. Egzekucja z wierzytelności polegającej na wydaniu statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego
 • 22.19. Ustanowienie kuratora lub zarządcy w celu wykonania praw dłużnika lub wierzyciela
  • 22.19.1. Uwagi wstępne
  • 22.19.2. Zarząd w celu prawidłowego wykonania egzekucji z innych wierzytelności
  • 22.19.3. Kurator w celu prawidłowego wykonania egzekucji z innych wierzytelności
 • 22.20. Sprzedaż zajętej wierzytelności
 • 22.21. Podział sumy uzyskanej z egzekucji

Rozdział 23. Egzekucja z innych praw majątkowych

 • 23.1. Uwagi ogólne
 • 23.2. Przedmiot egzekucji
  • 23.2.1. Pojęcie „inne prawa majątkowe"
  • 23.2.2. Prawa autorskie i prawa pokrewne
  • 23.2.3. Prawa własności przemysłowej
   • 23.2.3.1. Uwagi wstępne
   • 23.2.3.2. Patent na wynalazek
   • 23.2.3.3. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (Supplementary Protection Certificates – SPC)
   • 23.2.3.4. Prawo ochronne na wzór użytkowy
   • 23.2.3.5. Prawo ochronne na znak towarowy
   • 23.2.3.6. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
   • 23.2.3.7. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  • 23.2.4. Wyłączne prawo hodowcy do odmiany roślin
  • 23.2.5. Prawo przysługujące wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki cywilnej lub jej rozwiązania
  • 23.2.6. Udział wspólnika w spółce handlowej albo prawo wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, jak również prawa majątkowe akcjonariusza (art. 9113 KPC)
  • 23.2.7. Instrumenty finansowe zapisane na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku (art. 9118 KPC)
  • 23.2.8. Prawo, z mocy którego można żądać podziału majątku
  • 23.2.9. Prawo do domeny internetowej
  • 23.2.10. Ekspektatywa prawa
 • 23.3. Właściwość komornika
 • 23.4. Zajęcie
 • 23.5. Chwila zajęcia
 • 23.6. Skutki zajęcia
 • 23.7. Opis
 • 23.8. Oszacowanie
 • 23.9. Sposoby zaspokojenia wierzyciela
  • 23.9.1. Uwagi ogólne
  • 23.9.2. Sprzedaż
  • 23.9.3. Zaspokojenie z instrumentów finansowych

Rozdział 24. Wyjawienie majątku

 • 24.1. Uwagi ogólne
 • 24.2. Wyjawienie majątku przed sądem
  • 24.2.1. Przesłanki złożenia wniosku o wykaz majątku
  • 24.2.2. Treść wykazu majątku
  • 24.2.3. Właściwość sądu. Wymogi formalne wniosku o wyjawienie majątku
  • 24.2.4. Tryb rozpoznania wniosku
  • 24.2.5. Odebranie wykazu majątku i przyrzeczenia
  • 24.2.6. Środki przymusu
  • 24.2.7. Nowy wykaz
  • 24.2.8. Wyjawienie przez dłużnika stanu oszczędności na rachunkach bankowych
 • 24.3. Wyjawienie majątku przed komornikiem
  • 24.3.1. Uwagi ogólne
  • 24.3.2. Przesłanki wezwania dłużnika do złożenia wykazu majątku
  • 24.3.3. Tryb złożenia wykazu majątku
  • 24.3.4. Środki przymusu
 • 24.4. Zbieg postępowania sądowego oraz postępowania przed komornikiem o nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku

Rozdział 25. Egzekucja z nieruchomości

 • 25.1. Uwagi wprowadzające
  • 25.1.1. Charakter prawny egzekucji z nieruchomości i zakres zastosowania przepisów o egzekucji z nieruchomości
  • 25.1.2. Zwykła egzekucja z nieruchomości a uproszczona egzekucja z nieruchomości
 • 25.2. Przedmiot egzekucji z nieruchomości
  • 25.2.1. Uwagi ogólne
  • 25.2.2. Nieruchomości gruntowe
  • 25.2.3. Nieruchomości budynkowe
  • 25.2.4. Nieruchomości lokalowe
  • 25.2.5. Ułamkowa część nieruchomości
  • 25.2.6. Użytkowanie wieczyste
 • 25.3. Podmioty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
  • 25.3.1. Właściwość rzeczowa komornika sądowego i sądu rejonowego
  • 25.3.2. Właściwość miejscowa komornika sądowego i sądu rejonowego
  • 25.3.3. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
 • 25.4. Zajęcie nieruchomości
  • 25.4.1. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
  • 25.4.2. Sposób zajęcia nieruchomości
  • 25.4.3. Moment zajęcia nieruchomości
  • 25.4.4. Zakres przedmiotowy zajęcia nieruchomości
  • 25.4.5. Zasada jedności postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
   • 25.4.5.1. Uwagi ogólne
   • 25.4.5.2. Przyłączenie się do toczącego się postępowania egzekucyjnego
   • 25.4.5.3. Połączenie postępowań egzekucyjnych
  • 25.4.6. Skutki prawne zajęcia nieruchomości
   • 25.4.6.1. Uwagi ogólne
   • 25.4.6.2. Skutki procesowe zajęcia nieruchomości
   • 25.4.6.3. Skutki materialnoprawne zajęcia nieruchomości
  • 25.4.7. Zarząd nieruchomością po jej zajęciu
   • 25.4.7.1. Uwagi ogólne
   • 25.4.7.2. Powstanie zarządu nieruchomością
   • 25.4.7.3. Odjęcie zarządu dłużnikowi i ustanowienie innego zarządcy
   • 25.4.7.4. Prawa i obowiązki zarządcy
   • 25.4.7.5. Odpowiedzialność zarządcy za wyrządzone szkody
   • 25.4.7.6. Wynagrodzenie zarządcy
   • 25.4.7.7. Podział dochodów z nieruchomości
 • 25.5. Opis i oszacowanie nieruchomości
  • 25.5.1. Uwagi wprowadzające
  • 25.5.2. Czynności opisu i oszacowania
 • 25.6. Licytacja nieruchomości
  • 25.6.1. Uwagi ogólne
  • 25.6.2. Czynności poprzedzające licytację nieruchomości
   • 25.6.2.1. Wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości
   • 25.6.2.2. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
    • 25.6.2.2.1. Treść obwieszczenia o licytacji nieruchomości
    • 25.6.2.2.2. Doręczenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości
    • 25.6.2.2.3. Ogłoszenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości
   • 25.6.2.3. Przejęcie na własność nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego
    • 25.6.2.3.1. Warunki przejęcia nieruchomości przed licytacją
    • 25.6.2.3.2. Złożenie wniosku o przejęcie nieruchomości przez kilku uprawnionych
    • 25.6.2.3.3. Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie przejęcia nieruchomości
   • 25.6.2.4. Obowiązek przekazania akt sądowi po dokonaniu obwieszczeń
  • 25.6.3. Warunki licytacyjne
   • 25.6.3.1. Uwagi ogólne
   • 25.6.3.2. Podmioty uprawnione do udziału w przetargu i podmioty wyłączone od udziału w przetargu
   • 25.6.3.3. Obowiązek złożenia rękojmi i zwrot rękojmi
   • 25.6.3.4. Zwolnienie od obowiązku złożenia rękojmi
   • 25.6.3.5. Zaoferowanie sumy nabycia nie niższej od ceny wywołania
   • 25.6.3.6. Uiszczenie ceny nabycia
   • 25.6.3.7. Zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia
   • 25.6.3.8. Skutki niewykonania warunków licytacyjnych przez nabywcę nieruchomości
  • 25.6.4. Przebieg licytacji
   • 25.6.4.1. Uwagi ogólne – publiczny charakter licytacji i nadzór nad licytacją
   • 25.6.4.2. Etapy licytacji
    • 25.6.4.2.1. Wywołanie licytacji i podanie danych dotyczących nieruchomości
    • 25.6.4.2.2. Przetarg
    • 25.6.4.2.3. Zamknięcie przetargu
  • 25.6.5. Umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na uiszczenie należności wierzyciela wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu
  • 25.6.6. Przejęcie na własność nieruchomości rolnej oraz przejęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • 25.6.7. Wyznaczenie drugiej licytacji
  • 25.6.8. Przejęcie nieruchomości na własność po drugiej licytacji
  • 25.6.9. Umorzenie postępowania egzekucyjnego po drugiej licytacji
  • 25.6.10. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej – projekt regulacji
 • 25.7. Przybicie
 • 25.8. Przysądzenie własności
 • 25.9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
  • 25.9.1. Uwagi wprowadzające
  • 25.9.2. Egzekucja z udziału we współwłasności
  • 25.9.3. Egzekucja z użytkowania wieczystego

Rozdział 26. Uproszczona egzekucja z nieruchomości

 • 26.1. Uwagi wprowadzające
 • 26.2. Przedmiot uproszczonej egzekucji z nieruchomości
 • 26.3. Przebieg egzekucji
  • 26.3.1. Wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości
  • 26.3.2. Zabezpieczenie i dozór nieruchomości
  • 26.3.3. Opis i oszacowanie nieruchomości
  • 26.3.4. Zmiana trybu prowadzenia egzekucji
  • 26.3.5. Sprzedaż z wolnej ręki
  • 26.3.6. Sprzedaż licytacyjna
  • 26.3.7. Przejęcie nieruchomości

Rozdział 27. Egzekucja ze statków morskich

 • 27.1. Pojęcie statku morskiego
 • 27.2. Egzekucja ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego
  • 27.2.1. Przedmiot egzekucji
  • 27.2.2. Odpowiednie stosowanie przepisów
  • 27.2.3. Właściwość komornika
  • 27.2.4. Wniosek o wszczęcie egzekucji
  • 27.2.5. Zajęcie statku, przetrzymanie statku i dozór
  • 27.2.6. Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji
  • 27.2.7. Obwieszczenie o licytacji
 • 27.3. Egzekucja z udziału w statku
 • 27.4. Egzekucja ze statku niewpisanego do rejestru
 • 27.5. Egzekucja ze statku zagranicznego

Rozdział 28. Podział sumy uzyskanej z egzekucji

 • 28.1. Wprowadzenie
  • 28.1.1. Uwagi ogólne
  • 28.1.2. Przywileje egzekucyjne, pierwszeństwo
  • 28.1.3. Charakter prawny przywilejów egzekucyjnych
  • 28.1.4. Ustalenie zakresu przywileju egzekucyjnego
  • 28.1.5. Klasyfikacja należności objętych przywilejami egzekucyjnymi
  • 28.1.6. Przywileje szczególne i ogólne
 • 28.2. Plan podziału
  • 28.2.1. Obowiązek sporządzenia planu
  • 28.2.2. Organ sporządzający plan podziału
  • 28.2.3. Liczba planów podziału
  • 28.2.4. Elementy planu podziału
   • 28.2.4.1. Uwagi wprowadzające
   • 28.2.4.2. Sumy ulegające podziałowi
   • 28.2.4.3. Wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale
   • 28.2.4.4. Wskazanie sumy, jaka przypada każdemu z uczestników podziału
   • 28.2.4.5. Sumy wypłacane oraz sumy składane na rachunek depozytowy Ministra Finansów
   • 28.2.4.6. Prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru, które wygasły wskutek przysądzenia własności
   • 28.2.4.7. Świadczenia powtarzające się oraz świadczenia wyrażone w walutach obcych
 • 28.3. Kategorie należności
  • 28.3.1. Kategoria pierwsza – koszty egzekucyjne
  • 28.3.2. Kategoria druga – należności alimentacyjne
  • 28.3.3. Kategoria trzecia – należności za pracę
  • 28.3.4. Kategoria czwarta – hipoteka morska, przywilej na statku morskim
  • 28.3.5. Kategoria piąta – należności zabezpieczone prawami zastawniczymi, korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa ciążące na nieruchomości
  • 28.3.6. Kategoria szósta – należności za pracę niezaspokojone w kategorii trzeciej
  • 28.3.7. Kategoria siódma – należności, do których stosuje się przepisy działu III OrdPU
  • 28.3.8. Kategoria dziewiąta – należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję
  • 28.3.9. Kategoria dziesiąta – inne należności
  • 28.3.10. Kategoria jedenasta – kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne
 • 28.4. Szczególne uprzywilejowanie wierzycieli – wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej oraz nabywcy z umowy deweloperskiej
 • 28.5. Sposób zaspokajania należności w poszczególnych kategoriach
 • 28.6. Szczególna regulacja hipotek
 • 28.7. Zaskarżenie planu podziału i jego wykonanie
 • 28.8. Przepisy szczególne – podział sum uzyskanych z poszczególnych składników majątkowych dłużnika
  • 28.8.1. Uwagi ogólne
  • 28.8.2. Podział sumy uzyskanej z wynagrodzenia za pracę, ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
  • 28.8.3. Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
   • 28.8.3.1. Uwagi ogólne
   • 28.8.3.2. Uczestnicy podziału
   • 28.8.3.3. Wierzyciel hipoteczny
   • 28.8.3.4. Hipoteka ustawowa
   • 28.8.3.5. Hipoteka niewyczerpana. Hipoteka zabezpieczająca kilka wierzytelności
   • 28.8.3.6. Hipoteka łączna
   • 28.8.3.7. Wierzytelności warunkowe

Rozdział 29. Egzekucja świadczeń niepieniężnych

 • 29.1. Uwagi wstępne
 • 29.2. Wydanie rzeczy
  • 29.2.1. Pojęcie rzeczy jako przedmiotu egzekucji
  • 29.2.2. Wydanie ruchomości
  • 29.2.3. Organ właściwy do prowadzenia egzekucji polegającej na wydaniu ruchomości
  • 29.2.4. Czynności organu egzekucyjnego
  • 29.2.5. Przedmiot egzekucji
  • 29.2.6. Przebieg postępowania
 • 29.3. Wydanie nieruchomości lub statku
 • 29.4. Zastępcze oświadczenie woli
 • 29.5. Ujawnienie praw wierzyciela
 • 29.6. Wykonanie czynności zastępowalnych za dłużnika
  • 29.6.1. Uwagi wstępne
  • 29.6.2. Przebieg postępowania egzekucyjnego czynności zastępowalnych
  • 29.6.3. Zakończenie postępowania egzekucyjnego czynności zastępowalnych
 • 29.7. Wykonanie czynności niezastępowalnych
  • 29.7.1. Uwagi wstępne
  • 29.7.2. Egzekucja czynności niezastępowalnych
   • 29.7.2.1. Przebieg czynności niezastępowalnych
   • 29.7.2.2. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji czynności niezastępowalnych
   • 29.7.2.3. Organ właściwy do rozpoznania wniosku o przeprowadzenie egzekucji czynności niezastępowalnych
   • 29.7.2.4. Tryb rozpoznania wniosku o przeprowadzenie egzekucji czynności niezastępowalnych
   • 29.7.2.5. Środki prawne przymuszające dłużnika do realizacji obowiązków przez dłużnika czynności niezastępowalnych

Rozdział 30. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców

 • 30.1. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa
  • 30.1.1. Egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa
  • 30.1.2. Egzekucja należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu grzywien, kar pieniężnych i kosztów sądowych
  • 30.1.3. Uprzywilejowanie Skarbu Państwa w ramach egzekucji
 • 30.2. Egzekucja z udziałem przedsiębiorców
  • 30.2.1. Wyłączenie spod zajęcia rzeczy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą
  • 30.2.2. Egzekucja przez zarząd przymusowy
   • 30.2.2.1. Uwagi wstępne
   • 30.2.2.2. Wymogi wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy
   • 30.2.2.3. Rozpoznanie wniosku o egzekucję przez zarząd przymusowy
   • 30.2.2.4. Zarządca przymusowy
   • 30.2.2.5. Skutki wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy
   • 30.2.2.6. Sprawowanie zarządu nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika
  • 30.2.3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
   • 30.2.3.1. Uwagi wstępne
   • 30.2.3.2. Zakres egzekucji
   • 30.2.3.3. Wszczęcie egzekucji
   • 30.2.3.4. Sprzedaż z wolnej ręki
   • 30.2.3.5. Sprzedaż w drodze licytacji
   • 30.2.3.6. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
   • 30.2.3.7. Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

Rozdział 31. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

 • 31.1. Uwagi wprowadzające
 • 31.2. Odesłanie
 • 31.3. Wszczęcie i przebieg postępowania
 • 31.4. Prawo pierwokupu
 • 31.5. Zbieg egzekucji

Rozdział 32. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

 • 32.1. Geneza regulacji
 • 32.2. Świadczenie alimentacyjne
 • 32.3. Pozaegzekucyjny tryb zaspokajania świadczeń alimentacyjnych
 • 32.4. Zagadnienia szczegółowe
  • 32.4.1. Uwagi wstępne
  • 32.4.2. Właściwość organu egzekucyjnego
  • 32.4.3. Klauzula wykonalności
  • 32.4.4. Wszczęcie egzekucji z urzędu
  • 32.4.5. Dochodzenie w celu ustalenia stanu majątkowego dłużnika
  • 32.4.6. Ograniczenie wyłączeń spod egzekucji
  • 32.4.7. Szczególne uprawnienia dłużnika
  • 32.4.8. Regulacje znajdujące się poza Działem V dotyczące egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • 32.5. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych w przepisach rozporządzenia Nr 4/2009
 • 32.6. Dopuszczalność wstrzymania przez komornika egzekucji do czasu wyczerpania nadpłaty świadczeń alimentacyjnych

Rozdział 33. Koszty postępowania egzekucyjnego

 • 33.1. Koszty postępowania egzekucyjnego – pojęcie
 • 33.2. Funkcje kosztów postępowania egzekucyjnego
 • 33.3. Zasady dotyczące kosztów postępowania egzekucyjnego
  • 33.3.1. Wprowadzenie
  • 33.3.2. Zasady podmiotowego rozdziału kosztów
   • 33.3.2.1. Zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty postępowania egzekucyjnego
   • 33.3.2.2. Pozostałe zasady podmiotowego rozdziału kosztów postępowania egzekucyjnego
  • 33.3.3. Zasada kosztów niezbędnych
  • 33.3.4. Zasada unifikacji kosztów
 • 33.4. Rodzaje kosztów postępowania egzekucyjnego – klasyfikacja
 • 33.5. Koszty komornicze
  • 33.5.1. Pojęcie
  • 33.5.2. Wydatki
   • 33.5.2.1. Katalog wydatków
   • 33.5.2.2. Źródła finansowania wydatków
   • 33.5.2.3. Pokrywanie wydatków przez komornika
   • 33.5.2.4. Wysokość wydatków komornika
  • 33.5.3. Opłaty komornicze
   • 33.5.3.1. Opłata komornicza – uwagi ogólne
   • 33.5.3.2. Opłaty stosunkowe i stałe
   • 33.5.3.3. Uzyskiwanie opłat komorniczych przez komornika
   • 33.5.3.4. Opłaty egzekucyjne za egzekucję świadczeń pieniężnych – rodzaje i wysokość
   • 33.5.3.5. Opłaty egzekucyjne za egzekucję świadczeń niepieniężnych
   • 33.5.3.6. Opłaty nieegzekucyjne
   • 33.5.3.7. Miarkowanie opłat egzekucyjnych
  • 33.5.4. Zwolnienie od kosztów komorniczych
 • 33.6. Koszty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym
  • 33.6.1. Uwagi ogólne
  • 33.6.2. Koszty sądowe w postępowaniach o wydanie tytułu wykonawczego
  • 33.6.3. Koszty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez sąd
  • 33.6.4. Koszty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez sąd egzekucyjny
  • 33.6.5. Zwolnienie od kosztów sądowych
 • 33.7. Koszty działania uczestnika i jego pełnomocnika
 • 33.8. Postanowienie o kosztach – uzasadnienie, zaskarżenie i wykonalność
 • 33.9. Koszty postępowania egzekucyjnego a podział sumy uzyskanej z egzekucji
 • 33.10. Egzekucja i zabezpieczenie kosztów postępowania egzekucyjnego

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Postępowania Cywilnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1652
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 2010 g
 • ISBN: 978-83-8198-851-3
 • EAN: 9788381988513
 • Kod serwisu: 00848200

Kategorie

Tagi